BODEMKWALITEITSKAART VOOR PFAS, GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 19-12-2020 t/m heden

Intitulé

BODEMKWALITEITSKAART VOOR PFAS, GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z052967 / D345648

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Hebben besloten:

1. De Bodemkwaliteitskaart voor PFAS (D344298) vast te stellen.

Bodemkwaliteitskaart PFAS-verbindingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen heeft op 1 december 2020 een kennisgeving gepubliceerd van het voornemen de bodemkwaliteitskaart PFAS-verbindingen gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst vast te stellen.

Op dit voornemen zijn geen reacties gekomen.

De gemeenten Brummen, Voorst, Apeldoorn en Epe hebben de bestaande bodemkwaliteitskaart (Bodemkwaliteitskaart Regio Stedendriehoek, 16 juni 2010 en Addenda, 11 mei 2015) aangevuld met gegevens over PFAS op basis van bodemonderzoek. Met de resultaten is de Bodemkwaliteitskaart PFAS-verbindingen opgesteld. Daardoor kan de bodemkwaliteitskaart ook als geldig bewijsmiddel dienen voor PFAS bij hergebruiken van grond en baggerspecie binnen het bodembeheersgebied.

Het rapport Bodemkwaliteitskaart PFAS-verbindingen gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst bevat aanvullende regels over de milieu hygiënische kwaliteit van de toe te passen grond met PFAS binnen de gemeente Brummen.

Op basis van de Bodemkwaliteitskaart PFAS-verbindingen:

- gelden voor onverdachte locaties de in tabel 1 opgenomen gehalten als kwaliteit PFAS van de vrijkomende grond uit de betreffende zone;

- gelden de in tabel 1 opgenomen toepassingseisen voor PFAS-houdende grond en baggerspecie in genoemde zone, op basis van de bodemkwaliteitskaart of een andere geldige milieu hygiënische verklaring en geldend bovenop de toepassingseisen van de bestaande bodemkwaliteitskaart.

Tabel 1: Kwaliteit en toepassingseis PFAS gemeente Brummen

Bodemfunctieklasse

Bodemkwaliteitszone PFAS-verbindingen

Verwachte ontgravingskwaliteit (µg/kg ds.)

Toepassingseis (µg/kg ds.)

PFOS

PFOA

PFAS- overig

PFOS

PFOA

PFAS- overig

Landbouw/natuur

0-1 m-mv

1,49

1,1

0,8

1,4

1,9

1,4

Wonen/Industrie

0-1 m-mv

1,49

1,1

0,8

3

7

3

Tabel 1 geldt niet voor grondwaterbeschermingsgebieden, waterbodems, onder grondwaterniveau enalle voor de PFAS-bodemkwaliteitskaart uitgesloten gebieden.

Inwerkingtreding

Op grond van artikel 6.2 Wabo treedt dit besluit terstond inwerking na de bekendmaking.

Bezwaar

Op grond van de Awb kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. U dient binnen zes weken na dagtekening van dit besluit uw bezwaarschrift te sturen naar de gemeente Brummen, onder vermelding van BEZWAAR, Postbus 5, 6970 AA in Brummen. Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.

Dit bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kunt u op grond van de artikelen 50 en 51 Besluit bodemkwaliteit de voorzieningenrechter van de Raad van State te Den Haag verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek om voorlopige voorziening kunt u sturen naar de Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den haag. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat het voor de ontvankelijkheid van een verzoek om voorlopige voorziening noodzakelijk is dat er een bezwaarschrift is ingediend.

Bijlage

Bodemkwaliteitskaart PFAS-verbindingen gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst, Lievense Milieu B.V., 29 mei 2020 (2020-33287).

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 15 december 2020.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Wethouder, P. Inberg