Besluit van gedeputeerde staten van 5 januari 2021, PZH-2020-760324100, tot vaststelling van deelplafonds behorende bij de Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 (Besluit deelplafonds 2021-2023 Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017)

Geldend van 16-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van 5 januari 2021, PZH-2020-760324100, tot vaststelling van deelplafonds behorende bij de Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 (Besluit deelplafonds 2021-2023 Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017)

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten:

Artikel 1 Hoogte deelplafonds

De deelplafonds voor de in de bij dit artikel behorende tabel I genoemde subsidieregelingen worden vastgesteld op de in de tabel opgenomen bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds worden verdeeld overeenkomstig de in de bij artikel 1 behorende tabellen opgenomen wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds 2021-2023 Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017.

Ondertekening

Den Haag, 5 januari 2021

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. J. Smit, voorzitter

drs. H.M.M. Koek, secretaris

Tabel I deelplafonds

Subsidieregeling en nummer

Paragraaf/onderdeel

Bedrag deelplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017

1.6.78

Paragraaf 2

€ 800.000,-

1 januari 2021 tot en met 31 december 2023

Volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in artikel 13 van de Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017

Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017

1.6.78

Paragraaf 3

€ 800.000,-

1 januari 2021 tot en met 31 december 2023

Volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in artikel 13 van de Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017

Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017

1.6.78

Paragraaf 4

€ 240.229,-

1 januari 2021 tot en met 31 december 2023

Volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in artikel 13 van de Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017

Toelichting

De voorgestelde deelplafonds zijn verdeeld over de drie paragrafen van de Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017: paragraaf 2 voor lokale energie initiatieven, paragraaf 3 voor woningbouwcorporaties en verenigingen en paragraaf 4 voor particulieren. Lokale energie initiatieven en woningbouwcorporaties en verenigingen kunnen maximaal € 75.000,- aanvragen, terwijl particulieren maximaal € 3.000,- kunnen aanvragen. Dit verklaart het advies om een deelplafond van € 275.000,- vast te stellen voor paragraaf 4 en € 800.000,- voor zowel paragraaf 2 en 3. Opgeteld is dit een bedrag van € 1.875.000,-. Dit is het resterende subsidieplafond van de regeling na alle aanvragen in 2020.

Deze deelplafonds staan vast voor de gehele looptijd van het subsidieplafond, tot 31 december 2023.