Beleidsregel samenscholingsverbod voor het winkelgebied Sophiapromenade, Sophiapark en het scholencluster De Volgerlanden 2020-2021

Geldend van 03-12-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel samenscholingsverbod voor het winkelgebied Sophiapromenade, Sophiapark en het scholencluster De Volgerlanden 2020-2021

De burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

overwegende dat hij verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

overwegende dat in artikel 2:1 van de Algemene plaatselijke verordening 2020 een samenscholingsverbod is opgenomen en dat het gewenst is dit verbod te specificeren voor het winkelgebied Sophiapromenade;

Overwegende dat hij op 24 april besloten heeft een samenscholingsverbod voor de locaties Sophiapark, Sophiapromenade en het scholencluster De Volgerlanden in werking te laten treden tot 1 mei 2020.

B e s l u i t

vast te stellen de volgende beleidsregel "samenscholingsverbod voor het winkelgebied Sophiapromenade, Sophiapark en scholencluster De Volgerlanden 2020-2021".

Aanleiding

In april 2019 is een samenscholingsverbod ingesteld op de locaties Sophiapromenade, Sophiapark en Scholencluster De Volgerlanden. Het samenscholingsverbod is in januari 2020 in het handhavingsoverleg geëvalueerd door gemeente, politie en handhaving. Het handhavingsoverleg heeft geadviseerd het samenscholingsverbod in stand te houden tot ten minste het einde van 2020 en de locaties terug te brengen naar enkel de Sophiapromenade met de mogelijkheid tot het terug uitbreiden naar alle locaties indien dit nodig geacht wordt. Het OM is akkoord gegaan met de verlenging van het samenscholingsverbod tot het eind van 2020.

Vanaf begin november 2020 is de overlast situatie geëscaleerd en vind er veel vandalisme plaats als gevolg van illegaal vuurwerk. De schade werd op 19 november geschat op ruim €100.000.-. De overlast situatie vraagt ook de nodige inzet van politie. De politie heeft aangegeven een uitbreiding van het samenscholingsverbod te kunnen gebruiken als handvat om de overlast op de Sophiapromenade, Sophiapark en het Scholencluster De Volgerlanden te handhaven.

Artikel 1

Op basis van het samenscholingsverbod in artikel 2.1 van de Apv is de politie te allen tijde bevoegd op te treden tegen ongewenste samenscholing, en is een ieder verplicht om een daartoe strekkend bevel van de politieambtenaar op te volgen. Overtreding van dit verbod wordt op grond van artikel 6:1 van de Apv gestraft met hechtenis van hoogstens drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Het is wenselijk om dit samenscholingsverbod voor het winkelgebied Sophiapromenade verder te specificeren door het vaststellen van expliciete bepalingen. Hiermee is voor een ieder duidelijk in welke gevallen strikt en intensief wordt gehandhaafd.

Na overleg met politie en het Openbaar Ministerie heb ik besloten het samenscholingsverbod strikt en intensief te handhaven op de volgende locaties:

Gebied

Het samenscholingsverbod wordt strikt en intensief gehandhaafd in het winkelgebied Sophiapromenade. Meer specifiek binnen de volgende gebiedsbegrenzingen:

 • Winkelgebied Sophiapromenade, omsloten door de Sophiapromenade, Perengaarde en Druivengaarde (gedeelte winkels).

 • Sophiapark, omsloten door de Sophialaan en de Sophiapromenade.

 • Scholencluster De Volgerlanden, omsloten door de Druivengaarde.

Artikel 2

Geldigheidsduur

Het samenscholingsverbod wordt tot 1 juni 2021 gehandhaafd door de politie en kan – indien gewenst - worden verlengd.

Artikel 3

Tijd

Het beleid samenscholingsverbod is een uitwerking van artikel 2.1. van de Apv zal en in de volgende gebieden strikt worden gehandhaafd tussen de volgende tijden:

 • Winkelgebied Sophiapromenade, omsloten door de Sophiapromenade, Perengaarde en Druivengaarde (gedeelte winkels), van 19.00 uur tot 7.00 uur;

 • Sophiapark, omsloten door de Sophialaan en de Sophiapromenade, van 22.00 uur tot 7.00 uur;

 • Scholencluster De Volgerlanden, omsloten door de Druivengaarde, van 19.00 uur tot 7.00 uur.

zoals op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven (zie bijlage 1). Winkelgebied Sophiapromenade is hierop in het paars aangegeven, Sophiapark is blauw, en het scholencluster De Volgerlanden is groen.

Artikel 4

De handhaving wordt beperkt tot een groep van vier of meer personen, die zich hinderlijk en/of intimiderend gedragen ten opzichte van anderen die zich in dat gebied bevinden, zoals bewoners, ondernemers en bezoekers.

Van hinderlijk en/of intimiderend en/of bedreigend gedrag is in elk geval sprake bij de volgende gedragingen en/of situaties:

 • De groep (of personen daarin) neemt een dreigende /intimiderende/provocerende/ agressieve houding aan naar passanten, bewoners, ondernemers, politie en hulpdiensten of anderen die aanwezig zijn in het gebied;

 • De groep (of personen daarin) houden zich zonder kennelijk doel op in portieken, bij woningen of in de openbare ruimte;

 • De groep (of personen daarin) belemmert c.q. blokkeert de doorgang voor passerende personen, politie en/of hulpdiensten;

 • De groep (of personen daarin) vallen voorbijgangers, omwonenden, politie en/of hulpdiensten lastig (schelden, negatief aanspreken);

 • De groep (of personen in de groep) werk(t)en belemmerend op de toegang tot restaurants, winkels of andere voor publiek toegankelijke ruimten;

 • Er wordt in de groep alcoholische drank gebruikt of is voorhanden;

 • Er wordt in de groep hard- of softdrugs gebruikt of is voorhanden;

 • Het gedrag van (personen in) de groep doet vermoeden dat in of vanuit de groep wordt gehandeld in hard- of softdrugs;

 • De groep ( of personen daarin) is luidruchtig, of er wordt vanuit de groep harde muziek ten gehore gebracht, of wel er wordt geluidsoverlast veroorzaakt door brommers en scooters;

 • De groep (of personen daarin) gooit afval op straat of pleegt vernielingen aan gemeentelijk eigendommen (straatmeubilair, afvalbakken e.d.) en/of privé-eigendommen (woningen en auto’s e.d.);

 • De groep (of personen daarin) gooit (of dreigt met gooien) met vuurwerk richting voorbijgangers, omwonenden, politie en/of hulpdiensten.

De strafbepaling is geregeld in artikel 6.1 van de Algemene plaatselijke verordening 2020.

Artikel 5

Dit verlengingsbesluit wordt conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend gemaakt in het huis-en-huisblad De Brug. De verlenging van het samenscholingsverbod geldt tot 1 juni 2021

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 27-11-2020.

Burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht,

J. Heijkoop

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling