Verordening maatschappelijke participatie Zaltbommel 2021

Geldend van 27-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Verordening maatschappelijke participatie Zaltbommel 2021

De raad van de gemeente Zaltbommel;

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2020;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening maatschappelijke participatie Zaltbommel 2021

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Kind(eren): minderjarige kinderen;

 • b.

  Bijdrage: de met toepassing van deze verordening verleende of te verlenen geldelijke bijdrage;

 • c.

  Aanvrager(s): de in de gemeente woonachtige persoon van 18 jaar en ouder en zijn eventuele partner (indien er sprake is van gehuwden of daarmee gelijkgestelden) of gezin, die een aanvraag om een bijdrage op grond van deze verordening indient of indienen. Inwonende kinderen boven de 18 jaar moeten zelf een aanvraag indienen;

 • d.

  Inkomen: het in aanmerking te nemen inkomen conform paragraaf 3.4 van de Participatiewet;

 • e.

  Minimuminkomen: het in aanmerking te nemen inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 sub c van de Participatiewet;

 • f.

  Vermogen: het vermogen van de aanvrager zoals is bepaald in artikel 34 van de Participatiewet;

 • g.

  Peildatum: de aanvraagdatum.

Artikel 2. Doel

Deze verordening beoogt de deelname aan maatschappelijke activiteiten (cultureel, educatief, sociaal en sportief) te bevorderen door een financiële bijdrage in de kosten van maatschappelijke activiteiten te bieden aan inwoners die afhankelijk zijn van een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm en niet beschikken over vermogen boven de voor hen van toepassing zijnde vermogensgrens als bedoeld in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op personen van 18 jaar of ouder en hun kind(eren), die in de Basisregistratie Personen van de gemeente Zaltbommel zijn ingeschreven.

 • 2. Personen die studiefinanciering ontvangen op grond van de Wet studiefinanciering 2000 behoren niet tot de doelgroep.

 • 3. Personen die een minnelijk traject in het kader van schuldhulpverlening volgen behoren tot de doelgroep.

 • 4. De doelgroep wordt ingedeeld in vier categorieën:

  • 1)

   alleenstaande;

  • 2)

   gehuwden zonder kinderen;

  • 3)

   alleenstaande ouder;

  • 4)

   gehuwden met kinderen.

 • Binnen categorie 3 en 4 wordt rekening gehouden met het aantal kinderen in het huishouden.

 • 5. De bijdrage wordt per categorie vastgesteld en op basis van declaratie uitgekeerd.

 • 6. De bijdrage is overdraagbaar aan een ander lid van het huishouden.

Artikel 4. Limitatieve opsomming van activiteiten

 • 1. De bijdrage wordt verstrekt in de kosten van maatschappelijke activiteiten die in Nederland plaatsvinden. Onder maatschappelijke activiteiten wordt verstaan:

  • -

   lidmaatschap van jeugd-, ouderen-, sport- en ontspanningsverenigingen en verenigingen voor amateurkunstbeoefening. Het lidmaatschapsbedrag van een vereniging wordt eenmaal per jaar verhoogd met een bedrag van € 30,- voor de bijkomende kosten van sportuitrusting en/of materiaalkosten. Deze verhoging wordt niet geplust op het toe te kennen maximale bedrag;

  • -

   seizoensabonnementen, meerbadenkaarten en maandkaarten van de zwembaden in de Bommelerwaard. Losse kaartjes zijn uitgesloten;

  • -

   lidmaatschap bibliotheek;

  • -

   kindervakantieweek;

  • -

   noodzakelijke kosten voor de educatie van minderjarige kinderen. Bijvoorbeeld: huiswerkbegeleiding, oefenprogramma’s, rekenmachine en het leasen van een laptop. De bijdrage voor de aanschaf van een laptop wordt bepaald aan de hand van de prijzengids Nibud;

  • -

   cursussen in het kader van volwasseneneducatie;

  • -

   deelname aan ouderenactiviteiten;

  • -

   museumjaarkaart.

 • 2. Voor activiteiten die niet zijn genoemd onder lid 1 van dit artikel bestaat geen recht op een bijdrage.

Artikel 5. Aanvraag(periode)

 • 1. De bijdrage kan bij het college worden aangevraagd door het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier volgens een door het college vastgesteld model.

 • 2. De aanvrager kan uiterlijk tot 31 maart van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt, de bijdrage aanvragen.

Artikel 6. Voorwaarden

 • 1. Op de peildatum beschikt de aanvrager over een inkomen tot het minimuminkomen en bedraagt het vermogen niet meer dan het vrij te laten vermogen als bedoeld in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet.

Artikel 7. Hoogte van de bijdrage

 • 1. De maximale bijdrage voor een alleenstaande is € 210,-.

 • 2. De maximale bijdrage voor gehuwden zonder kinderen is € 410,-.

 • 3. De maximale bijdrage voor een alleenstaande ouder met één kind is € 410,-. Voor ieder opvolgend kind wordt de maximale bijdrage voor het huishouden met € 100,- opgehoogd.

 • 4. De maximale bijdrage voor gehuwden met één kind is € 640,- Voor ieder opvolgend kind wordt de maximale bijdrage voor het huishouden met € 100,- opgehoogd.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt, na bekendmaking, in werking op 1 januari 2021.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening maatschappelijke participatie Zaltbommel 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2020.

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

drs. M.S.P (Monique) Muurling

de voorzitter,

P.C. (Pieter) van Maaren