Instellingsbesluit – Adviescommissie ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’

Geldend van 16-02-2021 t/m heden

Intitulé

Instellingsbesluit – Adviescommissie ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’

Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 en artikel 6 van de ‘Nadere regels inwonersinitiatieven 2020’;

besluit vast te stellen het:

Instellingsbesluit - Adviescommissie inwonersinitiatieven

Artikel 1 Externe adviescommissie

Er is een externe adviescommissie inwonersinitiatieven, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2 Taakomschrijving

De commissie heeft tot taak adviezen uit te brengen aan het college, inzake subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van de subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’.

Artikel 3 Werving en samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit maximaal 7 leden en bij voorkeur uit een oneven aantal. Er komt minimaal één lid uit elk van de volgende vier clusters: Weerribben, Wieden, Steenwijk-stad en Steenwijker ommeland.

 • 2. Commissieleden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

 • 3. Lidmaatschap van de commissie duurt voort, zolang de ‘Nadere regels inwonersinitiatieven 2020’ van kracht zijn, of een commissielid zijn/haar lidmaatschap (wordt) beëindigd.

 • 4. De commissieleden behoren niet tot het gemeentelijk bestuur, of het bestuur van een Plaatselijke Belang / Wijkvereniging.

 • 5. Commissieleden kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen.

 • 6. Het college kan een lid tussentijds schorsen of ontslaan, indien hij/zij zich (naar het oordeel van het college) onbehoorlijk gedraagt.

 • 7. Als ontslag of schorsing aan de orde is, wordt de selectieprocedure wederom gestart.

 • 8. Werving van nieuwe commissieleden gebeurt door een algemene oproep in diverse media.

  De zittende commissieleden en de gebiedscoördinatoren van de gemeente voeren kennismakingsgesprekken met de kandidaat-commissieleden. Er volgt een advies aan het college van burgemeester en wethouders met de namen van de benoembare kandidaat-commissieleden. Het college van burgemeester en wethouders neemt het uiteindelijke benoemingsbesluit. Nieuwe commissieleden tekenen een integriteitsverklaring. Dit is een voorwaarde voor benoeming.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1. De commissie beoordeelt de ingediende subsidieaanvragen en brengt advies uit aan het college. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de criteria, zoals omschreven in artikel 8 van de ‘Nadere regels inwonersinitiatieven 2020’. De gehele omschrijving van de werkwijze is openbaar en te vinden op de gemeentelijke website.

 • 2. De commissie kan afspraken maken over de manier waarop zij haar taak uitvoert. Bijvoorbeeld over de rolverdeling, de wijze van vergaderen en de werkwijze bij het staken van de stemmen. Als de commissie een reglement vaststelt, stuurt de commissie hiervan een afschrift naar het college.

 • 3. In ieder geval:

  • a.

   kan de commissie slechts adviezen vaststellen indien ten minste drie leden aanwezig zijn;

  • b.

   neemt een lid geen deel aan de besluitvorming over een advies waarbij hij/zij persoonlijk is betrokken.

 • 4. De commissie wordt ambtelijk ondersteund door de gebiedscoördinatoren. Dit zijn medewerkers van de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 5 Vergadering

De vergadering van de commissie is niet openbaar.

Artikel 6 Vergoeding

De leden van de commissie ontvangen geen vergoeding.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als “Instellingsbesluit – Adviescommissie ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’“.

 • 3. Het “Instellingsbesluit Adviescommissie – ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’” wordt hiermee ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland van 9 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Judith de Groot

de burgemeester,

Rob Bats