Nadere regels Vergoeding onderhoud AED

Geldend van 23-11-2020 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Vergoeding onderhoud AED

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 27 oktober 2020;

gelet op artikel 3, artikel 6 vierde lid, artikel 7 tweede lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk;

b e s l u i t

vast te stellen de:

Nadere regels Vergoeding onderhoud AED

Artikel 1. Begripsomschrijving

a. AED: Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.

b. Openbare ruimte: gebied binnen de grenzen van de gemeente Moerdijk, dat gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk is voor het publiek.

c. HartslagNu: het reanimatie oproepsysteem van Nederland (www.hartslagnu.nl).

Artikel 2. Beleidsdoel

Een bijdrage leveren aan het onderhouden en in stand houden van een dekkend netwerk van AED’s in de gemeente Moerdijk die 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikbaar zijn om de overlevingskansen van inwoners met een fibrillerend hart (volksmond hartstilstand ) te vergroten.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Bijdrage in het onderhoud van een AED in de gemeente Moerdijk die 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar is en is geregistreerd en aangesloten bij HartslagNu.

Artikel 4. Doelgroep

Particulieren of (vrijwilligers)organisaties die eigenaar of beheerder zijn van een AED die 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar is binnen de gemeente Moerdijk en is geregistreerd en aangesloten bij HartslagNu.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

  • 1.

    Alleen AED’s die 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar zijn binnen de gemeente Moerdijk en zijn geregistreerd en aangesloten bij HartslagNu komen in aanmerking voor subsidie.

  • 2.

    Alleen particulieren of (vrijwilligers)organisaties die eigenaar of beheerder zijn van een AED, en als zodanig zijn geregistreerd en aangesloten bij HartslagNu, en 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is binnen de gemeente Moerdijk kunnen een aanvraag indienen.

Artikel 6. Aanvraag

Aanvraag gebeurt door middel van het beschikbare (digitale) aanvraagformulier. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7. Bepaling subsidiehoogte

De subsidiehoogte bedraagt € 100,- per AED per kalenderjaar.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening kan de subsidie op ieder moment in een kalenderjaar, maar in ieder geval voor 1 december in het betreffende kalenderjaar worden aangevraagd.

Artikel 9. Beslistermijn

In afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening beslist het college binnen 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 10. Vaststelling

De subsidie wordt door burgemeester en wethouders direct vastgesteld.

Artikel 11. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 12. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels Vergoeding onderhoud AED”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk in de vergadering van 27 oktober 2020.

De secretaris,

Ir. J.C. Slagboom

De burgemeester,

J.P.M. Klijs