Regeling adviescommissie bezwaarschriften college van burgemeester en wethouders en burgemeester gemeente Barneveld

Geldend van 16-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2020

Intitulé

Regeling adviescommissie bezwaarschriften college van burgemeester en wethouders en burgemeester gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld en de burgemeester;

ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de:

Regeling adviescommissie bezwaarschriften college van burgemeester en wethouders en burgemeester gemeente Barneveld

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  adviescommissie: commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de wet;

 • b.

  belanghebbende: de indiener van het te behandelen bezwaarschrift en, voor zover van toepassing, anderen van wie bekend is dat zij ten opzichte van de komende beslissing op bezwaar belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 van de wet zijn;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  verwerend orgaan: het bestuursorgaan van de gemeente Barneveld dat het bestreden besluit heeft genomen, niet zijnde de gemeenteraad;

 • e.

  wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Inleidende bepaling adviescommissie

 • 1. Er is een adviescommissie die beslissingen op bezwaar tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en leerplichtambtenaren van de gemeente Barneveld voorbereidt.

 • 2. De adviescommissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaren die zijn ingediend tegen besluiten op grond van regelingen ter zake van gemeentelijke belastingen (inclusief de Wet waardering onroerende zaken).

Artikel 3 Samenstelling adviescommissie

 • 1. De adviescommissie bestaat uit één externe voorzitter, en tenminste één extern lid en een secretaris.

 • 2. Met uitzondering van de secretaris hebben de voorzitter en het andere externe lid van de adviescommissie geen dienstverband bij en doen ook geen advieswerkzaamheden voor de gemeente Barneveld.

 • 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde voorzitter alsmede het externe lid worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

Artikel 4 Secretaris

 • 1. De secretaris van de adviescommissie heeft een dienstverband bij, of werkt op basis van een inhuurcontract voor, de gemeente Barneveld.

 • 2. De rol van secretaris wordt wisselend vervuld door personen die werkzaam zijn bij het gemeentelijke team dat belast is met de behandeling van het bezwaarschrift.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1. De voorzitter en het externe lid worden in eerste instantie benoemd voor een periode van één jaar. Na het verstrijken van deze periode worden zij, bij gebleken geschiktheid, benoemd voor een periode van drie jaar.

 • 2. De voorzitter en het externe lid kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt door de postkamer de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de secretaris van de adviescommissie gesteld.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor toepassing van deze regeling uitgeoefend door de secretaris van de adviescommissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:15;

 • d.

  artikel 6:17;

 • e.

  artikel 7:1a;

 • f.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • g.

  artikel 7:6, vierde lid;

 • h.

  artikel 7:10, derde en vierde lid;

 • i.

  artikel 7:13, tweede lid.

Artikel 8 Uitkomst informele fase c.q. vooronderzoek

 • 1. De adviescommissie neemt kennis van de uitkomst van de informele fase, indien deze heeft plaatsgevonden.

 • 2. De adviescommissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 3. De adviescommissie kan het verwerend orgaan vragen om schriftelijk verweer te voeren. Toezending van het verweerschrift aan belanghebbende door de adviescommissie vindt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de hoorzitting plaats.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1. De secretaris bepaalt de plaats en tijd van de hoorzitting, waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de adviescommissie te laten horen.

 • 2. De adviescommissie beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet. Als zij besluit af te zien van het horen, doet de secretaris daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

 • 3. De secretaris nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan tenminste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk uit.

 • 4. De hoorzitting van de adviescommissie is openbaar, tenzij de voorzitter oordeelt dat deze achter gesloten deuren moet plaatsvinden.

 • 5. Van het horen wordt geen schriftelijk verslag gemaakt, tenzij bezwaarmaker daar om verzoekt. Het besprokene ter zitting wordt vastgelegd op audioapparatuur. Hiervan wordt aan het begin van de hoorzitting mededeling gedaan door de voorzitter. Een digitale opname van de hoorzitting is altijd opvraagbaar voor de belanghebbenden.

Artikel 10 Raadkamer en advies

 • 1. De adviescommissie beslist en beraadslaagt achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2. De adviescommissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij de stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 3. Het advies is gemotiveerd, omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift en wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 11 Uitbrenging advies

Het advies wordt tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

Artikel 12 Inwerkingtreding en overgangsregeling

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2020.

 • 2. Als de indiener van een bezwaarschrift voor 12 november 2020 gehoord is of als voor die datum bepaald is dat op grond van artikel 7:3 van de wet van horen wordt afgezien, is deze regeling niet op dat bezwaarschrift van toepassing.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling adviescommissie bezwaarschriften college van burgemeester en wethouders, burgemeester en leerplichtambtenaren gemeente Barneveld.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 25 augustus 2020,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. van Steden

Secretaris

dr. J.W.A. van Dijk,

Burgemeester

Burgemeester

dr. J.W.A. van Dijk