Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Utrecht

Geldend van 01-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Utrecht

De raad van de gemeente Utrecht;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november en 8155027;

Gelet op artikel Artikel 108, eerste lid en artikel 149 Gemeentewet en artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

Overwegende dat de gemeenteraad bij verordening de termijn dient te bepalen waarbinnen een beslissing op een aanvraag voor schuldhulpverlening wordt genomen;

besluit vast te stellen de volgende verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Utrecht.

Artikel 1 Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Utrecht.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2020.

Ondertekening

De griffier,

Merel van Hall

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma