Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis

Geldend van 24-02-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 17, tweede lid, van de Verordening leningen Duurzaam Thuis bekend dat zij in hun vergadering van 09 februari 2021 hebben vastgesteld de volgende nadere regels:

Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis

Artikel 1 Afwijkende kenmerken van een Zakelijke Stimuleringslening betreffende de Verordening leningen Duurzaam Thuis

In afwijking van het bepaalde in artikel 1, sub i, van de Verordening leningen Duurzaam Thuis, te weten dat voor de Zakelijke Stimuleringslening dezelfde kenmerken gelden al voor de Stimuleringslening zoals opgenomen in artikel 11 van de Verordening leningen Duurzaam Thuis, is voor de Zakelijke Stimuleringslening in afwijking van het gestelde in artikel 11, vijfde lid, van de Verordening leningen Duurzaam Thuis het volgende van toepassing.

Bij de Zakelijke Stimuleringslening, op basis van zowel een onderhandse als een hypothecaire akte, staat het rentepercentage vast gedurende de gehele looptijd van de Zakelijke Stimuleringslening en is dit rentepercentage gebaseerd op een door Gedeputeerde Staten vast te stellen ondergrens.

Bij het verstrekken van een Zakelijke Stimuleringslening betaalt aanvrager, op basis van zowel een onderhandse als een hypothecaire akte, éénmalig een vast bedrag aan afsluitkosten voor Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Deze afsluitkosten worden meegefinancierd in het te verstrekken leenbedrag. Daarnaast zijn notaris- en taxatiekosten verbonden aan het verstrekken van een Zakelijke hypothecaire Stimuleringslening.

Het gestelde in artikel 11, eerste lid tot en met het vierde lid, van de Verordening leningen Duurzaam Thuis blijft onverkort van toepassing voor de Zakelijke Stimuleringslening.

Artikel 2 Monumentale woonhuizen

 • 1. Onder een monumentaal woonhuis wordt in deze Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis verstaan: panden met de status rijksmonument of gemeentelijk monument waar als huidige functie wonen staat geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

 • 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 8, eerste lid onder A. van de Verordening leningen Duurzaam Thuis gelden de volgende versoepelingen ten aanzien van de maatregelen om het energiegebruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen voor monumentale woonhuizen om gemakkelijker voor een lening in aanmerking te komen:

  • Gevelisolatie aan de binnen- of buitenzijde met een warmteweerstand (Rd) van minimaal 1,3 m²K/W;

  • Vloerisolatie met een warmteweerstand (Rd) van minimaal 1,3 m²K/W;

  • Bodemisolatie met een warmteweerstand (Rd) van minimaal 3,5 m²K/W;

  • In plaats van hoogrendementsglas volstaat raamisolatie met een warmtegeleiding kleiner dan U= 2,0 W/m²K. Thermische glasfolie (op bestaande en nieuwe isolerende beglazing) en aanpassing en/of verbetering van ramen of kozijnen ten behoeve van het isoleren van beglazing, zoals kierdichting, kunnen ook meegefinancierd worden;

  • Dakisolatie/dakisolatie i.c.m. asbestsanering met een warmteweerstand (Rd) van minimaal 1,3 m²K/W (kosten nieuwe dakpannen kunnen niet gefinancierd worden).

 • 3. Voor zover er in lid 2 van dit artikel niet wordt afgeweken/versoepelingen gelden ten aanzien van de eisen voor de maatregelen om het energiegebruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen, gelden voor die maatregelen voor monumentale woonhuizen dezelfde eisen zoals gesteld in artikel 8, eerste lid, onder A. van de Verordening leningen Duurzaam Thuis.

 • 4. In aanvulling op artikel 8, eerste lid onder A. van de Verordening leningen Duurzaam Thuis komen de volgende maatregelen om het energiegebruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen in of aan een monumentaal woonhuis voor een lening in aanmerking:

  • Vlieringisolatie met een warmteweerstand (Rd) groter dan 2,5 m²K/W;

  • Een maatregel om vochtproblemen te verhelpen indien deze gecombineerd wordt met isolatiemaatregelen. Bijvoorbeeld: ventilatievoorzieningen voor de kruipruimte of kelder;

  • Isolatie middels luiken. Hierbij gaat het om de vergoeding van de kosten van het hang- en sluitwerk van bestaande luiken, zodat de luiken weer functioneel zijn of het aanbrengen van luiken indien er voorheen geen luiken waren bij het monumentaal woonhuis. Daarnaast valt ook het vervangen van de luiken bij achterstallig onderhoud eronder, indien de luiken niet meer gebruikt kunnen worden. Bij voorkeur dient gebruik te worden gemaakt van oorspronkelijke materialen die passen bij het pand;

  • Duurzame Monumenten (DuMo) advies.

Artikel 3 Inwerkingtreding en looptijd

Deze nadere regels treden in werking met terugwerkende kracht vanaf 2 december 2020 en vervallen op het moment dat de Verordening leningen Duurzaam Thuis vervalt.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 09 februari 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA