Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omrent de subsidie voor voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk (Subsidieregeling voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk Rotterdam 2022)

Geldend van 02-04-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omrent de subsidie voor voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk (Subsidieregeling voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk Rotterdam 2022)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van 23 maart 2021, registratienummer 21MO01616;

gelet op de artikelen 3, 4 en 6, derde lid, van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende, dat het noodzakelijk is om nadere regels op te stellen ten aanzien van de aanvraag en verdeling van middelen voor voorschoolmaatschappelijk werk op de peuter- en kinderopvang en schoolmaatschappelijk werk op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanbieder: instelling, die vsmw of smw aanbiedt, of schoolbestuur dat zelf smw aanbiedt en deze inzet voor de doelgroep 0- tot 23-jarigen;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • -

  mbo: middelbaar beroepsonderwijs, praktijkonderwijs;

 • -

  po: primair onderwijs;

 • -

  smw: schoolmaatschappelijk werk op po, vo en mbo in de vorm van kortdurende hulpverlening, toeleiding naar hulp en ondersteuning aan de leerkracht en in de klas, of tijdelijke uitbreiding inzet uren schoolmaatschappelijk werk bij calamiteiten;

 • -

  vo: voortgezet onderwijs;

 • -

  vsmw: voorschoolmaatschappelijk werk op de peuter- en kinderopvang in de vorm van kortdurende hulpverlening, toeleiding naar hulp en ondersteuning aan de pedagogisch medewerkers en in de groep.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan aanbieders van schoolgebonden zorg- en hulpverlening aan kinderen of verzorgers en locatiegebonden ondersteuning van functionarissen vsmw en smw op de Rotterdamse voorscholen of scholen.

Artikel 4 Te verrichten activiteiten

Met de subsidie kunnen uitsluitend activiteiten op uurbasis worden geleverd die bijdragen aan het bieden of regelen van schoolgebonden zorg- en hulpverlening aan kinderen of verzorgers, alsmede uren voor het ondersteunen van de locatie van de Rotterdamse voorschool of school, binnen de zorgstructuur waarvan de functionaris vsmw of smw deel uitmaakt.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 een subsidieplafond van in totaal € 6.304.148. Dit bedrag is uitgesplitst naar de volgende deelplafonds:

  • a.

   € 869.953 ten behoeve van de uitvoering van vsmw op de peuter- en kinderopvang met voorschoolse educatie;

  • b.

   € 4.428.853 ten behoeve van de uitvoering van smw in het po en vo;

  • c.

   € 1.009.342 ten behoeve van de uitvoering van smw op het mbo.

 • 2. Niet benutte middelen van een deelplafond kunnen geheel of gedeeltelijk worden toegevoegd aan één of meerdere andere deelplafonds waarbij het aantal aanvragen het beschikbare plafond te boven gaat.

 • 3. Het college kan de hoogte van het subsidieplafond binnen het in het eerste lid genoemde jaar wijzigen.

Artikel 6 Berekening maximale subsidie per aanvraagcategorie

De maximale subsidie per aanvraagcategorie wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, als volgt berekend:

 • a.

  ten behoeve van de uitvoering van vsmw op de peuter- en kinderopvang met voorschoolse educatie:

  • -

   een vergoeding voor de taakuitoefening op de VE-locatie; € 92.569,50;

 • b.

  ten behoeve van de uitvoering van smw in het po en vo:

  • -

   een bedrag van € 8.812,09 per po-school; aangevuld met;

  • -

   een bedrag van € 32,32 per po-leerling of een bedrag van € 17.210,47 per vo-locatie;

  • -

   een reservering extra schoolmaatschappelijk werk bij calamiteiten po, vo; € 50.000;

 • c.

  ten behoeve van de uitvoering van smw op het mbo, maximaal:

  ROC Albeda College

  € 497.538

  ROC Zadkine

  € 377.955

  Grafisch Lyceum Rotterdam

  € 44.553

  Hout- en Meubileringscollege

  € 24.496

  Scheepvaart & Transport College

  € 60.432

  Wellant college

  € 21.153

 • d.

  ten behoeve van internationale schakelklassen in het po en vo:

  • -

   een reservering van € 165.000.

Artikel 7 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde deelplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 8 De aanvraag voor vsmw en inzet uren smw

 • 1. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend tot en met 31 mei 2021.

 • 2. Een subsidieaanvraag wordt ingediend via het digitale subsidieportaal van de gemeente www.rotterdam.nl/subsidies en onder gebruikmaking van het daar beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 3. In de aanvraag vsmw maakt de aanvrager in ieder geval inzichtelijk:

  • a.

   op welke locaties en voor hoeveel groepen en voor welke periode hij aanvraagt;

  • b.

   in welk gebied en bij welke voorschoolse locaties de werkzaamheden worden uitgevoerd; en

  • c.

   hoe hij voldoet aan de in artikel 9 bedoelde verplichtingen.

 • 4. In de aanvraag smw maakt de aanbieder in ieder geval inzichtelijk:

  • a.

   welke afspraken zijn gemaakt met Rotterdamse scholen of schoolbesturen over de cofinanciering van smw; en

  • b.

   hoeveel uren smw hij aanvraagt en hoe hij voldoet aan de in artikel 9 bedoelde verplichtingen.

 • 5. Een mbo-instelling kan ten hoogste subsidie aanvragen ter hoogte van de beschikbare bedragen, genoemd onder artikel 6 onder c.

Artikel 9 Verplichtingen en eigen bijdrage

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 12 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014, gelden voor de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

  • a.

   de door de aanbieder in te zetten functionaris vsmw heeft een afgeronde hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of een andere relevante opleiding, aangevuld met de basiscursus vsmw die niet ouder mag zijn dan één jaar;

  • b.

   de door de aanbieder in te zetten functionaris smw heeft een hbo-opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening, sociaal pedagogische hulpverlening of een andere relevante opleiding.

 • 2. De schoolbesturen van het po, vo en mbo leveren een eigen bijdrage, die een percentage bedraagt van de maximaal verleende subsidie. De eigen bijdrage bedraagt in 2022:

  • a.

   voor het po 25%;

  • b.

   voor het vo 65%; en

  • c.

   voor het mbo 50%.

 • 3. Een lagere eigen bijdrage van de aanbieder leidt tot een evenredige vermindering van de subsidie.

 • 4. De aanbieder maakt afspraken met Rotterdamse scholen of schoolbesturen over de cofinanciering van smw.

 • 5. De aanbieder voldoet aan de kwaliteitseisen die aan de uitvoering van smw en vsmw zijn gesteld.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

 • 2. Deze regeling blijft van toepassing op subsidies verstrekt op grond van deze regeling en op volledige aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de vervaldatum van deze subsidieregeling.

Artikel 11 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk Rotterdam 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2021.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 25 maart 2021 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Toelichting

Algemene toelichting

De jeugd beweegt zich op drie zogenaamde leefdomeinen; thuis, (voor)school (en later: werk) en vrije tijd. Het behalen van een diploma of startkwalificatie biedt een belangrijke basis voor actieve maatschappelijke participatie. Daarom is het belangrijk schooluitval te voorkomen en kinderen en jongeren voor het onderwijs te behouden en te zorgen voor zelfredzaamheid in de maatschappij.

Het Schoolmaatschappelijk Werk is een kernpartner van het Schoolondersteuningsteam. Samen met collega’s uit de domeinen Onderwijs, Jeugdgezondheidszorg en Veiligheid vormen zij het Schoolondersteuningsteam. De inzet van kernpartners in en om de school, is gericht op het ondersteunen van de school in het tijdig signaleren van belemmeringen van leerlingen en hier adequaat op te kunnen interveniëren. Deels door onderwijsprofessionals gereedschap in handen te geven om de leerling te kunnen begeleiden tijdens de schoolloopbaan, deels door zelf kortdurend hulp te verlenen of door te geleiden naar de juiste hulp. Sinds 2017 is op de voorscholen in Rotterdam het voorschoolmaatschappelijk werk ingevoerd met eenzelfde taak als in het onderwijs om zo vroeg mogelijk belemmeringen in de ontwikkeling van jonge kinderen te signaleren en hierbij te ondersteunen.

De Subsidieregeling voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk 2022 heeft haar grondslag in de artikelen 3, 4 en 6, lid 4, van de Svr 2014. Titel 4.2 van de Awb is eveneens van toepassing.

Het bepaalde in deze regeling is op een beperkt aantal onderdelen aanvullend op c.q. afwijkend van het bepaalde in de Svr 2014. Voor zover er geen andere bepalingen zijn opgenomen, zijn alle bepalingen van de Svr 2014 onverkort van toepassing, bijvoorbeeld op het gebied van de vaststelling van de subsidie, de geldende subsidieverplichtingen, et cetera.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel bevat de definities van een aantal begrippen in de nadere regels die voor het begrip van deze regeling van belang zijn.

Artikel 2 Doel nadere subsidieregels vsmw en smw

Het college wil vanuit een integrale blik kinderen en jongeren op voorschoolse voorzieningen en op school adequaat en tijdig laten helpen waar dat nodig is.

De voorschoolmaatschappelijk werker c.q. de schoolmaatschappelijk werker is de ‘linking-pin’ naar de wijkteams. Hij of zij bepaalt aan de hand van een risicotaxatie of toeleiding naar andere vormen van hulp nodig is.

Artikel 3 Doelgroep

Deze regeling is gericht op aanbieders op de peuter- en kinderopvang en in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs.

Artikel 4 Te verrichten activiteiten

Het is de wens van het college om uitsluitend subsidie te verstrekken voor aan de voorschool, school of instelling verbonden activiteiten subsidie.

Artikel 5 Subsidieplafond

Tegen de achtergrond van de eindigheid van de voor 2022 beschikbare middelen, heeft het college voor respectievelijk vsmw en smw een subsidieplafond vastgesteld. Dit valt uiteen in een drietal deelplafonds, dat is vermeld in het eerste lid onder a., b. en c.

Artikel 6 Berekening maximale subsidie per aanvraagcategorie

De maximale subsidie per aanvraagcategorie wordt als volgt berekend. Dit kan nimmer de in artikel 5 vermelde subsidiedeelplafonds te boven gaan.

VSMW:

Voor vsmw geldt dat in de aanvraag voor 2022 het aantal VE groepen en de periode waarin de taken op de VE locatie worden verricht inzichtelijk gemaakt moeten worden. Deze taken zijn inclusief registratie en voorbereiding, doch exclusief bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering. De vergoeding van het VSMW is € 68,57 per uur (op basis van een maximale kostprijs van € 92.569,50 per fte, 1350 uren x € 68,57) met een maximum van 20 declarabele uren per VE groep per jaar (1/2 uur per groep per week bij 40 weken).

SMW:

De Rotterdamse scholen voor po en vo die smw-aanbieden, dienen de te verwachten declarabele uren inzichtelijk te maken waarbinnen zij de schoolgebonden taken in 2022 willen verrichten, inclusief registratie en voorbereiding, doch exclusief bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering.

De beschikbare bedragen bestaan uit een bedrag per school (BRIN-nummer volgens DUO) van maximaal 125,6 declarabele uren (€ 8.612,09) per primair onderwijs-school, alsmede een bedrag van € 32,32) per leerling voor reguliere basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO). Voor het voortgezet onderwijs geldt een bedrag van maximaal 251 declarabele uren (€ 17.210,47) per locatie met een eigen BRIN-nummer. Bij het voortgezet onderwijs geldt geen bedrag per leerling. Dit zijn maximale bedragen. De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage van de gemeente is afhankelijk van de eigen bijdrage van de schoolbesturen.

Voor tijdelijk extra schoolmaatschappelijk werk bij calamiteiten op het po en vo, smw-Xtra, stelt het college in 2022 in beginsel € 50.000,- beschikbaar. Smw-Xtra heeft als doel scholen in geval van onvoorziene situaties extra in hun zorgtaken te ondersteunen door het tijdelijk toekennen van vier extra uren SMW per week gedurende maximaal vier maanden tegen het geldende uurtarief. Het gaat hierbij om een acute toename van zorgleerlingen of calamiteit op scholen. Per calamiteit wordt beoordeeld of dit toegekend wordt. De voorwaarde die gesteld wordt is dat de school aantoonbaar maakt zelf te zoeken naar een structurele oplossing.

Na maximaal vier maanden wordt de inzet geëvalueerd en wordt gekeken of verlenging nodig is.

MBO

De mbo-instellingen die smw aanbieden, dienen het benodigde aantal fte inzichtelijk te maken dat in 2022 schoolgebonden taken verricht, inclusief registratie en voorbereiding, doch exclusief bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering. De beschikbare bedragen voor het MBO bestaan uit een vaste voet, in te zetten voor een afgesproken percentage fte. De MBO’s dragen uit eigen middelen ten minste hetzelfde bedrag bij aan de inzet van schoolmaatschappelijk werk.

Internationale schakelklassen:

Voor de internationale schakelklassen op het po en vo baseert het college de verdeling van de beschikbare subsidie op het aantal geverifieerde schakelklassen, vermenigvuldigd met 30 minuten per klas per week en een uurprijs van € 68,57 op basis van cofinanciering voor maximaal 40 weken per kalenderjaar. Het college reserveert hiervoor maximaal € 165.000,00 voor.

Artikel 7 De wijze van verdeling

Het derde lid van artikel 4 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 geeft het college de bevoegdheid om verdeelregels vast te stellen. In deze Subsidieregeling worden de aanvragen gehonoreerd voor zover deze compleet zijn. Hierbij moet de aanvraag tevens voldoen aan de overige eisen van de regeling en kan het budgetplafond niet overschreden worden.

De aanvrager krijgt op grond van artikel 4:5 Awb, eerste lid, onderdeel c, de gelegenheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn aan te vullen. Lid 2 van dit artikel regelt dat de datum waarop de aanvulling op de aanvraag is ontvangen, vervolgens als datum van ontvangst geldt.

Artikel 8 De aanvraag voor vsmw en inzet uren smw

De aanbieder moet voor een geldige aanvraag op grond van deze regeling, gebruik maken van het formulier dat op het digitale subsidieportaal van de gemeente Rotterdam te vinden is.

Hierbij worden afzonderlijke subsidieaanvraagcategorieën onderscheiden, te weten VSMW, SMW en MBO.

Artikel 9 Verplichtingen en eigen bijdrage

Aanbieders op het gebied van smw en vsmw die subsidie aanvragen dienen aan verplichtingen op het gebied van kwaliteit te voldoen. Voor aanbieders op het gebied van smw geldt dat het percentage van de eigen bijdragen die zij moeten voldoen (cofinanciering), verschilt per schooltype. Het leveren van een eigen bijdrage geldt niet voor het vsmw.

Artikel 10 Inwerkingtreding

De inwerkingtreding is op de eerste dag na bekendmaking van deze regeling.

Voor het geval een procedure doorloopt in 2022 is het tweede lid een bepaling over het overgangsrecht opgenomen.

Artikel 11 Citeertitel

Het college biedt de mogelijkheid om deze regeling voluit of verkort te citeren.