Controleverordening Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Geldend van 16-12-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2020

Intitulé

Controleverordening Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Besluit

Het Algemeen Bestuur van de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel,

gelet op artikel 213 van de Gemeentewet, het Besluit accountantscontrole gemeenten, alsmede artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel;

besluit vast te stellen:

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Artikel 1. Definities

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

 • De Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, zoals bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke regeling Land van Cuijk en Boekel

 • b.

  Accountant

 • Een door het Algemeen Bestuur benoemde:

 • registeraccountant of

 • organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 • c.

  Accountantscontrole

 • De controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door het Bestuur benoemde accountant van:

  • het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

  • het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;

  • het in overeenstemming zijn van de Bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoelt in artikel 186 Gemeentewet;

  • de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

  • waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen.

 • d.

  Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole

 • Het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole gemeenten.

 • e.

  Bestuur

 • Het Bestuur, zoals bedoeld in artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

 • f.

  De Werkorganisatie CGM, zoals bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM, welke thans wordt genoemd Werkorganisatie CGM.

Artikel 2 Opdrachtverlening accountantscontrole

1. De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het Bestuur te benoemen accountant. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van twee jaar, namelijk de verslaggevingsjaren 2020 en 2021.

2. Werkorganisatie CGM bereidt in overleg met het Bestuur de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

3. Het Bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountantscontrole opgenomen:

 • a.

  de toe te passen goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties) bij de controle van de jaarrekening;

 • b.

  de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases en goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties);

 • c.

  de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

 • d.

  de eventueel aanvullend uit te voeren tussentijdse controles;

 • e.

  de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering; en voor ieder afzonderlijk te controleren begrotingsjaar:

 • f.

  de posten van de jaarrekening en deelverantwoordingen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden;

 • g.

  de producten en of organisatieonderdelen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden.

4. In afwijking van het gestelde in lid 2, letters f en g kan het Bestuur in het programma van eisen opnemen, dat het Bestuur jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant vaststelt de posten van de jaarrekening, de posten van de deelverantwoordingen, de gemeentelijke producten en de organisatieonderdelen, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden en welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te hanteren.

5. Het Bestuur stelt voor de selectie van de accountant de selectiecriteria en per selectiecriterium de bijbehorende weging vast.

Artikel 3 Informatieverstrekking door het Bestuur

 • 1.

  Het Bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Het Bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota's, besluiten van het , deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en toegankelijk zijn.

 • 3.

  Bij de jaarrekening bevestigt het Bestuur schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4.

  Het Bestuur stelt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen voor 15 april vast.

Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door de directie aan het Bestuur aan de accountant gemeld.

Artikel 4 Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3.

  Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en functionarissen van de Werkorganisatie CGM.

Artikel 5 Toegang tot informatie

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

 • 2.

  De accountant is bevoegd om van alle medewerkers van Werkorganisatie CGM die dienstbaar zijn aan de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het Bestuur draagt er zorg voor, dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

 • 3.

  Het Bestuur draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van de Werkorganisatie CGM die dienstbaar zijn aan de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6 Overige controles en opdrachten

 • 1.

  Het Bestuur kan de benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het Bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het Bestuur is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de benoemde accountant, indien dit in het belang van de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel is.

 • 2.

  Het Bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is Bestuur bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de benoemde accountant, indien dit in het belang van de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel is.

Artikel 7 Rapportering

 • 1.

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het Bestuur.

 • 2.

  In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk belang aan de functionaris van Werkorganisatie CGM van wie het geldelijk beheer, het vermogensbeheer, de administratie en de beheersdaden zijn gecontroleerd, de teamleider van het desbetreffende team, waartoe de functionaris behoort en de teamleider van het team Financiën, dan wel andere daarvoor in aanmerking komende functionarissen.

 • 3.

  De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het Bestuur door de accountant aan Werkorganisatie CGM voorgelegd met de mogelijkheid om op deze stukken te reageren.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 14 december 2020 met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening van het verslagjaar 2020 en 2021.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel d.d. 14 december 2020.

De secretaris De voorzitter,

Dhr. J.G. Marcic Dhr. J. G.M. van den Boogaart