Beleidsregel materiële blijk van waardering voor vrijwilligers

Geldend van 12-10-2015 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel materiële blijk van waardering voor vrijwilligers

Artikel 1. Motivering

 • 1.1

  De gemeenteraad van Beesel heeft in december 2002 de nota gemeentelijk vrijwilligersbeleid, met als titel ‘Dao haesse d’r weer eine!’ vastgesteld. In de nota staat als actiepunt opgenomen: “het overhandigen van een materiële blijk van waardering bij een (in)formeel jubileum van een vereniging of organisatie ter waardering van het werk van de betrokken vrijwilligers”. In de beleidsnota vrijwilligersbeleid 2012-2019 “de kracht van vrijwilligers” is besloten de materiële blijk van waardering voort te zetten.

Artikel 2. Doel van de beleidsregel

 • 2.1

  Doel van deze beleidsregel is het toekennen van een materiële blijk van waardering voor individuele vrijwilligers.

Artikel 3. Aanvraag

 • 3.1

  Voor vrijwilligers van een vereniging of organisatie kan de aanvraag voor een materiële blijk van waardering worden ingediend door het bestuur van de vereniging of de organisatie. Als het gaat om burger initiatieven dan staat het ook andere vrijwilligers die betrokken zijn bij dit initiatief vrij een aanvraag in te dienen voor een mede vrijwilliger. Een zelfde vrijwilliger komt slechts eenmaal in de drie jaar in aanmerking voor een blijk van waardering.

 • 3.2

  Als het gaat om aanvragen door verenigingen of organisaties geldt het volgende: Deze verenigingen of organisaties dienen:

  • geen winstoogmerk te hebben;

  • gevestigd te zijn in de gemeente Beesel;

  • over minimaal 25 leden te beschikken;

  • geen politieke partij te zijn;

  • directe activiteiten te ontplooien ten behoeve van de inwoners van Beesel.

 • 3.3

  De aanvraag voor een materiële blijk van waardering dient schriftelijk per brief te worden ingediend bij: Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver. De aanvraag dient een beknopte opgaaf van onderstaande gegevens te bevatten.

  • Naam en adres van de aanvrager;

  • Telefoonnummer (dit nummer kan gebruikt worden om informatie op te vragen);

  • Dagtekening;

  • Korte omschrijving van de activiteiten die de betrokken vrijwilligers hebben uitgevoerd/cq. uitvoeren en de tijdsduur waarin.

  • Motivatie waarom de aanvrager van mening is dat de vrijwilliger een blijk van waardering verdient.

 • 3.4

  Aanvragen voor waardering dienen minimaal vijf weken voorafgaande aan de geplande uitreiking bij de gemeente binnen te zijn. De gemeente stuurt binnen drie weken een ontvangstbevestiging.

 • 3.5

  Het college van Burgemeester en wethouders besluit omtrent de aanvragen voor waardering binnen de regels van deze beleidsregel.

Artikel 4 Criteria voor toekenning en afwijzing

 • 4.1

  Aanvragers kunnen voor een materiële blijk van waardering voor haar vrijwilligers in aanmerking komen indien zij:

  • Behoren tot de onder artikel 3.1 beschreven categorie;

  • De activiteiten in principe open staan voor inwoners van de gemeente Beesel;

  • De aanvraag binnen de gestelde termijn is ingediend;

 • 4.2

  Aanvragers komen niet voor een materiële blijk van waardering voor haar vrijwilligers in aanmerking indien:

  • Ze niet voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 4.1;

  • Het subsidieplafond is bereikt;

  • De instelling geen blijk geeft van een kwalitatief kader en/ of van een degelijke organisatie.

 • 4.3

  De materiële blijk van waardering bestaat uit een geldbedrag van € 50,00 per vrijwilliger.

 • 4.4

  Het jaarlijkse plafond voor het totaal van deze beleidsregel is het bedrag dat de gemeente Beesel ten behoeve van deze regeling in de begroting van het lopende jaar heeft bestemd. Is het subsidieplafond op enig moment in dat jaar bereikt dan kunnen aanvragen niet meer worden toegekend.

Artikel 5 Eventuele bijzonderheden

 • 5.1

  Hetgeen met betrekking tot de beleidsregel hier niet afdoende zou zijn geregeld staat in voorkomende gevallen ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 6.1

  Deze beleidsregel treedt in werking op 12 oktober 2015.

 • 6.2

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “beleidsregel materiële blijk van waardering voor vrijwilligers”.

Aldus vastgesteld door de het college van burgemeester en wethouder in de vergadering van 12 oktober 2015.

Ondertekening