AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER WET KINDEROPVANG GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 11-02-2021 t/m heden

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER WET KINDEROPVANG GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk BW10.0083/MSw

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Hebben besloten:

  • 1.

    De aanwijzing van de directeur publieke gezondheid als toezichthouder kinderopvang aan te vullen met het toezicht op de naleving van regels in de kinderopvang uit de Wet publieke gezondheid (Wpg), gewijzigd bij de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

  • 2.

    De directeur publieke gezondheidszorg toe te staan om in zijn plaats één of meerdere medewerkers te machtigen om op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de Wpg, voor zover dit het toezicht op de naleving betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de kinderopvang.

Inleiding

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) wijzigt de Wet publieke gezondheid (Wpg).

In de wet staan onder andere de maatregelen die genomen moeten worden ter bestrijding van de epidemie. In de Wpg zijn voor toezicht en handhaving daarop de relevante artikelen uit de Wet kinderopvang (Wko) van toepassing verklaard. Daardoor lijkt te zijn geregeld dat de directeur publieke gezondheid (DPG) van de GGD toezicht houdt op de naleving van de maatregelen bij kindcentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang.

In de tekst of de Memorie van Toelichting van de Twm staat niet dat de DPG ook bevoegd is om toe te zien op maatregelen uit de Wpg.

Daarom heeft de directeur publieke gezondheid van de GGD Noord- en Oost-Gelderland een verzoek hiervoor ingediend.

Argumenten

Het college van burgemeester en wethouders van Brummen hebben besloten om de aanwijzing van de directeur publieke gezondheid van de GGD als toezichthouder kinderopvang aan te vullen. Het betreft het toezicht op de naleving van regels in de kinderopvang uit de Wet publieke gezondheid (Wpg). De directeur kan hiervoor één of meerdere medewerkers machtigen. De toezichthouders zijn dan ook bevoegd om vervolgstappen te nemen, als bijvoorbeeld te veel mensen op een locatie worden binnengelaten zonder dat afstand kan worden gehouden, of als bij het vervoer van kinderen door de volwassenen geen mondkapje wordt gedragen.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 11 maart 2010.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Burgemeester N.E. Joosten