Besluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent verlenging van het cameratoezicht (Besluit verlenging en cameratoezicht Kort Haarlem 2021)

Geldend van 04-03-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent verlenging van het cameratoezicht (Besluit verlenging en cameratoezicht Kort Haarlem 2021)

de burgemeester van Gouda

overwegende dat:

 • -

  zijn besluit ‘Verlenging cameratoezicht Kort Haarlem 2020’ in de directe omgeving van de Wethouder Poletbrug in de wijk Kort Haarlem d.d. 13 oktober 2020 (kenmerk 1259518) op 26 februari 2021 zal verlopen;

 • -

  de overlast gevende jongeren die zich ophielden in Kort Haarlem nu op andere plaatsen buiten het cameratoezichtgebied voor overlast zorgen;

 • -

  er de laatste weken nieuwe meldingen zijn van overlast in de achterpaden en het nabijgelegen Pretoriaplein waarbij in de achterpaden ook vernielingen worden aangebracht;

 • -

  door de politie het als bijzonder aannemelijk wordt beschouwd dat de overlast bij het weghalen van de camera weer terugkeert op de oude locatie;

 • -

  De rellen en ongeregeldheden op 25 en 26 januari 2021 in Gouda en de autobranden in januari en februari van 2021 in de nachtelijke uren waaronder in Oosterwei, grenzend aan Kort Haarlem, hebben onder de inwoners van Gouda geleid tot grote maatschappelijke onrust, gevoelens van onveiligheid en angst voor verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen;

 • -

  er gelet hierop gegronde vrees bestaat voor nieuwe autobranden binnen de gemeente Gouda. Hierdoor is sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde;

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel, te weten de handhaving van de openbare orde en veiligheid;

 • -

  met de officier van justitie op 22 februari.2021 afstemming heeft plaatsgevonden, dat daadwerkelijk gebruik van de camera’s zal plaatsvinden gedurende 24 uur per dag voor het verkrijgen van een zo groot mogelijk rendement en dat de camerabeelden maximaal 16 uur per dag rechtstreeks worden uitgekeken en dat deze uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode;

 • -

  de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:47, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020 kan besluiten tot het verlengen van cameratoezicht voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht in een openbaar gebied in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • -

  het cameratoezicht in het hierna te noemen gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 • -

  de duur van plaatsing van de camera’s, het rechtstreeks uitkijken gedurende maximaal 16 uur per dag en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  het plaatsen van camera’s op kenbaar te maken (vaste) plaatsen binnen het hierna te noemen gebied noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde en zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid.

gelet op:

het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:45, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020;

besluit :

 • 1.

  dat het besluit van 13 oktober 2020 met kenmerk 1259518 wordt verlengd.

 • 2.

  dat het gebied als weergegeven op de kaart in bijlage 1, die deel uitmaakt van dit besluit, aangewezen blijft als gebied waar tijdelijk cameratoezicht zal plaatsvinden. Dit betreft het gebied dat is ingesloten door de volgende wegen, waarbij de wegen zelf zijn inbegrepen:

  • -

   Cronjéstraat (huisnummers 2 t/m 28);

  • -

   F.W. Reitzstraat (huisnummers 48 t/m 77);

  • -

   IJssellaan (huisnummers 215 t/m 235);

  • -

   een gedeelte van de Goejanverwelledijk;

  • -

   Wethouder Poletbrug tot en met de Goejanverwelledijk;

 • met inbegrip van de aanliggende speeltuin, groenstroken, parkeerplaatsen, en het hele gebied rondom het elektriciteitshuisje aan de F.W. Reitzstraat 58.

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt op 26 februari 2021 en dat het cameratoezicht in het onder 2 aangewezen gebied plaats zal vinden in de periode van 26 februari 2021, uiterlijk tot en met 30 september 2021 of totdat zal worden overgegaan tot intrekking van dit besluit. Voor het aflopen van deze periode zal een evaluatie van het uitgeoefende cameratoezicht plaatsvinden.

 • 4.

  vast te stellen dat de incidenten in bovenstaand cameratoezichtgebied 24 uur worden opgenomen en dat de camerabeelden maximaal 16 uur per dag rechtstreeks worden uitgekeken, waarbij de uitkijktijden worden afgestemd op het gemiddelde incidentenpatroon over een bepaalde periode.

 • 5.

  dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit verlenging en cameratoezicht Kort Haarlem 2021”.

Ondertekening

Aldus besloten op 22 februari 2021 te Gouda.

De burgemeester van Gouda,

mr. drs. P. Verhoeve

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Gouda. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening.

Voorts word u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen. Het bezwaarschrift moet u sturen naar de burgemeester van Gouda, Centraal Juridische Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe.

Bijlage 1 Tijdelijk cameratoezichtomgeving Wethouder Poletbrug, F.W. Reitzstraat, IJssellaan en Cronjéstraat

afbeelding binnen de regeling