Subsidieregeling investeringssubsidies voor verenigingen

Geldend van 14-04-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling investeringssubsidies voor verenigingen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel

Zijn van mening dat het gewenst is verenigingen, die een eigen accommodatie of materialen hebben, te ondersteunen.

Gelet op artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Beesel.

Besluiten vast te stellen

de Uitvoeringsregel investeringssubsidies voor verenigingen

Artikel 1 begripsomschrijvingen

In deze regeling verstaan wij onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Beesel

 • b.

  accommodatie: een gebouw of terrein in eigendom van de organisatie, dat noodzakelijk is om de (kern)activiteiten van de organisatie uit te voeren.

Artikel 2 activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een investeringssubsidie verstrekken wij voor de volgende investeringen groter dan € 10.000:

 • a.

  uitbreiding en of renovatie van een accommodatie. (ver) nieuwbouw wanneer renovatie niet meer mogelijk is.

 • b.

  het toegankelijk maken van een accommodatie voor mensen met een beperking.

 • c.

  Aanschaf van materialen uitgezonderd muziekinstrumenten en kleding.

Artikel 3 doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling verstrekken wij uitsluitend aan een verenigingen uit de gemeente Beesel. Deze verenigingen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 4: subsidieaanvraag: in te dienen stukken

Bij het indienen van de aanvraag moet de vereniging de volgende stukken overleggen:

 • a.

  een kostenspecificatie of -raming van de voorgenomen investering;

 • b.

  een plan tot financiering van de investering. De raming van de gevolgen voor de exploitatie, die uit de investering voortvloeien;

 • c.

  aan de hand van voornoemd plan dient de aanvrager duidelijk te maken dat meerdere subsidiënten (buiten de aanvrager en de gemeente) aan de financiering bijdragen. Stapeling met subsidies van andere subsidieverstrekkers is toegestaan.

 • d.

  meest recente jaarrekening en overzicht van bezittingen en schulden.

 • e.

  een inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor zover de gemeente deze inschrijving niet bezit.

 • f.

  een actuele ledenlijst.

 • g.

  bij de aanvraag voor bouwwerkzaamheden moet een vereniging 3 offertes indienen. Als de vereniging geen drie offertes kan overleggen dan wenst het college een onafhankelijke toets door een door de gemeente te benoemen calculatiebureau. De kosten hiervan komen voor rekening van de aanvrager.

Artikel 5 subsidie voorwaarden

De aanvrager dient aan te tonen dat:

 • a.

  er een noodzaak voor de investering aanwezig is.

 • b.

  De accommodatie bijdraagt aan een maatschappelijk doel

 • c.

  het subsidieverzoek past binnen het gemeentelijke (accommodatie) beleid:

  • handhaven van maatschappelijke -accommodaties is geen doel op zich.

  • accommodaties die door de gemeente ondersteund worden moeten multifunctioneel, duurzaam en toegankelijk voor meerdere groepen zijn.

  • Bij nieuwe initiatieven zoeken we samen met de aanvrager naar mogelijkheden voor aansluiting bij bestaande initiatieven.

  • We steunen initiatieven van onderop die aansluiten bij Blij in Beesel. Mits deze toekomstbestendig zijn.

 • d.

  het verzoek om investeringssubsidies beperkt blijft tot die primaire voorzieningen/ accommodaties die direct verband houden met de doelstelling van de aanvrager.

 • e.

  de organisatie heeft minimaal 100 leden.

 • f.

  de laatste tien jaren is het ledenaantal stabiel of gegroeid. Als het ledenaantal is afgenomen vragen wij de organisatie te onderbouwen waarom de organisatie desondanks toekomstbestendig is. Deze onderbouwing nemen wij mee in onze afweging over het verstrekken van de subsidie.

 • g.

  De vereniging moet aantonen dat ze voldoende energie steekt in het verkrijgen van nieuwe leden. Dit is belangrijk om de vereniging ook naar de toekomst toe vitaal te houden.

 • h.

  De vereniging moet aantonen dat het voldoende inspanningen heeft verricht ten aanzien van onderhoud van de accommodatie en het aanleggen van bijbehorende financiële reserveringen.

 • i.

  Wij toetsen de aanvraag aan de uitgangspunten soberheid, doelmatigheid en functionaliteit.

 • j.

  De aanvraag moet voor start van de werkzaamheden worden ingediend. De aanvrager ontvangt binnen 13 weken een besluit. Wanneer de aanvrager de werkzaamheden start voor deze besluitvorming dan is het financiële risico van een negatief besluit voor de aanvrager.

Artikel 6 berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 1/3 van de goedgekeurde kosten inclusief btw met een maximum van € 100.000 per aanvraag. Bij de aanvraag toont de aanvrager aan op welke wijze en tot welk bedrag hij vanuit eigen, gemeentelijke en/of externe middelen de investering bekostigt.

Artikel 7 verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond staat jaarlijks opgenomen in de gemeentebegroting. Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager volgens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8: betaling en bevoorschotting

Gedurende het bouwtraject ontvangt de vereniging 75 % van het subsidiebedrag. Bij bouwwerkzaamheden hanteren wij betalingstermijnen die gelijk zijn aan de betalingstermijnen zoals die in de offerte van de aannemer staan opgenomen. De resterende 25 % van het subsidiebedrag ontvangt de vereniging na definitieve vaststelling van de subsidie. Bij de definitieve vaststelling zal de subsidie naar beneden worden bijgesteld als de kosten lager zijn dan de in de aanvraag geraamde kosten. Als de kosten hoger zijn dan omschreven in de aanvraag dan zullen wij de subsidie alleen naar boven bijstellen als de aanvrager kan aantonen dat deze meerkosten noodzakelijk en onvoorzien waren.

De vereniging moet bij de vaststelling aantonen dat het heeft voldaan aan alle voorwaarden die gesteld zijn bij de subsidieverlening. Als de vereniging de werken niet conform afspraak realiseert, vorderen wij de subsidie terug.

Artikel 9 verplichtingen

 • 1.

  Een investeringssubsidie voor een gebouw verstrekken wij onder de voorwaarde dat de vereniging een onderhoudsplanning maakt voor de accommodatie en jaarlijks voldoende middelen reserveert voor het benodigde onderhoud.

 • 2.

  Bij alle verbouwingen / nieuwbouw dient de vereniging zoveel als mogelijk zorg te dragen voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Artikel 10 wijziging bestemming

 • 1.

  Een wijziging van de bestemming van een accommodatie waarvoor een investeringssubsidie is verleend, vindt slechts plaats na onze voorafgaande toestemming.

 • 2.

  Indien een subsidieontvanger in strijd handelt met het bepaalde in het eerste lid, kunnen we de investeringssubsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 11 hardheidsclausule

Het college kan in individuele gevallen van een of meer bepalingen van deze regeling afwijken dan wel ze buiten toepassing laten voor zover toepassing leidt tot uitzonderlijk onbillijke of onredelijke gevolgen.

Artikel 12 overgangsrecht

Het college heeft de regeling vastgesteld op 8 april 2019 Deze regeling gaat in werking op 1 mei 2019.

Alle aanvragen die zijn binnengekomen nadat het college de regeling heeft vastgesteld (8 april 2019) handelen we af volgens deze regeling.

Artikel 13 slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking per 1 mei 2019

 • 2.

  Per 1 mei 2019 is ingetrokken de uitvoeringsregel investeringssubsidies voor verengingen met een eigen accommodatie.

Ondertekening