Subsidieregeling energiecollectieven gemeente Westerkwartier 2020

Geldend van 18-09-2020 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling energiecollectieven gemeente Westerkwartier 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

overwegende dat het gewenst is om voor het verlenen van subsidies aan energiecollectieven een nadere regeling vast te stellen als bedoeld in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

gelet op titel 4.2. Subsidies in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

B E S L U I T :

vast te stellen de

Subsidieregeling energiecollectieven gemeente Westerkwartier 2020.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1. Een energiecollectief of bewonersgroep is een groep van ten minste drie bewoners, al dan niet georganiseerd in de vorm van een rechtspersoon.

 • 2. Een lokaal energieproject is een project waarin een energiecollectief samen met de lokale gemeenschap werkt aan energiebesparing en/of lokale opwekking van eigen duurzame energie.

Artikel 2 Doelstelling en resultaat

Door de subsidieverlening wordt bijgedragen aan de oprichting van energiecollectieven en het ontstaan van lokale energieprojecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie en worden de energiecollectieven geholpen om tot uitvoering te komen.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor aanvragen bedraagt € 20.000 per jaar.

 • 2. Per lokaal energiecollectief is maximaal € 5.000 beschikbaar.

 • 3. De beschikbare subsidiegelden worden verdeeld op volgorde van ontvangst (dag en tijdstip) van de subsidieaanvragen.

 • 4. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de beschikbare gelden de dag en tijdstip waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van ontvangst.

Artikel 4 Vereisten aanvragers

De subsidie kan worden aangevraagd door een energiecollectief uit de gemeente Westerkwartier voor het oprichten van een energiecollectief en/of het opzetten van een lokaal energieproject.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1. Aanvragen voor de subsidie Energiecollectieven Westerkwartier kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

 • 2. Indien de aanvragende bewonersgroep niet is georganiseerd in de vorm van een rechtspersoon, dan dient een van de bewoners in de bewonersgroep de aanvraag in mede namens de andere betrokken bewoners.

 • 3. De aanvraag wordt ingediend door het digitaal versturen van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met begrotingsplan en projectplan als verplichte bijlage.

 • 4. Bij de aanvraag moet opgave worden gedaan van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook, die al zijn of nog zullen worden ontvangen van (andere) overheidsinstanties voor activiteiten waarvoor de subsidie op grond van deze regeling wordt aangevraagd.

 • 5. Als de aanvrager niet is georganiseerd in een rechtsvorm, dient een lijst te worden overlegd namens welke bewoners de aanvraag wordt ingediend.

 • 6. Een lokaal energiecollectief kan slechts eenmaal in de vijf jaar een aanvraag doen voor subsidie op grond van deze subsidieregeling.

Artikel 6 Projectplan

In het projectplan komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

 • a.

  beschrijving van het project, de doelstelling en de actuele stand van zaken;

 • b.

  draagvlak en betrekken dorpsbewoners;

 • c.

  de projectbegroting met daarin duidelijk aangegeven waaraan de subsidie wordt besteed.

Artikel 7 Mogelijkheid tot aanvulling

De aanvraag wordt beoordeeld op compleetheid. Indien een aanvraag als niet compleet wordt beoordeeld, krijgt de aanvrager hierover schriftelijk bericht en wordt hij in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. De aanvraag dient uiterlijk binnen acht weken nadat aan de aanvrager het schriftelijke bericht is verzonden compleet te zijn, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Een aanvraag wordt getoetst aan de hand van de volgende criteria:

 • a.

  het project levert op korte en/of langere termijn een positieve bijdrage aan de realisatie van het beleidsdoel om 50% CO2-reductie te realiseren in 2030 door middel van energiebesparing en/of duurzame energieopwekking;

 • b.

  de activiteiten vinden plaats in de gemeente Westerkwartier;

 • c.

  het project draagt bij aan versterking van de leefbaarheid in het dorp. Er is een aantoonbaar draagvlak onder bewoners/belanghebbenden, of er is voldoende onderbouwd dat dit is te verkrijgen;

 • d.

  het project dient realistisch en (financieel) haalbaar te zijn;

 • e.

  bij inhuur van deskundigen dient het product dat wordt opgeleverd te worden omschreven;

 • f.

  de initiatiefnemers zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om het project te realiseren. Deze zelfwerkzaamheid is zichtbaar in het voorstel;

 • g.

  het energiecollectief heeft als oogmerk sociale, ecologische en economische waarde te creëren door het uitvoeren van gemeenschappelijke duurzame energieprojecten en/of een coöperatie hiertoe op te richten. De activiteiten dienen gericht te zijn op het creëren van lokale waarde voor haar deelnemers en nadrukkelijk niet bedoeld om winst te maken anders dan noodzakelijk is voor de vorming van een buffer om de continuïteit van het collectief op langere termijn te kunnen waarborgen.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

 • 1. Subsidiabele kosten zijn proces- en organisatiekosten waaronder wordt verstaan: kosten ten behoeve van zaalhuur en catering voor bewonersbijeenkomsten, flyermateriaal voor promotie, ledenwervingsactiviteiten, haalbaarheidsonderzoeken, oprichten coöperatie, ontwikkeling van een business case.

 • 2. Niet-subsidiabele kosten zijn eigen ureninvestering, aflossing schulden, en exploitatiekosten.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt in ieder geval niet toegekend indien:

 • a.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 4;

 • b.

  niet voldaan wordt aan de toetsingscriteria opgenomen in artikel 8;

 • c.

  de aanvrager binnen deze regeling voor het lokaal energiecollectief een totaalbedrag hoger dan € 5.000 aanvraagt;

 • d.

  deze wordt ingezet voor financiering van eigen uren;

 • e.

  niet voldaan wordt aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. Wijzigingen in het project(onderdeel) waarvoor subsidie is verleend die het detailniveau overstijgen, worden schriftelijk en onverwijld ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. De subsidieontvanger houdt een financiële administratie bij en geeft indien door het college van burgemeester en wethouders gevraagd inzicht in de besteding van de subsidie.

 • 3. De subsidieontvanger is bereid om de resultaten van het project met andere partijen uit de gemeente Westerkwartier te delen.

 • 4. De subsidie wordt binnen een jaar na verlening door de subsidieontvanger uitgegeven, tenzij hierover afwijkende afspraken worden gemaakt tussen de aanvrager en de subsidieverstrekker.

Artikel 12 Vaststelling subsidie

 • 1. Binnen 6 weken na ontvangst van de complete subsidieaanvraag wordt op de subsidieaanvraag besloten.

 • 2. De subsidie wordt bij de verlening meteen vastgesteld.

 • 3. De verleende subsidie wordt binnen twee weken na het besluit tot verlening in één keer volledig overgemaakt aan de aanvrager.

Artikel 13 Evaluatie en bijstelling

De ‘Subsidieregeling energiecollectieven Westerkwartier’ wordt in december van ieder jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld vanaf 1 januari van het opvolgende kalenderjaar.

Artikel 14 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 15 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald worden als Subsidieregeling energiecollectieven gemeente Westerkwartier 2020.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 8 september 2020

A. van der Tuuk, burgemeester A. Schulting, secretaris