Regeling vervalt per 31-12-2024

Subsidieregeling Duurzame Initiatieven Baarn 2020

Geldend van 17-12-2020 t/m 30-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling Duurzame Initiatieven Baarn 2020

In deze subsidieregeling is te vinden aan welke voorwaarden initiatieven op het gebied van duurzaamheid moeten voldoen en hoe een initiatief wordt beoordeeld. Deze initiatieven dragen bij aan CO2-reductie in Baarn. Het budget dat beschikbaar is, maakt onderdeel uit van het totale duurzaamheidsbudget.

Het college van de gemeente Baarn

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Baarn 2020’

stelt de volgende Subsidieregeling Duurzame Initiatieven vast:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van Baarn.

 • c.

  Energietransitie: overgang van het gebruiken van fossiele energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen.

 • d.

  Initiatief: initiatief ter bevordering van de energietransitie in Baarn.

 • e.

  Initiatiefnemer: de in de gemeente Baarn gevestigde (rechts)persoon zoals een stichting, vereniging of coöperatie, zonder winstoogmerk, die een schriftelijk verzoek heeft ingediend om subsidie te verkrijgen.

 • f.

  Professioneel: beroepsmatig, met aantoonbare ervaring.

 • g.

  Subsidieverordening: de vigerende Algemene Subsidieverordening gemeente Baarn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Hoofdstuk 2 Doel, activiteiten en de doelgroep

Artikel 3 Doel van de regeling

Het verstrekken van de subsidie heeft primair tot doel te zorgen voor een versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Baarn, door initiatieven te stimuleren die passen binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Baarn.

Artikel 4 Activiteiten

 • 1.

  Het initiatief past in één of meer van de volgende thema’s:

  • a.

   Verminderen van energieverbruik door isolatie, efficiëntie en/of gedragsverandering;

  • b.

   Realiseren van de productie van duurzame energie, in de vorm van PV-panelen op daken.

 • 2.

  Activiteiten dragen concreet bij aan het realiseren van de landelijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord ten aanzien van de gebouwde omgeving en de daaruit voortvloeiende gemeentelijke doelstellingen zoals opgenomen in de Transitievisie Warmte en de programmabegroting van de gemeente Baarn.

Artikel 5 Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een initiatiefnemer of een initiatiefnemer in oprichting, die activiteiten wil uitvoeren zoals opgenomen in artikel 4, voor en met (een deel van) de inwoners, bedrijven en/of instellingen in de gemeente Baarn.

Hoofdstuk 3 De kosten en de subsidie

Artikel 6 De kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten als bedoeld in artikel 4.

 • 2.

  Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking de kosten voor:

  • a.

   Professionele projectleiding;

  • b.

   Inhuur van professioneel technisch, juridisch en/of financieel advies;

  • c.

   Communicatieadvies en communicatiemiddelen;

  • d.

   Het organiseren van bijeenkomsten;

  • e.

   Opleiding of coaching in groepsverband door een professional;

  • f.

   Algemene ondersteuning, zoals administratie en monitoring;

  • g.

   De oprichting van een vereniging of stichting;

  • h.

   Inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 3.

  De subsidie van de kosten genoemd in lid 2 sub f tot en met h van dit artikel, bedraagt ten hoogste 10% van de totale subsidie.

 • 4.

  Kosten voor de uitvoering van de maatregelen zelf voor het verduurzamen van woningen of andere gebouwen of objecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen, het nemen van isolatiemaatregelen of het ontwikkelen van nieuwe (commerciële) producten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt per kalenderjaar een subsidieplafond van €100.000.

 • 2.

  90% daarvan is beschikbaar voor meerjarige subsidies zoals bedoeld in hoofdstuk 4.

 • 3.

  10% daarvan is beschikbaar voor projectmatige subsidies zoals bedoeld in hoofdstuk 5.

Hoofdstuk 4 Meerjarige subsidies

Artikel 8 Aanvullende vereisten

 • 1.

  Initiatiefnemer is een rechtspersoon.

 • 2.

  De subsidie van de kosten voor activiteiten genoemd in lid 1 sub b van artikel 4 bedragen ten hoogste 30% van de totale subsidie.

 • 3.

  De initiatiefnemer heeft aantoonbare ervaring met het succesvol uitvoeren van activiteiten zoals bedoeld in artikel 4.

 • 4.

  Activiteiten van de initiatiefnemer zijn gericht op continuïteit.

Artikel 9 Duur en hoogte van de subsidie

 • 1.

  Meerjarige subsidies worden verstrekt in twee tranches:

  • a.

   de eerste tranche is voor de periode van het moment dat de subsidie verstrekt is tot en met 31 december 2022;

  • b.

   de tweede tranche is voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

 • 2.

  Per tranche is tweemaal 90% van het in artikel 7 genoemde subsidieplafond beschikbaar.

 • 3.

  Als een meerjarige subsidie meer dan €50.000 bedraagt, verstrekt de initiatiefnemer uiterlijk 8 weken na afloop van het eerste jaar een tussentijdse rapportage zoals bedoeld in artikel 6.2 van de Subsidieverordening.

Artikel 10 Aanvraagperiode

 • 1.

  Een aanvraag voor de tranche als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a wordt ingediend van 15 december 2020 tot 15 januari 2021.

 • 2.

  Een aanvraag voor de tranche als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub b wordt ingediend van 15 oktober 2022 tot 1 december 2022.

Artikel 11 Wijze van verdeling

Wanneer de som van de volledige aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, het deelplafond genoemd in artikel 7.2 overschrijdt, dan zal dat bedrag naar evenredigheid worden verdeeld.

Hoofdstuk 5 Projectmatige subsidies

Artikel 12 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een projectmatige subsidie bedraagt maximaal €2.000 per aanvraag.

 • 2.

  Een projectmatige subsidie wordt maximaal eenmaal verstrekt per initiatief en maximaal tweemaal per initiatiefnemer per jaar.

 • 3.

  De activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moeten worden gestart in het jaar waarin de subsidie is aangevraagd. De activiteiten moeten binnen een jaar na aanvangsdatum worden voltooid.

Artikel 13 Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor projectmatige subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de initiatiefnemer krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 14 Aanvraagperiode

Aanvragen om projectmatige subsidie worden ingediend tussen 26 en 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 15 Verplichtingen

 • 1.

  Binnen 3 maanden na afloop van het project overlegt de initiatiefnemer een projectverslag, met daarin de volgende gegevens:

  • a.

   hoe het project is verlopen;

  • b.

   de eventuele vervolgstappen van het initiatief;

  • c.

   tips voor andere duurzame initiatieven.

 • 2.

  De gemeente kan het verslag, met in achtneming van de bepalingen in de WOB, openbaar maken en beschikbaar stellen. Dit met het doel om kennis beschikbaar te stellen voor toekomstige duurzame initiatieven.

Hoofdstuk 6 Besluitvorming subsidie

Artikel 16 Aanvraag

In aanvulling op de op grond van artikel 3, derde lid van de Subsidieverordening over te leggen gegevens, legt de initiatiefnemer de volgende gegevens over:

 • a.

  Een beschrijving van de manier waarop inwoners, bedrijven en/of instellingen betrokken worden bij de activiteit(en).

Artikel 17 Besluitvorming

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, gerekend vanaf het moment dat de aanvraag compleet is.

 • 2.

  Het college kan voorwaarden verbinden aan het besluit om een initiatief te ondersteunen.

Artikel 18 Aanvraag tot vaststelling

 • 1.

  In aanvulling op de op grond van hoofdstuk 7 van de Subsidieverordening over te leggen gegevens, legt de initiatiefnemer die een subsidie heeft ontvangen van meer dan €5.000, de volgende gegevens over:

  • a.

   tips voor andere duurzame initiatieven.

 • 2.

  De gemeente kan de eindrapportage, met in achtneming van de bepalingen in de WOB, openbaar maken en beschikbaar stellen. Dit met het doel om kennis beschikbaar te stellen voor toekomstige duurzame initiatieven.

Artikel 19 Weigeringsgronden

De subsidie wordt in ieder geval – naast het bepaalde in artikelen 4:25 en 4:35 van de Awb en hoofdstuk 4 van de Subsidieverordening, geweigerd indien de activiteit:

 • a.

  niet bijdraagt aan realisatie van de energietransitie tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten;

 • b.

  er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd niet of niet geheel zullen worden uitgevoerd.

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen

Artikel 20 Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing van de bepalingen zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 21 Inwerkingtreding en looptijd

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt op 31 december 2024.

Artikel 22 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Duurzame Initiatieven Baarn 2020’.

Baarn, 8 december 2020

burgemeester en wethouders van Baarn

Ondertekening

C. Creveld

gemeentesecretaris

M.A. Röell

burgemeester

Toelichting

Artikel 4 Activiteiten

Panden verduurzamen bestaat uit het verminderen van energieverbruik en vervolgens het duurzaam opwekken van de energie die nog nodig is. Hiermee worden panden ‘transitiegereed’ gemaakt, zodat ze in de toekomst van het gas losgekoppeld kunnen worden en gebruik kunnen maken van duurzame warmte.

Het thema energieproductie is in deze subsidieregeling beperkt tot de opwek van duurzame energie in de vorm van zon op dak. De subsidie is niet bedoeld voor activiteiten in het kader van grootschalige opwek en duurzame warmte.

Artikel 6 De kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De gemeente verstrekt alleen subsidie als de initiatiefnemer niet op een andere manier aan de benodigde middelen kan komen. Dit betekent dat de subsidie niet bedoeld is voor activiteiten waarvoor bijvoorbeeld door de provincie al subsidie wordt verstrekt. Provinciale financiering is beschikbaar voor onder meer haalbaarheidsonderzoek naar zon op grote bedrijfsdaken en voor experimenten in het kader van de betaalbaarheid van de energietransitie, zie www.energiewerkplaatsutrecht.nl.

De subsidie is ook niet bedoeld voor de aanschaf en installatie van duurzaamheidsmaatregelen zelf, zoals spouwmuurisolatie en zonnepanelen. Hiervoor zijn zowel voor particuliere als voor zakelijke pandeigenaren voldoende financieringsmogelijkheden beschikbaar.

Artikel 8 Aanvullende vereisten

Voor de meerjarige subsidies is het, vanwege de hoogte van de subsidie, vereist dat initiatiefnemer een rechtspersoon is, zoals een stichting of een vereniging. Voor de projectmatige subsidies is dit geen aanvullende vereiste. Die subsidie mag dus ook door een natuurlijk persoon aangevraagd worden.

Om kwaliteit en continuïteit te waarborgen, worden meerjarige subsidies alleen verstrekt aan initiatiefnemers die zich reeds bewezen hebben. Nieuwe initiatiefnemers kunnen met behulp van de projectmatige subsidie de benodigde ervaring opbouwen om in de toekomst in aanmerking te komen voor een meerjarige subsidie.

Artikel 11 Wijze van verdeling

Als het deelplafond met 10% overvraagd wordt, dan kunnen alle aanvragen met 10% worden ‘gekort’ om binnen het plafond te blijven. Alle subsidieaanvragen die binnen de aanvraagperiode zijn binnengekomen en aan de subsidievereisten voldoen, doen dus mee in deze verdeling.

Artikel 15 Verplichtingen

Conform de Subsidieverordening hoeven de projectmatige subsidies niet achteraf verantwoord te worden, omdat het om een relatief laag bedrag gaat. Er hoeft dus geen aanvraag tot vaststelling ingediend te worden. Wel worden aan de toekenning van de subsidie een aantal verplichtingen verbonden, zoals in dit artikel beschreven. De gegevens uit het projectverslag kunnen gebruikt worden ter inspiratie voor andere initiatieven.