Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van forensenbelasting (Verordening forensenbelasting 2021)

Geldend van 19-12-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent de heffing en invordering van forensenbelasting (Verordening forensenbelasting 2021)

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2020, nummer XX;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet .

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN FORENSENBELASTING 2021 (Verordening forensenbelasting 2021)

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:

een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

  • 1. Onder de naam forensenbelasting wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

  • 2. Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en het belastingtarief

De belasting bedraagt per woning € 207,--.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

  • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

  • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. De “Verordening forensenbelasting 2020” van 10 december 2019wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

  • 4. Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening forensenbelasting 2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare

vergadering van 15 december 2020.

De voorzitter,

L.A.M. Kompier

De griffier,

R. Vennik