Beleidsregels reclame op rotondes

Geldend van 20-02-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels reclame op rotondes

1 Reclameborden

 • De huurder levert zelf de borden en blijft daarvan ook eigenaar. De gemeente plaatst de borden op de rotondes. De borden worden hiervoor afgeleverd op de gemeentewerf aan de Run 5618.

1.1 Kwaliteitseisen reclamebord

De reclame-uiting mag enkel uit een bord bestaan dat voldoet aan de hieronder omschreven kwaliteitseisen:

 • Maximale afmetingen: 70 cm breed en 60 cm hoog.

 • Het reclamebord is gemaakt van volkernplaat, kunststof, metaal of een gelijkwaardig materiaal en is van een deugdelijke kwaliteit.

 • Borden mogen niet retro reflecterend zijn, de overige verkeerstekens niet hinderen of de veiligheid nadelig beïnvloeden.

 • De reclameboodschap mag niet aanstootgevend zijn en in elk geval niet strijdig met artikel 1 van de Grondwet. Dit wordt beoordeeld door de gemeente.

 • Het ontwerp van het bord dient vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeente Veldhoven. Zonder goedkeuring wordt het bord niet geplaatst.

1.2 Plaatsingscriteria reclamebord

De gemeente Veldhoven hanteert bij de plaatsing van de reclameborden de volgende criteria:

 • Tegenover elke aanrijweg kan één reclamebord geplaatst worden.

 • De gemeente plaatst het bord tegen de buitenrand van de groene middencirkel; het bord mag niet worden verplaatst.

 • De gemeente plaatst de bovenzijde van het bord op maximaal 100 cm boven maaiveld.

 • Het bord mag niet worden verlicht.

Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk

1.3 Beschadiging

 • De gemeente kan beschadigde reclameborden als gevolg van verkeersongevallen, vandalisme en dergelijke verwijderen. In geval van acuut gevaar (wanneer bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in het geding is) kan het verwijderen plaatsvinden zonder overleg vooraf.

 • De kosten voor het herstel van beschadigde reclameborden komen voor rekening van de huurder.

1.4 Calamiteiten en werkzaamheden

Wanneer er werkzaamheden verricht moeten worden op de rotonde (kabelwerkzaamheden, onderhoud kunstwerk, etc.) worden deze in overleg met de huurder uitgevoerd. De partij die de werkzaamheden verricht is ook verantwoordelijk voor herstel van eventuele schade aan de inrichting van de rotonde en de reclameborden.

2 Kosten voor het plaatsen van reclame

2.1 Reclamekosten volledige rotonde

 • De kosten voor reclame op een volledige rotonde zijn vastgesteld op € 3.200,- per jaar, onafhankelijk van de locatie van de rotonde. In dit bedrag zit het onderhoud, uitgevoerd door de gemeente, inbegrepen.

2.2 Reclamekosten deel rotonde

 • Bij reclame op een deel van een rotonde wordt € 800,- per bord in rekening gebracht, onafhankelijk van de locatie van de rotonde. In dit bedrag zit het onderhoud, uitgevoerd door de gemeente, inbegrepen.

3 Toewijzing rotondes

Bij het toewijzen van rotondes aan de huurder geldt voor de gemeente het uitgangspunt dat zoveel mogelijk klanten worden bediend.

Toewijzing gebeurt conform onderstaande procedure:

 • Rotondes worden toegewezen op volgorde van aanmelding waarbij de huurder kan aangeven welke rotonde hun voorkeur heeft.

 • Als er sprake is van een wachtlijst bepalen de inschrijvingsduur en de plaats van vestiging (Veldhovense huurders gaan voor) de toewijzingsvolgorde. Hierna zal er worden geloot.

 • De huurders die nog geen rotonde toegewezen hebben gekregen, gaan bij de toewijzing vóór degene die er al een hebben.

 • Via de gemeentelijke website wordt inzichtelijk gemaakt welke rotondes (deels) beschikbaar zijn voor reclame plaatsing.

4 Contract

 • Een ‘huurovereenkomst reclame op rotondes’ wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 • De reclamekosten worden bij aanvang van de onderhavige contractperiode in rekening gebracht, met minimale termijnen van een half jaar.

5 Aanmelden

Belangstellenden voor het plaatsen van reclame op (een deel van) een rotonde kunnen zich melden bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Veldhoven via het algemene telefoonnummer 14 040.

6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking.

De gemeente Veldhoven biedt de mogelijkheid om tegen betaling reclame op rotondes te plaatsen. In de hieronder beschreven eisen staat waar de reclameborden en de plaatsing aan moeten voldoen, wat de kosten zijn en welke plaatsingscriteria er zijn.

Ondertekening