Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidie buitensportaccommodaties (Subsidieregeling Buitensportaccommodaties Altena 2021)

Geldend van 04-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidie buitensportaccommodaties (Subsidieregeling Buitensportaccommodaties Altena 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

overwegende dat goed onderhouden accommodaties voor buitensport in de gemeente Altena gewenst zijn;

overwegende dat het derhalve gewenst is een nadere regeling vast te stellen waarin is vastgesteld welke onderhoudsactiviteiten aan accommodaties voor buitensport in aanmerking kunnen komen voor subsidie en de nadere voorwaarden vast te stellen waaronder die subsidies worden verstrekt;

gelet op artikel 3, artikel 5 lid 1, artikel 6 lid 4, artikel 7 lid 4, artikel 8 lid 3 en artikel 9 lid 3 aanhef en onder g. van de Algemene Subsidieverordening gemeente Altena 2019;

besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Buitensportaccommodaties Altena 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  sportvereniging: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die statutair gevestigd is in de gemeente Altena en in de gemeente Altena lichamelijke sportactiviteiten verzorgt en die is aangesloten bij een sportbond, welke is aangesloten bij het NOC/NSF;

 • b.

  buitensportvereniging: een sportvereniging als bedoeld onder c, d, e, f, g, of h;

 • c.

  voetbalvereniging: een sportvereniging waar de voetbalsport beoefend wordt, die voor haar sportactiviteiten (competitie en training) structureel over een langere periode gebruik maakt van een buitensportaccommodatie in de gemeente Altena;

 • d.

  tennisvereniging: een sportvereniging waar de tennissport beoefend wordt, die voor haar sportactiviteiten (competitie en training) structureel over een langere periode gebruik maakt van een buitensportaccommodatie in de gemeente Altena;

 • e.

  korfbalvereniging: een sportvereniging waar de korfbalsport beoefend wordt, die voor haar sportactiviteiten (competitie en training) structureel over een langere periode gebruik maakt van een buitensportaccommodatie in de gemeente Altena;

 • f.

  kaatsvereniging: een sportvereniging waar de kaatssport beoefend wordt, die voor haar sportactiviteiten (competitie en training) structureel over een langere periode gebruik maakt van een buitensportaccommodatie in de gemeente Altena;

 • g.

  beachvolleybalvereniging: een sportvereniging waar de beachvolleysport beoefend wordt, die voor haar sportactiviteiten (competitie en training) structureel over een langere periode gebruik maakt van een buitensportaccommodatie in de gemeente Altena;

 • h.

  Atletiekvereniging: een sportvereniging waar diverse onderdelen van de atletieksport beoefend wordt, die voor haar sportactiviteiten (competitie en training) structureel over een langere periode gebruik maakt van een buitensportaccommodatie in de gemeente Altena;

 • i.

  Onderhoudsstichting: een volledige rechtspersoonlijkheid bezittende stichting, statutair gevestigd in de gemeente Altena, die als statutaire doelstelling heeft het zonder winstoogmerk onderhouden van sportvelden van meerdere buitensportenverenigingen in de gemeente Altena;

 • j.

  Buitensportaccommodatie: een onoverdekt sportterrein voor voetbal, korfbal, tennis, kaatsen, beachvolleybal of atletiek;

 • k.

  groenstrook: een strook met gras, struiken en bomen rond een buitensportaccommodatie;

 • l.

  Kleedaccommodatie: de kleed- en wasruimten voor sporters, mits in eigendom van een buitensportvereniging;

 • m.

  onderhoudsbijdrage: een structurele bijdrage voor onderhoud aan onoverdekte sportterreinen;

 • n.

  Investeringssubsidie: een incidentele subsidie voor nieuwbouw of uitbreiding van een kleedaccommodatie van een buitensportvereniging;

 • o.

  peildatum: 1 januari van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • p.

  kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeesters en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • A Onderhoudsbijdrage sportvelden

  • 1.

   Een onderhoudsbijdrage sportvelden kan uitsluitend worden verstrekt voor het in stand houden van sportvelden in de open lucht van een buitensportvereniging.

 • B Onderhoudsbijdrage groenstroken

  • 2.

   Een onderhoudsbijdrage groenstroken kan uitsluitend worden verstrekt voor het onderhouden van groenstroken behorende bij een buitensportaccommodatie van een buitensportvereniging, mits voor het onderhoud van de groenstroken de richtlijnen van de gemeente worden gevolgd.

 • C Investeringssubsidie

  • 3.

   Een investeringssubsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

   • a.

    realisatie of uitbreiding van een kleedaccommodatie behorende bij een buitensportaccommodatie, mits:

    • i.

     - naar het oordeel van het college voldoende is aangetoond dat er voor  meerdere jaren behoefte is aan een kleedaccommodatie voor een startende buitensportvereniging; of

     - naar het oordeel van het college voldoende is aangetoond dat er voor  meerdere jaren behoefte is aan uitbreiding van de kleedaccommodatie door toename van het aantal spelende leden of teams;

    • ii.

     De nieuwe of de te vervangen kleedaccommodatie qua bouw en inrichting voldoet aan de normen van NOC*NSF; en

    • iii.

     De behoefte aan accommodatie wordt gerelateerd aan het aantal spelende leden c.q. het aantal teams waarbij de normen van NOC*NSF worden toegepast. Het college kan gemotiveerd van de normen van NOC*NSF afwijken.

   • b.

    renovatie van een kleedaccommodatie behorende bij een buitensportaccommodatie, mits:

    • i.

     naar het oordeel van het college voldoende is aangetoond dat er behoefte is aan vervanging van een bestaande kleedaccommodatie. Van belang daarbij zijn de technische en economische levensduur van de te vervangen kleedaccommodatie en een efficiënter gebruik van de nieuwe kleedaccommodatie;

    • ii.

     de te renoveren kleedaccommodatie qua bouw en inrichting voldoet aan de normen van NOC*NSF; en

    • iii.

     De behoefte aan accommodatie wordt gerelateerd aan het aantal spelende leden c.q. het aantal teams waarbij de normen van NOC*NSF worden toegepast. Het college kan gemotiveerd van de normen van NOC*NSF afwijken.

   • c.

    aanleg van een voetbalveld of korfbalveld in de open lucht behorende bij een buitensportaccommodatie voor korfbal en voetbal, mits:

    • i.

     - naar het oordeel van het college voldoende is aangetoond dat er voor   meerdere jaren behoefte is aan een sportveld voor een startende voetbal- of korfbalvereniging; of

     - naar het oordeel van het college voldoende is aangetoond dat er voor  meerdere jaren behoefte is aan uitbreiding van het aantal sportvelden voor de desbetreffende voetbal- of korfbalvereniging door toename van het aantal spelende leden of teams: en

    • ii.

     de behoefte aan velden wordt gerelateerd aan het aantal spelende leden c.q. het aantal teams waarbij de normen van NOC*NSF worden toegepast. Het college kan gemotiveerd van de normen van NOC*NSF afwijken.

   • d.

    renovatie van een voetbalveld of korfbalveld in de open lucht behorende bij een buitensportaccommodatie voor korfbal en voetbal, mits:

    • i.

     naar het oordeel van het college voldoende is aangetoond dat er behoefte is aan renovatie van een bestaand veld. De behoefte aan vervanging zal naar het oordeel van het college voldoende onderbouwd moeten worden of in de meerjarenplanning van de gemeente opgenomen zijn; en

    • ii.

     de behoefte aan velden wordt gerelateerd aan het aantal spelende leden c.q. het aantal teams waarbij de normen van NOC*NSF worden toegepast. Het college kan gemotiveerd van de normen van NOC*NSF afwijken.

   • e.

    vervanging van afrastering rond een buitensportaccommodatie, mits:

    • i.

     naar het oordeel van het college voldoende is aangetoond dat er behoefte is aan vervanging van de afrastering.

 • 4. De activiteiten als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 moeten door of in opdracht van een buitensportvereniging worden uitgevoerd.

Artikel 4 Doelgroep en subsidiabele periode

 • A Onderhoudsbijdrage sportvelden

  • 1.

   Een onderhoudsbijdrage sportvelden als bedoeld in artikel 3 lid 1 wordt per kalenderjaar uitsluitend verstrekt aan buitensportverenigingen of een onderhoudsstichting.

  • 2.

   Indien een buitensportvereniging is aangesloten bij een onderhoudsstichting wordt de onderhoudsbijdrage sportvelden verstrekt aan de onderhoudsstichting en niet aan de buitensportvereniging.

 • B Onderhoudsbijdrage groenstroken

  • 3.

   Een onderhoudsbijdrage groenstroken als bedoeld in artikel 3 lid 2 wordt per kalenderjaar uitsluitend verstrekt aan buitensportverenigingen of een onderhoudsstichting die zelf het onderhoud aan de groenstroken uitvoeren.

  • 4.

   Indien een buitensportvereniging is aangesloten bij een onderhoudsstichting wordt de onderhoudsbijdrage groenstroken verstrekt aan de onderhoudsstichting en niet aan de buitensportvereniging.

 • C Investeringssubsidie

  • 5.

   Een investeringssubsidie als bedoeld in artikel 3 lid 3 wordt per kalenderjaar uitsluitend verstrekt aan een buitensportvereniging mits die voldoet aan de volgende eisen:

   • a.

    de buitensportvereniging moet een andere wijze van cofinanciering, in de vorm van contributie en/of anders in haar investeringsbegroting voor de activiteit waarvoor investeringssubsidie wordt aangevraagd hebben opgenomen; en

   • b.

    de buitensportvereniging mag geen subsidie ontvangen voor een en dezelfde activiteit waarvoor reeds op basis van een andere subsidieregeling van de gemeente Altena aan de buitensportvereniging subsidie is verleend.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • C Investeringssubsidie

  Voor een investeringssubsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3 lid 3.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • A. Onderhoudsbijdrage sportvelden

  • 1.

   De onderhoudsbijdrage sportvelden voor een voetbalvereniging wordt per kalenderjaar verstrekt en als volgt berekend:

   een bijdrage van maximaal € 2.800,-- per voetbalveld of volledig trainingsveld;

  • 2.

   De onderhoudsbijdrage sportvelden voor een tennisvereniging wordt per kalenderjaar verstrekt en als volgt berekend:

   een bijdrage van maximaal € 700,-- per tennisveld;

  • 3.

   De onderhoudsbijdrage sportvelden voor een korfbalvereniging wordt per kalenderjaar verstrekt en als volgt berekend:

   een bijdrage van maximaal € 1.400,00 per korfbalveld;

  • 4.

   De onderhoudsbijdrage sportvelden voor een kaatsvereniging wordt per kalenderjaar verstrekt en als volgt berekend:

   een bijdrage van maximaal € 2.800,-- voor het volledige terrein;

  • 5.

   De onderhoudsbijdrage sportvelden voor een beachvolleybalvereniging wordt per kalenderjaar verstrekt en als volgt berekend:

   een bijdrage van maximaal € 2.800,-- voor het volledige terrein.

  • 6.

   De onderhoudsbijdragen als genoemd in de leden 1 tot en met 5 worden jaarlijks, voor het eerst met ingang van 1 januari 2022, geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI voor alle huishoudens).

 • B. Onderhoudsbijdrage groenstroken

  • 7.

   Een onderhoudsbijdrage groenstroken wordt per kalenderjaar verstrekt en als volgt berekend:

   Een bijdrage van maximaal € 3.800,-- per hectare groenstrook. De onderhoudsbijdrage groenstroken wordt jaarlijks, voor het eerst met ingang van 1 januari 2022, geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI voor alle huishoudens).

 • C. Investeringssubsidie realisatie of uitbreiding kleedaccommodatie

  • 8.

   Een investeringssubsidie voor realisatie of uitbreiding van een kleedaccommodatie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

 • D. Investeringssubsidie renovatie kleedaccommodatie

  • 9.

   Een investeringssubsidie voor renovatie van een kleedaccommodatie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten

 • E. Investeringssubsidie aanleg sportvelden

  • 10.

   Een investeringssubsidie voor de aanleg van een sportveld bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

 • F. Investeringssubsidie renovatie sportvelden

  • 11.

   Een investeringssubsidie voor de aanleg van een sportveld bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

 • G. Investeringssubsidie afrastering rond buitensportaccommodatie

  • 12.

   Een investeringssubsidie voor de vervanging van de afrastering rond buitensportaccommodaties bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Artikel 7 Subsidieplafonds

De subsidieplafonds voor de onderhoudsbijdrage sportvelden, de onderhoudsbijdrage groenstroken en de investeringssubsidies worden per kalenderjaar door het college vastgesteld.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1. Wanneer de verstrekking van de onderhoudsbijdrage sportvelden, als bedoeld in artikel 3, lid 1, er toe zal leiden dat het subsidieplafond wordt overschreden, worden door het college de maximale bedragen, zoals genoemd in artikel 6, leden 1, 2 , 3, 4 en 5, met een gelijk percentage verlaagd tot het niveau waarop het subsidieplafond niet wordt overschreden.

 • 2. Wanneer de verstrekking van de onderhoudsbijdrage groenstroken, als bedoeld in artikel 3, lid 2, er toe zal leiden dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt door het college het maximale bedrag, zoals genoemd in artikel 6, lid 6, in evenredigheid verlaagd tot het niveau waarop het subsidieplafond niet wordt overschreden.

 • 3. Verstrekking van investeringssubsidies, als bedoeld in artikel 3, lid 3, vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen. Indien het vastgestelde subsidieplafond voor de verstrekking van stimuleringssubsidie dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 9 Indieningvereisten aanvraag subsidie

 • A. Onderhoudsbijdrage sportvelden

  • 1.

   Een aanvraag om de onderhoudsbijdrage sportvelden moet worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en dient vergezeld te gaan van de gegevens zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening.

 • B. Onderhoudsbijdrage groenstroken

  • 2.

   Een aanvraag om de onderhoudsbijdrage groenstroken moet worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en dient vergezeld te gaan van de gegevens zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening.

 • C. Investeringssubsidie

  • 3.

   Een aanvraag om een investeringssubsidie moet worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en dient vergezeld te gaan van de gegevens zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening.

  • 4.

   Een aanvraag om een investeringssubsidie ten aanzien van kleedaccommodaties, als bedoeld in artikel 3, lid 3 onder a, b, c, d of e moet tevens voldoen aan de volgende voorwaarde: aangetoond dient te worden dat voldaan wordt aan de in artikel 3, lid 3, gestelde eisen voor zover die betrekking hebben op de betreffende aangevraagde investeringssubsidie.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een onderhoudsbijdrage sportvelden, een onderhoudsbijdrage groenstroken of investeringssubsidie, als bedoeld in artikel 3, leden 1, 2 en 3, wordt, conform artikel 7, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening, ingediend uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 11 Beslistermijn

Voor de activiteiten die volgens deze regeling voor subsidie in aanmerking komen geldt de volgende beslistermijn:

 • 1.

  Op een aanvraag om onderhoudsbijdrage sportvelden, onderhoudsbijdrage groenstroken en investeringssubsidies, als bedoeld in artikel 10, beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 12 Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, lid 3 aanhef en onder g, van de Algemene Subsidieverordening kan subsidie (onderhoudsbijdrage sportvelden, onderhoudsbijdrage groenstroken en investeringssubsidie) worden geweigerd als:

 • 1.

  niet voldaan wordt aan het bepaalde in de artikelen 3, 4, 5, 6 of 8;

 • 2.

  de subsidieaanvraag buiten de gestelde aanvraagtermijn wordt ingediend; of

 • 3.

  voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde activiteit in hetzelfde kalenderjaar op grond van deze regeling reeds subsidie is verleend.

Artikel 13 Bevoorschotting

 • 1. Er wordt een voorschot van 100% van de verleende onderhoudsbijdragen beschikbaar gesteld in het betreffende kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Er wordt een voorschot van 90% van de verleende investeringssubsidie beschikbaar gesteld op het moment dat de activiteiten starten.

Artikel 14 Overgangsbepalingen

 • 1. In afwijking van artikel 7, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening en in afwijking van het bepaalde in artikel 10 van deze regeling wordt een aanvraag om een onderhoudsbijdrage sportvelden en een onderhoudsbijdrage groenstroken voor het kalenderjaar 2021 ingediend uiterlijk 1 februari 2021.

 • 2. Op een aanvraag om een onderhoudsbijdrage sportvelden en een onderhoudsbijdrage groenstroken voor het kalenderjaar 2021 beslissen Burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening en in afwijking van het bepaalde in artikel 11 van deze regeling uiterlijk op 1 maart 2021.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Buitensportaccommodaties Altena 2021.

 • 2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van openbare bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020.

het college van burgemeester en wethouders van Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM