Besluit van Gedeputeerde Staten van 6 oktober 2020, PZH-2020-747840424, houdende regels omtrent diverse deelsubsidieplafonds behorende bij de behorende bij de Begroting 2021 (Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Begroting 2021)

Geldend van 18-11-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 6 oktober 2020, PZH-2020-747840424, houdende regels omtrent diverse deelsubsidieplafonds behorende bij de behorende bij de Begroting 2021 (Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Begroting 2021)

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten:

Vast te stellen onder voorbehoud dat subsidieplafonds voor deze regelingen door Provinciale Staten worden vastgesteld, het “Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Begroting 2021”

Artikel 1 Hoogte deelsubsidieplafond

De deelsubsidieplafonds voor de in de bij dit artikel behorende tabel genoemde subsidieregelingen worden vastgesteld op de in de tabel opgenomen bedragen.

Artikel 2 Verdelingsmaatstaf

De deelsubsidieplafonds worden verdeeld overeenkomstig de in de bij artikel 1 behorende tabel opgenomen wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Begroting 2021

Ondertekening

Den Haag, 6 oktober 2020

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. J. Smit, voorzitter

drs. H.M.M. Koek, secretaris

Tabel behorende bij de artikelen 1 en 2 van het Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Begroting 2021

Subsidieregeling

Paragraaf

Bedrag deelsubsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

2 restauratie rijksmonumenten

€ 1.350.000

1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Kwalitatieve criteria, zoals bepaald in de artikelen 10 en 23 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

 

3 herbestemming rijksmonumenten

€ 250.000

1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Kwalitatieve criteria, zoals bepaald in de artikelen 10 en 23 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

1.6.76 Subsidieregeling

groen Zuid-

Holland 2016

2.1 Ganzenrustgebieden

€ 130.000

1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Deels op volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in de artikelen 1.3 en 2.8.8, deels op basis van kwalitatieve criteria, zoals bepaald in artikel 2.4.7 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

 

2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden Landbouw

€ 200.000

1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Deels op volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in de artikelen 1.3 en 2.8.8, deels op basis van kwalitatieve criteria, zoals bepaald in artikel 2.4.7 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

 

2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden

€ 0

1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Voor deze paragraaf kunnen geen aanvragen worden ingediend

 

2.4 Groenparticipatie

€ 0

1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Voor deze paragraaf kunnen geen aanvragen worden ingediend

 

2.5 Betrokkenheid groen en natuur

€ 0

1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Voor deze paragraaf kunnen geen aanvragen worden ingediend

 

2.6 Verwerving en inrichting ecologische verbindingen

€ 1.500.000

1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Deels op volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in de artikelen 1.3 en 2.8.8, deels op basis van kwalitatieve criteria, zoals bepaald in artikel 2.4.7 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

 

2.7 art 10 natuurbeschermingswet 1998

€ 35.000

1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Deels op volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in de artikelen 1.3 en 2.8.8, deels op basis van kwalitatieve criteria, zoals bepaald in artikel 2.4.7 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

 

2.8 Innovatieve pilots Groene Cirkels

€ 75.000

1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Deels op volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in de artikelen 1.3 en 2.8.8, deels op basis van kwalitatieve criteria, zoals bepaald in artikel 2.4.7 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

 

2.9 Boerenlandpaden

€ 70.000

1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Deels op volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in de artikelen 1.3 en 2.8.8, deels op basis van kwalitatieve criteria, zoals bepaald in artikel 2.4.7 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

 

2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven op duurzame landbouw

€ 75.000

1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Deels op volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in de artikelen 1.3 en 2.8.8, deels op basis van kwalitatieve criteria, zoals bepaald in artikel 2.4.7 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016