Regeling vervallen per 29-12-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent weesfietsen

Geldend van 19-03-2021 t/m 28-12-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent weesfietsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van 9 maart 2021;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 5:12, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: “de APV”);

overwegende dat in artikel 5:12, tweede lid, van de APV het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid is toegekend om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan;

B e s l u i t :

het NS-station van gemeente Heerhugowaard, Middenwaard, Centrumwaard en alle bushaltes inclusief een straal van 50 meter rondom de bushaltes aan te wijzen als plaats zoals bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, van de APV, waar het verboden is fietsen of bromfietsen langer dan twee weken onafgebroken te laten staan.

Dit besluit en de bij dit besluit behorende kaart treden in werking met ingang van de eerste dag na publicatie in het Heerhugowaards Nieuwsblad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard op 9 maart 2021.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

M. Diependaal

de burgemeester,

A.B. Blase

Bijlage 1 Kaart bij aanwijsbesluit weesfietsen

afbeelding binnen de regeling