Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent het stimuleren van ondersteuning van bewoners en activiteiten in gemeenschappelijke ruimtes welke bijdragen aan het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie (Subsidieregeling initiatieven beschermd wonen 2021)

Geldend van 26-02-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent het stimuleren van ondersteuning van bewoners en activiteiten in gemeenschappelijke ruimtes welke bijdragen aan het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie (Subsidieregeling initiatieven beschermd wonen 2021)

Burgemeester en Wethouders van Amersfoort;

gelezen de nota 5726870 “Moed Moet" Beleidskader Opvang en Bescherming 2018-2019”

Van en voor de samenwerkende gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest, Veenendaal en Woudenberg.

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de geldende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Amersfoort;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan:

De ondersteuning van bewoners en activiteiten in gemeenschappelijke ruimtes welke mede bijdragen aan het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie.

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling initiatieven beschermd wonen 2021

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ASV: de geldende Algemene subsidieverordening van de gemeente Amersfoort;

 • Pgb: persoonsgebonden budget bestemd voor beschermd wonen, zoals bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.

 • Wooninitiatief: een woonvoorziening waarbij minimaal drie en maximaal zesentwintig bewoners een pgb ontvangen en door bundeling daarvan gezamenlijk de ondersteuning organiseren, en waarbij de bewoners verblijven op één woonadres als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet basisregistratie personen, of op verschillende woonadressen binnen een straal van honderd meter, waarin ten minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte gebruikt wordt voor gezamenlijke activiteiten.

 • Wooninitiatieventoeslag: toeslag zoals bedoeld in artikel 5.4, vijfde lid, van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Amersfoort 2020.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Het college kan in het kalenderjaar 2021 uitsluitend een exploitatiesubsidie verstrekken voor de kosten van activiteiten (en organisatie daarvan) die vóór 1 januari 2021 gefinancierd werden via een bundeling van de wooninitiatieventoeslagen en voor zover deze kosten niet betaald mochten, of mogen, worden uit het pgb.

 • 2. In afwijking van artikel 12, eerste lid, onderdeel c, van de ASV kan het college slechts subsidie toekennen indien de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd, plaatsvindt in en is gericht op inwoners van Amersfoort of een van de gemeenten in de regio die onder de werking van de centrumgemeente Amersfoort vallen voor beschermd wonen. In 2021 zijn dat de gemeenten Bunschoten, Leusden, Woudenberg, Soest, Baarn, Veenendaal en Nijkerk.

 • 3. Het college verstrekt onder deze regeling jaarlijks slechts één maal subsidie per wooninitiatief.

Artikel 3 Indieningstermijn aanvraag

In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de ASV, dient een aanvrager de subsidieaanvraag in uiterlijk vóór 1 april 2021.

Artikel 4 Eisen aan de aanvrager en aan de aanvraag

In aanvulling op artikel 9 van de ASV verstrekt het college slechts subsidie:

 • 1. aan rechtspersonen zonder winstoogmerk; en

 • 2. als uit de aanvraag blijkt:

  • a.

   hoeveel bewoners een pgb beschermd wonen en wooninitiatieventoeslag ontvingen op 1 januari 2020;

  • b.

   hoeveel bewoners een pgb beschermd wonen ontvangen op 1 januari 2021.

Artikel 5 Subsidiabele kosten en maximale subsidie

 • 1. Er kan enkel subsidie verstrekt worden voor de volgende kosten:

  • a.

   alarmsytemen;

  • b.

   brandveiligheid;

  • c.

   domotica;

  • d.

   daadwerkelijk gebruikte gemeenschappelijke ruimten;

  • e.

   organisatiekosten voor de in dit lid genoemde kostensoorten.

 • 2. Per bewoner met een pgb voor beschermd wonen op grond van de Wmo bedraagt de subsidie ten hoogste 100% van de kosten met een maximum van € 2.400,-- per bewoner met een pgb beschermd wonen.

 • 3. De maximale subsidie bedraagt €40.000,--

Artikel 6 Niet-subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 10 van de ASV verstrekt het college geen subsidie voor:

 • a.

  kosten ten behoeve van het opstellen van de aanvraag;

 • b.

  kosten die uit anderen hoofde worden gesubsidieerd;

 • c.

  verrekenbare of compensabele belastingen, heffingen of lasten;

 • d.

  kosten van rente, bankdiensten, financieringen, gerechtelijke procedures, boetes en sancties;

 • e.

  kosten van activiteiten die redelijkerwijs kunnen worden gedekt uit de opbrengsten die met de activiteiten verband houden;

 • f.

  kosten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan gangbare minimumkwaliteitseisen;

 • g.

  kosten van gelieerde rechtspersonen die onderling in rekening worden gebracht;

 • h.

  fooien, geschenken, gratificaties en bonussen;

 • i.

  kosten voor representatie, personeelsactiviteiten, overboekingen, annuleringen en outplacementtrajecten.

Artikel 7 Subsidieplafond

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van €180.000,--

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal deze aanvragen dat op dezelfde dag is ontvangen, wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de aanvragers die hebben aangevraagd op de dag dat het plafond is overschreden.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 12, eerste lid, onderdeel f, van de ASV beslist het college afwijzend op de aanvraag voor het deel dat het subsidieplafond zou overschrijden.

Artikel 10 Verplichtingen

In aanvulling op de verplichtingen op grond van de ASV is de subsidieontvanger verplicht:

 • a.

  1 juli en 31 december inzichtelijk te maken hoeveel cliënten zijn gehuisvest met een pgb indicatie beschermd wonen op grond van de Wmo;

 • b.

  in de jaarrekening inzichtelijk te maken welke posten verband houden met subsdiabele kosten onder deze regeling.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1. Voor zover het college nog de bevoegdheid heeft om een wooninitiatieventoeslag toe te kennen, maakt het college geen gebruik van die bevoegdheid, omdat deze regeling wordt geacht daarvoor in de plaats te komen. Dit geldt ook voor afgewezen aanvragen en voor de gevallen waarin de subsidie lager is, of zou zijn, dan het totaalbedrag per wooninitiatief op basis van de gebundelde wooninitiatieventoeslagen.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2021.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling initiatieven beschermd wonen 2021” en afgekort als “Subsidieregeling IBW 2021”.

 • 4. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2021

De secretaris,

De burgemeester,

Toelichting

Algemeen

Uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgt dat een bestuursorgaan slechts subsidie verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift waarin wordt geregeld voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Voor de gemeente Amersfoort geldt dat in de Algemene Subsidieverordening Amersfoort (ASV) de algemene procedureregels voor het verstrekken van subsidies zijn opgenomen. Het college is op grond van de ASV bevoegd nadere regels (subsidieregelingen) vast te stellen. De ASV is leidend en geldt naast deze subsidieregeling. Zo kan een subsidie die wordt aangevraagd op grond van deze subsidieregeling bijvoorbeeld geweigerd worden op een van de gronden genoemd in de ASV.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 3 Indieningstermijn aanvraag

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 4 Eisen aan de aanvrager en aan de aanvraag

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 5 Subsidiabele kosten en maximale subsidie

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 6 Niet-subsidiabele kosten

Alleen de kosten die in artikel 5 zijn opgesomd, zijn subsidiabel. Kosten die niet in een van de categorieën genoemd in artikel 5 vallen, zijn dus niet subsidiabel.

Voor de duidelijkheid staan in artikel 6 enkele kostenposten opgesomd die niet subsidiabel zijn als deze in de kosten zouden worden opgevoerd. Dit overzicht is niet uitputtend en dat is ook niet noodzakelijk: als kosten niet onder artikel 5 vallen, dan geldt sowieso dat deze niet subsidiabel zijn.

Artikel 7 Subsidieplafond

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 8 Wijze van verdeling

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 10 Verplichtingen

Als de verplichte gegevens niet rechtstreeks in de jaarrekening zelf zijn gespecificeerd, dan moet dit blijken uit de toelichting op de jaarrekening.

Artikel 11 Slotbepalingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.