Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels omtrent subsidie voor kinderen- en jongerenactiviteiten (Nadere subsidieregeling voor kinderen- en jongerenactiviteiten)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels omtrent subsidie voor kinderen- en jongerenactiviteiten (Nadere subsidieregeling voor kinderen- en jongerenactiviteiten)

Burgemeester en wethouders van Deventer,

BESLUITEN

De actualisering Nadere subsidieregeling kinderen- en jongerenactiviteiten vast te stellen;

Artikel 1 Doel regeling

Deze regeling is gebaseerd op artikel 1.3, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Deventer en heeft tot doel:

 • -

  de ontmoeting tussen kinderen/jongeren of het uitvoeren van activiteiten voor en door kinderen/jongeren uit de gemeente Deventer te bevorderen. Bij het uitvoeren van activiteiten voor en door kinderen/jongeren verleent de subsidieaanvrager hun medewerking;

 • -

  activiteiten die het pesten van kinderen tegen gaat te ondersteunen;

 • -

  activiteiten te ondersteunen voor kinderen die vanwege persoonlijke omstandigheden niet kunnen deelnemen aan een activiteit.

Artikel 2 Subsidieaanvraag

 • 1. Aanvragen om subsidie op basis van deze regeling kunnen worden ingediend door een organisatie, een vereniging, een vrijwilligersorganisatie, een stichting of een zelfstandige, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 2. Een subsidieaanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe bestemd aanvraagformulier.

 • 3. Aanvraagformulieren, inclusief alle bijlagen, die volledig zijn ingevuld en binnen de indieningstermijn zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

 • 4. Onderdeel van de subsidieaanvraag is een projectplan en een reële en sluitende begroting.

 • 5. Het projectplan beschrijft de inhoud van de activiteit, voor wie het georganiseerd wordt, wat de verwachte deelname is en in welke mate deze bijdraagt aan de doelstelling van de regeling.

 • 6. Indien ook derden een financiële bijdrage leveren in de vorm van een subsidie, sponsorbijdragen, of een bijdrage in natura, wordt dit in de subsidieaanvraag vermeld.

Artikel 3 Algemene subsidievoorwaarden

 • 1. De activiteit waarvoor subsidie wordt verleend vindt geheel of gedeeltelijk in de gemeente Deventer plaats.

 • 2. De doelgroep bestaat uit kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar.

 • 3. De activiteit is openbaar toegankelijk.

 • 4. Er dient sprake te zijn van een aantoonbaar begrotingstekort bij het organiseren van de activiteit.

 • 5. Het aangevraagde bedrag moet in redelijke verhouding staan tot de duur, het bereik en het te verwachten effect of resultaat van de activiteit.

 • 6. De aanvrager dient zelf ook een passende eigen bijdrage te leveren naar aard van de activiteit.

 • 7. Deze regeling is niet van toepassing indien de aanvrager gebruik maakt of kan maken van andere subsidieregelingen of ondersteuning, tenzij een combinatie van activiteiten dit mogelijk maakt.

 • 8. Personeelskosten (niet zijnde een vrijwilligersvergoeding), kosten voor eten en drinken, verblijfkosten en kosten voor het indienen van de subsidieaanvraag komen niet voor een subsidie in aanmerking.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Het college verleend geen subsidie voor:

 • 1.

  activiteiten met een commercieel karakter;

 • 2.

  activiteiten waarbij sprake is van een winstoogmerk;

 • 3.

  activiteiten met een charitatieve doelstelling;

 • 4.

  oprichtings-, notariskosten e.d.;

 • 5.

  activiteiten binnen eigen verenigingsverband;

 • 6.

  activiteiten voor de eigen achterban/jeugdleden

 • 7.

  activiteiten die al zijn begonnen of afgerond voordat de subsidieaanvraag is ingediend.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1. De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling vast.

 • 2. De beschikbare subsidie wordt verdeeld op grond van het criterium ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Hierbij geldt als datum van indiening van de subsidieaanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

 • 3. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 5.000,--.

 • 4. Subsidie achteraf wordt niet verstrekt.

Artikel 6 Indieningstermijn

De subsidie wordt uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteiten aangevraagd. Het college kan in bijzondere gevallen op verzoek van de aanvrager eenmalig een andere termijn vaststellen.

Artikel 7 Beslissing op subsidieaanvraag

 • 1. Het college neemt binnen dertien weken een besluit tot subsidieverlening.

 • 2. Indien een subsidie wordt verleend, zal het subsidiebedrag als voorschot aan de aanvrager worden uitbetaald.

 • 3. Het college kan bij de subsidieverlening aanvullende verplichtingen opleggen.

Artikel 8 Subsidievaststelling

 • 1. De ontvanger van subsidie dient binnen drie maanden na afloop van de activiteit waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening een andere termijn is vermeld.

 • 2. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag;

  • b.

   de financiële verantwoording van de inkomsten en uitgaven.

 • 3. Het college beslist binnen tien weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie en kan deze termijn eenmalig met ten hoogste vier weken verdagen.

 • 4. Indien uit de verantwoording blijkt dat de verstrekte subsidie gedeeltelijk of geheel niet nodig is geweest, is het college bevoegd de subsidie voor dat deel terug te vorderen.

Artikel 9 Meldingsplicht

 • 1. Het niet of slechts gedeeltelijk doorgaan van de activiteit of wijziging van het programma dient door de subsidieontvanger onmiddellijk te worden gemeld.

 • 2. Indien slechts ten dele of in zijn geheel niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden of de verplichtingen, kan het college de subsidie gedeeltelijk of geheel intrekken of wijzigen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2021.

 • 2. Op subsidies die zijn verleend voor de in het eerste lid genoemde datum, maar op die datum nog niet zijn vastgesteld, blijft de huidige Nadere subsidieregeling jongerenorganisaties en jongerenactiviteiten” van kracht.

 • 3. De Nadere subsidieregeling jongerenorganisaties en jongerenactiviteiten wordt per 1 januari 2021 ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Nadere subsidieregeling voor kinderen- en

jongerenactiviteiten”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 1 september 2020

Burgemeester en wethouders van Deventer,

de secretaris,

M.A. Kossen

de burgemeester,

R.C. König