Algemene Subsidieverordening Regio Achterhoek 2021

Geldend van 17-03-2021 t/m heden

Intitulé

Algemene Subsidieverordening Regio Achterhoek 2021

Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 13 januari 2021, besluit vast te stellen de ‘Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2021’.

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2021

Artikel 1 Definities

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Regio Achterhoek: samenwerkingsverband van gemeenten in de Achterhoek op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), werkt onder de naam 8RHK Ambassadeurs.

 • 2.

  Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek;

 • 3.

  Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek;

 • 4.

  Controleprotocol subsidies Regio Achterhoek: controleprotocol met instructie aan de subsidieontvanger voor het geven van aanwijzingen voor de reikwijdte en de intensiteit van de accountantscontrole, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Regio Achterhoek;

Artikel 2 Reikwijdte en toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op alle besluiten van het Dagelijks Bestuur van Regio Achterhoek over subsidie, tenzij bij of krachtens deze verordening, in een andere verordening of bij of krachtens andere wettelijke voorschriften anders is bepaald.

 • 2.

  Titel 4.2 van de Awb en deze verordening zijn van toepassing op aanspraken op financiële middelen die op grond van deze verordening of een bijzondere verordening uitsluitend kunnen worden verstrekt aan rechtspersonen, tenzij in deze verordening, in regels op grond van deze verordening of in een andere verordening anders is bepaald.

Artikel 3 Nadere regels

 • 1.

  Ter uitvoering van deze verordening kan het Algemeen Bestuur nadere regels vaststellen. Voor zover van toepassing, wordt in de nadere regels bepaald welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen, hoe de subsidie wordt berekend, of er een mogelijkheid is voor voorschotten en hoe de vaststelling plaatsvindt.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de nadere regels.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het Algemeen Bestuur kan subsidieplafonds vaststellen. In dat geval bepaalt zij bij nadere regels de wijze van verdeling van de betrokken subsidie.

Artikel 5 Subsidieontvangers

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur kan in nadere regels bepalen dat subsidie ook aan andere personen dan rechtspersonen kan worden verstrekt.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij Het Dagelijks Bestuur, p.a.: Regio Achterhoek.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur stelt een aanvraagformulier vast; de aanvraag geschiedt met gebruikmaking daarvan.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur weigert subsidie in ieder geval indien:

  • 1.

   verstrekking van de subsidie zou leiden tot strijdigheid met Europese regels inzake staatssteun;

  • 2.

   niet is voldaan aan de voorwaarden zoals die zijn gesteld in deze verordening, een bijzondere verordening, een bijzonder besluit of nadere regels;

  • 3.

   door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan subsidie in ieder geval weigeren indien:

  • 1.

   is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

  • 2.

   voor dezelfde subsidiabele activiteit eerder subsidie is verstrekt.

Artikel 8 Beslissing op de aanvraag

Voorafgaand aan een subsidievaststelling wordt een beschikking tot subsidieverlening gegeven.

Artikel 9 Voorschotten

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan voorschotten verlenen.

 • 2.

  De voorschotten bedragen in totaal ten hoogste 80% van de verleende subsidie.

 • 3.

  Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het Dagelijks Bestuur in afwijking van het tweede lid tot in totaal ten hoogste 95% van de verleende subsidie voorschotten verlenen.

Artikel 10 Voortgangsrapportage

Voor zover dit niet is bepaald bij nadere regels, wordt bij de beschikking vermeld op welke wijze de subsidieontvanger de voortgang van het project rapporteert (inhoudelijk en financieel).

Artikel 11 Vaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk drie maanden na afloop van de activiteit waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in, tenzij bij nadere regels anders is bepaald.

 • 2.

  Bij het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling worden de volgende gegevens en documenten overgelegd:

  • 1.

   Inhoudelijk verslag;

  • 2.

   Financieel verslag.

 • 3.

  Het financieel verslag is voorzien van een controleverklaring, waaruit blijkt dat het ‘Controleprotocol subsidies Regio Achterhoek’ is toegepast.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur kan vrijstelling of ontheffing verlenen van het derde lid.

 • 5.

  Het Dagelijks Bestuur stelt de subsidie vast binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 6.

  Het Dagelijks Bestuur kan de subsidie ambtshalve vaststellen indien binnen het in eerste lid genoemde tijdvak geen aanvraag tot vaststelling is ingediend.

Artikel 12 Subsidie door andere bestuursorganen

Indien er subsidie is verstrekt voor activiteiten waarvoor ook door andere bestuursorganen subsidie wordt verstrekt, kan het Dagelijks Bestuur afwijken van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 13 Toezicht en controle

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan ambtenaren of andere personen aanwijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast.

 • 2.

  De accountant, door het Algemeen Bestuur aangewezen, heeft de bevoegdheid tot controle op de verrichte werkzaamheden van de controlerend accountant van de subsidieontvanger.

Artikel 14. Hardheidsclausule

 • 1.

  Als een bij of krachtens verordening gestelde termijn voor een subsidieontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de te dienen belangen, kan het Dagelijks Bestuur een andere termijn vaststellen.

 • 2.

  In nadere regels kan worden bepaald dat door het Dagelijks Bestuur van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van die nadere regels kan worden afgeweken als daaraan vasthouden voor een subsidieontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

 • 3.

  Toepassing van de vorige leden wordt gemotiveerd in de beschikking.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in de plaats van de “Algemene Subsidieverordening Regio Achterhoek 2008”.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2021”.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op de dag nadat de door het Algemeen Bestuur vastgestelde verordening bekend gemaakt is in het Blad gemeenschappelijke regeling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 maart 2021

de voorzitter, mr. M. Boumans MBA MPM

de secretaris, drs. S. Veneman MBA

 

Toelichting Algemene subsidieverordening (ASV) Regio Achterhoek 2021

Artikel 1 Definities

In dit artikel is een aantal definities opgenomen. Deze definities gelden niet alleen voor deze verordening, maar ook voor de hierop te baseren regelingen. Deze definities zullen dus niet nogmaals in de verschillende subsidieregelingen opgenomen hoeven te worden. Ook kan hier niet van worden afgeweken.

Er is geen definitie opgenomen van subsidie. Wat onder een subsidie moet worden verstaan, is omschreven in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Kenmerken van een subsidie zijn dat er aanspraak is op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

Artikel 2 Reikwijdte

Dit artikel regelt dat de Awb en deze verordening van toepassing zijn op alle subsidies van Regio Achterhoek. De bevoegdheid om subsidie te verlenen ligt bij het Dagelijks Bestuur.

Artikel 3 Nadere regels

Met dit artikel krijgt het Algemeen Bestuur de bevoegdheid om in nadere regels de te subsidiëren activiteiten te bepalen. Voor zover het Algemeen Bestuur iets wenst te regelen met betrekking tot de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de wijze van uitbetalen, dient dit eveneens in de nadere regels te gebeuren.

In andere artikelen van de ASV worden andere bevoegdheden gedelegeerd die betrekking hebben op de inhoud van de nadere regels: het afwijken van termijnen, het verbinden van bepaalde verplichtingen aan de subsidie en de wijze van verdelen van het subsidieplafond.

Voor zover het Algemeen Bestuur geen gebruik maakt van de bevoegdheid om nadere regels vast te stellen, is het slechts in beperkte mate mogelijk om subsidies te verstrekken. De hoofdregel van de Awb is namelijk dat subsidieverstrekking gebaseerd moet zijn op een wettelijk voorschrift, zoals nadere regels, waarin de te subsidiëren activiteiten staan vermeld. Op grond van artikel 4:23, derde lid, van de Awb bestaan hierop maar vier uitzonderingen:

 • 1.

  de spoedeisende subsidieverstrekking (tijdelijk, vooruitlopend op de vaststelling van een wettelijk voorschrift);

 • 2.

  de subsidieverstrekking op grond van een begrotingspost (de begroting dient de subsidieontvanger en het bedrag dat ten hoogste kan worden vastgesteld te vermelden);

 • 3.

  de incidentele subsidieverstrekking (voor uitzonderlijke gevallen, en als er in beginsel slechts eenmalig subsidie zal worden toegekend);

 • 4.

  de Europese subsidies (is voor gemeenten nauwelijks van belang).

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is volgens artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift. Het subsidieplafond beoogt met andere woorden de aanspraken op geldmiddelen te beperken. Artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat een subsidieplafond slechts bij of krachtens wettelijk voorschrift kan worden vastgesteld. Artikel 4 van deze verordening voorziet daarin door te bepalen dat het Algemeen Bestuur bevoegd is een subsidieplafond vast te stellen voor zover haar de bevoegdheid toekomt subsidies te verstrekken. In de praktijk worden voor afzonderlijke subsidiabele activiteiten meestal afzonderlijke plafonds vastgesteld. Het overschrijden van een plafond is een weigeringsgrond.

Artikel 5 Subsidieontvangers

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 6 Aanvraag

In het eerste lid is bepaald dat een aanvraag voor subsidie schriftelijk dient te worden gedaan. Als hiervoor een aanvraagformulier is vastgesteld, moet de aanvraag met gebruikmaking van dat formulier worden gedaan (tweede lid). Met ‘schriftelijk’ is meer bedoeld dan ‘op papier geschreven’. Zo kan een aanvraag ook digitaal worden gedaan, mits de digitale weg open is gesteld. Het werken met een aanvraagformulier leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de aanvraag. Dat bevordert de snelheid waarmee op de aanvraag kan worden beslist. De wijze van indiening van aanvragen en de exacte eisen die aan een aanvraag worden gesteld, kunnen worden uitgewerkt in nadere regels. Uiteraard mogen van de aanvrager alleen die gegevens verlangd worden die noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de aanvraag en het afgeven van de beschikking; dit volgt uit de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG).

Artikel 7 Weigeringsgronden

Dit artikel somt enkele verplichte en enkele facultatieve weigeringsgronden op. In nadere regels kunnen aanvullend andere weigeringsgronden worden opgenomen.

Artikel 8 Beslissing op de aanvraag

De hoofdregel is dat subsidie in twee stappen wordt verstrekt. Eerst wordt een beschikking tot subsidieverlening gegeven, die een voorwaardelijke aanspraak op subsidie doet ontstaan. Na afloop van de activiteiten of het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend, wordt nagegaan of de activiteiten zijn verricht en of daarbij aan de voorwaarden bij de subsidie is voldaan. Daarna wordt de subsidie vastgesteld. Door vaststelling ontstaat een onvoorwaardelijke aanspraak op de subsidie.

Artikel 9 Voorschotten

De basis voor bevoorschotting is artikel 4:95, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Daarin is bepaald dat het bestuursorgaan, vooruitlopend op de vaststelling van de verplichting tot betaling van een geldsom, een voorschot kan verlenen indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een verplichting tot betaling zal worden vastgesteld. Er gelden op grond van dit artikel maximale percentages voor voorschotten. Op basis van lid drie kan het Dagelijks Bestuur afwijken van genoemde voorschotten tot een maximum van 95%.

Artikel 10 Voortgangsrapportage

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 11 Vaststelling

De subsidies worden vastgesteld op basis van de aanvraag tot vaststelling van de activiteiten. Verantwoording wordt afgelegd door middel van een inhoudelijk en een financieel verslag. Het financieel verslag wordt gestaafd door een controleverklaring die is opgesteld met inachtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde ‘Controleprotocol Regio Achterhoek’.

Het Dagelijks Bestuur kan vrijstelling/ontheffing verlenen voor het aanleveren van een controleverklaring (vierde lid); bijvoorbeeld omdat het gaat om een laag subsidiebedrag of omdat een controleverklaring niet noodzakelijk is voor verantwoording door Regio Achterhoek aan andere bestuursorganen. Het Dagelijks Bestuur maakt hierbij de inschatting of vrijstelling/ontheffing niet leidt tot problemen bij eigen verantwoording aan andere bestuursorganen.

Artikel 12 Subsidie door andere bestuursorganen

Met een ander bestuursorgaan wordt gedoeld op bijvoorbeeld de provincie, organen van de Rijksoverheid of Europese instellingen.

Artikel 13 Toezicht en controle

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht komen aan toezichthouders bevoegdheden toe met betrekking tot het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, waaronder verplichtingen die aan een subsidie zijn verbonden.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Deze hardheidsclausule is opgenomen omdat in uitzonderlijke gevallen vasthouden aan een termijn in de ASV of de toepasselijke nadere regels wegens bijzondere omstandigheden onevenredig kan zijn tot de daarmee te dienen belangen. Op grond van het eerste lid kan het Dagelijks Bestuur dan een andere termijn vaststellen.

Op grond van het tweede lid kan het Dagelijks Bestuur bovendien in nadere regels een hardheidsclausule opnemen die ziet op nader in die nadere regels aangegeven bepalingen. Een te treffen voorziening, die niet in de verordening of nadere regels is voorzien, dient altijd binnen de doelstellingen van de subsidie te passen.

Artikel 15 Slotbepalingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.