Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling van het Mandaatbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025

Geldend van 27-03-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling van het Mandaatbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 9 maart 2021, nummer 31022, houdende vaststelling van het Mandaatbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • gezien de schriftelijke instemming van gedeputeerde staten van de Provincie Noord-Brabant bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • overwegende dat gedeputeerde staten op 9 maart 2021 samen met gedeputeerde staten van Noord-Brabant en Limburg de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 hebben vastgesteld, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

 • overwegende dat de drie provincies gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze regeling en ervoor gekozen is om de uitvoering bij Stimulus programmamanagement voort te zetten voor de komende periode;

 • overwegende dat gedeputeerde staten om redenen van doelmatigheid de bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 wensen te mandateren aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant;

besluiten vast te stellen het navolgende:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Daar waar in dit besluit wordt gesproken over mandaat, respectievelijk ondermandaat tot het nemen van besluiten ter uitoefening van bestuurs- en beheersbevoegdheden, wordt daar tevens onder verstaan volmacht, respectievelijk ondervolmacht en machtiging tot het uitoefenen van daarmee verbonden procedurele bevoegdheden.

Artikel 2 Mandaatverlening

 • 1.

  Gedeputeerde staten verlenen aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant mandaat tot het namens hen nemen van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025.

 • 2.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, ziet tevens op de bevoegdheid tot:

  • a.

   het buiten behandeling laten van subsidieaanvragen;

  • b.

   het weigeren, intrekken of wijzigen van subsidies;

  • c.

   het verlenen van voorschotten;

  • d.

   het betalen van subsidiebedragen in gedeelten;

  • e.

   het opschorten van de verplichting tot betaling van voorschotten of subsidiebedragen;

  • f.

   het terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen;

  • g.

   de overige ter zake van subsidiëring te nemen uitvoeringsbeslissingen;

  • h.

   het ondertekenen van namens gedeputeerde staten genomen besluiten.

 • 3.

  Gedeputeerde staten verlenen aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant mandaat tot het namens hen beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in de voorgaande leden, voor zover het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt, niet door gedeputeerde staten van Noord-Brabant zelf in mandaat is genomen.

 • 4.

  Gedeputeerde staten verlenen machtiging aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant om hen te vertegenwoordigen in het kader van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures inzake in de voorgaande leden genoemde besluiten. Daartoe behoort de bevoegdheid om namens gedeputeerde staten verweerschriften, pleitnota’s of andere schriftelijke stukken te overleggen voor zover dit past binnen de vertegenwoordiging als hiervoor genoemd.

 • 5.

  Gedeputeerde staten verlenen mandaat aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant om namens hen op grond van artikel 82 van de Provinciewet, een adviescommissie in te stellen als bedoeld in artikel 2.13 van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025.

 • 6.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, ziet niet op het wijzigen of intrekken van reeds vastgestelde subsidies.

 • 7.

  Het mandaat, zoals beschreven in de voorgaande leden, wordt verleend voor de looptijd van het Convenant Uitvoering MIT Zuid 2021-2025.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1.

  Gedeputeerde staten van Noord-Brabant kunnen ter uitoefening van een krachtens artikel 2, eerste en tweede lid, aan hen gemandateerde bevoegdheid schriftelijk ondermandaat verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen overeenkomstig het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant respectievelijk de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

 • 2.

  Gedeputeerde staten van Noord-Brabant stellen gedeputeerde staten terstond schriftelijk in kennis van besluiten tot het verlenen van ondermandaat als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  In geval gedeputeerde staten van Noord-Brabant gebruik maken van hun bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, handelen zij overeenkomstig de instructies opgenomen in de toelichting bij het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, respectievelijk de toelichting bij de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

 • 4.

  Gedeputeerde staten van Noord-Brabant kunnen geen ondermandaat verlenen voor de krachtens artikel 2, vijfde lid, aan hen gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 4 Ondertekening

 • 1.

  Gedeputeerde staten van Noord-Brabant brengen in de door hen te nemen besluiten tot uitdrukking dat er sprake is van een in mandaat, namens gedeputeerde staten van Zeeland, genomen besluit en van een door de provincie Zeeland beschikbaar gestelde subsidie.

 • 2.

  De ondertekening van besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste, tweede en derde lid, luidt:

‘Gedeputeerde Staten van Zeeland, namens deze,

[naam functionaris], [functie].’

gevolgd door de handtekening van de functionaris.

Artikel 5 Instructies

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant nemen bij de uitoefening van de aan hen gemandateerde bevoegdheden algemene instructies en instructies per geval van gedeputeerde staten als bedoeld in artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht in acht.

Artikel 6 Toepasselijke wet- en regelgeving

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant nemen bij de uitoefening van de aan hen gemandateerde bevoegdheden, de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013, het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025, regelgeving omtrent staatssteun en de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht.

Artikel 7 Informatieplicht

 • 1.

  Gedeputeerde staten van Noord-Brabant stellen gedeputeerde staten tijdig in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten, waarvan zij redelijkerwijs moeten aannemen dat kennisneming door hen gewenst is.

 • 2.

  Kennisgeving als bedoeld in het eerste lid, vindt in ieder geval plaats indien:

  • a.

   de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;

  • b.

   het besluit ertoe kan leiden dat de provincie Zeeland aansprakelijk wordt gesteld.

 • 3.

  Gedeputeerde staten kunnen op grond van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van een voorgenomen besluit bepalen dat van het bij of krachtens dit mandaatbesluit verleende mandaat geen gebruik mag worden gemaakt.

 • 4.

  Gedeputeerde staten voorzien gedeputeerde staten van Noord-Brabant van alle benodigde informatie ten behoeve van de invulling van hun mandaat.

Artikel 8 Verantwoording

 • 1.

  Gedeputeerde staten van Noord-Brabant brengen jaarlijks aan gedeputeerde staten verslag uit over de krachtens dit mandaatbesluit genomen besluiten.

 • 2.

  Het verslag, bedoeld in het eerste lid, bevat in ieder geval:

  • a.

   een overzicht van de besteding van het voor het voorafgaande jaar uitgetrokken budget voor te verlenen subsidies;

  • b.

   een uiteenzetting van de bij de besteding opgedane ervaringen en de daaruit te trekken conclusies;

  • c.

   een opgave van alle in de voorafgaande periode in mandaat genomen besluiten.

 • 3.

  Onverminderd het eerste en tweede lid, verschaffen gedeputeerde staten van Noord-Brabant desgevraagd alle informatie aan gedeputeerde staten ter zake van de uitoefening van de ingevolge dit besluit aan hen gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 9 Registratie en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant gezonden.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 9 maart 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven, 26 maart 2021

De secretaris, A.W. Smit