Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels met betrekking tot verstrekking van subsidie voor het organiseren van evenementen op het gebied van watersport waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven (Subsidieregeling watersport 2021)

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels met betrekking tot verstrekking van subsidie voor het organiseren van evenementen op het gebied van watersport waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven (Subsidieregeling watersport 2021)

Nummer: 202044373

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op:

de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling watersport 2021’

Subsidieregeling watersport 2021

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. watersport: vormen van sport die in of op het water beoefend worden, niet zijnde gemotoriseerde watersport;

 • b. evenement: een voor publiek toegankelijke activiteit of gebeurtenis die plaatsvindt in de gemeente Lelystad en is gericht op watersport en waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven, bijvoorbeeld via de media, affiches en programmabladen;

 • c. organisatie: rechtspersoon die zich ten doel stelt activiteiten te organiseren voor personen die sport of bewegingsactiviteiten beoefenen en of die nauw betrokken zijn bij sport of bewegingsactiviteiten;

 • d. internationaal karakter: watersportactiviteit met minstens 50% internationale deelnemers;

 • e. nationaal karakter: voor zover er geen sprake is van een activiteit met een internationaal karakter;

 • f. goed doel: zaak van algemeen maatschappelijk belang ten behoeve waar men geld of goederen aan kan geven;

 • g. ASVL: Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad;

 • h. start van de activiteit: datum waarop de activiteit voor het publiek toegankelijk wordt gesteld;

 • i. vrijwilligerswaardering: een waardering in natura verstrekt door de organisatie aan vrijwilligers die medewerking verlenen aan de activiteit.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verlening van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021 of de daarop volgende jaren en voor zover het past binnen het gestelde in de ASVL.

Artikel 3. Activiteiten

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen richten zich op het organiseren van evenementen op het gebied van watersport in de gemeente Lelystad waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven.

Artikel 4. Doelen

Het doel van deze regeling is het ondersteunen bij en stimuleren van de activiteiten, genoemd onder artikel 3, deze dragen bij aan:

 • a. de belangstelling voor sport en bewegen in de gemeente Lelystad; en/of

 • b. de sport- en beweegparticipatie van de inwoners van de gemeente Lelystad; en/of

 • c. de ontwikkeling en versterking van het sport- en beweegklimaat in de gemeente Lelystad, het gebied van watersport; en/of

 • d. de ontwikkeling van de gemeente Lelystad als watersportstad.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een organisatie zonder winstoogmerk.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag tot verlening van subsidie wordt, in afwijking van artikel 9, derde lid, van de ASVL, ingediend minimaal 8 weken en maximaal 26 weken voor de start van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Een aanvraag kan niet eerder worden ingediend dan vanaf 1 augustus voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen, dienen direct betrekking te hebben op de activiteit. Dit zijn organisatiekosten, waaronder in elk geval:

 • a. materiaalkosten;

 • b. promotiekosten;

 • c. huur accommodatie;

 • d. kosten voor noodzakelijke vergunningen;

 • e. transportkosten voor vervoer van materialen voor de activiteit;

 • f. prijzen (materiële waardering in de vorm van bekers, medailles, e.d., niet zijnde financiële middelen);

 • g. vrijwilligerswaarderingen tot een maximum van 5% van de verleende subsidie.

Artikel 8. Niet subsidiabele kosten

Kosten die in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking komen:

 • a. reis- en verblijfskosten;

 • b. cateringkosten;

 • c. bestuurs- en administratiekosten;

 • d. vergoeding uren eigen inzet en eventueel personeelskosten van de aanvrager;

 • e. kosten die al op andere wijze zijn of worden gesubsidieerd;

 • f. de aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte BTW die door hem kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd.

Artikel 9. Aanvraag

In aanvulling op het gestelde in artikel 8 van de ASVL moet de aanvrager de volgende onderbouwingen bij zijn aanvraag overleggen:

 • a. omschrijving op welke wijze de gesubsidieerde activiteit bijdraagt aan de doelen zoals omschreven in artikel 4;

 • b. omschrijving op welke wijze openbare bekendheid wordt gegeven aan de gesubsidieerde activiteit;

 • c. indien van toepassing een overzicht of onderbouwde inschatting van het aantal internationale deelnemers.

Artikel 10. Hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag bedraagt:

 • a. maximaal € 4.000,- per aanvraag met een nationaal karakter;

 • b. maximaal € 8.000,- per aanvraag met een internationaal karakter;

 • c. minimaal € 1.000,- per aanvraag.

 • 2. Het onder lid 1 opgenomen subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.

 • 3. De gerealiseerde subsidiabele kosten zijn bepalend voor de vaststelling van de subsidie. De vastgestelde subsidie kan nooit hoger zijn dan de verleende subsidie.

Artikel 11. Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks, voorafgaand aan het subsidiejaar, het subsidieplafond vast.

Artikel 12. Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3. Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 13. Aanvullende weigerings-, intrekkings- of terugvorderingsgronden

In aanvulling op artikel 11 van de ASVL komt een aanvrager ook niet in aanmerking voor subsidie indien:

 • a. de activiteit geen betrekking heeft op watersport;

 • b. de activiteit een winstoogmerk heeft;

 • c. de subsidie een financiële bijdrage vormt voor een goed doel waarvoor de activiteit wordt georganiseerd;

 • d. het college in het betreffende subsidie jaar voor een vergelijkbare activiteit reeds subsidie heeft verleend aan de aanvrager;

 • e. de gesubsidieerde activiteit niet wordt uitgevoerd in het kalenderjaar waarin de subsidie is verstrekt.

Artikel 14. Eindverantwoording

In aanvulling op hoofdstuk 6 van de ASVL, dient bij de eindverantwoording tevens de volgende onderbouwing te worden overlegd:

 • a. bewijs dat de activiteit plaats heeft gevonden;

 • b. bewijs dat aan de gesubsidieerde activiteit publicitaire bekendheid is gegeven en deze voor het publiek toegankelijk is geweest;

 • c. Indien van toepassing bewijs dat minimaal 50% internationale deelnemers aan de activiteit deel hebben genomen.

Artikel 15. Aanvullende verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring;

 • 2. De subsidieontvanger meldt onmiddellijk iedere wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overgelegd.

 • 3. De subsidiabele kosten dienen aantoonbaar te zijn middels facturen en bijbehorende bancaire afschrijving. In het geval van een contante betaling dient hiervan een onderbouwing te zijn in de vorm van een door beide partijen ondertekende kwitantie (voorzien van tenminste de NAW gegevens begunstigde) en een onderbouwing van de pinopname van de bankrekening van de subsidieontvanger.

 • 4. De subsidies < € 5.000,- worden op basis van artikel 12 van de ASVL doorgaans direct vastgesteld. Indien blijkt dat de subsidiabele kosten lager zijn dan begroot, dient hiervan actief melding te worden gemaakt. De subsidie wordt dan opnieuw vastgesteld.

Artikel 16. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 5, buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling watersport 2021’.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang 1 augustus 2020 en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die betrekking hebben op 2021 en de daaropvolgende jaren.

 • 3. De ‘Subsidieregeling watersport’ treedt uit werking per 1 januari 2021, voor zover hierna niet van wordt afgeweken.

 • 4. Op aanvragen tot verlening van subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, zijn de bepalingen van de ‘Subsidieregeling watersport’ van toepassing.

 • 5. Subsidies die worden aangevraagd na de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling maar betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in 2020, worden behandeld overeenkomstig de ‘Subsidieregeling watersport’.

Lelystad, 10 juli 2020.

 

Het college van de gemeente Lelystad,

 

de locosecretaris, de locoburgemeester,

Ondertekening