Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent schade aan straatwerk als gevolg van het leggen, in standhouden, verleggen en verwijderen van kabels en leidingen alsmede andere werkzaamheden in de openbare ruimte (Beleidsregel Schade Ingravingen Rotterdam)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent schade aan straatwerk als gevolg van het leggen, in standhouden, verleggen en verwijderen van kabels en leidingen alsmede andere werkzaamheden in de openbare ruimte (Beleidsregel Schade Ingravingen Rotterdam)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de directeur Stadsbeheer van 13 oktober 2020; registratienummer SB 20/0018282;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

 • -

  als gevolg van het leggen, in standhouden, verleggen en verwijderen van kabels en leidingen alsmede andere werkzaamheden in de openbare ruimte schade ontstaat aan straatwerk, gesloten verhardingen, natuursteenverharding en groenvoorzieningen;

 • -

  deze schade moet worden hersteld en de herstelkosten altijd voor rekening komen van de partij die deze schade heeft veroorzaakt;

 • -

  deze regeling de voorschriften beoogt vast te leggen met betrekking tot de wijze van herstel alsmede de verrekening van de herstelkosten van straatwerk, gesloten verharding, natuursteenverharding en groenvoorzieningen en de beheer- en degeneratiekosten;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  ingraver: de partij door wie of in wiens opdracht de openbare ruimte wordt opengebroken;

 • -

  ingraving: dat deel van de buitenruimte dat wordt opengebroken ten behoeve van werkzaamheden in de ondergrond;

 • -

  toezichthouder: de door het college aangewezen toezichthouder van het cluster Stadsbeheer.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze regeling is van toepassing op alle gevallen waarbij de openbare ruimte in eigendom bij de gemeente wordt opgebroken door derden vanwege:

  • a.

   het verrichten van werkzaamheden in de ondergrond;

  • b.

   het leggen, in standhouden, verleggen en verwijderen van kabels en leidingen;

  • c.

   het plaatsen van een object of een deel daarvan in de ondergrond.

 • 2. Deze regeling is niet van toepassing op gemeentelijke kabels en leidingen.

Artikel 3 Algemene uitgangspunten

 • 1. Op het herstel van de buitenruimte als gevolg van de in artikel 2 genoemde werkzaamheden zijn de voorschriften zoals opgenomen in het Handboek beheer ondergrond Rotterdam van toepassing.

 • 2. Het college stelt ingravers in de gelegenheid de door hen aangerichte schade aan verhardingen zelf te herstellen, met uitzondering van aquaflow, verhardingen van natuursteen en asfalt.

 • 3. Bij ingravingen in asfalt en natuursteen zorgt de ingraver voor de verdichting van de ingegraven buitenruimte, het herstel en verdichten van de fundering en het tijdelijk volledig en aansluitend dichtstraten van het wegdek met te leveren, in goede staat verkerende, reguliere betonstraatstenen. Het college herstelt het in asfalt en natuursteen ingegraven straatdeel, nadat het is ingeklonken, in overeenstemming met de vigerende tarieven.

 • 4. Bij ingravingen in asfalt en natuursteen van meer dan 1.000 m2 kan de ingraver het college verzoeken:

  • a.

   een aangepaste verschuldigde vergoeding vast te stellen; of

  • b.

   om zelf het herstel te mogen uitvoeren.

 • 5. Bij ingravingen in trottoirtegels en klinkers brengt het college, na het herstel door de ingraver, de kosten in rekening voor onderhoud na zetting, degeneratie en beheer in overeenstemming met de vigerende tarieven.

 • 6. Bij ingravingen in bijzondere bestrating kan het college nadere voorschriften met betrekking tot de uitvoering opleggen. Tevens kan het college project specifieke en werkelijke kosten doorberekenen aan de ingraver voor herstel van de buitenruimte. Het college bepaalt wanneer sprake is van bijzondere bestrating.

 • 7. De ingraver voert het herstel van de verharding direct na afloop van en aansluitend aan de werkzaamheden uit. Tot het gereedkomen van de herstelwerkzaamheden houdt de ingraver de wettelijk voorgeschreven afzettingen en bebording in stand.

 • 8. Bij ingravingen in plantsoenen herstelt de ingraver het groen. Indien plantwerk alleen kan worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen bepaalt de toezichthouder de termijn waarop herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Indien het uitgevoerde herstel onvoldoende is, brengt het college de kosten van herstel in overeenstemming met de vigerende tarieven in rekening bij de ingraver.

 • 9. Na gereedkomen van de herstelwerkzaamheden levert de ingraver de buitenruimte aan de toezichthouder op. De toezichthouder toetst of aan de uitvoeringsvoorschriften zoals opgenomen in het Handboek beheer ondergrond Rotterdam is voldaan.

 • 10. Indien blijkt dat er bij een hersteld oppervlak, ondanks een opleveringsinspectie van de toezichthouder, sprake is van verborgen gebreken of buiten proportionele schade, kan het college aan de ingraver een aanvullende vergoeding vragen dan wel hem in de gelegenheid stellen het oppervlak te herstellen.

 • 11. De ingraver herstelt, in overleg met de betrokken partijen, op kosten van de ingraver de schade aan objecten in de buitenruimte die eigendom van andere partijen zijn.

Artikel 4 Geen schadevergoeding

 • 1. Voor ingravingen in verharding of openbaar groen die op grond van de verkorte procedure, bedoeld in artikel 5, zevende lid van de Verordening beheer ondergrond Rotterdam of artikel 2, vierde lid, van de Telecommunicatieverordening of vergunning vrij op basis van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 zijn uitgevoerd, wordt geen schadevergoeding verhaald van de ingraver voor onderhoud, degeneratie en beheer.

 • 2. Indien sprake is van het aanleggen van een geveltuin die past binnen de daarvoor gestelde voorschriften wordt geen schadevergoeding verhaald van de ingraver voor onderhoud, degeneratie en beheer.

Artikel 5 Verhalen van overige schade

 • 1. Voor het verhalen van overige schade als bedoeld in deze regeling worden de tarieven toegepast uit de Tarieventabel in bijlage 1.

 • 2. De Tarieventabel in bijlage 1 is niet van toepassing, indien de schade betrekking heeft op:

  • a.

   bermen en gazons;

  • b.

   locaties buiten het ingegraven oppervlak;

  • c.

   verborgen gebreken.

Artikel 6 Schade aan groenvoorzieningen

 • 1. Schade aan groenvoorzieningen is aan de orde bij:

  • a.

   ingravingen waarbij de overlevingskans van de aanwezige beplanting gering is en de beplanting moet worden vervangen;

  • b.

   ingravingen waarbij dicht in de buurt van bomen wordt gewerkt;

  • c.

   ingravingen waarbij de ecologische kwaliteit van de groeiplaats wordt aangetast.

 • 2. Afhankelijk van de omvang van de ingraving kan het college het eerstejaars onderhoud groen en inboet beplanting na het eerste groeiseizoen opleggen.

 • 3. Zowel voorziene als onvoorziene schade aan bomen wordt vastgesteld op basis van de methode Raad of vervangingswaarde, genoemd in de artikelen 4:11h en 4:11i van de APV.

 • 4. De ingraver wordt in de gelegenheid gesteld om, afgezien van het herplanten van bomen, zelf al de nodige werkzaamheden te verrichten.

 • 5. De ingraver kan ook aan het college verzoeken om de werkzaamheden, op haarkosten, uit te voeren. Dat gebeurt op zakelijke basis, na een proces van offreren en opdrachtverlening.

Artikel 7 Schade welke ontstaat buiten de ingegraven buitenruimte

 • 1. Indien als gevolg van de ingraving schade ontstaat buiten de ingegraven buitenruimte aan gemeentelijke eigendommen zal het college deze schade verhalen op de ingraver.

 • 2. Afhankelijk van de specifieke situatie kan het college bepalen dat er voorafgaand aan de ingraving een gezamenlijke schouw en vastlegging plaatsvindt.

 • 3. Ontstane schades aan gemeentelijke eigendommen zullen door de toezichthouder met de ingraver gezamenlijk worden vastgelegd in een schaderapport en op foto.

Artikel 8 Schade door verborgen gebreken

 • 1. Indien na oplevering en goedkeuring van hersteld en geblokt straatwerk, blijkt dat het straatwerk buitenproportioneel is verzakt en dat dit gevaar oplevert voor de weggebruiker, wordt de ingraver in staat gesteld de verharding, opnieuw, te herstellen binnen vijf kalenderdagen na constatering van de verzakking.

 • 2. Als grenswaarde voor buitenproportioneel wordt aangehouden een langsonvlakheid tussen 15 mm en 30 mm, of dwarsonvlakheid over een lengte van 16% van de lengte van de ingegraven buitenruimte van 15 mm of meer welke zich binnen één jaar na het herstel door de ingraver of na het eerste herstel door de gemeente in het geval van asfalt, natuursteen en aquaflow voordoet.

 • 3. Indien een verzakking exorbitant buitenproportioneel is, wordt de ingraver in staat gesteld de verharding, opnieuw, te herstellen binnen twee kalenderdagen na constatering van de verzakking.

 • 4. Als grenswaarde voor exorbitant buitenproportioneel wordt aangehouden een langsonvlakheid van 30 mm of meer welke zich binnen één jaar na het herstel door de ingraver of na het eerste herstel door de gemeente in het geval van asfalt en natuursteen voordoet.

 • 5. Indien het college de buitenruimte tijdelijk afzet om veilig gebruik van de buitenruimte voor gebruikers mogelijk te houden, worden de kosten hiervan verhaald op de ingraver.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1. Deze regeling is niet van toepassing op werken en werkzaamheden als bedoeld in deze regeling waarover op het moment van in werking treden van deze regeling andere overeenkomsten zijn aangegaan tussen de gemeente Rotterdam en belanghebbenden.

 • 2. De Tarieventabel in bijlage 1 zoals deze luidde voor 1 januari 2024 (besluit van 20 december 2022, Gemeenteblad 2022, nr. 572676) blijft van toepassing op werkzaamheden die zijn verricht in de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Artikel 10 Intrekken oude regelingen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a.

  Schaderegeling Ingravingen 2015;

 • b.

  Tarieven 2016 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel Schade Ingravingen Rotterdam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage 1 Tarieventabel 2024

De tarieven voor schade als gevolg van werkzaamheden waarvoor instemming, toestemming of vergunning is vereist, zijn als volgt:

Tarieven Schaderegeling Ingravingen Rotterdam 2024

Type wegelement

Onderhoud en beheer per m2

Degeneratie ouder dan 5 jaar

Degeneratie van 3 jaar t/m 5 jaar

Degeneratie jonger dan 3 jaar

Tegels <15m2

 

€ 3,76

 

€ -

 

€ 9,77

 

€ 24,41

Tegels >15 m2

 

€ 2,92

 

€ -

 

€ 1,90

 

€ 4,75

Klinkers <15 m2

 

€ 5,84

 

€ 13,36

 

€ 25,29

 

€ 61,10

Klinkers >15 m2

 

€ 4,79

 

€ 4,44

 

€ 8,41

 

€ 20,33

Klinkers gefundeerd/ waterdoorlatende verharding

 

€ 12,53

 

€ -

 

€ -

 

€ -

Natuursteen <25 m2

 

€ 198,93

 

€ -

 

€ -

 

€ -

Natuursteen >25 m2

 

€ 161,93

 

€ -

 

€ -

 

€ -

Asfalt

 

€ 330,28

 

€ -

 

€ -

 

€ -

Herstel Berm / gazon

 

< 15 m2

1.95 per opbreking / gat

> 15 m2

€ 0.13 per m2

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 25 november 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)