Marktreglement Groningen 2021

Geldend van 17-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2022

Intitulé

Marktreglement Groningen 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gezien het voorstel van 08-12-2020;

Gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet en de Marktverordening Groningen 2021;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de marktverordening en een ordelijk verloop van de markten;

gehoord de Marktcommissie;

HEBBEN BESLOTEN:

het Marktreglement Groningen 2021 vast te stellen.

Marktreglement Groningen 2021

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. De in artikel 1 van de Marktverordening Groningen gegeven begripsomschrijvingen zijn tevens van toepassing op dit marktreglement.

 • 2. Binnenstad: het gedeelte van de stad Groningen dat binnen de Diepenring is gelegen.

Artikel 2 Dag, tijd en plaats van de markt

 • 1. De markten worden, behoudens het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel, gehouden op:

  • a.

   Dinsdag, vrijdag en zaterdag: Vismarkt, zoals op de bijlagen is aangegeven, van 9.00 uur tot 17.00 uur;

  • b.

   Dinsdag, vrijdag en zaterdag Snackstraat aan de zuidzijde van het Stadhuis (Grote Markt) van 09:00 tot 17:00

  • c.

   Dinsdag Koopmansplein, zoals in de bijlage is aangegeven, van 13:00 tot 17:00 uur;

  • d.

   Woensdag: trottoir Vismarkt NZ, trottoir en plein A-Kerkhof NZ, zoals op de bijlage is aangegeven, van 9.00 uur tot 17.00 uur ; Snackstraat aan de zuidzijde van het Stadhuis (Grote Markt) van 10:00 tot 18:00

  • e.

   Woensdag: Overwinningsplein, zoals op de bijlage is aangegeven, van 9.00 uur tot 13.00 uur;

  • f.

   Woensdag: Eikenlaan, van 9.00 uur tot 17.00 uur, zoals op de bijlage is aangegeven;

  • g.

   Woensdag: Lijzijde, van 9.00 uur tot 17.00 uur, zoals op de bijlage is aangegeven;

  • h.

   Donderdag: Vismarkt trottoir zoals op de bijlage is aangegeven, van 10.00 uur tot 18.00 uur; Snackstraat aan de zuidzijde van het Stadhuis (Grote Markt) van 10:00 tot 18:00

  • i.

   Donderdag: Suikerplein/Zuiderweg zoals op de bijlage is aangegeven, van 13.00 uur tot 18.00 uur;

  • j.

   Donderdag: Siersteenlaan/Diamantlaan zoals op de bijlage is aangegeven van 9.00 uur tot 17.00 uur;

  • k.

   Donderdag: Stoepemaheerd zoals op de bijlage is aangegeven, van 9.00 uur tot 13.00 uur;

  • l.

   Woensdag: Reitdiephaven zoals op de bijlage is aangegeven, van 12.00 uur tot 18.00 uur;

  • m.

   Woensdag: Floresplein zoals op de bijlage is aangegeven, van 12.00 tot 18.00 uur;

  • n.

   Vrijdag Raadshuisplein, zoals in de bijlage is aangegeven, van 14:00 uur tot 20:00 uur.

  • o.

   Zondag Snackstraat aan de zuidzijde van het Stadhuis (Grote Markt) van 13:00 tot 17:00

  • p.

   Zondag: Zondagsmarkt stoep Vismarkt, iedere eerste zondag van de maand van 12:00 tot 17:00

 • 2. De jaarmarkt voor bloemen en planten wordt gehouden op Goede Vrijdag op en nabij de Grote Markt, Vismarkt, A-Kerkhof, Kwinkenplein en de Oude Ebbingestraat, zoals op de bijlage is aangegeven, van 8.00 uur tot 17.00 uur.

 • 3. De warenmarkt op de Vismarkt en de snackstraat wordt verplaatst als in de binnenstad de Meikermis wordt georganiseerd. De verplaatsing geldt voor de duur van de betreffende kermis inclusief de dagen die nodig zijn voor de op- en afbouw.

 • 4. Een markt kan op grond van een dringende reden, dit ter beoordeling van het college, tijdelijk plaatsvinden op een andere dag, op een andere tijd, op een andere locatie dan wel geheel worden afgelast.

 • 5. Maximaal twee keer per marktdag per jaar kan de snackstraat op de Grote Markt voor een grootschalig evenement geheel of gedeeltelijk worden verplaatst dan wel worden afgelast of op een andere tijd worden gehouden.

 • 6. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde dag samenvalt met een van de in artikel 2, eerste lid, onder b van de Winkeltijdenwet genoemde dagen alsmede met Koningsdag kan bepaald worden dat een markt tijdelijk zal plaatsvinden op een andere dag.

Artikel 3 Afgelasting markt

Indien bij aanvang van de markt, of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er direct gevaar dreigt voor de vergunninghouder, marktbezoekers en/of objecten in de nabijheid van het marktterrein waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden, kan het college besluiten:

 • a.

  de vergunninghouder te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen;

 • b.

  de markt anders op te stellen c.q. in te richten;

 • c.

  de markt niet te laten aanvangen, of;

 • d.

  de markt onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 4 Inrichting van de markt

 • 1. Het aantal standplaatsen evenals de opstelling en indeling van het marktterrein is per markt vastgesteld zoals aangegeven op het bij dit reglement behorende standplaatsenplan.

 • 2. Per vergunninghouder kunnen maximaal 20 strekkende meters worden toegewezen.

 • 3. Van het bepaalde in het tweede lid kan als sprake is van een kwaliteitsbijdrage, dit ter beoordeling van het college, in bijzondere omstandigheden worden afgeweken.

Artikel 5 Branchering

De branchering evenals het maximum aantal standplaatsen per branche is vastgesteld per markt, zoals aangegeven op de bij dit reglement behorende brancheringsregeling.

Artikel 6 Instellen marktadviescommissie

 • 1. Er is een commissie van advies die tot taak heeft het college desgevraagd te adviseren over (toewijzingen van) standplaatsen en branchewijzigingen.

 • 2. Het college legt de regels ten aanzien van de samenstelling en taakstelling vast in een reglement.

Artikel 7 Instellen marktcommissie

Er is een commissie van advies die tot taak heeft het college gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van marktaangelegenheden.

Hoofdstuk 2 Vergunningen

Artikel 8 Aanvraag vergunning

 • 1. Voor de toewijzing van een tijdelijke standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon, die schriftelijk een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college en die:

  • a.

   daarbij aantoont dat hij persoonlijk, dan wel de rechtspersoon bij wie hij in loondienst is of waar hij deel van uitmaakt, staat ingeschreven in het Handelsregister als ambulante handelaar;

  • b.

   een omschrijving met foto’s geeft van de verkoopinrichting die de aanvrager wil gebruiken;

  • c.

   voor zover in de verkoopinrichting wordt gebakken of gebraden een keuringsrapport van een erkende keuringsinstantie overlegt ten bewijze dat de jaarlijkse keuring heeft plaats gehad.

 • 2. Bij toewijzing van een standplaats dient de vergunninghouder persoonlijk, of de rechtspersoon waarbij hij in loondienst is bij voortduring ingeschreven te staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 9 Overschrijving tijdelijke standplaatsvergunning

 • 1. In geval van overlijden, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, blijvende arbeidsongeschiktheid van 50% of meer of beëindiging van bedrijfsactiviteiten van de vergunninghouder kan de vergunning voor de tijdelijke standplaats worden overgeschreven op de echtgeno(o)t(e), de partner van de vergunninghouder, een kind van de vergunninghouder, een medevennoot of een werknemer;

 • 2. Een verzoek tot overschrijving kan, met uitzondering van het geval van overlijden, door een medevennoot of een werknemer van de vergunninghouder worden gedaan indien aan het college kan worden aangetoond dat de medevennoot gedurende een jaar mede-eigenaar van het bedrijf van de vergunninghouder is geweest, en in het geval van de werknemer dat deze gedurende een jaar in loondienst van de vergunninghouder is geweest.

 • 3. Een overschrijving verlengt de termijn van de vergunning voor de tijdelijke standplaats niet.

Hoofdstuk 3 Toewijzen en bezetten van standplaatsen

Artikel 10 Toewijzen van standplaatsen

 • 1. Een standplaats wordt toegewezen als tijdelijke standplaats, dagplaats of standwerkersplaats.

 • 2. Bij een toewijzing van de beschikbare standplaats is de bijdrage die de aanvrager aan de verbetering en/of het behoud van de kwaliteit van de markt levert, bepalend.

Artikel 11 Toewijzen van tijdelijke standplaatsen

 • 1. Indien een standplaats ten behoeve van een tijdelijke standplaats vrijkomt, wordt deze gepubliceerd en kunnen geïnteresseerden een aanvraag daarvoor indienen.

 • 2. Het college vraagt de in artikel 6 bedoelde commissie om een advies over de aanvragen met betrekking tot de in artikel 10 lid 2 bedoelde kwaliteitscriteria. De commissie beoordeelt de aanvragen met een puntenscore, waarbij de commissie de aanvraag met het hoogste puntenaantal aan het college zal adviseren.

 • 3. Indien op grond van het tweede lid een beschikbare standplaats niet kan worden toegewezen, zal bij gelijke geschiktheid anciënniteit als criterium gebruikt worden.

 • 4. Indien op grond van het derde lid een beschikbare standplaats niet kan worden toegewezen, zal bij gelijke geschiktheid worden geloot.

 • 5. Een tijdelijke standplaats kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tweede lid, alleen uitgebreid worden indien die uitbreiding direct links of rechts aansluit op de toegewezen standplaats en het maximum van de branche-indeling in acht wordt genomen.

 • 6. Bij de toewijzing van een tijdelijke standplaats worden in de vergunning in ieder geval vermeld:

  • a.

   de naam van de houder van de vergunning;

  • b.

   de situering van de standplaats die mag worden ingenomen;

  • c.

   de dag(en) en tijd(en) waarop de standplaats mag worden ingenomen;

  • d.

   de branche waarvoor de standplaats is toegewezen;

  • e.

   de in artikel 7, eerste lid, onder c, genoemde omschrijving met foto van de verkoopinrichting waarmee de standplaats mag worden ingenomen.

 • 7. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden, artikel 8, artikel 15 en artikel 19 wordt op de markt als bedoeld in artikel 2 lid 1 onder L een wisselstandplaats aangewezen, die periodiek wordt ingenomen door een bewoner of kleinschalige ondernemer van de Korrewegwijk, waaraan de volgende voorwaarden worden gesteld:

  • a.

   De particulier of kleinschalige ondernemer die gebruik wil maken van de wisselstandplaats is woonachtig in de Korrewegwijk;

  • b.

   De particulier die gebruik maakt van de wisselstandplaats is hobbymatig bezig en niet verplicht om aan te tonen dat hij/zij ingeschreven staat bij het Handelsregister;

   De werkgroep Korremarkt maakt aan de gemeente het rooster bekend waarop de persoonsgegevens en het aangeboden product staan vermeld van de particulier of ondernemer die de standplaats inneemt.

Artikel 12 Toewijzing dagplaatsen

 • 1. Een vrijgekomen standplaats kan als dagplaats worden toegewezen totdat de plaats weer als tijdelijke standplaats wordt toegewezen.

 • 2. In afwijking van artikel 8 kan een dagplaats mondeling worden aangevraagd.

 • 3. De aanvrager voor een dagplaats, die geen vaste plaats op de markt heeft en die in aanmerking wil komen voor een vergunning voor een dagplaats moet zich een half uur voor de openingstijd van de markt aanmelden bij de marktmeester.

 • 4. De marktmeester beoordeelt de aanvragen en wijst de dagplaats op basis van:

  • a.

   de bijdrage die de aanvrager aan de verbetering en/of het behoud van de kwaliteit van de markt levert;

  • b.

   Indien het kwaliteitscriterium onder a geen uitsluitsel geeft, heeft de aanvrager voor een dagplaats met een artikel of artikelsoort dat nog niet op de markt is vertegenwoordigd voorrang op de aanvrager met een artikel of artikelsoort dat wel op de markt vertegenwoordigd is.

  • c.

   Indien het criterium onder b ook geen uitsluitsel geeft, wordt er geloot.

 • 5. Een aanvraag kan worden afgewezen indien de dagplaats niet past binnen de branche-indeling of geen bijdrage levert aan de verbetering en/of het behoud van de kwaliteit van de markt, dit ter beoordeling van de marktmeester.

Artikel 13 Toewijzing standplaatsen op bloemenjaarmarkt

In afwijking van het bepaalde in artikel 11 geschiedt de toewijzing van standplaatsen op de bloemenjaarmarkt in de volgende volgorde:

 • a.

  vergunninghouder van een tijdelijke standplaats in de branche bloemen en planten;

 • b.

  aanvrager zonder een tijdelijke standplaats met bloemen en planten of daaraan verwante artikelen op basis van loting.

Artikel 14 Toewijzing standwerkersplaats

 • 1. Een standwerkersplaats wordt toegewezen met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.

 • 2. De standwerker die een standplaats krijgt toegewezen moet deze standplaats persoonlijk innemen.

 • 3. De afmetingen van een standwerkersplaats bedragen drie strekkende meter met een overkapping niet groter dan vijf strekkende meter. Buiten het front mogen geen goederen worden uitgestald of aan de overkapping worden gehangen.

 • 4. Als een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.

 • 5. Een standwerker mag niet werken met een artikel of artikelsoort dat al op de markt is vertegenwoordigd als in de vier voorafgaande weken ook al met eenzelfde artikel of artikelsoort door een standwerker is gewerkt.

 • 6. Het gebruik van meet- en weegwerktuigen, prijs- en aanduidingborden, audiovisuele middelen en geluidsversterkende apparatuur is verboden.

Hoofdstuk 4 Bepalingen over het gebruik van standplaatsen

Artikel 15 Vaste vervanger

 • 1. Het college kan de vergunninghouder van een tijdelijke standplaats op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek toestemming verlenen om een handelingsbekwaam natuurlijk persoon, die niet in het bezit is van een tijdelijke standplaatsvergunning voor een van de warenmarkten in Groningen, aan te wijzen als bedrijfsleider, die hem bij de uitoefening van de markthandel bij voortduring bijstaat dan wel, bij afwezigheid van de vergunninghouder, voor rekening en risico van de vergunninghouder diens marktverplichtingen nakomt. Per vergunninghouder kunnen maximaal twee personen als vaste vervanger worden aangewezen.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde natuurlijk persoon kan zijn de echtgeno(o)t(e), partner, kind, medevennoot of een werknemer.

 • 3. Bij de aanvraag worden de volgende stukken overgelegd:

  • a.

   een uittreksel uit het handelsregister dat niet ouder is dan drie maanden, waaruit de registratie als bedrijfsleider of medevennoot in de onderneming blijkt;

  • b.

   een loonbelastingverklaring niet ouder dan een jaar en een arbeidsovereenkomst voor het aantal uren dat overeenkomt met het aantal uren dat de vergunninghouder op de markt zijn standplaats inneemt.

 • 4. Waar in de marktverordening of het marktreglement vergunninghouder wordt gelezen wordt daarmee ook de vaste vervanger bedoeld.

 • 5. Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens de Marktverordening en/of het Marktreglement door de vaste vervanger begaan, worden toegerekend aan de vergunninghouder.

Artikel 16 Regelmatig innemen van standplaats

 • 1. De vergunninghouder van een tijdelijke standplaats is verplicht gedurende elf maal per dertien weken persoonlijk de aangewezen standplaats gedurende de vastgestelde markttijden in te nemen.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor de vergunninghouder van een seizoensplaats.

Artikel 17 Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1. Het is verboden voor de vergunninghouder op het marktterrein eerder dan drie uur voor de aanvang en later dan anderhalf uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan- of af te voeren.

 • 2. De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen.

 • 3. Indien de vergunninghouder zijn tijdelijke standplaats niet uiterlijk bij aanvang van de warenmarkt heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

Artikel 18 Afwezigheid wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1. De vergunninghouder van een tijdelijke standplaats die wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk of via elektronische weg mee aan het college. In verband met de continuïteit van de markt geldt er een maximale afwezigheid van 8 weken per jaar, met dien verstande dat maximaal 4 weken aaneengesloten vakantie kan worden opgenomen.

 • 2. De schriftelijke of elektronische mededeling wordt tijdig voor de betreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan het college.

Artikel 19 Tijdelijke vervanging

 • 1. Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem een vergunning verlenen zich tijdelijk te laten vervangen wegens vakantie, ziekte of bijzondere omstandigheden door de echtgeno(o)t(e), partner, kind, medevennoot of werknemer.

 • 2. De vervanging geldt in geval van ziekte maximaal één jaar te rekenen vanaf de dag van ziekmelding. De vervanging geldt in geval van vakantie of bijzondere omstandigheden maximaal vier weken aaneengesloten vakantie kan worden opgenomen.

 • 3. In het geval van vervanging wegens ziekmelding kan het college als voorwaarde stellen dat een medische verklaring door een onafhankelijke arts wordt overgelegd.

Artikel 20 Legitimatieplicht

Degene die een standplaats of een standwerkplaats wenst in te nemen of inneemt op een markt (of die handelt met een bedienvergunning), is op eerste verzoek van een toezichthouder verplicht aan te tonen dat hij daartoe gerechtigd is.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 21 Verzorging, schoonhouden en oplevering standplaats

 • 1. De vergunninghouder draagt zorg voor een nette uitstraling van zijn standplaats.

 • 2. De vergunninghouder kan bij het innemen van zijn standplaats gebruik maken van een kraam dan wel verkoopinrichting.

 • 3. Het is de vergunninghouder toegestaan om sta- en/of zitmeubilair te plaatsen. Aan het plaatsen van sta- en/of zitmeubilair zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • het meubilair wordt geplaatst binnen de vergunde m²;

  • de kraam blijft bereikbaar voor de bezoekers van de warenmarkt;

  • het geplaatste meubilair moet passen bij de uitstraling van de kraam en is niet voorzien van armoedig materiaalgebruik. De Marktadviescommissie adviseert hierover;

  • het aantal geplaatste stukken blijft binnen het vastgestelde maximum voor een desbetreffende kraam

 • 4. Het plaatsen van het meubilair is uitsluitend toegestaan bij marktkramen waar ter plaatse te consumeren producten worden verkocht.

 • 5. Als er op een standplaats lekwater vrijkomt, is de vergunninghouder verplicht hiervoor zodanige wijze van opvang te realiseren dat hierdoor geen hinder of overlast voor andere gebruikers of bezoekers van de warenmarkt ontstaat.

 • 6. De vergunninghouder dient het afval tijdens de markt op een ordentelijke manier op te slaan binnen de hem aangewezen standplaats.

 • 7. De vergunninghouder levert de standplaats bij het verlaten van het marktterrein bezemschoon op.

Artikel 22 Het stallen van voertuigen

 • 1. Het is verboden zich tijdens de markturen met een voertuig op het marktterrein te bevinden of een voertuig op het marktterrein aanwezig te hebben.

 • 2. Dit verbod geldt niet voor voertuigen die met schriftelijke toestemming van het college door vergunninghouders worden gebruikt voor het conditioneren van waren.

  Het college wijst de plaatsen aan waar deze voertuigen (RDW geconditioneerd vervoer) tijdens de markturen dienen te worden opgesteld.

 • 3. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 4. Het college kan in de nabijheid van het marktterrein de plaatsen aanwijzen waar voertuigen, waarmee goederen of waren zijn aangevoerd, tijdens de markturen dienen te worden opgesteld.

Artikel 23 Gebruik van elektrische kachels en gaskachels

Het is verboden gebruik te maken van elektrische kachels en gaskachels ter verwarming van de vergunninghouder.

Artikel 24 Algemene veiligheidsnormen

 • 1. In het kader van brandpreventie gelden de volgende regels:

  • a.

   verlichting moet zo worden gemonteerd dat die niet in aanraking kan komen met gemakkelijk brandbare stoffen;

  • b.

   losse kabels moeten zich op een hoogte van ten minste 2.50 meter boven de grond bevinden of kabels die in de looppaden op de grond liggen moeten afgedekt worden met afdekmatten, dit ter goedkeuring van de marktmeester;

  • c.

   bij elke verkoopinrichting waar gebakken of gebraden wordt, moet een doelmatig blusapparaat evenals een deksel voor afsluiting van de pan(nen) voorhanden zijn;

  • d.

   een gaskomfoor of een elektrisch komfoor moet zijn opgesteld op een plaats van onbrandbaar materiaal dat de warmte slecht geleidt;

  • e.

   een gaskomfoor moet door middel van een speciaal daarvoor geconstrueerde rubberslang met metalen klemmen of koppelingen aan de gasflessen zijn verbonden;

  • f.

   lege of niet in gebruik zijnde gasflessen moeten buiten een kraam of wagen zijn opgesteld. In gebruik zijnde flessen moeten op een goed geventileerde plaats staan opgesteld;

  • g.

   emballage en verpakkingsmateriaal mogen niet in of nabij open vuur aanwezig zijn;

  • h.

   ballonnen met brandbaar gas gevuld mogen niet aanwezig zijn;

  • i.

   het gebruik van LPG anders dan brandstof voor motorvoertuigen is niet toegestaan.

 • 2. Het gebruik van kook- en bakinstallaties en van verwarmingsapparatuur is alleen toegestaan na verleende goedkeuring.

 • 3. De vergunninghouder dient jaarlijks een keuringsrapport van een erkende keuringsinstantie te overleggen.

 • 4. Het is niet toegestaan op de warenmarkt energie van een derde te betrekken, dan wel hierin zelf te voorzien.

 • 5. Het college kan ontheffing verlenen van het in het vierde lid gestelde verbod.

Artikel 25 Voorkoming overlast

Het is verboden tijdens het innemen van de standplaats overlast te veroorzaken, bijvoorbeeld door geluid of geur, voor andere vergunninghouders of het publiek. Het bepaalde in artikel 9, onder c, van de Marktverordening is van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 26 Overgangsbepalingen

Indien voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot wijziging van het Marktreglement Groningen 2021 een aanvraag om vergunning is ingediend waarover nog niet is beslist, wordt daarop dit Marktreglement Groningen 2021 toegepast.

Artikel 27 Benaming en inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Marktreglement Groningen 2021.

 • 2. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 3. Het Marktreglement vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 02-02-2010 wordt per gelijke datum ingetrokken.

 • 4. Het standplaatsenplan van de Grote Markt, Vismarkt, A-Kerkhof en de wijkmarkten behorend bij het Marktreglement Groningen 2010 wordt ingetrokken en conform de bijlage opnieuw vastgesteld.

 • 5. De standplaatsenplannen van Haren en Ten Boer behorend bij het Marktreglement Groningen 2021 worden conform de bijlagen vastgesteld.

Ondertekening

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 08-12-2020.

de burgemeester,

K. Schuiling

de secretaris,

C. Bronda.

Artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Aangezien het reglement feitelijk een uitwerking is van artikel 1 van de Marktverordening, is het wenselijk de gehanteerde begrippen hierbij aan te laten sluiten.

Artikel 2 Dag, tijd en plaats van de markten.

Op grond van artikel 160, eerste lid sub h Gemeentewet bepaalt het college op welke dag, tijd en plaats de markt plaatsvindt. De uitwerking van deze bevoegdheid ligt vast in artikel 2.

Artikel 3 Afgelasting markt

In de praktijk doen zich situaties voor dat de markt moet worden afgelast of voortijdig moet worden beëindigd. In artikel 3 is de bevoegdheid van het college om daartoe te besluiten expliciet opgenomen.

Artikelen 4 en 5 Inrichting van de markt - Branche-indeling

Artikel 4 moet in combinatie gezien worden met artikel 5. Op grond van artikel 4 stelt het college het aantal standplaatsen op de markt vast met onder meer als doel het aantrekkelijk maken van de markt voor de consumenten. Het aantal standplaatsen wordt in samenhang met de spreiding van de branches over de markt vastgelegd in het zogenaamde standplaatsenplan.

Artikel 6 Marktadviescommissie

Op dit moment bestaat de marktadviescommissie uit twee leden aangewezen door het college, een lid op voordracht van de CVAH, een onafhankelijk lid en een marktmeester vervult de rol van secretaris.

Artikel 7 Marktcommissie

Op dit moment bestaat de marktcommissie uit vertegenwoordigers van de gemeente Groningen, de lokale afdeling van de brancheorganisatie de Centrale vereniging voor de ambulante handel (CVAH) en de Vereniging Groningen City Club (GCC).

Artikel 8 Aanvraag vergunning

Om de kwaliteit en de continuïteit van de markt te verzekeren wordt de inschrijving in het handelsregister als ambulante handelaar verplicht gesteld. Het zelfde uitgangspunt bepaalt dat de aanvrager die met eigen materiaal standplaats wil innemen vooraf een omschrijving met foto van de verkoopinrichting moet overleggen. Met het oog op de veiligheid wordt een keuringsrapport van een erkende installateur vereist.

Hoofdstuk 3. Toewijzen en bezetten van standplaatsen

Artikel 11 Volgorde toewijzing standplaatsen

In artikel 11 van het Marktreglement is de volgorde van toewijzing tijdelijke marktstandplaatsen vastgelegd.

Voor toewijzing van een opengevallen vaste of tijdelijke standplaats komt als eerste in aanmerking degene aan wie een verzoek tot overschrijving van een tijdelijke standplaatsvergunning conform artikel 9 is gehonoreerd.

Bij de toewijzing wordt rekening gehouden met de door het college vastgestelde brancheverdeling.

Ongeacht de aangegeven volgorde blijft - bij elke aanvraag - de bijdrage die aan de verbetering en/of het behoud van de kwaliteit van de markt wordt geleverd bepalend.

De toewijzing van standplaatsen geschiedt door een adviescommissie, bestaande uit twee leden van de CVAH en twee door het college aan te wijzen leden.

Door ook een omschrijving met foto van de verkoopinrichting in de vergunning op te nemen wordt verduidelijkt, dat de bij de aanvraag gepresenteerde (en beoordeelde) verkoopinrichting onderdeel van de vergunning is. Dit betekent dat een vergunninghouder bij wezenlijke - wijziging van de gepresenteerde verkoopinrichting een aanvraag tot wijziging van de vergunning moet indienen. De Marktadviescommissie brengt hier een advies over uit.

Artikel 11 Toewijzing dagplaats

Als de vergunde standplaatsen of standwerkerplaatsen niet zijn ingenomen of als er niet vergunde standplaatsen zijn kunnen deze als dagplaats ingenomen worden. De in het eerste lid vereiste vergunning wordt in afwijking van artikel 7 op basis van een mondeling aanvraag verleend. Het verdient aanbeveling de marktmeester een (standaard voorbedrukte) schriftelijke vergunning te laten afgeven. Uiteraard wordt bij het toewijzen van dagplaatsen rekening gehouden met de brancheverdeling.

De bijdrage aan de kwaliteit van de warenmarkt is een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een dagplaats. Hierbij gaat het om de kwaliteit van de verkoopinrichting, warenpresentatie en klantvriendelijkheid (criterium bij herhaalde aanvragen).

Artikel 13 Toewijzing bloemenjaarmarkt

In afwijking van artikel 11 en artikel 12 regelt dit artikel de toewijzing van de standplaatsen op de bloemenjaarmarkt.

Artikel 14 Toewijzing standwerkerplaats

Toewijzing van een standwerkerplaats geschiedt op dezelfde manier als de toewijzing van dagplaatsen. Standwerkers hebben een eigen wijze van werken. Bij de benadering van het publiek treden zij geheel anders op dan de zogenaamde stille kramers. Artikel 13 bevat een aantal bepalingen, dat de marktmeester moet helpen toezicht te houden op het onderscheid met de stille kramer, zodat daadwerkelijk als standwerker wordt opgetreden.

Hoofdstuk 4. Bepalingen over het gebruik van standplaatsen.

Artikel 15 Vaste vervanger

Om continuïteit te kunnen waarborgen en de marktkoopman meer ruimte voor zijn ondernemerschap te kunnen bieden wordt de vaste vervanger geïntroduceerd waardoor verruiming van de persoonlijke plaatsbezetting tot stand kan komen. Dit houdt concreet in dat er per marktvergunning maximaal twee 'extra' personen kunnen worden geregistreerd, die als vervanger van de vergunninghouder mogen optreden.

Als de vergunninghouder voor deze mogelijkheid kiest is hij verplicht om alle marktdagen standplaats in te nemen dan wel te laten innemen.

Artikel 16 Aantal keren innemen vaste of tijdelijke standplaats

Om te voorkomen dat het innemen van een standplaats een vrijblijvende aangelegenheid is, wordt in dit artikel het aantal keren bepaald dat een standplaats ingenomen moet worden.

Artikel 17 Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

Het marktterrein behoort tot de openbare weg. Om het marktterrein tijdens de markt vrij te maken van alle verkeer dient het college een verkeersbesluit te nemen. Ten onrechte geparkeerde auto's kunnen met toepassing van bestuursdwang, op kosten van de eigenaars, van het marktterrein worden verwijderd nog vóór de eigenlijke opbouw van de markt.

Voorwaarde is wel dat de tijden waarop het terrein beschikbaar moet zijn ten behoeve van de markt, duidelijk worden meegedeeld.

Om logistieke redenen kunnen kooplieden niet naar eigen goeddunken op het door hen gekozen tijdstip hun standplaats innemen. Uit de volgorde van de standplaatsen en de problematiek van de bereikbaarheid van achterliggende standplaatsen als voorgelegen standplaatsen al zijn ingenomen vloeit voort dat standplaatsen in volgorde ingenomen moeten worden. De aanwijzingen van de marktmeester in verband daarmee moeten opgevolgd worden.

Het tweede lid maakt duidelijk dat het in het algemeen, in het belang van de orde op de markt, de vergunninghouder niet kan worden toegestaan de markt op willekeurige, vóór de sluitingstijd gelegen, momenten te verlaten

Artikel 18 Afwezigheid wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden

In dit artikel worden de uitzonderingen gegeven op het uitgangspunt dat de vergunninghouder zelf op de standplaats aanwezig dient te zijn. Het is wel noodzakelijk dat de marktmeester van elke verhindering tot marktbezoek voor de desbetreffende marktdag op de hoogte wordt gesteld. Elektronisch verkeer, bijvoorbeeld in de vorm van e-mail, wordt aan een schriftelijke melding gelijk gesteld.

Artikel 19 Tijdelijke vervanging.

Anders dan in artikel 15 wordt in dit artikel de tijdelijke vervanging geregeld indien de marktkoopman ziek is, met vakantie is of wegens bijzondere omstandigheden tijdelijk afwezig is.

Hoofdstuk 5. Overige bepalingen

Artikel 21 tot en met 24

Deze bepalingen hebben te maken met een ordelijk en veilig verloop van de markt.

Op grond van artikel 20 is het onder voorwaarden toegestaan om binnen de vergunde meters gebruikte maken van sta- en/of zitmeubilair. Dit is alleen toegestaan bij de kramen waar ter plaatse te consumeren producten worden verkocht. Het plaatsen van het meubilair dient te voldoen aan de in artikel 20 genoemde voorwaarde.

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen Artikel 26 Overgangsbepalingen

Artikel 27 Benaming en inwerkingtreding

In de titel wordt een jaartal opgenomen om tot uitdrukking te brengen dat het reglement is opgesteld op basis van de marktverordening met hetzelfde jaartal.

Plattegronden Markten

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Haren

afbeelding binnen de regeling

Ten Boer

afbeelding binnen de regeling