Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Verordening op de heffing en invordering van leges 2021)

Geldend van 22-12-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Verordening op de heffing en invordering van leges 2021)

De raad van de gemeente Lopik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2020;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten en

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart

of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of

de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  Het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • d.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt géén kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdelen 1.4.4.1 (papieren verstrekking uit de Basisregistratie Personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 14 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2020’ van 17 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de artikel 12, derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, derde lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. Het in titel 2, hoofdstuk 1, paragraaf 1 van de Tarieventabel 2021 behorende bij deze verordening genoemde normbladen NEN en UAV worden bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Lopik alsmede ten kantore van de BghU, Stadsplateau 1 te Utrecht.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2021”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 15 december 2020.

de griffier,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

De voorzitter,

DR. L.J. DE GRAAF

Bijlage 1 Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van Leges 2021.

Indeling tarieventabel

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 
 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 
 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 
 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 
 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 
 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 
 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 
 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 
 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 
 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 
 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 
 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 
 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 
 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 
 

Hoofdstuk 14

Kansspelen

 
 

Hoofdstuk 15

Kinderopvang

 
 

Hoofdstuk 16

Telecommunicatie

 
 

Hoofdstuk 17

Verkeer en vervoer

 
 

Hoofdstuk 18

Diversen

 
 
 
 
 
 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 
 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

 
 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 
 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 
 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 
 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 
 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 
 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 
 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

 
 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 
 
 
 
 
 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 

Hoofdstuk 1

Horeca

 
 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 
 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 
 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 
 

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen

 
 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 
 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 
 
 
 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 
 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur

348,70

1.1.1.2

Op zaterdag en op tijdstippen buiten de hiervoor onder 1.1.1.1 bedoelde uren

601,00

1.1.1.3

In afwijking van het gestelde onder 1.1.1.1. op maandag en woensdag 09.00 uur

 

1.1.1.4

Een bijzonder huis

248,65

1.1.1.5

Op een door het bruidspaar zelf gekozen locatie van maandag tot en met zaterdag

825,30

1.1.1.6

Een verkorte ceremonie van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot en met 12.00 uur

164,90

1.1.1.7

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, waarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal

32,95

1.1.1.8

Voor het annuleren van een huwelijk, uitgezonderd bijzondere omstandigheden, wordt in rekening gebracht

100,00

1.1.1.9

Voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van burgerlijke stand (niet in dienst van de gemeente Lopik) voor een huwelijk of partnerschap

150,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

-

1.1.2.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

35,85

1.1.2.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

54,55

1.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een faciliteitenpaspoort of zakenpaspoort voor personen van 18 jaar en ouder;

74,75

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een faciliteitenpaspoort of zakenpaspoort voor personen jonger dan 18 jaar;

56,55

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen;

55,65

1.2.1.4

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen van 18 jaar en ouder;

64,00

1.2.1.5

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen jonger dan 18 jaar;

32,90

1.2.2

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

50,90

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

41,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking.

13,90

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

29,10

1.4.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek van betrokkene verstrekken van een afschrift van zijn of haar persoonslijst

13,90

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 van het besluit basisregistratie personen bedraagt per verstrekking

8,25

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,55

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift uit de basisadministratie persoonsgegevens

13,90

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

14,80

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 
 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

56,25

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

43,95

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de raads- en commissiestukken

60,85

1.7.2.2.2

Voor een tussentijds af te sluiten abonnement op raads- en commissiestukken zoveel twaalfden van het jaarabonnementstarief, als er nog volle maanden in het aanvangsjaar zijn.

 
 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief voor het verstrekken van gegevens namens het Kadaster, bedraagt:

 
 

per kadastrale inzage, per geraadpleegd object, inclusief een uitdraai op A4-formaat

12,20

 

per hypothecaire inzage, per geraadpleegd object, inclusief een uitdraai op A4-formaat per kadastrale kaart, per object, uitgedraaid op A4-formaat

12,20

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

12,95

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

13,90

1.9.3

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlandschap

13,90

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

11,60

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

12,60

 

Het oud-archief van Lopik wordt beheerd door het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, dat een eigen legesverordening heeft.

 
 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet

22,05

1.11.2

Om urgentie als bedoeld in artikel 2.5 van de huisvestingsverordening

150,00

1.11.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.11.3.1

inschrijving als woningzoekende

20,00

1.11.3.2

verlenging inschrijving woningzoekende

8,00

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

87,30

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 
 

 

Hoofdstuk 14 Kansspelen

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, (zie artikel 3 Speelautomatenbesluit)

 

1.14.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

1.14.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

22,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

34,00

1.14.1.3

Voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen, is een vergoeding verschuldigd als bedoeld in artikel 3a van het kansspelenbesluit

 
 

 

Hoofdstuk 15 Kinderopvang

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen:

 

1.15.1

bij kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau

1.898,75

 

 

Hoofdstuk 16 Telecommunicatie

 
 

 

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer

 

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.17.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

37,15

1.17.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

37,15

1.17.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), exclusief de kosten voor de verplichte medische keuring

44,10

1.17.4

Voor het afgeven van een duplicaat invalidenparkeerkaart

44,10

1.17.5

Bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart wordt het tarief, als bedoeld in 1.19.3 verhoogd met de kosten van de medische keuring. Mocht achteraf blijken dat geen medische keuring noodzakelijk is wordt het in rekening gebrachte bedrag van de medische keuring gerestitueerd.

 
 

 

Hoofdstuk 18 Diversen

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.18.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

3,30

1.18.2

afschriften, doorslagen, fotokopieën van stukken, scans en tekeningen, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.18.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

1,00

1.18.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

1,20

1.18.2.3

Per pagina op A2-formaat of groter

7,10

1.18.2.4

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

 

1.18.2.4.1

per pagina op A4 formaat

1,45

1.18.2.4.2

per pagina op A3 formaat

1,85

 

 

1.18.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

18,35

1.18.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

3,35

 

 
 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van de technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/conceptaanvraag/beoordeling vergunningvrij bouwen

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

250,00

2.2.2

ter beoordeling van een verzoek of het bouwwerk vergunningvrij is

125,00

 

 
 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

 
 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Voor bouwkosten tot € 200.000:

 

4,60 % over de bouwkosten met een minimum

 

van € 300,00

 

2.3.1.2

Voor bouwkosten boven de € 200.000:

 

4,60% van € 200.000

 

+1,63% over de bouwkosten boven € 200.000

 

2.3.1.3

Beoordelen gegevens na aanvulling aanvraag

80,00

2.3.1.4

Buiten behandeling stellen aanvraag: het tarief voor het buiten behandeling stellen van een aanvraag als gevolg van niet-ontvankelijkheid bedraagt

150,00

 

 
 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een standaardadvies van de agrarische commissie nodig

 
 

is en wordt beoordeeld:

839,03

 

 
 

Overige adviezen agrarische commissie:

 

2.3.1.6.1

Inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

996,66

2.3.1.6.2

Waarbij ons wordt verzocht ook uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken

1.052,60

2.3.1.6.3

nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen

503,40

2.3.1.6.4

Second opinion

1.317,00

 

 
 

Op basis van nacalculatie kan elk van bovenstaande bedragen bij facturering worden verhoogd vanwege extra uren in verband met de omvangrijkheid en/of de complexiteit van het dossier. Ons uurtarief bedraagt € 80,00 inclusief 21% BTW. Streven is om na ontvangst van een adviesaanvraag het maximaal benodigde aantal extra uren (indien van toepassing) te bepalen en dit te melden aan de gemeente. De informatie met betrekking tot extra uren is aan onze adviesrelaties gemeld bij brief van 23 oktober 2015.

 
 

 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.7

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 wordt het tarief met 100% verhoogd, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

125,00

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

272,55

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

350,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

425,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

2.149,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

800,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

444,45

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

2.593,35

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

3.034,75

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

444,45

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

400,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

475,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2.151,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

798,50

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

444,45

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

2.593,35

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

3.034,75

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

444,45

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 voor het in gebruik hebben of houden van een bouwwerk of een inrichting als bedoeld in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en de Brandbeveiligingsverordening:

 

2.3.5.1.1

Voor alle objecten een standaard tarief van

113,90

 

Gebouwen met een woonfunctie

 

2.3.5.1.2

Tehuizen

966,15

2.3.5.1.3

Woningen niet-zelfstandige bewoners

598,00

2.3.5.1.4

Woningen niet-zelfredzame bewoners

598,00

2.3.5.1.5

Bejaardenoorden

1.840,75

 

Gebouwen met een logiesfunctie

 

2.3.5.1.6

Hotel, met 10 personen of meer

1.684,15

2.3.5.1.7

Pension/nachtverblijf

1.141,00

2.3.5.1.8

Dagverblijf

597,00

 

Gebouwen met een onderwijsfunctie

644,80

2.3.5.1.9

Onderwijsinstellingen met leerlingen jonger dan 12 jaar

644,80

2.3.5.1.10

Kinderdagverblijf

597,00

2.3.5.1.11

Peuterspeelzaal

597,00

 

Gezondheidszorggebouwen

 

2.3.5.1.12

Gezondheidsdiensten

644,80

2.3.5.1.13

Verpleeghuizen

2.904,55

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens Erfgoedverordening 2012 Gemeente Lopik aangewezen monument, waarvoor op grond van die verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

-

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

-

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

-

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

272,55

2.3.7.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

272,55

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

250,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

250,00

 

 

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de 1e herziening Bomenverordening Lopik 2010 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

250,00

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente Lopik, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

20,35

 

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

-

 

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

-

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

267,45

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

267,45

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

267,45

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14.2.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor het permanent bewonen van een recreatieverblijf

395,55

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: 50% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: 50 % van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

120,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

280,00

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad, in afwijking van de reguliere procedure afspraken, pas een verklaring van geen bedenkingen kan afgeven na behandeling in de raadscommissie:

353,90

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

2.3.19

Buiten behandeling stellen aanvraag

150,00

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, artikel 2.2.1, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

0,10

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

0,20

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

0,30

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 
 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloop-activiteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken na het in behandeling nemen ervan

0,50

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na indienen concept

0,70

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

0,25

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

0,50

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

0,25

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking, waarbij de vergunning is verleend, bij rechterlijke uitspraak.

 
 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 
 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

-

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

225,00

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

4.918,20

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

3.057,10

2.8.3

Indien de procedure zoals genoemd onder artikel 2.8.1 niet afzonderlijk wordt behandeld, maar in gezamenlijk verband in combinatie met andere plannen, dan worden de legeskosten zoals genoemd onder 2.8.1 verminderd met 50%

2.458,10

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (vervallen)

 
 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

19,30

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

426,45

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30A van de Drank- en Horecawet

142,20

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

52,60

3.2.2

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het algemene sluitingsuur als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.2.2.1

Incidentele ontheffing

23,45

3.2.2.2

Doorlopende ontheffingen:

 

3.2.2.2.1

Voor ten hoogste een maand of een gedeelte daarvan voor één dag per week

38,25

3.2.2.2.2

Voor ten hoogste een maand of een gedeelte daarvan voor twee of meer dagen per week

57,35

3.2.2.2.3

Voor ten hoogste een kwartaal of een gedeelte daarvan, langer dan een maand voor één dag per week

57,35

3.2.2.2.4

Voor ten hoogste een kwartaal of een gedeelte daarvan, langer dan een maand voor twee of meer dagen per week

114,60

3.2.2.2.5

Voor ten hoogste een half jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een kwartaal voor één dag per week

108,05

3.2.2.2.6

Voor ten hoogste een half jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een kwartaal voor twee of meer dagen per week

213,15

3.2.2.2.7

Voor ten hoogste een jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een half jaar voor één dag per week

129,00

3.2.2.2.8

Voor ten hoogste een jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een half jaar voor twee of meer dagen per week

258,00

3.2.3

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het aanbrengen van reclames

178,00

3.2.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt

18,35

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 
 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 
 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 
 

 

Hoofdstuk 5 (Markt)standplaatsen

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning

225,35

3.5.1.1

De aanvraagkosten voor een standplaatsvergunning voor één dag

18,35

3.5.1.2

De aanvraagkosten voor een standplaatsvergunning voor één week

25,95

3.5.1.3

De aanvraagkosten voor een standplaatsvergunning voor één maand

20,75

3.5.1.4

De aanvraagkosten voor een standplaatsvergunning voor één kwartaal

103,75

3.5.1.5

De aanvraagkosten voor een standplaatsvergunning voor een jaar of gedeelte van een jaar langer dan 6 maanden

207,45

3.5.2

tot het verlenen van een dagplaatsvergunning, die leidt tot vergunningverlening

25,95

3.5.3

tot het overschrijven van een vaste-standplaatsvergunning op naam van een ander, natuurlijke persoon van hetzelfde bedrijf

51,85

 

 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

Voor een incidentele ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

18,35

3.6.2

Voor doorlopende ontheffingen:

23,85

3.6.2.1

Voor ten hoogste een maand of een gedeelte daarvan voor één dag per week

39,00

3.6.2.2

Voor ten hoogste een maand of een gedeelte daarvan voor twee of meer dagen per week

58,45

3.6.2.3

Voor ten hoogste een kwartaal of een gedeelte daarvan, langer dan een maand voor één dag per week

58,45

3.6.2.4

Voor ten hoogste een kwartaal of een gedeelte daarvan, langer dan een maand voor twee of meer dagen per week

116,90

3.6.2.5

Voor ten hoogste een half jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een kwartaal voor één dag per week

110,20

3.6.2.6

Voor ten hoogste een half jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een kwartaal voor twee of meer dagen per week

217,50

3.6.2.7

Voor ten hoogste een jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een half jaar voor één dag per week

131,60

3.6.2.8

Voor ten hoogste een jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een half jaar voor twee of meer dagen per week

263,10

 

 
 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

18,35

Behorende bij het raadsbesluit van .. december 2020.

De griffier van Lopik,

mw. mr. G.M.G. Dolders