Regeling vervallen per 17-11-2022

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent de openstelling van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 voor het kalenderjaar 2021 (Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2021)

Geldend van 02-06-2021 t/m 16-11-2022

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent de openstelling van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 voor het kalenderjaar 2021 (Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2021)

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,

Gelet op artikel 1.6 van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023

Besluiten vast te stellen het:

Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2021, met de volgende daarin opgenomen bepalingen:

Artikel 1 Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor een subsidie voor een activiteit als bepaald in artikel 1.4, de aanhef, onderdeel a tot en met e, kan met ingang van 4 januari 2021 9:00 uur tot en met 31 december 2021 23:59 uur worden ingediend.

 • 2. Een aanvraag voor een subsidie voor een activiteit als bepaald in artikel 1.4, de aanhef, onderdeel f, kan met ingang van 14 juni 2021 9:00 uur tot en met 31 december 2021 23:59 uur worden ingediend.

 • 3. Een aanvraag in de zin van dit artikel wordt geacht tijdig te zijn ingediend, indien deze is ontvangen door het SNN binnen respectievelijk de in het eerste of tweede lid genoemde indieningstermijn.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het totale subsidieplafond dat in het kalenderjaar 2021 beschikbaar is voor aanvragers bedraagt € 970.500,-. Van dit bedrag is:

 • a.

  € 600.000,- als deelplafond beschikbaar voor de activiteiten als bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder a en b, van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023.

 • b.

  € 300.000,- als deelplafond beschikbaar voor de activiteiten als bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder c, d en e, van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023.

 • c.

  € 70.500,- als deelplafond beschikbaar voor de activiteit als bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder f, van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023.

Artikel 3 Verdeling middelen

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.7 van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023.

Artikel 4 Slotbepalingen

Dit openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2021 en treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte in het Provinciaal Blad.

Nadere details over de Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 zijn te vinden via www.SNN.nl.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van

8 december 2020.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM