Subsidieregeling Blij in Beesel

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Blij in Beesel

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel

willen inwoners, verenigingen, instellingen en organisaties stimuleren die een bijdrage willen leveren aan een of meer van de speerpunten uit de toekomstvisie Blij in Beesel. In deze toekomstvisie staan de volgende acht speerpunten: Beleven, fijn wonen, bedrijvig, saamhorigheid, dorp, jong, samenwerking en gemeente in gemeenschap (zie bijgevoegde toekomstvisie).

gelet op artikel 3 van de ASV gemeente Beesel

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Blij in Beesel

Artikel 1. aanvrager

 • Verenigingen, stichtingen, instellingen en organisaties uit de gemeente Beesel;

 • (groepen) inwoners van de gemeente Beesel.

Artikel 2. subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit deze regeling moet een activiteit aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • a.

  de activiteit moet een bijdrage leveren aan (een van de) speerpunten van de toekomstvisie Blij in Beesel;

 • b.

  het moet gaan om een activiteit anders dan de reguliere activiteiten van de aanvrager.

Artikel 3. bij de aanvraag in te dienen gegevens

 • 1.

  De aanvraag bestaat uit:

  • a.

   een brief met een beschrijving van de activiteit;

  • b.

   een begroting van alle inkomsten en uitgaven, die betrekking hebben op de activiteit;

  • c.

   het college kan aanvullende gegevens vragen.

  • d.

   de brief omvat naam, contactadres en handtekening van de aanvrager

 • 2.

  wanneer de aanvraag niet alle gegevens bevat die nodig zijn om hierop te beslissen, krijgt de aanvrager hiervan bericht en de mogelijkheid om krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht hun aanvraag aan te vullen.

Artikel 4. aanvraagtermijn

Gedurende het gehele jaar kan een aanvraag worden ingediend.

Artikel 5. hoogte subsidie en subsidieplafond

 • 1.

  Een aanvrager kan de eerste keer in aanmerking komen voor een subsidie van 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000,-- per aanvraag.

 • 2.

  Een daarop volgende aanvraag voor dezelfde activiteit kan in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 50% van de kosten, met een maximum van € 2.000,-- per aanvraag.

 • 3.

  Jaarlijks is € 26.768,-- beschikbaar voor subsidies op basis van deze regeling.

 • 4.

  Aanvragen handelen we af op volgorde van binnenkomst.

 • 5.

  Als het subsidieplafond in enig jaar is bereikt, wijzen we de aanvraag voor dat jaar af. Deze aanvraag kan na instemming van de aanvrager naar het daaropvolgende jaar worden overgeheveld mits de activiteit in dat jaar plaats vindt.

 • 6.

  Als in een jaar het subsidieplafond niet wordt bereikt, schuiven we het resterend budget door naar het daaropvolgende jaar.

 • 7.

  Loonkosten, reiskosten en consumptiekosten komen niet voor subsidie in aanmerking. Een uitzondering hierop vormt inzet van expertise die de kwaliteit van activiteiten ten goede komt. Deze inzet van expertise komt wel voor subsidie in aanmerking.

 • 8.

  Voor een zelfde activiteit kan maximaal 3 jaar subsidie worden verleend.

Artikel 6. afhandeling van de aanvraag

 • 1.

  Het college mandateert de afhandeling van aanvragen in het kader van deze regeling aan team welzijn en team milieu.

 • 2.

  Met de subsidie willen we initiatieven aanjagen. Als het gaat om terugkerende initiatieven dan is uiteindelijk het doel dat initiatieven op eigen benen kunnen staan. Bij elke aanvraag maken we opnieuw de afweging of een gemeentelijke bijdrage in de vorm van subsidie nog passend is. Dit motiveren we in de beschikking.

Artikel 7. verantwoording en vaststelling van de subsidie.

In aanvulling op artikel 15 lid 2 van de Algemene Subsidie Verordening verwachten wij binnen 2 maanden na afloop van de activiteit de volgende stukken:

 • a.

  een evaluatie van de activiteit;

 • b.

  een gespecificeerde opgave van alle werkelijke kosten en inkomsten;

 • c.

  alle overige documenten, die het college noodzakelijk acht.

Op basis hiervan stellen wij de subsidie definitief vast.

Artikel 8. hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van een of meerdere artikelen in deze regeling. Het college zal dan duidelijk uitleggen waarom het afwijkt van de regeling.

Artikel 9. slotbepalingen

 • 1.

  Voor situaties waarin deze subsidieregeling niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  De Uitvoeringsregeling sociale verrijking gemeente Beesel wordt ingetrokken met ingang van 1 november 2018.

 • 3.

  De Subsidieregeling Blij in Beesel treedt in werking op 1 november 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 oktober 2018

Reuver,

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,

drs. E.H.J. Janssen

burgemeester

dr. P. Dassen-Housen