Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2020

Geldend van 16-03-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2020

De raad van de gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26-mei-2020;

gelet op de artikelen 149 en 225 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

gezien het advies van de commissie Economie, Financiën en Bestuur;

b e s l u i t

vast te stellen:

Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2020

(Parkeerverordening Delft 2020).

Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  abonnement: een vergunning voor een of meerdere aangewezen parkeerterreinen;

 • b.

  adres: een kadastrale (woon)eenheid zoals geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);

 • c.

  autodeelplaats: een parkeerplaats aangewezen voor een motorvoertuig bestemd voor autodelen;

 • d.

  autodelen: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen wonende op meer dan één adres;

 • e.

  belanghebbendenplaats (vergunninghoudersplaats): een parkeerapparatuurplaats die

  • a.

   is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990, of

  • b.

   gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

 • f.

  centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Delft of de uitvoerende organisatie namens de gemeente Delft een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon, ander communicatiemiddel of pas;

 • g.

  dagvergunning: een schriftelijk bewijs waarmee het is toegestaan te parkeren op een belanghebbendenplaats en/of parkeerapparatuurplaats gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 24 uur.

 • h.

  gehandicaptenparkeerkaart: parkeerkaart als bedoeld in artikel 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, een ingevolge de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart daarmee gelijkgestelde parkeerkaart of de Stadsgewestelijke Gehandicaptenkaart;

 • i.

  houder: degene op wiens naam het motorvoertuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

 • j.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

 • k.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer voor het verlenen van diensten op het gebied van telefonische en/of elektronische betaling bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • l.

  parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt geheven door middel van parkeerapparatuur;

 • m.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • n.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • o.

  vergunning: een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;

 • p.

  vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend.

Afdeling II Vergunninghouders en vergunningen

Artikel 2

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan, bij openbaar te maken besluit, weggedeelten aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders. Het college van burgemeester en wethouders kan hierbij onderscheid maken in de categorieën als bedoeld in artikel 3, derde lid.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan, bij openbaar te maken besluit, de tijdstippen vaststellen waarop het parkeren alleen aan vergunninghouders is toegestaan.

Artikel 3

 • 1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2. Het college kan regels stellen voor het aanvragen en verlenen van een vergunning.

 • 3. Een vergunning kan worden verleend aan:

  • a.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig op een adres in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, te noemen bewonersvergunning;

  • b.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, te noemen bedrijfsvergunning;

  • c.

   degene, die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen op een adres binnen een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, ten behoeve van het parkeren van een motorvoertuig van bezoekers van bewoners, te noemen bezoekersvergunning bewoners;

  • d.

   degene, die een beroep of bedrijf uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, ten behoeve van het parkeren van een motorvoertuig van bezoekers van bedrijven, te noemen bezoekersvergunning bedrijven;

  • e.

   de dierenambulance, medewerkers van de GGZ en professionele zorginstellingen die eerstelijns hulpverlening bieden in één van de vergunninggebieden, waarmee geparkeerd kan worden op belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen in alle gebieden, onder het door het college nader te bepalen voorwaarden, te noemen zorgverlenersvergunning;

  • f.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig, voor zover het voertuig noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van de betreffende locatie, op plaatsen als bedoeld in het eerste lid, moet worden geparkeerd, te noemen aannemersdagvergunning;

  • g.

   vervallen;

  • h.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig, waarmee geparkeerd kan worden op belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen in alle gebieden, te noemen overallparkeervergunning.

  • i.

   ihulpdiensten politie en brandweer, waarmee ten behoeve van het uitvoer geven aan spoedeisende hulpverlening zonder herkenbare auto, dienen te parkeren op belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen in alle gebieden, te noemen functionele vergunning;

  • j.

   een voertuig van een autodeelbedrijf, waarmee geparkeerd kan worden op belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen in alle gebieden, te noemen autodeelvergunning.

  • k.

   een houder van een gehandicaptenparkeerkaart, niet uitgegeven door de gemeente Delft, waarmee geparkeerd kan worden op belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen in alle gebieden, te noemen gehandicaptenvergunning.

  • l.

   een vereniging die activiteiten uitoefent in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, onder het college nader te bepalen voorwaarden, te noemen verenigingenvergunning;

  • m.

   een eigenaar of houder van een motorvoertuig, die middels een aangifte van verhuizing bij de gemeente Delft of met een koop- of huurovereenkomst kan aantonen te verhuizen naar, of kan aantonen recent verhuisd te zijn uit een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiker parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, te noemen verhuisvergunning.

  • n.

   degene, die middels een aangifte van verhuizing bij de gemeente Delft of met een koop- of huurovereenkomst kan aantonen te verhuizen naar een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, ten behoeve van het parkeren van een motorvoertuig van bezoekers van de bewoners, te noemen bezoekersvergunning verhuizen.

 • 4. Het college kan in bijzondere gevallen een vergunning ook verlenen aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig die niet voldoet aan één van de in het derde lid genoemde vereisten.

 • 5. Het college kan, bij openbaar te maken besluit, een maximum aantal uit te geven vergunningen per aaneengesloten gebied, per categorie en per houder vaststellen.

 • 6. Het college kan aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

 • 7. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten, bij een functiewijziging van een pand of object, het aantal toe te kennen parkeerproducten te beperken tot het maximale aantal parkeerproducten dat voor de functiewijziging ten behoeve van het betreffende pand of object kon worden uitgegeven.

Artikel 4

 • 1. Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van een aanvraag voor een vergunning.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

 • 3. Besluiten als genoemd in Artikel 4 lid 1 en lid 2 kunnen digitaal geaccordeerd en ondertekend worden, conform de beleidsnotitie digitaal accorderen en ondertekenen.

Artikel 5

 • 1. Een vergunning wordt voor ten hoogste een jaar verleend. Met uitzondering van de gehandicaptenvergunning waarvan de looptijd gelijk wordt gesteld aan de resterende looptijd van de gehandicaptenparkeerkaart waarvoor de gehandicaptenvergunning is aangevraagd.

 • 2. De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de periode waarvoor de vergunning geldt;

  • b.

   het gebied waarvoor de vergunning geldt;

  • c.

   het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

Artikel 6

 • 1. Het college kan een vergunning intrekken of wijzigen:

  • a.

   op verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   wanneer de vergunninghouder niet meer woonachtig is of geen beroep of bedrijf meer uitoefent in het gebied, waarvoor de vergunning is verleend;

  • c.

   wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

  • d.

   wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

  • e.

   wanneer de vergunninghouder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voor zijn vergunning heeft voldaan;

  • f.

   wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

  • g.

   wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • h.

   om redenen van openbaar belang.

 • 2. Besluiten als genoemd in Artikel 6 lid 1 kunnen digitaal geaccordeerd en ondertekend worden, conform de beleidsnotitie digitaal accorderen en ondertekenen.

Afdeling III Verbodsbepalingen

Artikel 7

 • 1. Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig, te plaatsen of te laten staan:

  • a.

   op een parkeerapparatuurplaats;

  • b.

   op een belanghebbendenplaats;

 • 2. Het is verboden een fiets, een bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik daarvan wordt belemmerd of verhinderd.

 • 3. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 8

Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen, dan die welke in de kennisgeving op de parkeerapparatuur staan aangegeven, in werking te stellen.

Afdeling IV Strafbepaling

Artikel 9

Overtreding van het bepaalde in afdeling III van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de eerste categorie.

Afdeling V Parkeerbelasting

Artikel 10 Belastbaar feit

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij deze verordening te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 11 Belastingplicht

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, wordt geheven van de degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2. Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 10, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat

   • 1.

    als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overlegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

   • 2.

    als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4. De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

 • 5. De belastingen genoemd in artikel 10, onderdeel a, zijn niet verschuldigd indien het voertuig is voorzien van een geldige gehandicaptenparkeerkaart, mits het voertuig geparkeerd is op een algemene gehandicaptenparkeerplaats en mits de gehandicaptenparkeerkaart zodanig in of aan het motorvoertuig is geplaatst, dat deze met het oog op toezicht en controle van buitenaf goed zicht- en leesbaar is

 • 6. De belastingen genoemd in artikel 10, onderdeel a, zijn niet verschuldigd indien het kenteken van het voertuig door een houder van een geldige gehandicaptenparkeerkaart, uitgegeven door de gemeente Delft, van tevoren op voorgeschreven wijze is aangemeld bij de gemeente.

Artikel 12 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 13 Wijze van heffing

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, wordt geheven door voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt:

  • a.

   het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde voorschriften.

  • b.

   het bij aanvang van het parkeren inbellen of aanmelden op een centrale computer op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde voorschriften.

 • 2. De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel b, wordt geheven door voldoening op aangifte.

Artikel 14 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het aanmelden bij de centrale computer.

 • 2. De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 15 Termijnen van betaling

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen twee maanden na het einde van het parkeren, als het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het aanmelden bij de centrale computer.

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 16 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 17 Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling

 • 1. Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, kan aan het motorvoertuig een wielklem worden aangebracht.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

 • 3. Als na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het motorvoertuig naar een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld.

Artikel 18 Kosten

 • 1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 10, onderdeel a, bedragen € 64,-.

 • 2. De kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de wielklem bedragen:

  • a.

   € 250,- tussen 08.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met vrijdag

  • b.

   € 310,- tussen 18.00 uur en 08.00 uur op maandag tot en met vrijdag in het gehele weekend en op feestdagen.

 • 3. Het bedrag van de ingevolge het tweede lid in rekening te brengen kosten wordt bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld.

Artikel 19 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelasting.

Afdeling VI Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 20 Toezicht op naleving

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de personen werkzaam in de functie van Controleur Openbare Ruimte en/of Parkeercontroleur.

 • 2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving in het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen.

Artikel 21 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1. De 'Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Delft 2019' vastgesteld bij raadsbesluit van 26 september 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 01 november 2020.

 • 3. Vergunningen die zijn verleend krachtens de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Delft 2019 worden geacht te zijn verleend krachtens deze verordening.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 01 november 2020.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Parkeerverordening Delft 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 juli 2020.

,burgemeester.

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

,griffier.

Drs. R.G.R. Jeene CMC

Tarieventabel Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2020

1. Het tarief voor het parkeren bij een parkeerapparatuurplaats als bedoeld in artikel 10, onderdeel a van de verordening bedraagt:

In het gebied (gebiedsbegrenzing conform figuur 1):

 

 

 

1. Binnenstad

Per 60 minuten:

Maximum 24-uurstarief (dagvergunning):

1.1

€ 4,50

€ 30,00

1.2

€ 30,00 (1)

€ 30,00

 

 

 

2. Schil

Per 60 minuten:

Maximum 24-uurstarief (dagvergunning):

2.1

€ 1,00(2)/€ 4,50

€ 30,00

2.2

€ 30,00 (1)

€ 30,00

 

 

3. Overig gebied

Per 60 minuten:

Maximum 24-uurstarief (dagvergunning):

3.1

€ 1,00 (3)/€ 3,00

€ 10,00

3.2

€ 30,00 (1)

€ 30,00

 

 

 

(1): Tarief geldt per periode van 24 uur of een gedeelte daarvan.

(2): Het tarief bedraagt € 1,00 voor de eerste 60 minuten en € 4,50 voor elke volgende 60 minuten.

(3): Het tarief bedraagt € 1,00 voor de eerste 60 minuten en € 3,00 voor elke volgende 60 minuten

2. Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 10, onderdeel b van de verordening bedraagt:

Bewonersvergunning

 

Per maand:

Per jaar:

a1.

1e bewonersvergunning binnenstad

€ 16,67

€ 200,00

 
 

Per blok van 200 uur:

a2.

Bezoekersvergunning bewoners binnenstad

€ 38,20

 
 

Per maand:

Per jaar:

a3.

1e bewonersvergunning voor een schilgebied

€ 8,34

€ 100,00

a4.

Volgende bewonersvergunning voor een schilgebied

€ 16,67

€ 200,00

a5.

1e bewonersvergunning voor een overig gebied

€ 4,17

€ 50,00

a6.

Volgende bewonersvergunning voor een overig gebied

€ 8,34

€ 100,00

 
 

Per blok van 200 uur:

a7.

Bezoekersvergunning bewoners van een schilgebied of een overig gebied

€ 19,35

Bedrijfsvergunning

 

Per maand:

Per jaar:

a8.

Bedrijfsvergunning binnenstad - zevendaags ma t/m zo

€ 43,50

€ 522,00

a9.

Bedrijfsvergunning binnenstad - vijfdaags – gebied B ma t/m vr

€ 32,75

€ 393,00

a10.

Bedrijfsvergunning binnenstad - vijfdaags – Paardenmarkt ma t/m vr

€ 21,75

€ 261,00

a11.

Bedrijfsvergunning voor een schilgebied – zevendaags ma t/m zo

€ 13,60

€ 163,20

a12.

Bedrijfsvergunning voor een schilgebied – vijfdaags ma t/m vr

€ 13,60

€ 163,20

a13.

Bedrijfsvergunning voor een overig gebied –

zevendaags ma t/m zo

€ 13,60

€ 163,20

a14.

Bedrijfsvergunning voor een overig gebied –

vijfdaags ma t/m vr

€ 13,60

€ 163,20

 
 

Per blok van 200 uur:

a15.

Bezoekersvergunning bedrijven binnenstad

€ 114,80

a16.

Bezoekersvergunning bedrijven voor een schilgebied

€ 30,15

a17.

Bezoekersvergunning bedrijven voor een overig gebied

€ 30,15

Abonnementen parkeerterreinen

 

Per maand:

Per jaar:

a18.

Terreinabonnement Paardenmarkt

€ 79,50

€ 954,00

Overige vergunningen

 

Per maand:

Per jaar:

a19.

Overallparkeervergunning

€ 150,25

€ 1.803,00

a20.

Zorgverlenersvergunning

€ 26,20

€ 314,40

a21.

Functionele vergunning

€ 26,20

€ 314,40

a22.

Deelautovergunning

€ 13,60

€ 163,20

a23.

Gehandicaptenvergunning

Kostenloos

a24.

Verenigingenvergunning

€ 40,80

€ 489,60

 

Per dag:

a25.

Aannemersdagvergunning

€14,40

 

Per maand:

a26.

a27.

a28.

a29.

a30.

a31.

Verhuisvergunning binnenstad

Verhuisvergunning voor een schilgebied

Verhuisvergunning voor een overig gebied

Bezoekersvergunning verhuizen binnenstad

Bezoekersvergunning verhuizen schilgebied

Bezoekersvergunning verhuizen overig gebied

€16,67

€8,34

€4,17

Per blok van 200 uur:

€ 38,20

€ 19,35

€ 19,35

Figuur 1: Begrenzing gebieden

afbeelding binnen de regeling

Bovenstaande figuur geeft de begrenzing van de gebieden weer. Als in een gebied gereguleerd parkeren ingevoerd is of wordt, dan gelden eenduidige kaders behorend bij het desbetreffende gebied, respectievelijk binnenstad, schil of overig gebied. Dit betekent niet dat in al deze gebieden het parkeren gereguleerd is.

Kostenonderbouwing naheffingsaanslag gemeente Delft

De kosten van de naheffingsaanslag dienen ter dekking van de kosten welke rechtstreeks voortvloeien uit het (fiscaal) afhandelen door gemeenten van niet-betaalde parkeerbelastingen. Deze kosten worden voor het jaar 2024 geraamd op € 2.983.381,-. Dit bedrag bestaat uit de volgende componenten:

Kostenonderbouwing naheffingsaanslagen

Bedrag

a. Vaste informatieverwerkingskosten;

€ 441.390

b. Variabele informatieverwerkingskosten;

€ 439.205

c. Kosten van afschrijving;

€ 76.864

d. Kosten van interest;

€ 7.095

e. Personeelskosten;

€ 1.495.428

f. Overheadkosten, die ten hoogste 50% van

de personeelskosten mogen bedragen.

€ 523.400

 

€ 2.983.381

Het aantal inbare naheffingsaanslagen, dat in het jaar 2024 opgelegd zal gaan worden, wordt geraamd op 44.000. Dit betekent dat de kosten per naheffingsaanslag € 67,00 zullen bedragen.

In het tweede lid van artikel 3 van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen is bepaald dat het bedrag van de naheffingsaanslag jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangepast. Met ingang van 1 januari 2024 wordt dit bedrag vastgesteld op €76,70. Dit is een wettelijk maximum.

Gelet op de hoogte van de werkelijke kosten per naheffingsaanslag (€ 67,00) is een tarief van € 64,00 gerechtvaardigd. Met dit bedrag is het opleggen van een naheffingsaanslag nog niet kostendekkend.

TOELICHTING

Op de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2020.

De volgende wijzigingen in de parkeerverordening zijn aangebracht:

 • -

  De bevoegdheid voor het aanwijzen van (a) weggedeelten voor het parkeren van vergunninghouders en (b) de plaatsen waar tegen betaling van belasting geparkeerd mag worden en de tijdstippen waarop is gewijzigd van de raad naar het college.

 • -

  De volgende bewonersvergunning in de binnenstad wordt niet meer uitgegeven en is daarom verwijderd uit de parkeerverordening.

 • -

  Het tarief voor het parkeren bij een parkeerapparatuurplaats is gewijzigd, inclusief het tarief en de tijden voor de eerste 60 min parkeren.

 • -

  De tarieven voor de bewonersvergunning in de binnenstad en schilgebied zijn gewijzigd

 • -

  Naast vergunningen voor de binnenstad en de schil zijn er verschillende vergunningen voor het overige gebied toegevoegd.

 • -

  De 5-daagse bedrijvenvergunning in de binnenstad is gesplitst in een 5-daagse bedrijvenvergunning Paardenmarkt en een 5-daagse bedrijvenvergunning voor heel gebied B.

 • -

  Het terreinabonnement wordt alleen geldig op de Paardenmarkt omdat de Gasthuisplaats (op termijn) autovrij wordt gemaakt.

 • -

  De tarieven voor de verhuisvergunning zijn gewijzigd zodat deze in lijn liggen met de gewijzigde tarieven voor de bewonersvergunning.

 • -

  De kaart met begrenzing van gebieden in de verordening is gewijzigd en geeft de gebiedsindeling voor parkeerregulering in Delft weer. Het college geeft gefaseerd invulling aan de uitbreiding en legt dit vast in het aanwijzingsbesluit.