Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders 2021

Geldend van 08-06-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders 2021

Nijverdal, 23 maart 2021 Kenmerk: 2021-007735

Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

Overwegende,

dat het in verband met een doelmatige besluitvorming gewenst is dat bepaalde bevoegdheden niet door hun college, maar door een lid van hun college of door ambtenaren in dienst van de gemeente Hellendoorn worden uitgeoefend;

dat dit aansluit bij de organisatiefilosofie om bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen;

dat hun college verantwoordelijk blijft voor de in mandaat, via volmacht of machtiging uitgeoefende bevoegdheden;

dat het daarom gewenst is om voor de uitoefening van de bevoegdheden nadere regels vast te stellen;

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en artikel 59a Gemeentewet;

Gelet op de wijziging van de ambtelijke organisatie, die per 1 april 2021 van kracht wordt;

B e s l u i t :

vast te stellen de navolgende

Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders 2021

I. Aan leden van het college en aan ambtenaren, in dienst van de gemeente Hellendoorn, worden de mandaten en volmachten verleend, zoals die zijn neergelegd in de bij dit besluit behorende bijlagen 1 tot en met 7.

II. Aan ieder lid van het college en aan iedere ambtenaar, in dienst van de gemeente Hellendoorn, wordt machtiging verleend tot verrichten van handelingen, die noch een besluit, als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, mits deze handeling past binnen de portefeuille resp. de omschrijving van de functie, waarin de ambtenaar is aangesteld.

III. Ten aanzien van de uitoefening van het bepaalde in I. en II. gelden de volgende voorschriften:

Algemeen

Artikel 1

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden de bepalingen van afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3:60 – 3:79 Burgerlijk Wetboek in acht genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen alsmede van gemeenschappelijke regelingen in acht genomen.

 • 3.

  De krachtens mandaat of volmacht opgedragen bevoegdheden moeten beperkt worden uitgelegd.

Artikel 2

 • 1.

  Behalve de in de bijlagen 1 tot en met 7 aangegeven functionarissen is bij afwezigheid van de functionaris de naasthogere leidinggevende bevoegd de op die bijlagen aangegeven bevoegdheden uit te oefenen.

 • 2.

  Degenen, aan wie krachtens dit besluit bevoegdheden zijn opgedragen, zijn bevoegd deze bevoegdheid aan anderen op te dragen (ondermandaat of ondervolmacht), tenzij in de bijlagen 1 tot en met 7 anders is aangegeven.

Artikel 3

De bevoegdheden, bedoeld onder I. van dit besluit, worden door de functionarissen, genoemd in de onder I. van dit besluit genoemde bijlagen, uitgeoefend namens het college.

Mandaat

Artikel 4

 • 1.

  De ondertekening van uitgaande stukken namens het college van burgemeester en wethouders dient in de gevallen, waarin de bevoegdheid om het besluit te nemen is gemandateerd, als volgt plaats te vinden:

  Namens het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

  (gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening).

 • 2.

  De ondertekening van uitgaande stukken, waarbij de bevoegdheid om het besluit te nemen door het college niet is gemandateerd, dient als volgt plaats te vinden:

  Overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders genomen besluit,

  (gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening).

Volmacht

Artikel 5

Indien volmacht is verleend voor het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten dient de aanhef van de overeenkomst als volgt te luiden:

De gemeente Hellendoorn, te dezen vertegenwoordigd door (naam + functieaanduiding), die handelt ter uitvoering van een door hem/haar genomen besluit van ..............., nr. ……., daartoe gemachtigd door het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 23 maart 2021, kenmerk 2021-007735 en het besluit van de burgemeester van 23 maart 2021, kenmerk 2021-007736, hierna te noemen: de gemeente

etc.

Machtiging

Artikel 6

De ondertekening van uitgaande stukken namens het college dient als volgt plaats te vinden:

Namens het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

(gevolgd door de functie-aanduiding van de gemachtigde en zijn of haar handtekening)

IV. in te trekken zijn besluiten van 24 april 2018, nr. 18INT00845 (met inbegrip van de wijzigingen van 5 maart 2019, nr. 2019-006873 en van 16 juli 2019, nr. 2019-008782) en van 14 juni 2016, nr. 16INT02391 (onderdeel 5).

V. te bepalen dat dit besluit op 1 april 2021 in werking treedt.

VI. deze regeling wordt aangehaald als Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders 2021.

Het college voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 Mandaatoverzicht team fysiek domein

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateer­de (functie)

Opmerkingen

Afdoeningsmandaat/ ondertekeningsmandaat/ volmacht

Portefeuillehouder

 
 
 
 

ondertekenen van de weigering tot het aan- of verkopen van groen

 

portefeuille­houder

 

Ondertekeningsmandaat

beslissen op subsidieaanvragen

artt. 4.2 en 4.3 Subsidieverordening verbetering winkelaanzicht centrumgebied Nijverdal 2020

portefeuillehouder

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Team fysiek domein

 
 
 
 

verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 500.000,--

art. 160, eerste lid on­der d. van de Gemeente­wet

Manager

- de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkooppro­tocol;

- de financiële afwikkeling van het contract vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

Volmacht

beslissen over de verkoop van bouwkavels voor woningen en bedrijven tot maximaal € 500.000,-- voor zover passend binnen door B&W en de raad vastgestelde kaders

art. 160, eerste lid on­der d. van de Gemeente­wet

Manager

 

Volmacht

verstrekken van opties voor bouwkavels aan potentiële kopers volgens voorwaarden die passen binnen door B&W vastgestelde kaders

art. 160, eerste lid on­der d. van de Gemeente­wet

Manager

Beleidsmedewerker C (belast met grondzaken)

Beleidsmedewerker B (belast met grondzaken)

 

Volmacht

uitvoeren van eigen onderzoek i.v.m. het aangaan of ontbinden van vastgoedtransacties, waaronder het opvragen van justitiële en politiegegevens

art. 7a Wet Bibob, artt. 9 tot en met 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 15, eerste lid onder b Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 4.3, eerste lid onder l Besluit politiegegevens

Manager

Beleidsmedewerker A

Beleidsmedewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

in gebruik geven van gemeente­grond voor evene­menten

art. 160, eerste lid en onder d. Gemeentewet

Manager

Beleidsmedewerker B Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

beslissen op aanvragen om subsidie voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten alsmede het toekennen van aanvullende subsidie voor het rijksmonument De Sprengenberg te Haarle

art. 5 Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten 2008/besluit B&W 25 september 1990, nr. 90.04994/ Erfgoedverordening 2024

Manager

mits binnen het door de raad vastgestelde subsidieplafond

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op verzoeken op grond van de Wet open overheid

art. 4.3 Wet open overheid

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

voor zover behorend tot het werkterrein van het team

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op verzoek om vergoeding van schade veroorzaakt door ambtenaren in verband met vaststelling van de geometrie

art. 8, vierde lid Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Manager

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

zorgdragen voor de inschrijving van Wet basisregistratie ondergrond-documenten in de registers

art. 10 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Manager

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

verlenen van inzage in de registers en registraties en het verstrekken van gegevens uit de registraties

art. 32 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Manager

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

beslissen op een verzoek van een belanghebbende tot wijziging/opname van gegevens in een registratie dan wel tot het plaatsen van de aantekening “in onderzoek”

art. 39 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Manager

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

toekennen, weigeren, wijzigen of intrekken van huisnummers aan objecten of delen ervan

art. 3 Verordening naamgeving en nummering adressen gemeente Hellendoorn

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

vaststellen Eindverslag van de inspraakprocedure op basis van de Inspraakverordening

art. 5 Inspraakverordening

Manager

mits er geen inspraakreacties zijn ingediend

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aanwijzen toezichthouders

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) alsmede de daaruit voortvloeiende wetgeving;

 • Wet bodembescherming;

 • Wet geluidhinder;

 • Besluit bodemkwaliteit;

 • Woningwet;

 • Bouwbesluit;

 • Bouwverordening gemeente Hellendoorn;

 • Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

 • Alcoholwet;

 • Wet op de kansspelen;

 • Kapverordening;

 • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn;

 • Zondagswet;

 • Winkeltijdenwet;

 • Omgevingswet alsmede de daaruit voortvloeiende wetgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving, Omgevingsbesluit);

 • Algemene wet bestuursrecht

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

elektronisch bekendmaken en geconsolideerd bijhouden van omgevingsdocumenten;

integraal elektronisch mededelen van ontwerpen van omgevingsdocumenten

art. 6 Bekendmakingswet

art. 19 Bekendmakingswet

art. 3:11 Awb

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

plegen van vooroverleg bij voorbereiding van een omgevingsplan of een omgevingsplanactiviteit en het inzenden van de benodigde stukken

ar. 2.2 Omgevingswet

Manager

Beleidsmedewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen van vergunning voor het houden van kampeerterreinen

art. 2, tweede lid Verordening op de verblijfsreactie

Manager

Beleidsmedewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen van ontheffing van het verbod van art. 8, eerste lid voor het gelegenheid geven tot het plaat­sen of geplaatst houden van kam­peermiddelen buiten de in art. 8, eerste of tweede lid bedoelde kam­peerterreinen

art. 2, vierde lid van de Verordening op de verblijfsrecreatie

Manager

Beleidsmedewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen en weigeren van een vergunning voor het tijdelijk verhuren van woonruimte

art. 15 Leegstandwet

Manager

Beleidsmedewerker C (belast met grondzaken)

Beleidsmedewerker B (belast met grondzaken)

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen van een standplaatsvergunning

art. 5 Marktverordening

Manager

Beleidsmedewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

uitsluiting dagplaatshouder

art. 9, eerste lid Marktveror­dening

Manager

Medewerker controle en handhaving A

 

Afdoeningsmandaat

gelasten zich ogenblikkelijk met zijn zaken of waren van de markt te verwijderen

art. 10 Marktverordening

Manager

Medewerker controle en handhaving A

 

Afdoeningsmandaat

toewijzing dagplaatsen

art. 6 Marktreglement

Manager

Medewerker controle en handhaving A

 

Afdoeningsmandaat

verlenen van ontheffing van de verplichting de standplaats tot slui­tingstijd in te nemen

art. 10, tweede lid Marktreglement

Manager

Medewerker controle en handhaving A

 

Afdoeningsmandaat

- verrichten van handelingen ter uitvoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke regelingen;

- in overleg met DIV opnemen en bijhouden van het besluit in het register;

- inschrijven van nieuwe besluiten of daarop betrekking hebbende uitspraken in administratief beroep of rechterlijke uitspraken in de registratie;

- inschrijven van vervallenverklaringen;

- verwerken van de gegevens uit het besluit in de registratie;

- corrigeren van gebreken;

- zorgen voor een actueel overzicht welke afdelingen belast zijn met welke te registreren besluiten;

- bijwerken van de registratie bij wijzigingen van de kadastrale aanduidingen en de wijzigingen van adressen bij besluiten tot vernummering;

- herstellen van fouten;

- op verzoek (tegen betaling van leges) verstrekken van:

 • een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke register opgenomen besluit, beslissing in administratief beroep, rechterlijke uitspraak dan wel vervallenverklaring;

 • een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in de beperkingen-registratie opgenomen gegevens;

 • een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperkingen van kracht zijn ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Manager

Beleidsuitvoerend medewerker B

 

Afdoeningsmandaat

verlenen, wijzigen, weigeren of intrekken van vergunning voor het gebruiken van de weg/weggedeel­te an­ders dan overeenkoms­tig de publieke functie

art. 2:10 APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

accepteren of weigeren van meldingen voor het ophangen van spandoeken

art. 2:10 APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

verlenen van vergunning voor het gebruiken van de weg/weggedeel­te an­ders dan overeenkoms­tig de publieke functie

art. 2:10A APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

voor zover behorend tot het werkterrein van het team

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

verlenen, wijzigen, weigeren of intrekken van vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

art. 2:11 APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

verlenen, wijzigen, weigeren of intrekken van vergunning voor het maken of veranderen van een uitweg

art. 2:12 APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

accepteren of weigeren van meldingen voor het toestaan van incidentele festiviteiten in inrichtingen

art. 4:3, tweede of derde lid APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren ontheffing van verbod om met toestellen e.d. geluidhinder te veroorzaken

art. 4:6 APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

voor zover dit behoort tot werkterrein van het team

Afdoenings- en ondertekeningsman­daat

verlenen, wijzigen, intrekken, accepteren of weigeren vergunning/melding voor het inza­melen van geld of goederen

art. 5:13 APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunning voor het innemen van standplaats

art. 5:18 APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

als sprake is van weigering dan enkel afdoenings-mandaat

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing voor het aanleggen, stoken of hebben van een vuur in de open lucht

art. 5:34, derde lid APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D 

 

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

uitvaardigen, intrekken van (preventieve) last onder bestuursdwang/dwangsom in verband met overtreding van het bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2020 (APV 2020), Omgevingswet, Woningwet, Bouwbesluit 2012, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012, Afvalstoffenverordening of Bouwverordening bepaalde

APV 2020, Omgevingswet, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Woningwet, Bouwbesluit 2012, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012, Afvalstoffenverordening 2017, bouwverordening jo. art. 125 Gemeentewet en art. 5:32 Awb

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Medewerker controle en handhaving B

Medewerker controle en handhaving D

de portefeuille-houder wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op verzoeken om handhaving van het bij of krachtens de APV 2020, Omgevingswet, Bouwbesluit 2012, Woningwet, Afvalstoffenverordening, bouwverordening, Wet milieubeheer en de Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012 bepaalde

APV 2020, Omgevingswet, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leef-omgeving, Woningwet, Bouwbesluit 2012, Afvalstoffenverordening 2017, Wet milieubeheer, Wet op de kansspelen, Alcoholwet, bouwverordening, Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012, jo. art. 125 Gemeentewet en art. 5:32 Awb

Manager

Beleidsmedewerker B 

Beleidsmedewerker C

 • -

  tenzij zienswijzen zijn ingediend

 • -

  de portefeuille-houder wordt vooraf van de afdoening op de hoogte gesteld

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

stilleggen van Omgevingswet-activiteiten

Omgevingswet

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Medewerker controle en handhaving B

Medewerker controle en handhaving D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken, buiten behandeling stellen of weigeren van een omgevingsvergunning krachtens de Omgevingswet

Omgevingswet

Manager

Beleidsmedewerker B Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

tenzij zienswijzen zijn ingediend

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

eerder/terstond in werking laten treden van een beschikking

art. 16.79, vijfde lid Omgevingswet

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

verlengen van de termijn om op een aanvraag om omgevingsvergunning te beschikken

art. 16.64, tweede lid Omgevingswet

Manager

Beleidsmedewerker B Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

geven van advies aangaande een omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag, ingeval B&W van Hellendoorn niet het bevoegd gezag is

par. 16.2.3 Omgevingswet

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

beslissen op een ingebrekestelling en het vaststellen van de hoogte van de dwangsom

art. 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

de portefeuillehouder wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

uitvoeren van eigen onderzoek i.v.m. de uitvoering van de Omgevingswet, waaronder het opvragen van justitiële- en politiegegevens

art. 7a Wet Bibob, artt. 9 tot en met 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 15, eerste lid onder b Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 4.3, eerste lid onder l van het Besluit politiegegevens

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel B

Juridisch-procedureel D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aanleveren van een Wet basisregistratie ondergronddocument met betrekking tot de ondergrond van Nederland of het continentaal plat aan Onze Minister

art. 9 Wet basisregistratie ondergrond

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aanleveren van een Wet basisregistratie ondergronddocument met betrekking tot de ondergrond van Nederland of het continentaal plat opdragen aan een ander niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college

art. 9 Wet basisregistratie ondergrond

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

het moet gaan om een gecertificeerde partij die bevoegd is de betreffende gegevens te genereren

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

opnieuw aanleveren van een Wet basisregistratie ondergronddocument aan Onze Minister als een Wet basisregistratie ondergronddocument is teruggezonden

art. 12 Wet basisregistratie ondergrond

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

opnieuw aanleveren van een Wet basisregistratie ondergronddocument aan Onze Minister als een Wet basisregistratie ondergronddocument is teruggezonden opdragen aan een ander niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college

art. 12 Wet basisregistratie ondergrond

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

het moet gaan om een gecertificeerde partij die bevoegd is de betreffende gegevens te genereren

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

gebruiken van een authentiek gegeven of ander gegeven dan een authentiek gegeven dat in de registratie ondergrond is opgenomen

art. 27 Wet basisregistratie ondergrond

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

vragen om verstrekking van een authentiek gegeven dat in de registratie ondergrond is opgenomen

art. 29 Wet basisregistratie ondergrond

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

onder opgaaf van redenen melden aan Onze Minister van gerede twijfel over de juistheid van een in de registratie ondergrond opgenomen authentiek gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie of het ontbreken van een dergelijk gegeven in de registratie ondergrond

art. 30 Wet basisregistratie ondergrond

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

onder opgaaf van redenen melden aan Onze Minister van gerede twijfel over de schematische weergave van de ondergrond op een bepaalde plaats binnen een in de registratie ondergrond opgenomen authentiek model of over een authentiek gegeven over dat model

art. 30 Wet basisregistratie ondergrond

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aan Onze Minister doen van het verzoek om het authentiek model tussentijds te actualiseren

art. 30 Wet basisregistratie ondergrond

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

onderzoeken van het authentieke gegeven en het verstrekken van de resultaten van het nader onderzoek aan Onze Minister

art. 33 Wet basisregistratie ondergrond

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing van het verbod om gevaarlijke stoffen te ver­voeren over ande­re dan aangewezen/aan­geduide wegen of weg­gedeelten indien dat voor het laden of los­sen noodzakelijk is

art. 22 Wet vervoer ge­vaarlijke stoffen

Manager

Beleidsmedewerker B Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunning om me­de te dingen naar prijzen of premies (tot € 4.500,--)

art. 3 jo. art. 1, aan­hef en sub a Wet op de kansspe­len

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing van het verbod om op de weg een wedstrijd met voertuigen te houden of daaraan deel te nemen

art. 148 jo. art. 10 Wegenverkeerswet 1994

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

- mits alle wegen binnen de gemeente zijn gele­gen. Zo niet: lees voor "verbod" "verklaring van geen be­zwaar"

- als sprake is van weigering dan enkel afdoeningsmandaat

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

in de gelegenheid stellen van de aanvrager om ontbrekende gegevens in te dienen

art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

Manager

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

voor zover dit behoort tot het werkterrein van het team

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen wegens de niet of niet-tijdige in­diening van ontbrekende gegevens

art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

Manager

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B 

voor zover dit behoort tot het werkterrein van het team

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

afdoen van een melding op grond van het Activiteitenbesluit, Bouwbesluit 2012, Omgevingswet, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving en omgevingsplan en het daaraan verbinden van voorschriften en het doen van een mededeling

diverse bepalingen van het Activiteitenbesluit, Bouwbesluit 2012, Omgevingswet, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving en omgevingsplan

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

afdoen van een melding op grond van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Medewerker Controle en Handhaving D

 

Afdoenings-en ondertekeningsmandaat

verlenen of weigeren van ontheffing van be­palingen van de bouwverordening

diverse bepalingen van de Bouwverordening gemeente Hellendoorn 2012

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

Juridisch-procedureel medewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

ambtshalve opleggen van maatwerkvoorschriften en gelijkwaardige maatregelen

a.m.v.b.'s Wet milieube­heer, a.m.v.b.’s Omgevingswet, omgevingsplan

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekenings­mandaat

opleggen en wijzigen van voorschriften/maatregelen/te verstrekken gegevens aangaande meldingen en instructies

artt. 8.40, 8.40a, 8.41, 8.42, 8.42a en 8.42b Wet milieubeheer, Besluit activiteiten leefomgeving, omgevingsplan

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen van een milieuonthef­fing aangaande afvalbranden buiten inrichtingen

art. 10.63, lid 2 Wet mi­lieubeheer

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

besluitvorming of al dan niet een milieueffectrapport moet worden opgesteld en bij een aanvraag om omgevingsvergunning moet worden gevoegd, al dan niet n.a.v. een aanmeldingsnotitie

Omgevingswet

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

ambtshalve dan wel op verzoek vaststellen/wijzigen van hogere waarden Wet ge­luidhinder/Omgevingswet

art. 110a, lid 1 t/m 6 Wet geluidhinder, Omgevingswet, omgevingsplan

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

tenzij zienswijzen zijn ingediend, want dan is alleen de ondertekening gemandateerd

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aanvragen hogere waarden Wet ge­luidhinder, voor die procedures waarvoor de gemeente Hellendoorn niet het bevoegd gezag is

art. 110a, lid 7 Wet geluidhinder

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

(laten) registreren van hogere waarden Wet geluidhinder in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek

art. 110i Wet geluidhinder

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

procedure Wet geluidhinder aangaande het van overheidswege al dan niet aanbrengen van geluidwerende voorzieningen

art. 114a Wet geluidhinder/hoofdstuk 6 Besluit geluidhinder

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en onder­tekeningsmandaat

afdoen van meldingen bodemkwaliteit

Besluit bodemkwaliteit, Besluit activiteiten leefomgeving

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker Controle en Handhaving D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op een ingediend bezwaarschrift tegen een besluit van het college van B&W

Omgevingswet, APV 2020, Woningwet, Bouwbesluit 2012, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012, Afvalstoffenverordening 2017, bouwverordening jo. de artt. 7:10 en 10:3 Awb

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

alleen bezwaarschriften waarbij het advies van de commissie voor de bezwaarschriften is om dit niet-ontvankelijk of ongegrond te verklaren

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bijlage 2 Mandaatoverzicht team openbare ruimte

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoeningsmandaat/ondertekeningsmandaat/

volmacht

Portefeuillehouder

 
 
 
 

ondertekenen van de weigering tot het aan- of verkopen van groen

 

portefeuille­houder

 

Ondertekeningsmandaat

team openbare ruimte

 
 
 
 

verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 500.000,--

art. 160, eerste lid on­der d. van de Gemeente­wet

Manager

- de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkooppro­tocol;

- de financiële afwikkeling van het contract vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

Volmacht

beslissen op verzoeken om toestemming als bedoeld in de notitie zelfwerkzaamheid

 

Manager

 

Afdoenings-­ en ondertekeningsmandaat

beslissen op verzoeken op grond van de Wet open overheid

art. 4.3 Wet open overheid

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunning voor het gebruik van de weg anders dan over­eenkomstig de publieke functie daarvan

art. 2:10 jo. artt. 1:6 en 1:8 APV 2020

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aanschrijving tot snoeien/verwijderen van beplanting of voor­werp i.v.m. wegverkeersveiligheid

art. 2:15 APV 2020

Opzichter C

voor zover behorend tot het werkterrein van het team

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing voor het parkeren of de weg als werkplaats te gebruiken voor voertuigen van auto­bedrijf e.d.

art. 5:2 APV 2020

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing voor het parkeren op de weg langer dan drie achtereenvolgende dagen van een woonwagen e.d.

art. 5:6 APV 2020

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing voor het op de weg parkeren van een voertuig met handelsreclame

art. 5:7 APV 2020

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aanwijzen of intrekken van de aanwijzing van plaatsen waar voertuigen met een lengte van meer dan 6 m. of een hoogte van meer dan 2,4 m mogen parkeren

art. 5:8 APV 2020

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing voor het plaatsen van voertuigen met een lengte van meer dan 6 m. of een hoogte van meer dan 2,4 m mogen parkeren

art. 5:8 APV 2020

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aanwijzen of intrekken van plaatsen waar het verboden is voertuigen te plaatsen of stil te laten staan buiten de rijbaan behorend weggedeelte

art. 5:10 APV 2020

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen van ontheffing voor het plaatsen van voertuigen in parken of openbare plantsoenen c.a.

art. 5:11 APV 2020

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aanwijzen of intrekken van plaatsen waar en het vaststellen van perioden waarop het verboden is fietsen of bromfietsen te plaatsen

art. 5:12 APV 2020

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing voor het rijden of zich bevinden binnen een voor publiek toegankelijk natuurgebied, park, plantsoen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen

art. 5:33 APV 2020

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing voor het verstrooien van as op verharde delen van de weg

art. 5:36 APV 2020

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aansprakelijk stellen van de ver­oorzaker voor schade toegebracht aan het gemeentelijk wegmeubilair

art. 160 Gemeentewet jo.art. 6:162 Burgerlijk Wetboek

Opzichter C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aansprakelijk stellen van de ver­oorzaker voor schade toegebracht aan het gemeentelijk groen

art. 160 Gemeentewet jo.art. 6:162 Burgerlijk Wetboek

Opzichter C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

actualiseren/vaststellen van de waardevolle-bomenkaart

art. 1, derde lid Kapverordening gemeente Hellendoorn 2019

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

toewijzing eigen graf anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte

art. 12, vierde lid Be­heersverordening begraafplaatsen ge­meente Hellendoorn 2019

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing van het verbod om op de weg een wedstrijd met voertuigen te houden of daaraan deel te nemen

art. 148 jo. art. 10 We­genverkeerswet 1994

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

- mits alle wegen binnen de gemeente zijn gele­gen. Zo niet: lees voor "verbod" "verklaring van geen be­zwaar"

- als sprake is van weigering dan enkel afdoeningsmandaat

Afdoenings- en ondertekenings­man­daat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing van de krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde regels voor zover zij betreffen het verkeer op wegen die niet onder beheer staan van rijk, provincie of een waterschap

art. 149, eerste lid aanhef en sub d. Wegenverkeerswet 1994

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing van de in art. 87 RVV 1990 genoemde ver­keerstekens

art. 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

nemen van een definitief verkeersbesluit

art. 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer/art. 15, tweede lid Wegenverkeerswet 1994

Manager

a. indien afd. 3:4 Awb is toegepast: mits er geen zienswijzen zijn ingediend;

b. indien afd. 3:4 Awb niet is toegepast: alle verkeersbesluiten

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

intrekken van een verkeersbesluit

art. 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer/art. 15, tweede lid Wegenverkeerswet 1994

Manager

mits het in te trekken verkeersbesluit

a. niet met toepassing van afd. 3:4 Awb tot stand is gekomen;

b. wel met toepasssing van afd. 3:4 tot stand is gekomen mits geen zienswijzen zijn ingediend

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

vaststellen van de voorwaarden voor de acceptatie van de diverse afvalstromen op het afvalbrengpunt

art. 160 Ge­meentewet

Manager

 

Afdoeningsmandaat

vaststellen van de tarieven voor de inzameling en acceptatie van bedrijfsafval

art. 160 Gemeentewet

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aanwijzen van verzamelplaatsen voor het aanbieden van huishoudelijk afval

art. 10 Afvalstoffenver­ordening gemeente Hel­lendoorn 2017

Opzichter C

Beleidsmedewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

vaststellen van het strooiplan

art. 15 Wegenwet

Manager

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bijlage 3 Mandaatoverzicht team sociaal domein

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoeningsmandaat/ ondertekeningsmandaat/volmacht

verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 500.000,--

art. 160, eerste lid on­der d Gemeente­wet

Manager

Coördinator C

- de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkooppro­tocol en budgethoudersregeling

- het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

Volmacht

wijzigen/omzetten van gemeentegaranties dan wel het weigeren van de wijziging/omzetting van gemeentegaranties ten behoeve van het eigen woningbezit

art. 160 Gemeentewet

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch

procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissingen inzake invordering verstrekte gemeentegaranties

art. 160 Gemeentewet juncto Boek 7, titel 14 Burgerlijk Wetboek

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

afgeven van het besluit, zoals bedoeld in art. 265b, tweede lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, welke de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie moet overleggen bij het verzoek tot machtiging uithuisplaatsing

art. 1:265b, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op verzoeken op grond van de Wet open overheid

art. 4.3 Wet open overheid

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Beleidsondersteunend medewerker C

Beleidsondersteunend medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

terug- en invordering van tegemoetkomingen Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

art. 4:57 Algemene wet bestuurswet

Manager

Coördinator C

Sociaal juridisch medewerker B

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en onder­tekeningsmandaat

vaststellen van de hoogte van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente

art. 4:99 Algemene wet bestuursrecht

Manager

Coördinator C

Juridisch procedureel

medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekenings­mandaat

beslissen op aanvragen, heronderzoeken en wijzigingen (inclusief beëindigingen) van jeugdhulp dan wel ambtshalve toekennen van jeugdhulp op grond van de Jeugdwet

art. 2.3 Jeugdwet in samenhang met de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2019

Manager

Coördinator C

Sociaal juridisch medewerker B

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

bepalen dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf, niet zijnde verblijf bij een pleegouder, nodig is

art. 6.1.2, vijfde lid Jeugdwet

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

indienen van een verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven

art. 6.1.8, eerste lid Jeugdwet

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op aanvragen Participatiewet, IOAW en IOAZ met uitzondering van aanvragen op grond van het BBZ

art. 7 Participatiewet, art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekenings­mandaat

beslissen op aanvragen op grond van het BBZ

art. 7 Participatiewet jo art. 35 Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

Indien voornemen is om af te wijken van advies van IMK/RVO dan overleg met Manager/ Coördinator C

Afdoenings- en ondertekenings­mandaat

beslissen op aanvragen bijzondere bijstand, beslissen op aanvragen individuele inkomenstoeslag en studietoeslag, beslissen op verzoeken declaratiefonds, school- en verenigingenfonds en minimapas voor minima

art. 7 Participatiewet, art.6 van de Verordening financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2018 en art. 2 van de Verordening inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Hellendoorn 2017

Manager

Coördinator C

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

Administratief medewerker B

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

opleggen van een boete, het afstemmen van de uitkering en verlagen van de uitkering

art. 7 jo artt. 18, 18a, 18b Participatiewet, art. 34, jo. artt. 20 en 20a Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en art. 34 jo. artt. 20 en 20a Wet inkomensvoor-ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

opleggen van een boete voor het niet of niet tijdig inleveren of het niet volledig invullen van het wijzigingsformulier, de inkomstenverklaring en andere formulieren

art. 7 jo. 18a Participatiewet

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op (tussentijdse) onderzoeken naar het recht op uitkering en de arbeidsmarkttoeleiding (inclusief het opleggen en wijzigen van verplichtingen, beëindigen, intrekken, herzien, verlagen, afstemmen, terugvorderen en verhalen etc.), inclusief besluiten ten aanzien van het BBZ

art. 7 Participatiewet, art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekenings­mandaat

verstrekken van voorschotten

art. 7 jo. art. 52 Participatiewet

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekenings­mandaat

beslissen tot verhaal in rechte, het indienen van een verzoekschrift met betrekking tot verhaal in rechte

art. 7 jo. artt. 61 en 62h Participatiewet

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat/ Volmacht

invorderen van vorderingen ontstaan bij de uitvoering van de PW (inclusief de BBZ), IOAW, en IOAZ (inclusief de aanmaning, de herinnering, en het dwangbevel en beslaglegging)

art. 60 Participatiewet, art. 28 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en art. 28 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op aanvragen, heronderzoeken en wijzigingen (inclusief beëindigingen etc.) van voorzieningen dan wel ambtshalve toekennen van voorzieningen op grond van de Wmo 2015

art. 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning in samenhang met de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2019

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op:

 • -

  eenvoudige en enkelvoudige aanvragen en heronderzoeken huishoudelijke ondersteuning

 • -

  eenvoudige en enkelvoudige aanvragen voor een Wmo-vervoersvoorziening in de vorm van Regiotaxi Twente"

art. 2.3.5, art. 2.3.9 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B 

Frontoffice medewerker D

Frontoffice medewerker E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

afdoen van aanvragen leerlingenvervoer

art. 4 Wet op het primair onderwijs, art. 4 Wet op het voortgezet onderwijs, art. 4 Wet op de expertisecentra, art. 2, eerste lid Verordening leerlingenvervoer gemeente Hellendoorn 2014

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B 

Frontoffice medewerker E

Administratief medewerker C

Administratief medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen of weigeren van aanvragen schuldhulpverlening, beëindigen of wijzigen van besluiten in het kader van schuldhulpverlening

art. 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Manager

Coördinator C

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

art. 49 Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer

Manager

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

Sociaal juridisch medewerker B

Frontoffice medewerker E

Administratief medewerker C

Administratief medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op aanvragen van Wsw-medewerkers voor personeelsregelingen die opgenomen zijn in het personeelshandboek Wsw

 

Manager

Bedrijfsleider Wsw

Coördinator C

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op aanvragen van Wsw-medewerkers voor aanpassing van het dienstverband

 

Manager

Bedrijfsleider Wsw

Coördinator C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

inzetten van disciplinaire maatregelen conform Cao Wsw

 

Manager

Bedrijfsleider Wsw

Coördinator C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen over ontslag van Wsw-medewerkers

art. 6, tweede lid Wet sociale werkvoorziening

Manager

Coördinator C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen over beloning en bevordering van Wsw-medewerkers conform Cao Wsw

 

Manager

Bedrijfsleider Wsw

Coördinator C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

uitvoering van de Wet Poortwachter, inclusief aanvragen uitkeringen arbeidsongeschiktheid voor Wsw-medewerkers

 

Manager

Bedrijfsleider Wsw

Coördinator C

Consulent Wsw

 

Afdoenings -en ondertekeningsmandaat

indienen van bezwaar en beroep inzake beslissingen van het UWV op aanvragen uitkeringen arbeidsongeschiktheid voor Wsw-medewerkers

 

Manager

Bedrijfsleider Wsw

Coördinator C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aanvragen herindicaties Wsw voor medewerkers

art. 11 Wet sociale werkvoorziening

Manager

Bedrijfsleider Wsw

Coördinator C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

intrekken van een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking

art. 12 Wet sociale werkvoorziening

Manager

Coördinator C

Sociaal juridisch medewerker B

Juridisch procedureel medewerker D

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

 

Afdoenings- en onder­tekeningsmandaat

opstellen en afsluiten van detacheringsovereenkomsten tussen Wsw-medewerkers, inleners en gemeente (inclusief het vaststellen van een detacheringsvergoeding)

 

Manager

Bedrijfsleider Wsw

Coördinator C

de gesprekken met inleners over de inzet en de vergoeding worden gevoerd door de consulent Wsw

Volmacht

beslissen op een ingediend bezwaarschrift tegen een besluit van het college van B&W

Artt. 7:10 en 10:3 Algemene wet bestuursrecht

Manager

Coördinator C

Alleen bezwaarschriften waarbij het advies van de commissie bezwaarschriften sociaal domein is om dit niet-ontvankelijk of ongegrond te verklaren.

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bijlage 4 Mandaatoverzicht team dienstverlening en informatisering

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoeningsmandaat/ ondertekenings-mandaat/volmacht

verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 500.000,--

art. 160, eerste lid on­der d. Gemeente­wet

Manager

- de bevoegdheid dient te worden uitge­oefend conform het Inkoopprotocol;

- het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vin­den plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

Volmacht

besluiten tot vernietigen van daarvoor in aanmerking ko­mende archiefbeschei­den

art. 3 Archiefwet 1995

Manager

Beleidsmedewerker B

 

Afdoeningsmandaat

opmaken van verklaring tot vernietiging, vervanging of vervreemding van archiefbescheiden

art. 8 Archiefbesluit 1995

Manager

Beleidsmedewerker B

 

Ondertekeningsman­daat

afbakenen van panden en verblijfsobjecten en benoemen en afbakenen van standplaatsen en ligplaatsen

art. 3 Verordening naamgeving en nummering (adressen) Hellendoorn 2018

Manager

Coördinator C

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

nemen van besluiten tot vaststellen van nummeraanduidingen

art. 3 Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Hellendoorn

Manager

Coordinator C

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op verzoek om vergoeding van schade veroorzaakt door ambtenaren in verband met vaststelling van de geometrie

art. 8 Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Manager

Coördinator C

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

zorgdragen voor de inschrijving in de basisregistratie van brondocumenten

art. 10 Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Manager

Coördinator C

Medewerker automatisering B

 

Afdoeningsmandaat

verlenen van inzage in de basisregistratie en verstrekken van gegevens uit de basisregistratie

art. 32 Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Manager

Coördinator C

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op een verzoek van een belanghebbende tot wijziging/opname van gegevens in de basisregistratie dan wel tot het plaatsen van de aantekening “in onderzoek”

art. 39 Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Coördinator C

Medewerker automatisering B

 

Afdoeningsmandaat

zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de basisregistratie door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, tweede en derde lid, en 8 Wet BGT, volgens de systeembeschrijving zoals bedoeld in de artikelen 15, tweede lid en 20 Wet BGT

art. 11 Wet basisregistratie grootschalige topografie

Manager

Coördinator C

Medewerker automatisering B

 

Afdoeningsmandaat

zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen

art. 13 Wet basisregistratie grootschalige topografie

Manager

Coördinator C

Medewerker automatisering B

 

Afdoeningsmandaat

voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 Wet BGT

art. 13 Wet basisregistratie grootschalige topografie

Manager

Coördinator C Medewerker automatisering B

 

Afdoeningsmandaat

zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld

art. 14 Wet basisregistratie grootschalige topografie

Manager

Coördinator C

Medewerker automatisering B

 

Afdoeningsmandaat

na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, eerste lid Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht aan het Kadaster dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is

artt. 27 en 28 Wet basisregistratie grootschalige topografie

Manager

Coördinator C

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op verzoeken op grond van de Wet open overheid

art. 4.3 Wet open overheid

Manager

Coördinator B

Coördinator C

Juridisch- procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verstrekken van uittreksels uit de Basisregistratie personen

art. 1.5, tweede lid Wet basisregistratie personen

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

ambtshalve vaststelling adres­wijziging

art. 2.20, tweede lid Wet basisregistratie personen

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekenings­mandaat

herziening van de registratie als kiezer

artt. D 1, D 5, D 6 Kieswet

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

benoeming stembureaus

art. E 3, eerste lid Kieswet

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

benoeming leden en plaatsvervangende leden stembureau

art. E 4, eerste lid Kieswet

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

benoeming leden en plaatsvervangende leden gemeentelijk stembureau

art. E 8, eerste lid Kieswet

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

benoeming leden en plaatsvervangende leden centraal stembureau

art. E 19, tweede lid Kieswet

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen/verlengen van het recht op een eigen graf

art. 14, eerste en tweede lid Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Hellendoorn 2019

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

vaststellen openingstijden van het bureau burgerlijke stand

art. 1:16c Burgerlijk Wetboek en art. 6 Reglement burgerlijke stand

Manager

Coördinator B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 dag

art. 1:16, tweede lid Burgerlijk Wetboek

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op aanvragen tot aanwijzing van een locatie voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie

art. 1:63 Burgerlijk Wetboek 

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, weigeren en intrekken van parkeervergunningen

Parkeerverordening 2017

Manager

Coördinator B

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, weigeren en intrekken van parkeerabonnementen parkeergarage Henri Dunant

Algemene voorwaarden voor het gebruik van parkeergarage Henri Dunant/Uitgifteregels parkeerabonnementen 2019

Medewerker frontoffice E

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

accepteren of weigeren van meldingen voor driehoeksborden, sandwichborden en spandoeken voor commerciële doeleinden zijnde evenementen en voor het plaatsen van objecten met een maximale oppervlakte van 15m² voor een periode van 3 dagen tot 1 maand

art. 2:10B APV 2020

Manager

Coördinator B

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

ontvankelijk verklaren van een schriftelijke of digitale kennisgeving

art. 4:3, tweede lid APV 2020

Manager

Coördinator B

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren ontheffing van verbod om met toestellen e.d. geluidhinder te veroorzaken

art. 4:6 APV 2020

Manager

Coördinator B

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren vergunning voor het inzamelen van geld of goederen

art. 5:13 APV 2020

Manager

Coördinator B

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

accepteren melding voor het inzamelen van geld of goederen

art. 5:13 APV 2020

Manager

Coördinator B

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

elektronisch beschikbaar stellen van bestemmingsplannen

art. 1.2.1, eerste lid en art. 1.2.2, tweede lid Besluit ruimtelijke ordening

Manager

Coördinator B

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoeningsmandaat

Bijlage 5 Mandaatoverzicht team maatschappelijk domein

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateer­de (functie)

Opmerkingen

Afdoeningsmandaat/ ondertekeningsmandaat/volmacht

verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 500.000,--

art. 160, eerste lid onder d. Gemeentewet

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

uitvoering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hellendoorn 2015

art. 102 Wet op het primair onderwijs, art. 100 Wet op de expertisecentra, art. 76m Wet op het voortgezet onderwijs

Beleidsmedewerker C

Beleidsuitvoerend medewerker C

mandaat geldt niet voor:

- artikel 11, lid 2 (vaststelling programma boven een bedrag van € 50.000,-- per aanvraag);

- artikel 14 (instemmen bouwplannen);

- artikel 16 (vervallen aanspraak bekostiging);

- artikel 19 (beslissing aanvraag spoedeisend karakter boven een bedrag van € 50.000,--)

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

uitvoering Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Hellendoorn 2016

artt. 117 en 136 Wet op het primair onderwijs, artt. 115 en 130 Wet op de expertisecentra, art. 30 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hellendoorn 2015

Beleidsmedewerker C

Beleidsuitvoerend medewerker C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

uitvoering onderwijsachterstandenbeleid

artt. 165, 166, 167 en 167a Wet op het primair onderwijs

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Beleidsuitvoerend medewerker C

 

Afdoeningsmandaat

uitvoering Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Hellendoorn

art. 140 Wet op het primair onderwijs, art. 134 Wet op de expertisecentra, art. 96g Wet op het voortgezet onderwijs

Beleidsmedewerker C

Beleidsuitvoerend medewerker C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op een aanvraag voor het verlenen van subsidie tot € 75.000,-, dan wel het beslissen op een aanvraag tot vaststelling van subsidie tot € 75.000,-

artt. 3 en 18 Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Beleidsuitvoerend medewerker C

Beleidsuitvoerend medewerker B

Beleidsuitvoerend medewerker A

 

Afdoenings- en ondertekenings­mandaat

verzoeken tot aanvullen aanvraag binnen een gestelde termijn

art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Beleidsuitvoerend medewerker C

Beleidsuitvoerend medewerker B

Beleidsuitvoerend medewerker A

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

buiten behandeling laten aanvraag

art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Beleidsuitvoerend medewerker C

Beleidsuitvoerend medewerker B

Beleidsuitvoerend medewerker A

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlengen beslistermijn en bekendmaking daarvan aan betrokkenen

art. 4:14 Algemene wet bestuursrecht

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Beleidsuitvoerend medewerker C

Beleidsuitvoerend medewerker B

Beleidsuitvoerend medewerker A

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op verzoeken op grond van de Wet open overheid

art. 4.3 Wet open overheid

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Beleidsuitvoerend medewerker C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie

art. 5 Wet hergebruik overheidsinformatie

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Beleidsuitvoerend medewerker C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

nemen van besluiten inzake aanvragen, wijzigen dan wel beëindigen van de exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang in het Landelijk register kinderopvang

Wet kinderopvang

Beleidsuitvoerend medewerker C

Beleidsuitvoerend medewerker B

Beleidsuitvoerend medewerker A

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

uitvoering Nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Hellendoorn 2019 tot € 50.000,--

artt. 1.50b en 2.8 Wet kinderopvang, art. 168a Wet op het primair onderwijs, Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Beleidsuitvoerend medewerker C

 

Afdoeningsmandaat

uitvoering Leerplichtwet

Leerplichtwet 1969

Leerplichtambtenaar

met uitzondering van artikel 16 (toezicht op naleving) en art. 25, lid 1 (jaarverslag gemeente)

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

uitvoeren van eigen onderzoek, waaronder het opvragen van justitiële- en politiegegevens

art. 7a Wet Bibob, artt. 9 en 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 15, eerste lid onder b Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 4.3, eerste lid onder l Besluit politiegegevens

Beleidsmedewerker C (belast met ondermijning)

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bijlage 6 Mandaatoverzicht team bedrijfsvoering

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateer­de (functie)

Opmerkingen

Afdoeningsmandaat/ ondertekeningsmandaat/ volmacht

verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 500.000,--

art. 160, eerste lid on­der d. Gemeente­wet

Manager

- de bevoegdheid dient te worden uitge­oefend conform het Inkoopprotocol;

- het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vin­den plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

Volmacht

beslissen over de hoogte van verbeurde dwangsommen bij niet-tijdig beslissen

art. 4:18 Algemene wet bestuursrecht

Beleidsuitvoerend medewerker C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen van uitstel van betaling bij bestuursrechtelijke geldschulden

art. 4:94 Algemene wet bestuursrecht

Manager

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aangaan van geldleningen met een looptijd korter dan één jaar

art. 160, eerste lid onder d. Gemeentewet

Manager

de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Treasurybesluit

Volmacht

afwikkeling schadeclaims

art. 6:162 e.v. Burgerlijk Wetboek

Beleidsmedewerker B

tot een bedrag van € 2500,-- per gebeurtenis onder de voorwaarde dat de senior B met de concept-beslissing instemt

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verdagen van beslissingen op bezwaar­schrift

art. 7:10, derde lid Algemene wet bestuursrecht

Senior B

Beleidsmedewerker B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

horen van bezwaarden tegen beschikkingen tot vaststelling van de verschuldigde wettelijke rente en tegen beschikkingen tot vaststelling van de hoogte van een verbeurde dwangsom

art. 4:99 en 4:18 Algemene wet bestuursrecht

Senior B

incl. het opmaken van een verslag van het horen

Afdoeningsmandaat

afdoen van verzoeken om inzage in, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

art. 15, 16, 17, 18 en 20 Algemene verordening gegevensbescherming

Senior B

 

Afdoenings- en ondertekeningsman­daat

uitvoeren van eigen onderzoek, waaronder het opvragen van justitiële- en politiegegevens

art. 7a Wet Bibob, artt. 9 en 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 15, eerste lid onder b Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 4.3, eerste lid onder l van het Besluit politiegegevens

Beleidsmedewerker C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

het afdoen van verzoeken op grond van de Wet open overheid

art. 4.3 Wet open overheid

Senior A

voor zover behorend tot het werkterrein van het team

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

uitvoering van de volgende hoofdstukken van de CAO-gemeenten:

CAO-gemeenten

 
 
 

arbeidsovereenkomst (afsluiten, wijzigen en beëindigen)

hoofdstuk 2

Manager

Senior A

Administratief medewerker C

Administratief medewerker D

Uitgezonderd zijn:

-voor DT: burgemeester

-voor Manager: Algemeen Directeur

-voor stagiairs en werkervaringsplaats: Beleidsuitvoerend medewerker B

Volmacht

salaris, salaristoelagen en vergoedingen

hoofdstuk 3

Manager

Senior A

Uitgezonderd zijn:

-voor DT: burgemeester

-voor Manager: Algemeen Directeur

-voor stagiairs en werkervaringsplaats: Beleidsuitvoerend medewerker B

Administratief medewerker C en D

Volmacht

individueel keuzebudget

hoofdstuk 4

 
 
 

toevoegen bronnen en doelen

 

Algemeen Directeur

 

Volmacht

arbeidsduur en werktijden

hoofdstuk 5

Manager

Senior A

Uitgezonderd zijn:

-voor DT: burgemeester

-voor Manager: Algemeen Directeur

-vaststellen werktijdenregeling (art. 5.2): Algemeen Directeur

Volmacht

vakantie en verlof

hoofdstuk 6

Manager

Senior A

Uitgezonderd zijn

- voor DT: Burgemeester

- voor Manager: Algemeen Directeur

Volmacht

arbeidsongeschiktheid

hoofdstuk 7

Manager

Senior A

 

Volmacht

duurzame inzetbaarheid

hoofdstuk 8

Manager

Senior A

Uitgezonderd zijn

-voor DT: Burgemeester

-voor Manager: Algemeen Directeur

 

van werk naar werk

hoofdstuk 9

Manager

Senior A

Uitgezonderd zijn:

- voor DT: Burgemeester

- voor Manager: Algemeen Directeur

Volmacht

uitkeringen

hoofdstuk 10

Manager

Senior A

Uitgezonderd zijn:

- voor DT: Burgemeester

- voor Manager: Algemeen Directeur

Volmacht

rechten en plichten

hoofdstuk 11

Manager

Senior A

Uitgezonderd zijn:

- voor DT: Burgemeester

- voor Manager: Algemeen Directeur

Volmacht

vaststellen regelingen uit het Personeelshandboek

 

Algemeen directeur

 

Volmacht

uitvoeren van de volgende regelingen uit het Personeelshandboek:

 
 
 

Volmacht

functiebeschrijven en –waarderen

Procedureregeling functiebeschrijven en functiewaarderen

Algemeen Directeur

 
 

reis- en verblijfkosten

Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten

Manager

Senior A

Uitgezonderd zijn:

- voor DT: Burgemeester

- voor Manager: Algemeen Directeur

 

toekennen premie chauffeurs

Verordening tot toekenning van een premie voor chauffeurs in dienst

Administratief medewerker C

Administratief medewerker D

 
 

vakantieduur

Algemene regels met betrekking tot de duur van de vakantie

Manager

Senior A

Uitgezonderd zijn:

- voor DT: Burgemeester

- voor Manager: Algemeen Directeur

 

Bijlage 7 Mandaatoverzicht staf directie

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoeningsmandaat/ ondertekeningsmandaat/volmacht

verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen tot een maximumbedrag van

€ 500.000,--

art. 160, eerste lid on­der d. Gemeente­wet

Algemeen directeur

- de bevoegdheid dient te worden uitge­oefend conform het Inkoopprotocol;

- het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vin­den plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

Volmacht

melding, intrekking etc. datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens

art. 33 Algemene verordening gegevensbescherming

Functionaris gegevensbescherming

bij afwezigheid van de functionaris gegevensbescherming is de privacyofficer bevoegd

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

vaststellen uitzonderingen op rechten betrokkene en plichten verwerkingsverantwoordelijke

art. 41 Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Functionaris gegevensbescherming

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat