Besluit van gedeputeerde staten houdende Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten houdende Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland 15 december 2020, kenmerk 20040491, houdende de aanwijzing van de provincieambtenaar, belast met de heffing en invordering van provinciale belastingen.

Gedeputeerde staten,

  • overwegende dat in verband met wijzigingen in de organisatiestructuur het aanwijzingsbesluit van de heffings- en invorderingsambtenaar opnieuw moet worden vastgesteld;

  • gelet op artikel 227a, tweede lid, aanhef en onder b en c van de Provinciewet;

  • gelet op artikel 223 van de Provinciewet;

besluiten:

Artikel 1 Aanwijzing heffingsambtenaar

De provincieambtenaar, belast met de heffing van provinciale belastingen, bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onder b en artikel 223 van de Provinciewet, is de afdelingsmanager Financiën.

Artikel 2 Aanwijzing invorderingsambtenaar

De provincieambtenaar, belast met de invordering van provinciale belastingen, bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onder c en artikel 223 van de Provinciewet, is de afdelingsmanager Financiën.

Artikel 3 Vervanging

Bij afwezigheid of ontstentenis van de aangewezen ambtenaar voor de heffing van provinciale belastingen kan deze worden vervangen door een andere functionaris overeenkomstig de algemene vervangingsregeling, opgenomen hoofdstuk 7 van de Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris Provincie Zeeland 2021.

Artikel 4 Mandatering

De heffings- en invorderingsambtenaar is bevoegd zijn bevoegdheden te mandateren, met de bevoegdheid tot ondermandaat.

Artikel 5 Intrekking

Het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen van 20 december 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 15 december 2020.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 18 december 2020

De secretaris, A.W. Smit