Verordening op de heffing en invordering van marktgelden en promotiegeld 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden en promotiegeld 2021

De raad van de gemeente Brielle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2020;

gelet op: artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende:

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden en promotiegeld 2021.

Artikel 1. Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "marktgeld" worden rechten geheven voor het hebben van een standplaats op de als marktterrein aangewezen openbare wegen of gedeelten daarvan, overeenkomstig de Marktverordening gemeente Brielle.

 • 2.

  Onder de naam “promotiegeld” wordt een recht geheven voor met de markthandel verband houdende handelingen, zoals reclame- en promotieactiviteiten.

Artikel 2. Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven van degene aan wie de standplaats op het marktterrein is toegewezen.

Artikel 3. Heffingsmaatstaf en tarief

Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven naar het tarief, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 4. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5. Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten naar jaar-, halfjaar- en kwartaaltarief worden geheven bij aanslag.

 • 2.

  De rechten, niet zijnde de in het eerste lid genoemde tarieven, worden via pinbetaling geheven door middel van een gedagtekende kwitantie waarop de naam van de standplaatshouder, het aantal standplaatsen en het verschuldigde bedrag wordt aangegeven.

 • 3.

  Uitsluitend standwerkers kunnen worden uitgezonderd van de verplichting per pin te betalen.

Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 1 is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing, rekening houdend met het recht dat verschuldigd zou zijn indien was geopteerd voor het kwartaaltarief, tenzij het bedrag van de ontheffing minder dan €15,- zal bedragen.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 dienen de rechten binnen de volgende termijnen te worden voldaan:

  • a.

   ingeval het recht wordt geheven als bedoeld in artikel 5 lid 1 van deze verordening, dient het recht binnen een termijn van één maand na dagtekening van de aanslag te worden voldaan;

  • b.

   ingeval het recht wordt geheven als bedoeld in artikel 5, lid 2 van deze verordening, dient het recht direct bij de overhandiging van de kwitantie te worden voldaan.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Marktgeldverordening 2020’ wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Marktgeldverordening 2021'.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 16 december 2020

de griffier, B.J. Nootenboom

de voorzitter, G.G.J. Rensen

Tabel van tarieven, behorende bij de Marktgeldverordening 2021 van de gemeente Brielle, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2020.

 • A.

  Een standplaats voor de weekmarkten in de kern Brielle.

 • B.

  Een standplaats voor de weekmarkten in de kern Zwartewaal.

 • C.

  Een standplaats voor uitsluitend één kraam of standwerkersplaats.

 • D.

  Promotiekosten voor een standplaatshouder.

 • E.

  Het ter beschikking krijgen van een aansluiting op de gemeentelijke aansluitkast voor levering van elektriciteit.

Tarief

2021

Tarief

2020

A.

Een vaste standplaats voor de weekmarkten in de kern Brielle

Per 2m1 of een gedeelte daarvan:

1. per kwartaal

41,25

40,60

2. per half jaar

77,95

76,65

3. per jaar

144,45

142,05

B.

Een vaste standplaats voor de weekmarkten in de kern Zwartewaal per 2m1 of een gedeelte daarvan:

1. per kwartaal

20,20

19,90

2. per half jaar

38,65

38,05

3. per jaar

71,20

70,05

C.

Een dagplaats voor uitsluitend één kraam of standwerkersplaats per 2m1 of een gedeelte daarvan:

 • 1.

  per dag

4,50

4,45

D.

Promotiekosten voor een standplaatshouder:

 • 1.

  per dag

1,25

1,25

E.

Het ter beschikking krijgen van een aansluiting op de gemeentelijke aansluitkast voor levering van elektriciteit:

Laag tarief = kassa en/of licht

Middel tarief = kassa en/of licht en koeling

Hoog tarief = kassa en/ of licht, koeling en bak-, braad-, kookapparatuur

Laag

per marktdag of een gedeelte daarvan

1,20

1,20

per half jaar

30,35

29,85

Middel

per marktdag of een gedeelte daarvan

4,25

4,20

per half jaar

65,10

64,05

Hoog

per marktdag of een gedeelte daarvan

7,05

6,95

per half jaar

108,70

106,90

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2020

De griffier van Brielle,

B.J. Nooteboom.