Evenementennota gemeente Zaltbommel 2020-2024

Geldend van 10-12-2020 t/m heden

Intitulé

Evenementennota gemeente Zaltbommel 2020-2024

Hoofdstuk 1: Inleiding

Allereerst geeft hoofdstuk 1 een algemene kijk op de gemeente Zaltbommel en evenementen. Verder gaat het in op de actualisatie van de evenementennota. Vervolgens geeft dit hoofdstuk een koersbepaling voor de komende jaren en sluit het af met een leeswijzer.

1.1 Zaltbommel en evenementen

Ieder jaar worden met grote regelmaat succesvolle, sfeervolle, goedbezochte en veilige evenementen georganiseerd in Zaltbommel. Evenementen genereren waarde voor de stad. Evenementen leveren opbrengsten op verschillende terreinen. Evenementen hebben intrinsieke waarde. Ze bieden een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod. Ze zijn een verrijking voor het leven van Zaltbommel. Ze versterken de stadscultuur en versterken de identiteit van het ‘Bommelse’ en stimuleren de ontmoetingsfunctie. De evenementen in de stad hebben dus ook maatschappelijke waarde. Ze dragen bij aan participatie, educatie en inclusiviteit. Zaltbommel kenmerkt zich door bruisende ontwikkelingen, schitterende monumenten en een rijke (cultuur) historie. Dat is het DNA van de stad. Authenticiteit staat voorop. Evenementen dragen bij aan een positief imago van de stad. Tot slot een niet onbelangrijk neveneffect van evenementen is het feit dat evenementen bijdragen aan werkgelegenheid en bezoekers naar de stad trekken. Ze dragen dus ook bij vanuit economisch oogpunt. Een aantal voorbeelden van terugkerende evenementen in Zaltbommel zijn: de Braderie, Oud en Nieuw-vieringen en de Feestweek.

Evenementen brengen echter ook de nodige risico’s met zich mee voor de fysieke en sociale veiligheid. Het organiseren en houden van evenementen raakt daarnaast verschillende, soms conflicterende, belangen. De organisatie van een evenement heeft als oogmerk het succesvol organiseren van een evenement, maar hierdoor kan soms overlast voor de omgeving ontstaan. Dit benadrukt het belang van voorschriften en richtlijnen. Het hanteren van deze regelgeving in de praktijk is van belang om evenementen zo veel mogelijk in goede banen te leiden. Hiermee wordt voorkomen dat er (te) veel negatieve effecten optreden voor de omgeving.

1.2 Uitvoeringsnota

Op evenementen zijn de nodige (wettelijke) regelingen van toepassing: nationale, regionale en lokale regelgeving. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben vanuit die regelgeving diverse bevoegdheden. Denk aan het verlenen van vergunningen en ontheffingen, maar ook ten aanzien van toezicht en handhaving. Hier komt het nodige bij kijken. Met name de belangenafweging tussen organisatie, gemeente en omwonenden. Maar ook, en zeker niet minder belangrijk, de veiligheidstoetsing. Hierbij komt het aan op het vinden van de juiste balans. Om de verschillende betrokken partners hierbij te helpen is uitvoeringsbeleid nodig. Vandaar deze nota.

Deze nota komt ter vervanging van de ‘Evenementennota 2016-2019’. Deze nota sluit niet meer goed aan bij de bestaande wet- en regelgeving en bij de praktijk. De nota refereert aan de ‘Algemene plaatselijke verordening (APV) Zaltbommel 2010’. Inmiddels is de APV Zaltbommel 2020 geldend. Verder refereert de nota ook aan de ‘Handreiking Evenementenveiligheid’ (HEV) 2011. Ook deze handreiking is geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe inzichten en ervaringen. Deze evenementennota gebruikt de HEV 2018. Deze recentste versie tracht meer uniformiteit te creëren in de regelgeving en normering enerzijds en voor maatwerk en flexibiliteit anderzijds. Maar ook in de toekomst zullen wetswijzigingen en wijzigingen in de APV plaatsvinden, waardoor evaluatie van beleid aandacht verdiend.

Om juridische en praktische belemmeringen te voorkomen is een aanpassing van de nota op korte termijn dus noodzakelijk. Het gaat hierbij grotendeels om een technische-inhoudelijke actualisatie, meer dan compleet nieuw inhoudelijk beleid. De ‘Evenementennota gemeente Zaltbommel 2020-2024’ beschrijft de manier waarop de gemeente de organisatie van evenementen in goede banen wil (laten) leiden. Het biedt een helder kader voor organisatoren, omwonenden, de gemeente en andere betrokkenen. Medio 2023 zal opnieuw bekeken worden of actualisatie van het beleid noodzakelijk is.

1.3 Koersbepaling

Hieronder volgen de missie, visie en doelstelling van de gemeente Zaltbommel voor evenementen.

Missie

De missie van de gemeente Zaltbommel op gebied van evenementen luidt als volgt:

“Wij, als gemeente Zaltbommel, leveren een bijdrage aan bruisende en veilige evenementen in Zaltbommel.”

Visie

Evenementen zijn van grote betekenis voor de stad, voor een positief imago, op economisch gebied, maar juist ook op cultureel en sociaal-maatschappelijk gebied voor wat betreft de leefbaarheid en sociale cohesie. Hierdoor hebben evenementen een grote meerwaarde voor de samenleving. Ze creëren een aantrekkelijk woon-, werk- en ondernemersklimaat.

De primaire verantwoordelijkheid van de gemeente in relatie tot evenementen ligt op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Dit vertaalt zich in de praktijk in een transparant proces rondom de vergunningverlening en toezicht en handhaving. Voor de gemeente Zaltbommel blijft een ordelijk en veilig verloop van evenementen voorop staan.

Doelstelling

De gemeente Zaltbommel streeft de volgende doelen na:

 • -

  Een eenduidige en samenhangende evenementennota;

 • -

  Een transparante procesbeschrijving van eerste contact tot evaluatie;

 • -

  Een gemeentelijke organisatie die in staat is om een verdergaande professionalisering van de gemeentelijke taken op het gebied van evenementen te kunnen realiseren.

1.4 Leeswijzer

Allereerst geeft hoofdstuk 2 de wettelijke kaders rondom de vergunningsverlening weer. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de geldende wet- en regelgeving rondom evenementen. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 inzicht in de risicoclassificatie rondom evenementen en de evenementenmelding. Daarnaast gaat hoofdstuk5 in op de betrokken actoren, hun verantwoordelijkheden en de rolverdeling. Hoofdstuk 6 gaat verder in op de overige aspecten bij evenementen. Denk hierbij aan geluidsnormen, eindtijden, alcohol en drugs op evenementen en de veiligheid. Tot slot gaat hoofdstuk 6 in op de toezicht en handhaving bij evenementen in de gemeente Zaltbommel.

Hoofdstuk 2: Wettelijke kaders vergunningverlening

Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende kaders rondom de vergunningverlening van evenementen in de gemeente Zaltbommel. De basis aan wet- en regelgeving voor organisaties van alle evenementen, en in het bijzonder de veiligheid daarvan, wordt gevormd door wetten, verordening en beleid.

2.1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Zaltbommel (APV)

De APV van de gemeente vormt de juridische grondslag voor de vergunning verlening. Iedere gemeente bepaalt zelf de inhoud. Deze beleidsnota refereert aan de meest recent geldende APV. Hierin zijn regels opgesteld op het gebied van veiligheid en gezondheid bij evenementen. Verder is voor de gemeente Zaltbommel het begrip ‘evenement’ gedefinieerd en is nadere regelgeving rondom evenementen vastgelegd. De APV Zaltbommel stelt dat het in beginsel verboden is om zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren en te houden. Echter geldt hierbij dus een uitzondering voor een klein evenement. Hiervoor kan de organisator een melding doen bij de gemeente (zie § 3.2).

2.2 Overige kaders

Rond de vergunningverlening rondom evenementen geldt diverse wet- en regelgeving. De basis voor het verlenen van de evenementenvergunning en het stellen van nadere regels en voorwaarden ligt in de APV Zaltbommel. Daarnaast zijn nog een groot aantal (wettelijke) regelingen van toepassing, zoals:

Gemeentewet (Gemw.)

Op grond van de Gemeentewet is de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan aangewezen en belast met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden. Belangrijke artikelen uit de Gemeentewet voor de evenementenpraktijk zijn artikel 172 en 174. De burgemeester heeft bevoegdheden om aanvullende voorschriften te verbinden aan een evenementenvergunning, om een evenement te verbieden of voortijdig te beëindigen, om noodbevelen af te geven en om een noodverordening af te kondigen.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

De Algemeen wet bestuursrecht is de kaderwet voor het aanvragen en afgeven van beschikking, zoals de evenementenvergunning. De wet stelt regels aan het omgaan met vergunningsaanvragen en bezwaren en het hierover beslissen door bestuursorganen. De wet biedt dus een algemeen kader rondom de vergunningverlening.

Wet Veiligheidsregio’s

Doel van deze wet is een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te vangen. De gemeente Zaltbommel valt onder de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De wet geeft de burgemeester bijzondere bevoegdheden bij brand, rampen en crises. Onder de Wet veiligheidsregio’s is, op basis van artikel 3 lid 3) het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen tot stand gekomen.

Tot slot denk hierbij ook aan de:

 • -

  Drank- en Horecawet (DHW)

 • -

  Activiteitenbesluit milieubeheer

 • -

  Zondagswet

 • -

  Wegenverkeerswet 1994

 • -

  Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)

Hoofdstuk 3: Vergunningen en meldingen

Dit hoofdstuk gaat in op de risicoclassificatie van vergunningsplichte evenementen. Daarnaast gaat het in op de evenementenmelding. Verder gaat het hoofdstuk in op de procedures rondom de evenementenvergunning. Het hoofdstuk sluit af met de evenementenkalender.

3.1 Risicoclassificatie

De landelijke Handreiking evenementenveiligheid (HEV) 2018 biedt een overkoepelend kader voor alle samenwerkingspartners bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van evenementen. Dit met als doel om evenementen op een veilige manier te laten verlopen. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een beleidsplan evenementenveiligheid Gelderland-Zuid. Dit beleidsplan sluit aan op de landelijke handreiking. Beide gaan uit van de volgende classificaties: regulier (A), aandacht (B) en risicovol (C) evenement. De gemeente Zaltbommel sluit hier op aan. Daarnaast hanteert de gemeente Zaltbommel de evenementenmelding.

3.2 Evenementenmelding

Op grond van artikel 2:25, vierde lid van de APV is het mogelijk om een categorie evenementen vrij te stellen van de vergunningsplicht. Dit geldt voor kleinschalige evenementen zonder noemenswaardig risico en waarbij geen extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten is vereist. Vanuit de dereguleringsgedachte tracht de gemeente het proces te vereenvoudigen en te versnellen. De organisatoren van de kleine evenementen dienen dit te melden bij de gemeente. De voorwaarden voor een klein evenement zijn:

 • a)

  Het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen;

 • b)

  Het evenement tussen 09:00 en 24:00 uur plaatsvindt op maandag tot en met zaterdag, of tussen 13:00 en 22:00 uur op zondag of een feestdag gehouden wordt;

 • c)

  Het evenement niet langer duurt dan één dag;

 • d)

  Geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 11:00 uur ( op zondag voor 13:00 uur) of na 23:00 uur (op zondag na 22:00 uur), dan wel in dit tijdsbestek het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 75 dB(C) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;

 • e)

  De activiteiten niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten;

 • f)

  Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 15 vierkante meter per object;

 • g)

  Er een organisator is;

 • h)

  De organisator binnen 14 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

Indien het evenement hier niet aan voldoet, is de organisator verplicht om een evenementenvergunning aan te vragen. In de melding van het evenement staan minimaal de volgende gegevens:

 • -

  de naam en adres van de organisator van het evenement;

 • -

  het doel van het evenement;

 • -

  de activiteiten die zullen plaatsvinden;

 • -

  de datum waarop het evenement wordt gehouden;

 • -

  het tijdstip van aanvang en beëindiging van het evenement;

 • -

  de locatie dan wel de route van het evenement;

 • -

  de maatregelen die de organisator zal treffen om een ordelijk en veilig verloop van het evenement te bevorderen;

 • -

  de overige gegevens die van belang kunnen zijn voor een concrete beoordeling van de melding.

3.3 Vergunningsplichtig evenement

De gemeente Zaltbommel maakt bij de vergunningsplichtige evenementen een onderscheid tussen A, B en C evenementen. De gemeente sluit hierbij aan bij het ‘beleidsplan evenementenveiligheid’ van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In dit onderscheid komen de risico’s op het gebied van openbare orde en veiligheid, de impact op de stad en de gevolgen voor het verkeer tot uitdrukking. Bij de beoordeling van de risico’s maakt de gemeente gebruik van een risicoscan. De risicoscan geeft een eerste indicatie van de impact en de mogelijke risico’s van een evenement.

Categorie A evenement

Dit betreft een regulier evenement. Een evenement met een laag risico. De impact op de omgeving en de gevolgen voor het verkeer zijn beperkt. Bij het evenement wordt operationele voorbereiding en uitvoering door een of meer openbare orde en veiligheid (OOV)-diensten1 niet noodzakelijk geacht. Voorbeelden van categorie A evenementen in Zaltbommel zijn: rommelmarkten en het muziek- en cultuurfestival.

Categorie B evenement

Een categorie B evenement heeft een gemiddeld risico en wordt aangemerkt als een aandacht evenement. Hierbij is sprake van een gemiddelde impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer. Het evenement is gemiddeld van omvang en geluidshinder. De gemeente kan de organisator vragen om een veiligheidsplan voor het evenement in te dienen. Operationele voorbereiding en uitvoering door een of meer OOV-diensten is voorstelbaar. Voor een categorie B evenement neemt de gemeente na ontvangst van de aanvraag het initiatief tot het organiseren van een eventueel vooroverleg. Tijdens dit vooroverleg bespreken de OOV-diensten de risico’s van het evenement en de bijhorende maatregelen. Voorbeelden van categorie B evenementen in Zaltbommel zijn: feestweek in de verschillende kernen, de Bommelweek en carnaval.

Categorie C evenement

Een categorie C evenement heeft een hoog risico met een grote impact op de directe woon- en leefomgeving, is groot van omvang en geluidshinder en heeft grote (evt. regionale) gevolgen voor het verkeer. Bij een C evenement is een veiligheidsplan (§ 5.5) verplicht, naast de onderstaande bijlagen. Operationele voorbereiding en uitvoering door een of meerdere OOV-diensten is hierbij noodzakelijk. De gemeente zal na ontvangst van de aanvraag het initiatief nemen tot het organiseren van een aantal overleggen. De gemeente Zaltbommel kent momenteel geen categorie C evenementen.

Bijlagen aanvraag

Bij de aanvraag van een evenementenvergunning dient de organisator de volgende bijlagen toe te voegen:

 • -

  Situatietekening op schaal (1:200)

 • -

  Plattegrond van het bouwwerk op schaal (1:200)

 • -

  Programma van het draaiboek

 • -

  Verkeerscirculatieplan

 • -

  Ontruimings- en calamiteitenplan

 • -

  Brandveiligheidsinstructies personeel en gebruikers

 • -

  Indien nodig een kopie:

  • Verklaring sociale hygiëne

  • Certificaat/verklaring brandwerendheid tentdoek.

Naast bovenstaande bijlagen kan de gemeente bij B en C evenementen vragen om aanvullende bijlagen. Bij C evenementen is een veiligheidsplan (§ 4.5) verplicht.

afbeelding binnen de regeling

Figuur 1: risicoclassificatie evenementen

3.4 Procedures en behandeltermijnen

Het vergunningsverleningsproces kent een aantal stappen. Hieronder staan de procedures en behandeltermijnen per categorie evenement toegelicht.

Processtap 1: Aanvragen evenement of melding

Indien het evenement voldoet aan de eisen van een evenementenmelding dan dient de organisator 14 werkdagen voor de aanvang van het evenement een meldingsformulier in bij de gemeente. Het formulier is te vinden op de site van de gemeente Zaltbommel.

De organisator dient, indien het evenement vergunningsplichtig is, een (digitale) aanvraag in voor de vergunningen en eventuele ontheffingen bij dat evenement. Het doel van de aanvraag is inzicht krijgen in de feiten en gegevens over het activiteitenprofiel, publieksprofiel, ruimtelijk profiel, organisatieprofiel, de risico-inschatting en het veiligheidsplan. Deze gegevens van belang voor de intake.

De termijnen voor het indienen van een aanvraag voor een evenementenvergunningen zijn als volgt: voor categorie A evenementen geldt dat de organisator minimaal zes weken van te voren de aanvraag indient. Voor categorie B evenementen geldt dat de organisator minimaal twaalf weken van te voren de aanvraag indient. Tot slot geldt voor categorie C evenementen dat de organisator minimaal zestien weken van te voren de aanvraag indient.

Niet in behandeling nemen van de aanvraag

Op grond van art. 4:5, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kan de burgemeester besluiten om een aanvraag of melding niet in behandeling te nemen. Dit is het geval als de aanvraag voor de vergunning of de melding van het evenement niet binnen de gestelde termijnen zijn ingediend. Daarnaast kan de burgemeester van deze bevoegdheid gebruik maken als de organisator geen volledige aanvraag heeft ingediend. De vergunningverlener geeft de organisator de gelegenheid om aanvullende informatie aan te leveren. Denk hierbij aan alle benodigde bijlagen zoals het veiligheidsplan, draaiboek, verkeersplan en de plattegrond. Indien de organisator binnen de hersteltermijn alsnog niet of niet correct de benodigde gegevens aanlevert, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten.

Intake

Het doel van de melding of de aanvraag is enerzijds dat gegevens worden verstrekt voor het beoordelen, behandelen en registreren van het klantverzoek. Anderzijds om de risico’s van het evenement in te schatten. Het is dus van belang dat alle aanvragen volledig worden ingediend. Indien een aanvraag niet volledig is dan wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. Indien de aanvraag volledig is dan wordt deze op de evenementenkalender geplaatst en bepaalt de vergunningverlener de behandelaanpak (stap 2).

Processtap 2: Bepalen behandelaanpak (A, B of C)

In de tweede processtap beoordeelt de gemeente de aanvraag en bepaalt de behandelaanpak. Het betreft het weigeren of (onder voorwaarden) verlenen van vergunningen en ontheffingen. Al dan niet op basis van monodisciplinair of multidisciplinair veiligheidsadvies. Voor het bepalen van de behandelaanpak worden alle evenementen door de gemeente geclassificeerd (A, B of C), op basis van een risicoscan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de risicoclassificatie (§ 2.4). Bij een categorie A evenement is het na deze stap mogelijk om direct een beschikking af te geven.

Risicoscan

Bij het classificeren van het evenement om de behandelaanpak te bepalen maakt de gemeente gebruik van een risicoscan. Op basis van specifieke kenmerken van het evenement worden punten toegekend. Het totaalaantal punten geeft een indicatie voor de behandelaanpak. De gemeente maakt hiervoor gebruik van het programma ‘Live Events’.

Processtap 3: Signaleren en adviseren

De volgende processtap staat in het teken van signaleren en adviseren. Het doel van deze processtap is dat de relevante OOV-diensten, waaronder de gemeente als adviserende OOV-dienst, hun advies geven over de te behalen prestaties bij een (dreigende) aantasting van de openbare orde en veiligheid bij een evenement. Dit advies vindt gevraagd of ongevraagd plaats. Een OOV-dienst adviseert ongevraagd wanneer hij een risicovolle situatie signaleert bij een op de evenementenkalender vermeld evenement, ongeacht de risicoclassificatie. De gevraagde monodisciplinaire of multidisciplinaire advisering is gebaseerd op de risicoclassificatie. Over de volgende onderwerpen moet minstens worden geadviseerd:

 • -

  Alarmering

 • -

  Informatiemanagement

 • -

  Samenloop evenementen

 • -

  Opschaling

 • -

  Leiding en coördinatie

 • -

  Oefening

Processtap 4: Besluiten

Het doel van deze processtap is om een beschikking af te geven. De burgemeester weigert of verleent onder voorwaarden de vergunning en eventueel een ontheffing in het belang van de openbare orde en openbare veiligheid, inclusief de volksgezondheid en milieu.

Processtap 5: (Integrale) operationele voorbereiding OOV-diensten

Het doel van deze processtap is dat de OOV-diensten, op basis van het actuele risicoprofiel en onder directe verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, de operationele strategie vaststellen. Daarbij is het ‘doorleven’ van scenario’s door de betrokken partijen wellicht belangrijker dan de uitkomst ervan.

Veiligheidsplan

Als uit de risicoscan naar voren komt dat het een risico-evenement (C) betreft dan is een veiligheidsplan verplicht. Als het een aandacht evenement (B) betreft dan kan de gemeente de organisator vragen om een veiligheidsplan op te stellen. Dit is niet nodig bij een regulier evenement (A). Voor het opstellen van het veiligheidsplan heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een format opgesteld. Deze is te vinden in bijlage 1. Het veiligheidsplan wordt nader toegelicht in hoofdstuk 5.

Het opstellen van een veiligheidsplan dwingt de organisator om na te denken over de veiligheid van het evenement en de maatregelen. Een goede onderbouwing van de maatregelen vraagt om een zorgvuldige beschouwing van de risico’s. Hierdoor wordt het beeld over de evenementenveiligheid steeds helderder.

Het opstellen en beoordelen van een veiligheidsplan draagt meer bij dan alleen een papieren vertaling van de veiligheid. Het is een waardevol instrument. Voor de organisator om gestructureerd na te denken over de veiligheid van het evenement en de betrokken partijen hierover te informeren. Hiermee neemt de organisator zijn primaire verantwoordelijkheid (§ 3.1). Daarnaast voor de vergunningverlener om zijn/ haar rol als toezichthouder uit te voeren en voor de hulpdiensten om te adviseren en hun inzet te bepalen.

Processtap 6: Integrale operationele uitvoering OOV-diensten

Het doel van deze processtap is dat de OOV-diensten hun geplande werkzaamheden om de veiligheid van het evenement te waarborgen uitvoeren. Van de uitvoering wordt verslag gedaan en dit verslag gaat ter verantwoording naar het bevoegd gezag.

Processtap 7: Evalueren van de veiligheidsketen bij het evenement

Doel van deze processtap is dat de voorafgaande processtappen worden geëvalueerd. Evaluaties van evenementen zijn een belangrijke input voor het versterken van processtappen. Ook zijn zij een kennisbron bij het bepalen van de behandelaanpak bij eenzelfde of een soortgelijk evenement.

Afsluitend geeft onderstaand figuur 2 een visuele weergave van het bovenstaande proces.

Overzicht proces

afbeelding binnen de regeling

Figuur 2: proces evenementenaanvraag

3.5 Evenementenkalender en spreiding

Een aanvraag voor een evenement verwerkt de gemeente via Live Events. Via dit programma worden de verschillende evenementen in een kalender geplaatst. Organisatoren dienen in november de evenementen voor het jaar erop aan te melden. Dit biedt inzicht in de aantallen evenementen per periode. Op deze manier is het mogelijk voor de gemeente om het aantal evenementen te spreiden. Dit is van belang om de omgeving, denk aan het milieu, maar ook om omwonenden niet te veel te belasten. Daarnaast is het mogelijk om niet te veel B/C evenementen in één korte periode te organiseren of te laten organiseren. Het is via het secretariaat van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid mogelijk om een overzicht te krijgen van de evenementen in de gemeente.

Maatwerk bijzondere evenementen

In beperkte mate kan er van de bovenstaande (§ 3.4) procedures worden afgeweken. Dit is het geval bij evenementen die de organisator, dan wel de gemeente, dan wel de OOV-diensten niet hadden voorzien. Denk hierbij aan onverwachte evenementen zoals:

 • -

  Bezoek van (inter)nationale prominenten;

 • -

  Feest naar aanleiding van plotselinge gebeurtenissen (bv. sportieve prestaties).

Hoofdstuk 4: Verantwoordelijkheden en rolverdeling

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de primair betrokken partners, hun verantwoordelijkheden en de rolverdeling tussen de betrokken partners. Dit is van belang voor een adequate samenwerking.

4.1 Organisator evenement

De organisator van een evenement is primair verantwoordelijk voor een veilig en ordelijk verloop van een evenement. Daarnaast is de organisator verantwoordelijk voor het beperken/ voorkomen van overlast/(negatieve) effecten in de omgeving. Dit geldt zowel op openbaar terrein als in binnen-locaties. De organisator is verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke voorzieningen (zowel facilitair als beheersmatig) en de bijhorende kosten.

4.2 Gemeente Zaltbommel

De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Op grond van art. 174 Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op openbare samenkomsten en de uitvoering van de hierop betrekking hebbende verordeningen. Aan deze bepaling ontleent de burgemeester de bevoegdheid om vergunning en ontheffingen voor evenementen te verlenen. Vergunningen en ontheffingen van het bevoegd gezag zijn belangrijkste instrumenten om eisen te stellen aan de organisator bij een (dreigende) aantasting van de openbare orde en veiligheid.

Verder is de gemeente verantwoordelijk voor het opstellen van de evenementennota en overige beleidsontwikkeling. Denk hierbij aan de Omgevingswet. Om deze twee verantwoordelijkheden op elkaar aan te laten sluiten is de evenementennota gericht op openbare orde en veiligheid.

Daarnaast richt de gemeente zich op het wettelijke taken rondom evenementen, denk aan het verlenen van de evenementenvergunning en de meldingen. De voorbereiding en het traject rondom de vergunningverlening krijgen binnen de gemeente Zaltbommel gestalte in het cluster APV en bijzondere wetten. Zij fungeren tevens als loketfunctie binnen de gemeente rondom de vergunningverlening. De gemeente heeft hierin een regierol. Dit houdt in ieder geval in dat de gemeente er zorgt voor draagt dat de OOV-diensten om tafel komen indien dat nodig is voor het evenement. De gemeente heeft het totaaloverzicht en monitort de voortgang.

Leges

De gemeente Zaltbommel heft leges voor de evenementenvergunningen. Dit staat vastgelegd in de ‘verordening op de heffing en invordering van leges’. Een evenementenmelding via de site van de gemeente Zaltbommel is kosteloos. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een evenementenvergunning verschilt per risicoclassificatie. Dit staat toegelicht in de verordening.

4.3 Hulpdiensten

Bij categorie B en C-evenementen is operationele voorbereiding en uitvoering door een of meer OOV- diensten voorstelbaar dan wel noodzakelijk. In beginsel zijn dit de volgende partners: politie, brandweer en geneeskundige zorg (GHOR). De hulpdiensten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Denk aan openbare orde en veiligheid, brandveiligheid, gezondheid etc. Het is van belang dat zij capaciteit reserveren op basis van de regionale evenementenkalender. Zij adviseren het bevoegd gezag over de veiligheid van een evenement. Afhankelijk van de risico’s van het evenement kunnen andere partners aansluiten, denk aan het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De verschillende vertegenwoordigers van de hulpdiensten participeren in een multidisciplinair veiligheidsoverleg onder voorzitterschap van de gemeente. Zij leveren een aandeel in het maken van een adequate risicoanalyse van het evenement. Dit resulteert in een integraal advies.

Hoofdstuk 5: Overige aspecten bij evenementen

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van diverse aspecten bij evenementen. Ieder tussenkopje gaat in op een specifiek aspect en geeft een nadere toelichting.

5.1 Geluid

Evenementen horen bij de stad. Maar door geluidsoverlast kan het woon- en leefklimaat van omwonenden worden aangetast. De geluidsoverlast kan zelfs van invloed zijn op de gezondheid van mensen. De laatste tijd verandert de muzieksoort en daarmee de gebruikte geluidsinstallaties. Hiermee worden steeds meer bastonen (dB(C)) geproduceerd en deze tonen veroorzaken een nieuw soort overlast. Maar ook de complexiteit van het fenomeen geluidsoverlast speelt hierbij een rol. Niet alleen objectief vast te stellen zaken spelen een rol (zoals geluidsniveau) maar ook factoren die door mensen verschillend worden beleefd. Denk hierbij aan de duur van de blootstelling, het soort muziek, de frequentie van evenementen, de bekendheid en acceptatie van het evenement, de eindtijd etc. Het is van belang om eenduidige grenswaarden vast te stellen om de geluidsoverlast te minimaliseren.

Grenswaarden dB(A) en dB(C)-normen

Lage bastonen blijken vaak de grootste bron van hinder. Deze tonen worden in het algemeen ook slecht gedempt en zijn zowel goed hoorbaar als voelbaar binnen in woningen waar het geluidsniveau 100 dB(C) op de gevel bedraagt. Er wordt in het land steeds vaker gebruik gemaakt van een dB(C)-norm ter beperking van de geluidsoverlast. De gemeente Zaltbommel hanteert de volgende grenswaarde:

Tijdens muziekevenementen mag het C-gewogen equivalente geluidniveau (LCeg), gemeten over drie minuten op de gevels van woningen (of andere geluidgevoelige gebouwen), maximaal 85 dB(C) bedragen.

Het gaat hier om evenementen waarbij muziek ten gehore wordt gebracht. Voor al deze evenementen geldt de doelstelling om de geluidoverlast voor de omgeving te beperken. De 85 dB(C) op de gevels van de dichtstbijzijnde woningen of andere geluidgevoelige objecten is daarbij het gestelde maximum. De keuze voor een grenswaarde van 85 dB(C) op de gevel is gebaseerd op akoestisch onderzoek naar geluidniveaus op de gevel en naar waarden in huis.

Vanuit het oogpunt van het voorkomen van spraak- en slaapverstoring is het uitgangspunt een binnenwaarde van maximaal 50 dB(A), bij een gemiddelde geluidwering van 20 dB(A). Uit akoestisch onderzoek blijkt dat met een gevelwaarde van maximaal 85 dB(C) beneden het 50 dB(A) niveau wordt gebleven in woningen. In vergelijking met de oude nota, waarin een maximale waarde van 70 dB(A) aan de gevel werd vergund, is de norm van maximaal 85 dB(C) strenger en beter gericht op het beperken van overlast door lage tonen. Onder de oude nota kon de geluidbelasting in dB(C) oplopen tot 90 à 95 dB(C).

Tijdens evenementen waarbij muziek een secundaire rol speelt mag het C-gewogen equivalente geluidniveau (LCeg), gemeten over drie minuten op de gevels van woningen (of andere geluidgevoelige gebouwen), maximaal 75 dB(C) bedragen.

Om de geluidsoverlast van evenementen voor de omgeving terug te dringen wordt de norm voor evenementen waarbij muziek niet de primaire activiteit is, gesteld op maximaal 75 dB(C). Voorbeelden zijn evenementen waarbij een sportactiviteit centraal staat.

Preventie gehoorschade

Wanneer bezoekers en personeel worden blootgesteld aan geluidsdruk lopen zij risico op gehoorschade. Dit is afhankelijk van de hoogte van het geluidniveau, de duur van de blootstelling en de periode van rust na de blootstelling. Het is van belang om dit risico te verkleinen. Het is in ieder geval gewenst goede voorlichting te geven aan de bezoekers. Eventueel is het mogelijk om de bezoekers oordopjes aan te bieden. De organisator is ten aanzien van zijn personeel verantwoordelijk voor het werken in overeenstemming met de Arbowet.

5.2 Eindtijden

Kern Zaltbommel

Voor de evenementen in de kern Zaltbommel gelden de volgende eindtijden:

-

Zondag tot en met donderdag:

23:00 uur

-

Vrijdag en zaterdag:

24:00 uur

De eindtijden zijn gericht op het beperken van geluidsoverlast. Daarentegen is op vrijdag en zaterdag een periode van uitloop van het evenement te hebben tot maximaal 01:00 uur. Dit betekent concreet dat de muziek om 24:00 uur dient te stoppen. De bezoekers mogen uiterlijk tot 01:00 uur op het evenemententerrein verblijven. Het verstrekken van drank is ook toegestaan tot 01:00 uur. De burgemeester kan gemotiveerd afwijken van de bovenstaande eindtijden. Dit is mogelijk voor maximaal acht evenementen in de binnenstad op jaarbasis.

Overige kernen

Voor de overige kernen in de gemeente gelden de volgende eindtijden:

-

Zondag tot en met donderdag:

23:00 uur

-

Vrijdag en zaterdag:

01:00 uur

Ook voor de kernen geldt dat de burgemeester, incidenteel, gemotiveerd kan afwijken van de eindtijden.

5.3 Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet (DHW) is in 2013 ingevoerd. Het doel van deze wet is om gezondheidsschade door alcohol bij jongeren te voorkomen en verstoring van de openbare orde door alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen. Indien een organisator tijdens het evenement zwak-alcoholische drank wil schenken dient hij/zij een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet aan te vragen. Een aanvraagformulier kan de organisator vinden op de site van de gemeente Zaltbommel. Er gelden diverse eisen/ voorschriften aan het mogen verstrekken van zwak-alcoholische drank. In 2021 vervangt de Alcoholwet de DHW. Na inwerkingtreding van de Alcoholwet zal de regelgeving uit de nieuwe wet gevolgd worden.

5.4 Alcohol en drugs op evenementen

Ieder evenement heeft in meer of mindere mate te maken met risico’s voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers. Alcoholgebruik kan een direct risico opleveren voor de gebruiker, maar kan ook bijdragen aan het risico van ordeverstoringen op een evenement waardoor anderen in gevaar komen. Het is van belang om de risico’s adequaat in te schatten. Dit kent vervolgens drie stappen.

1. Risicoanalyse als basis

Zowel de organisator van een evenement als gemeente maken (eventueel samen met de OOV- diensten) een analyse van de risico’s van het desbetreffende evenement. Hierbij kijken ze naar de activiteiten, het ruimtelijk profiel en het publieksprofiel (§ 5.5). Of het alcohol- en drugsgebruik op evenementen tot gezondheids- of openbare ordeproblemen kunnen leiden is afhankelijk van drie factoren:

 • -

  Middelen die worden gebruikt;

 • -

  Kenmerken van het publiek;

 • -

  Kenmerken van het evenement.

Het Trimbos Instituut heeft op basis van deze drie kenmerken overzichten gemaakt met aandachtspunten. Deze zijn te vinden in bijlage 2.

2.Informeren over wetten en huisregels

Een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening op een evenement is het communiceren van de wet- en regelgeving met betrekking tot alcohol- en drugsgebruik. Door middel van huisregels kan de organisator, aanvullend of aansluitend op bestaande wet- en regelgeving, aangeven wat zij wel en niet tolereert tijdens het evenement. De huisregels hebben een privaatrechtelijk karakter, wat inhoudt dat bezoekers bij betreden van het evenemententerrein (stilzwijgend) akkoord gaan met de regels. Zij dienen hierover wel tijdig geïnformeerd te worden.

De huisregels geven het personeel juridische handvatten om bezoekers die ongewenst gedrag vertonen, aan te spreken, te weren of van het terrein te verwijderen. Privaatrechtelijke huisregels zijn alleen van toepassing op evenementen waar de bezoeker een duidelijk afgebakend gebied betreedt. Bij open evenementen gelden de bepalingen van de landelijke wetgeving en de specifieke op het evenement toegesneden regels van de APV, op grond waarvan de voor het evenement benodigde vergunning is verleend. Voorbeelden van huisregels:

 • -

  Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar (art. 20, lid 1 DHW). Hieronder valt ook de wederverstrekking;

 • -

  Bij twijfel over de leeftijd wordt er zonder het vertonen van een geldig legitimatiebewijs geen alcohol geschonken (art. 20, lid 1 DHW);

 • -

  Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar (art. 45 DHW);

 • -

  Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan dronken bezoekers (art. 252 Wetboek van Strafrecht);

 • -

  Het is niet toegestaan drugs mee het terrein op te nemen of in bezit te hebben;

 • -

  Indien drugs gevonden worden bij de toegang of op het terrein, worden de drugs in beslag genomen en wordt de betreffende bezoeker van het terrein verwijderd. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld;

 • -

  Bezoekers onder invloed van drugs worden niet toegelaten tot het terrein.

Door vooraf duidelijk te communiceren over de huisregels weten de bezoekers tijdig onder welke voorwaarden ze welkom zijn op het evenement. Huisregels, voor zover deze niet in de wet geregeld zijn, zijn pas van kracht als bezoekers deze bij aankoop van hun kaartje of bij betreding van het evenement duidelijk hebben kunnen lezen. Het is dus verplicht om hier tijdig en zorgvuldig over te communiceren. Bovendien is bekend dat bezoekers die goed zijn geïnformeerd zich minder gauw gefrustreerd, agressief of tegendraads zullen gedragen.

3.Voorlichting over de risico’s van alcohol en drugs

Publieksvoorlichting wordt ingezet om bezoekers te informeren over de (gezondheids-)risico’s van alcohol- en drugsgebruik. Het gaat hierbij vooral om de gezondheid van de bezoekers. Het doel van deze vorm van communicatie is om gezondheidsrisico’s terug te dringen bij het gebruik van alcohol en drugs. Dat kan door bezoekers te ontmoedigen om (overmatig) alcohol en/of drugs te gebruiken, maar ook om hen handvatten mee te geven die de kans op gezondheidsincidenten verkleint.

Of er op en rondom een evenement voorlichting gegeven moet worden over drugs kan een lastig vraagstuk zijn. Per (type) evenement dient afgewogen te worden of de veronderstelde voordelen tegen de potentiële nadelen. Het kan zinvol zijn om bezoekers te informeren over de risico’s en handvatten te bieden. Aan de andere kant kan voorlichting over drugs bij evenementen tot gevolg hebben dat bij jongeren het beeld ontstaat dat het gebruik van drugs erbij hoort. De gemeente heeft de mogelijkheid om de organisator te verplichten om voorlichting te geven of een voorlichtende partij toe te laten tot het terrein.

5.5 Veiligheid

In vervolg op § 4.3 gaat deze paragraaf verder op het veiligheidsplan. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft voor organisatoren een format opgesteld. In het veiligheidsplan staat welke maatregelen de organisator heeft genomen om de openbare orde, gezondheid en veiligheid tijdens het evenement te waarborgen en hoe wanordelijkheden/(voorzienbare) incidenten worden bestreden. Het heeft de voorkeur dat bij de vergunningaanvraag het eerste concept van het veiligheidsplan wordt ingediend.

Bij aandacht- (B) en risico-evenementen (C) moet de organisator een veiligheidsplan aanleveren bij de gemeente. De gemeente legt het veiligheidsplan ter beoordeling voor aan de hulpdiensten. De gemeente kan altijd aanvullende plannen verplicht stellen in verband met de aard van een evenement. De hulpdiensten leveren hun adviezen aan, waarna de organisator het veiligheidsplan kan aanpassen en de definitieve versie uiterlijk twee weken voor het evenement aanlevert. Dit definitieve veiligheidsplan moet goedgekeurd worden door de gemeente.

Het is in eerste instantie aan de organisator om te bepalen welke onderdelen uit het format ook relevant zijn voor zijn evenement. De maatregelen die in het format zijn opgenomen zijn niet uitputtend. De organisator blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en een ordelijk verloop van het evenement, ook als de gebeurtenis niet in dit plan is voorzien.

Beschrijving van het evenement

Allereerst geeft het veiligheidsplan een beschrijving van het evenement. Hierin staan de algemene gegevens van het evenement zoals: de organisatie, korte omschrijving van het evenement, data, aantal bezoekers en doelgroep. Verder gaat dit deel in op het risicoprofiel. Dit bevat ten minste drie onderdelen:

-

Activiteitenprofiel

Hierin omschrijft de organisator kenmerken van de activiteiten. Hiervoor kan de organisator gebruik maken van verschillende indicatoren zoals de aard van de activiteit, tijdsdimensie, de relatie activiteit-publiek en denk ook aan eigenschappen van het personeel (ervaren, uitzendkrachten of vrijwilligers).

-

Publieksprofiel

Het publieksprofiel gaat in op de kenmerken van het publiek. Denk hierbij aan indicatoren als de identificeerbaarheid, de verblijfsduur, contractrelatie, publieksomvang, de samenstelling van het publiek, de eigenschappen van het publiek en groepsgedag.

-

Ruimtelijk profiel

Het ruimtelijk profiel geeft inzicht in de bereikbaarheid van het terrein en de spreiding. Het gaat in op de toegankelijkheid van de locatie en biedt inzicht in de ruimtelijke omgeving, eventueel meervoudig gebruik, de eigendom structuur en externe factoren.

Tot slot geeft het ruimtelijk profiel de plattegrond van het evenemententerrein weer. Hierbij is het van belang dat de organisator een nauwkeurige plattegrond van het evenemententerrein op schaal aanbiedt. Hierbij moeten de volgende zaken zijn aangegeven:

 • -

  De locatie waar diverse activiteiten plaatsvinden;

 • -

  De locatie van tent(en), tribunes en podia;

 • -

  De calamiteitenroute, aanrijroutes, de omgeving zoals (afgesloten) wegen, eenrichtingsverkeer, sloten, brandkranen, hekwerken, vrij te houden opstelplaats taxi’s, parkeerterrein, doorsteekpunten in geval van routes voor hulpdiensten en overnamepunten voor hulpdiensten;

 • -

  Locatie(s) van: aggregaten, lichtmasten en/of openbare verlichting, vluchtwegaanduiding, (nood)uitgang(en) van afgesloten terrein, heaters, brandstofopslag, bak- en braadinrichtingen, voertuigen, kramen, attracties, EHBO-posten, sanitaire voorzieningen;

 • -

  Noordpijl.

Voor evenementen waarbij tijdelijke bouwwerken worden geplaats waarbij meer dan 150 personen gelijktijdig verblijven gelden aanvullende eisen. Voor deze eisen verwijzen we naar het format van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Beveiliging en veiligheid

Verder beschrijft de organisator van het evenement hoe de EHBO is georganiseerd. Denk hierbij aan de contactpersonen, aantal EHBO medewerkers, aantal posten en eventueel een gezondheidsplan. Daarnaast geeft de organisator aan hoe de brandveiligheid is gewaarborgd. Ook gaat de organisator in op de beveiliging op het terrein, de huisregels op het terrein, crowd-management, mobiliteitsplan, horeca en het eventueel gebruik van vuurwerk of lasers.

Incident scenario’s

Verder bespreekt de organisator van het evenement de meest voor de hand liggende incident scenario’s. Hij geeft een beschrijving van het scenario en de genomen maatregelen om de veiligheid te waarborgen en de gevolgen te beperken. Een aantal voorstelbare scenario’s zijn:

 • -

  Ontruiming

 • -

  Paniek in de menigte

 • -

  Explosie/ brand

 • -

  (Massale) vechtpartij

 • -

  Extreme weersomstandigheden

 • -

  Meer publiek dan verwacht

Coördinatie en communicatie

Tot slot licht de organisator toe wat er is geregeld rondom de coördinatie en communicatie tijdens het evenementen. Denk hierbij aan de communicatie met de hulpdiensten, interne communicatie, het gebruik van portofoons en het aanspreekpunt van de organisatie. Denk verder ook aan communicatie richting de omgeving van het evenement. Organiseer een meldpunt voor klachten voor de omwonenden en informeer hen tijdig over het evenement.

Overige aandachtspunten

-

Lasershow

Bij grote buitenluchtevenementen worden steeds vaker krachtige lasers gebruikt om shows in de lucht te produceren. De lasershows zijn spectaculair om te zien maar kunnen ook tot op grote afstand invloed hebben op vliegtuigoperaties. Dit laatste niet zonder risico’s. Het afgeven van een vergunning voor een lasershow vraagt daarom om goedkeuring van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Luchtvaart. Gemeenten die toestemming geven voor lasershows dienen voorafgaand aan het afgeven van de vergunning contact op te nemen met de Inspectie. Zij beoordeelt of een lasershow kan worden toegestaan en onder welke voorwaarden.

-

Vuurwerk

Als de organisator vuurwerk wil afsteken tijdens zijn evenement dan moet hij/zij ontbrandingstoestemming aanvragen of een melding doen bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA voert de vuurwerktaken namens de provincie Gelderland uit. De aanvraag ontbrandingstoestemming kan alleen worden ingediend door een gespecialiseerd bedrijf met een toepassingsvergunning. De aanvraag ontbrandingstoestemming moet minimaal veertien weken voor de geplande vuurwerkontbranding ingediend worden.

-

Lachgas

Het gebruik en de verkoop van lachgas is verboden op grond van artikel 2:48b van de APV. Daarnaast is het gebruik van lachgas specifiek verboden bij evenementen op grond van artikel 2:26 APV.

-

KLIC-melding

Als een organisator gebruik maakt van een grote tent, dan dient de organisator de locatie op voorhand te onderzoeken. Dit is van belang om te voorkomen dat hogedrukaardgastransportleidingen worden geraakt. Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Een organisator dient dus bij het gebruik van een grote tent (of gebruik van grondankers of tentharingen) een KLIC-melding te doen. Hierdoor voorkomen we potentieel gevaarlijke situaties.

5.6 Gebieden en locaties

De gemeente Zaltbommel heeft de evenementen momenteel niet geregeld in haar bestemmingsplan. In de evenementnota 2016/2019 zijn een aantal uitstralingsgebieden genoemd. Voor deze gebieden geldt een maximaal aantal evenementen per jaar. Hiervoor is gekozen om een zekere mate van spreiding te realiseren, om zo de overlast voor omwonende te minimaliseren. In deze nota worden een aantal gebieden/ locaties benoemd waarvoor specifieke richtlijnen gelden:

Locatie

Aanvullende richtlijn

-

Markt

Voor de markt, in de binnenstad van Zaltbommel, gelden de volgende richtlijnen. Hier mogen maximaal 12 evenementen per jaar worden georganiseerd. Hierbij geldt dat er ook voldoende spreiding in tijd moet zijn. Op de markt zijn meerdaagse evenementen toegestaan. Dit geldt dan als één evenement.

-

Kindertuin

De Zaltbommelse Stadswallen zijn uniek voor Nederland. Een Rijksmonument. De gemeente is zuinig op de stadswallen. Het Beerebolwerk, ook wel de Kindertuin is één van de zeven bolwerken. De centrale open ruimte biedt plek voor kleinschalige sociaal-culturele evenementen. Deze mogen maximaal 6 keer per jaar plaatsvinden.

-

Muziektent

Op het Lage Singelbolwerk van de Stadswallen bevindt zich de markante muziektent. Ook deze locatie biedt mogelijkheden voor kleinschalige sociaal- culturele evenementen. Hierbij dient het evenement weinig impact te hebben op de omgeving. Op deze locatie mogen maximaal 6 evenementen per jaar plaatsvinden.

-

Binnenstad Zaltbommel

Evenementen in de binnenstad hebben relatief meer impact op de omgeving dan evenementen in het buitengebied. Spreiding in de evenementen is van belang om de geluidsoverlast zo min mogelijk te houden. Op de Waalkade mogen maximaal 6 evenementen per jaar plaatsvinden.

Voor aanvragen voor overige gebieden en locaties geldt dat de gemeente op basis van de aanvraag kijkt of de locatie geschikt is voor het evenement.

Nieuwe locaties

Het is mogelijk dat de gemeente gedurende het jaar voor nieuwe locaties aanvullende richtlijnen vaststelt. Het is van belang dat de gemeente inspeelt op veranderingen in de samenleving en in de stad. Hierbij zit het belang voor de gemeente in de openbare orde en veiligheid.

5.7 Gezondheid en milieu

Geen schade aan gezondheid en milieu

Evenementen in het publieke domein veroorzaken vaak een enorme hoeveelheid afval. De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor het voorkomen van milieutechnische schade. Dat betekent dat hij na afloop van het evenement het terrein schoon dient op te leveren. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de organisator om schade aan gezondheid en milieu te voorkomen. Dit is nader toegelicht in paragraaf 5.1 en 5.4, respectievelijk gehoorschade en alcohol en drugs op evenementen.

Mogelijkheden voor afvalverwerking zijn het plaatsen van voldoende afvalbakken langs looproutes en toegangswegen en bij plaatsen waar veel mensen samenkomen en/of afval produceren, zoals bij horecafaciliteiten en de sanitaire voorzieningen.

Natura 2000 gebieden

De provincie Gelderland kent een aantal Natura 2000 gebieden. In deze gebieden is de procedure zoals in deze nota beschreven niet van toepassing. Het organiseren van een evenement in een Natura 2000 gebied kan alleen worden aangevraagd via de Omgevingsdienst Rivierenland. Voor de gemeente Zaltbommel zijn hieronder de Natura 2000 gebieden weergegeven:

afbeelding binnen de regeling

Afbeelding 2: Natura 2000 gebieden gemeente Zaltbommel

5.8 Duurzaamheid

Duurzaamheid neemt in het Bestuursakkoord 2018-2022 een belangrijke plaats in. De gemeente is op weg om met bewoners en ondernemers een duurzame gemeente te worden. Een van de concrete aandachtspunten luidt als volgt: ‘Iedereen doet mee, iedereen profiteert’. Dit betekent dat de gemeente duurzaamheidsinitiatieven stimuleert en initieert. Denk aan deals voor duurzaamheid, het ondersteunen van particulieren initiatieven maar ook grootschalige energieprojecten.

De gemeente Zaltbommel moedigt organisatoren van evenementen aan om na te denken hoe ze hun evenement duurzamer kunnen maken. Organisatoren van evenementen kunnen bijvoorbeeld denken aan:

People

Bewuste keuzes maken, kennis over duurzaamheid delen en Green Thinking

Afval

Recycling, zoveel mogelijk digitaal, afval scheiden en zo min mogelijk plastic

Reizen

Openbaar vervoer stimuleren, hybride vervoer naar evenement en lokale evenementen

Energie

Duurzame locatie, CO2 neutraal en CO2 uitstoot compenseren

Food & Beverage

Biologische producten, duurzame catering en vleesvrije catering

Profit

Het steunen van (lokale) goede doelen en beloningen bij goed gedrag

Hoofdstuk 6: Toezicht en handhaving

Tot slot geeft hoofdstuk 6 een overzicht van de toezicht en handhaving rondom evenementen in de gemeente.

6.1 Openbare orde en veiligheid

De burgemeester is verantwoordelijk voor het toezicht op c.q. de handhaving van de openbare orde en veiligheid bij evenementen. De organisatie draagt te allen tijde de verantwoordelijkheid voor het ordelijk verloop van het evenementen. Dit neemt niet weg dat bezoekers ook een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen veiligheid. De vergunning en ontheffing van het bevoegd gezag zijn belangrijke instrumenten om eisen te stellen aan de organisator. Denk hierbij aan het indienen van de benodigde plannen (§ 5.5).

De politie is de handhavende instantie. Als de politie taken verricht in het kader van de openbare orde in de gemeente, dan staat de politie onder gezag van de burgemeester. De burgemeester kan de politieambtenaren aanwijzingen geven bij de vervulling van deze taak. Daarnaast kunnen ook de boa’s van de gemeente en de vergunningverleners handhavend optreden.

Bij grootschalige evenementen zijn (vaak) veel mensen aanwezig. In het geval van een wanordelijkheid of overtreding van de voorschriften kan het vanuit oogpunt van openbare orde wenselijk zijn om niet direct handhavend op te treden, maar pas later maatregelen te treffen.

6.2 Verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Ten aanzien van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het evenement dient er vooraf advies van de OOV-diensten te zijn bij (grootschalige) evenementen. De diensten kunnen aanvullende voorwaarden stellen. Het niet houden aan de afspraken ten aanzien van de plannen kan (grote) gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de omgeving in het kader van hulpverlening en de verkeersafwikkeling voor bedrijven en inwoners.

Indien een organisator onvoldoende rekening houdt met aspecten ten aanzien van bereikbaarheid, worden de gemeente en de OOV-diensten gedwongen om extra inspanningen te leveren om een acceptabel veiligheidsniveau te bewerkstelligen. De kosten die gemaakt worden bij het nemen van tijdelijke maatregelen ten gevolge van een evenement worden ten laste van de organisator gebracht.

6.3 Brandveiligheid

Brand, maar ook vooral rook, kan een groot risico op een evenement vormen. Adequate brandpreventie en goed management op brandveiligheid (als de brand toch ontstaat) zijn cruciaal om de risico’s te beperken. De organisatie neemt in het draaiboek of veiligheidsplan aspecten rondom brandveiligheid op. De organisator is in eerste instantie namelijk de verantwoordelijke.

Evenementen die niet in gebouwen plaatsvinden (denk aan evenementen in tenten of andere bouwsels, evenementen in de open lucht) hebben overwegend met bepalingen uit het Besluit bgbop te maken. De organisator doet een gebruiksmelding op basis van het Besluit bgbop. Bij de melding moet in ieder geval een plattegrond van de verblijfsruimte worden aangeleverd waarop de brandveiligheidsvoorzieningen zijn aangegeven.

De gemeente stelt in de vergunning voorwaarden rondom de brandveiligheid. Bij een groot evenement wordt tevens de brandweer betrokken. De brandweer adviseert voorafgaand aan het evenement en controleert tijdens het evenement op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. Indien de organisator zich niet aan de voorwaarden houdt, wordt dit teruggekoppeld aan de gemeente. De gemeente zal dan extra voorwaarden opleggen of bestuurlijk handhaven. De boa’s kunnen ook proces-verbaal opstellen van de overtreding.

Tot slot bestaat de mogelijkheid dat de brandweer, in geval van niet-naleving van de voorwaarden op het terrein, gebruik maak van haar mogelijkheid om bestuursdwang toe te passen. Het evenement wordt dan op grond van de Gemeentewet beëindigd.

6.4 Milieu

Het aspect milieu is voor de handhaving tweeledig. De focus ligt hierbij op geluid en afval.

Geluid(overlast)

Paragraaf 5.1 geeft de kaders voor het maximale geluidsniveau tijdens een evenement. De toezichthouders van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) verrichten de metingen tijdens een evenement. Hierbij houden zij de kaders aan zoals in deze nota zijn beschreven. Naast de kaders gelden ook de afspraken over de eindtijden. Deze afspraken staan ook vastgelegd in de geldende APV Zaltbommel.

Indien omwonenden klachten hebben over het geluidsniveau kunnen zij terecht bij de politie. Het is ook mogelijk dat mensen contact opnemen met de gemeente.

Afval

In het kader van de Wet milieubeheer (WM) kan de gemeente gedetailleerde eisen stellen aan het afvalbeheer ter bescherming van het milieu. Het gaat hierbij om de gehele leefomgeving, zoals water, lucht en bodem. De organisator van een evenement wordt middels de vergunning verplicht om het afval veilig af te (laten) voeren door afvalmedewerkers. De gemeente kan een organisator informeren over de regels die zijn verbonden aan het verzamelen, vervoeren en afvoeren van het afval. Voor het afvalbeheer kan een daartoe gespecialiseerd bedrijf worden ingehuurd. Indien het afval van het evenement niet of niet adequaat is verwerkt, waardoor de gemeente extra inspanningen moet leveren om het terrein schoon te krijgen, dan worden de kosten van het schoonmaken op de organisator verhaald.

6.5 Handhavingsacties

Handhavingsacties op bovenstaande onderwerpen zijn afhankelijk van de situatie. In eerste instantie geldt er een trapsgewijze modus waarin handhavend wordt opgetreden.

Eerste waarschuwing

Afhankelijk van de aard van de overtreding en de context zullen de toezichthouders of de boa’s in eerste instantie mondeling (eventueel later schriftelijk) een waarschuwing geven aan de organisator. Waarschuwen gebeurt indien er sprake is van een overtreding van de geldende voorschriften. Denk aan de geluidsnormen, ingediende plannen, brandveiligheid etc. De toezichthouders of de boa’s stellen de organisator in de gelegenheid om de overtreding binnen een bepaalde termijn te beëindigen. De organisator wordt hiervan duidelijk in kennis gesteld. Ook geven de toezichthouders of de boa’s aan wat eventuele consequenties zijn van het niet-nakomen (zie volgende stap).

Tweede actie

Als de organisator de eerste waarschuwing niet opvolgt of als andere overtredingen een rol spelen (direct gevaar voor veiligheid van personen), dan maakt de toezichthouder of boa proces-verbaal op. Als bijkomende sanctie bestaat de mogelijkheid dat het evenement wordt stilgelegd. Hierover wordt altijd rapport uitgebracht aan de burgemeester.

Van alle handhavingsstappen maken de toezichthouders of boa’s verslag op. Hierin staat duidelijk benoemt wat de geconstateerde overtredingen zijn en het vervolg. Aan de hand van het verslag en de ervaringen van de toezichthouders of boa’s wordt het evenement geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken naar de werkwijze van de handhaving en of er wijzigingen moeten plaatsvinden.

De gevolgen van de geconstateerde overtredingen kunnen tweeledig zijn. Strafrechtelijk kan naar aanleiding van uitgevaardigd proces-verbaal een veroordeling het gevolg zijn. Bestuursrechtelijke kan gevolgen hebben voor de beoordeling van vervolgaanvragen voor soortgelijke evenementen of aanvragen door dezelfde organisator. Indien is gebleken dat de overlast door het evenement onvoldoende kan worden voorkomen of dat er gegronde redenen zijn voor een herhaling van de overtreding, behoudt de burgemeester zich het recht om:

 • -

  Strengere voorschriften aan de vergunning of ontheffing te verbinden;

 • -

  Te bezien of er een preventieve dwangsom kan worden opgelegd bij een volgend evenement;

 • -

  Het evenement niet meer toe te staan door geen vergunning en/of ontheffing meer te verlenen aan betreffende organisator of voor het betreffende evenement, of beide.

6.6 Tot slot

Handhaving is geen doel op zich, maar een middel om het beleid te verwezenlijken. Handhaving kan een bijdrage leveren aan het bereiken van doelen, op een effectieve manier. Belangrijk is dat alle evenementen onder de daarvoor vastgestelde en akkoord bevonden reguleringen plaatsvinden. Hierdoor wordt de (openbare) veiligheid van de bewoners en bezoekers gewaarborgd. Hierbij is een proactieve samenwerking tussen de gemeente en de organisatoren van groot belang. Opdat de gemeente Zaltbommel een gastvrije maar ook veilige gemeente is.

Bijlage 1: Format veiligheidsplan evenementen VRGZ

https://www.vrgz.nl/organisatie/sectoren/crisisbeheersing/veiligheidsbureau/evenementen/

Zie: ‘Veiligheidsplan Gelderland-Zuid voor organisatoren’

Bijlage 2: Aandachtspunten alcohol en drugs op evenementen

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling


Noot
1

In beginsel zijn dit de volgende partners: politie, brandweer en geneeskundige zorg (GHOR).