Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland houdende regels omtrent diverse subsidieplafonds behorende bij de Begroting 2021 (Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Begroting 2021)

Geldend van 18-11-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland houdende regels omtrent diverse subsidieplafonds behorende bij de Begroting 2021 (Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Begroting 2021)

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 oktober 2020, met het besluitnummer PZH-2020-747840424;

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Begroting 2021;

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

  • 1. De subsidieplafonds voor de in de bij dit artikel behorende tabel I genoemde subsidieregelingen worden vastgesteld op de in de tabel opgenomen bedragen.

  • 2. De subsidieplafonds voor de in de bij dit artikel behorende tabel II genoemde subsidieregelingen worden verhoogd, dan wel verlaagd, met de in de tabel opgenomen bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De subsidieplafonds worden verdeeld overeenkomstig de in de bij artikel 1 behorende tabellen opgenomen wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Begroting 2021.

Ondertekening

Den Haag, 11 november 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier,

voorzitter

Bijlage 1 Tabellen behorende bij de artikelen 1 en 2 van het Besluit vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Begroting 2021

Tabel I

Subsidieplafonds Begroting 2021

Subsidieregeling en nummer

Bedrag subsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.21 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland 2013

€ 55.000.000

2021

Volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in artikel 3 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zuid-Holland 2013

1.6.47 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

€ 500.000

2021

Volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in artikel 9 van de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

1.6.68 Subsidieregeling

natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

€ 1000.000

2021

Deels op volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in artikel 2.9 , deels op basis van kwalitatieve criteria, zoals bepaald in artikel 3.8 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

1.6.69 Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland

€ 12.000.000

2021

 

1.6.74 Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 voor de paragrafen 9, 12, 13, 16, 16B en 17

€ 17.518.000

2021

 

1.6.76 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

€ 5.285.000

2021

Deels op volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in de artikelen 1.3 en 2.8.8, deels op basis van kwalitatieve criteria, zoals bepaald in artikel 2.4.7 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

1.6.82 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

€ 500.000

2021

Deels op volgorde van binnenkomst, deels op basis van loting zoals bepaald in artikel 2.8 en artikel 3.8 van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

1.6.85 Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

€ 1.500.000

2021

Volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in artikel 9 van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

1.6.86 Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

€ 1.925.000

2021

Volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in de artikelen 2.8, 2a.8, 3.8, 3a.8, 4.8 en 5.8 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

1.6.88 Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

€ 750.000

2021

Volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in artikel 9 van de Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

1.6.92 Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2020

€ 250.000

2021

Kwalitatieve criteria, zoals bepaald in artikel 9 van de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse journalistiek

€ 664.000

1 december 2020 t/m 31 december 2021

 

Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

€ 2.000.000

2021

 

Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland

€ 1.500.000

2021

 

Tabel II verhogingen/verlagingen subsidieplafonds Begroting 2021

Subsidieregeling en nummer

Bedrag verhoging

Was/wordt

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

-€ 50.000

€ 1.650.000/€ 1.600.000

2021

Kwalitatieve criteria, zoals bepaald in de artikelen 10 en 23 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013