Regeling vervallen per 01-01-2022

Beleidsregels maatschappelijke participatie en toegankelijkheid Dronten 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Beleidsregels maatschappelijke participatie en toegankelijkheid Dronten 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten,

gelet op de Gemeentewet (GW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Burgerlijk Wetboek (BW);

gelet op artikel 1.3.9, onderdeel e van de verordening Sociaal Domein gemeente Dronten;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen over het beleid ten aanzien van maatschappelijke participatie en toegankelijkheid;

B E S L U I T:

vast te stellen de hierna volgende Beleidsregels maatschappelijke participatie en toegankelijkheid Dronten 2021

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  In deze beleidsregels gebruiken we verschillende begrippen. Deze begrippen betekenen hetzelfde als de begrippen die in de wetten en verordening staan, waarop deze beleidsregels zijn gebaseerd.

 • 2.

  In deze beleidsregels verstaan we onder:

  • a.

   computerpakket: desktop, laptop of tablet, inclusief toebehoren.

  • b.

   computerregeling: regeling van middelbare school voor een computerpakket, waarbij er geen kosten zijn voor de ouders. Borg valt hier niet onder.

  • c.

   gemeentelijke uitkering: uitkering of inkomensvoorziening op grond van Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en/of Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

  • d.

   maatschappelijke participatie en toegankelijkheid: het deelnemen aan sportieve, educatieve, sociale of culturele activiteiten.

  • e.

   Pas van Dronten: pas waarmee inwoners gebruik kunnen maken van kortingen en aanbiedingen bij deelnemende aanbieders. Rechthebbenden (artikel 3) hebben een persoonlijk tegoed op de pas, waarmee zij kunnen betalen bij deelnemende aanbieders.

  • f.

   peildatum: 1 januari van het vergoedingsjaar.

  • g.

   vergoedingsjaar: kalenderjaar waarin recht bestaat op de vergoeding.

Artikel 2 Aanvraag

 • 1.

  Wij kennen de vergoeding ambtshalve (automatisch) toe aan inwoners die op de peildatum een gemeentelijke uitkering ontvangen.

 • 2.

  Wij kennen de vergoeding automatisch (ambtshalve) toe aan inwoners vanaf de eerste dag van de kalendermaand, waarop wij een gemeentelijke uitkering hebben toegekend aan deze inwoners.

  • a.

   De vergoeding (artikel 4) wordt naar verhouding toegekend voor de rest van het vergoedingsjaar.

 • 3.

  Inwoners die geen gemeentelijke uitkering ontvangen, moeten zelf een aanvraag doen.

  • a.

   De aanvraag moet uiterlijk 1 november van het vergoedingsjaar ingediend zijn.

Artikel 3 Recht op vergoeding

 • 1.

  U heeft recht op de vergoeding als u een inkomen heeft dat lager is dan 110 procent van de voor u geldende uitkeringsnorm.

 • 2.

  U heeft ook recht op de vergoeding als u door Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) voor meer dan 3 maanden bent toegelaten tot de Voedselbank Dronten. Wij gaan er dan vanuit dat u (tijdelijk) een inkomen heeft dat lager is dan 110 procent van de voor u geldende uitkeringsnorm.

 • 3.

  U heeft geen recht op de vergoeding als u een toelage ontvangt op grond van de Wet op de studiefinanciering.

Artikel 4 Vergoeding

 • 1.

  De maximale vergoeding voor gehuwden/samenwonenden is € 150,00 per persoon per kalenderjaar.

 • 2.

  De maximale vergoeding voor een alleenstaande (ouder) is € 170,00 per kalenderjaar.

 • 3.

  De maximale vergoeding voor een kind van 3 tot 12 jaar op peildatum is € 320,00 per kalenderjaar.

 • 4.

  De maximale vergoeding voor een kind van 12 tot 18 jaar op peildatum is € 425,00 per kalenderjaar.

 • 5.

  Wij storten de vergoeding op uw Pas van Dronten of u krijgt een code om het tegoed zelf op uw Pas van Dronten te zetten.

 • 6.

  U kunt tot en met 31 december van het vergoedingsjaar betalen met het tegoed op uw Pas van Dronten.

Artikel 5 Extra vergoeding voor computerpakket kinderen

 • 1.

  In aanvulling op artikel 4 hebben kinderen, bij overstap van (basis)school naar middelbare school in het lopende schooljaar, recht op een vergoeding voor een computerpakket van maximaal € 400,00 eenmalig.

 • 2.

  De vergoeding wordt verstrekt als de middelbare school geen computerregeling heeft.

 • 3.

  Wij betalen de vergoeding, nadat wij een volledig ingevuld declaratieformulier hebben ontvangen.

Artikel 6 Besteding van de vergoeding

 • 1.

  Met de vergoeding op de Pas van Dronten, zoals bedoeld in artikel 4, kunt u betalen bij:

  • a.

   door ons aangewezen aanbieders, voor het deelnemen aan sportieve, educatieve, sociale en/of culturele activiteiten.

  • b.

   kosten voor een internetabonnement, voor pashouders van 18 jaar en ouder.

 • 2.

  Aan sportkleding en -artikelen mag (afhankelijk van de aanbieder) maximaal € 100,00 of € 150,00 per vergoedingsjaar worden besteed door de pashouder.

Artikel 7 Terugvordering vergoeding

Wij kunnen de vergoeding (gedeeltelijk) terugvorderen als u onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt en dit heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van de vergoeding.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze beleidsregels trekken wij de ‘Beleidsregels maatschappelijke participatie en toegankelijkheid 2019’ in.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels maatschappelijke participatie en toegankelijkheid Dronten 2021’.

Dronten, 14 december 2020

drs. T. van Lenthe

secretaris

drs. J.P. Gebben

burgemeester

Ondertekening

Toelichting

In 2019 is de strategie voor het brede sociaal domein 2019-2022 vastgesteld. Een van de resultaten is ‘Meer huishoudens met een minimuminkomen zijn in beeld en maken gebruik van voorzieningen’. In Dronten zijn 1.400 huishoudens met een inkomen tot 110 procent van de geldende uitkeringsnorm. Deze groep inwoners vormt de doelgroep van het gemeentelijk minimabeleid.

Het doel is om inwoners die (tijdelijk) niet financieel zelfredzaam zijn (financieel) te ondersteunen, zodat zij weer grip krijgen op hun situatie, volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving en uiteindelijk weer zelfredzaam worden. De maatschappelijke participatie en toegankelijkheid (toegankelijkheidsbijdrage) is een onderdeel van het gemeentelijk minimabeleid.

De toegankelijkheidsbijdrage is gekoppeld aan de Pas van Dronten. De Pas van Dronten is voor iedere inwoner in Dronten. Iedere inwoner van Dronten kan gebruik maken van kortingen en aanbiedingen van deelnemende aanbieders. Minima hebben recht op een tegoed op hun Pas van Dronten. Hierdoor kunnen kosten gelijk worden afgeschreven van de pas en hoeven inwoners deze kosten niet meer voor te schieten.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begrippen

Geen verdere uitleg.

Artikel 2 Aanvraag

Aan inwoners die op 1 januari van het vergoedingsjaar een gemeentelijke uitkering ontvangen (Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en/of Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO), kennen wij de vergoeding automatisch toe. Zij krijgen het tegoed automatisch op hun Pas van Dronten gestort. Of zij ontvangen een code waarmee zij het tegoed zelf op hun Pas van Dronten kunnen zetten.

Inwoners die na 1 januari van het vergoedingsjaar een gemeentelijke uitkering toegekend krijgen, hebben ook recht op een automatische toekenning, maar dan vanaf de eerste dag van de kalendermaand waarin de uitkering is toegekend. De vergoeding wordt naar verhouding toegekend. Stel, een uitkering wordt toegekend per 1 juli, dan is de vergoeding dus over de periode van 1 juli tot en met 31 december (helft van de vergoeding).

Artikel 3 Recht op vergoeding

Net als bij de draagkrachtregels voor de bijzondere bijstand zijn aan deze beleidsregels ook de inwoners toegevoegd die door Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) voor meer dan 3 maanden zijn toegelaten tot de Voedselbank Dronten. Zij hoeven overigens geen gebruik te maken van de Voedselbank. Het gaat hier om inwoners die een hoger inkomen hebben dan 110% van de geldende uitkeringsnorm, maar door hoge lasten een laag/lager besteedbaar inkomen hebben.

Zelfstandigen kunnen ook deelnemen aan de toegankelijkheidsbijdrage, als ze aan de inkomensgrenzen voldoen. Het inkomen uit zelfstandige werkzaamheden wordt vastgesteld op basis van de verlies- en winstrekening van het jaar voorafgaande aan de aanvraag. Als deze verlies- en winstrekening nog niet beschikbaar is, dan wordt de verlies- en winstrekening van het aanvraagjaar -/- 2 gebruikt. Bij ontbreken van een verlies- en winstrekening kan het recht op de toegankelijkheidsbijdrage niet worden vastgesteld. Een zelfstandige die een uitkering voor levensonderhoud ontvangt van het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) wordt geacht een inkomen te hebben dat gelijk is aan de geldende uitkeringsnorm.

Studenten zijn uitgezonderd van de toegankelijkheidsbijdrage. Zij worden geacht voldoende maatschappelijk te participeren in/bij de school of onderwijsinstelling waar ze studeren.

Artikel 4 Vergoeding

Uitgangspunt bij de hoogte van de vergoeding is dat degene die het meest behoefte heeft aan maatschappelijke participatie en niet in staat is eigen middelen te verschaffen, de hoogste vergoeding krijgt. Dat zijn de kinderen.

Sinds 1 januari 2018 zijn de bedragen voor de kinderen verhoogd. Hierdoor kunnen de volgende kosten nu worden afgeschreven van het tegoed op de Pas van Dronten:

 • (vrijwillige) ouderbijdrage;

 • binnen- en buitenschoolse activiteiten;

 • kosten voor door scholen uitgegeven spullen (denk aan rekenmachine, huur voor kluis, tekendoos, etc.).

Artikel 5 Extra vergoeding voor computerpakket kinderen

In 2017 zijn de beleidsregels uitgebreid met een vergoeding voor een computerpakket voor kinderen die de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school. Het geldt ook voor kinderen die de overstap maken van een school met computerregeling naar een school waar geen computerregeling is. De vergoeding bedraagt maximaal € 400,00 eenmalig. Als een computerregeling volgens de middelbare school voldoende is, wordt geen vergoeding voor een computerpakket verstrekt.

Artikel 6 Besteding van de vergoeding

De vergoeding kan worden besteed bij de daartoe aangewezen aanbieders, die zijn

aangesloten bij de Pas van Dronten voor het onderdeel toegankelijkheidsbijdrage. De meest actuele lijst staat op www.dronten.nl (zoek op toegankelijkheidsbijdrage).

Artikel 7 Terugvordering vergoeding

Dit artikel maakt het mogelijk de vergoeding terug te vorderen als er sprake is van onterechte betaling.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

Geen verdere uitleg.