Subsidieregeling compensatie ozb vrijwilligersorganisaties met een eigen accommodatie 2020

Geldend van 16-07-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Subsidieregeling compensatie ozb vrijwilligersorganisaties met een eigen accommodatie 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel,

gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Beesel,

B E S L U I T

vast te stellen de

Subsidieregeling compensatie ozb vrijwilligersorganisaties met een eigen accommodatie 2020

Artikel 1 Definities

Deze regeling verstaat onder:

 • 1.

  Aanvrager: een vrijwilligersorganisatie met een accommodatie in eigendom, die een aanvraag doet voor compensatie van de ozb;

 • 2.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Beesel;

 • 3.

  College: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

 • 4.

  OZB: onroerende zaakbelasting.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is uitsluitend van toepassing voor de doelgroep “vrijwilligersorganisatie met een accommodatie in eigendom” in de gemeente Beesel.

Artikel 3 Subsidieverlening

 • 1.

  Het college kan op aanvraag een bijdrage ter compensatie van de verschuldigde en betaalde onroerende zaakbelasting, die aan de aanvrager is opgelegd, verlenen.

 • 2.

  Het besluit tot verlening van de subsidie houdt tevens de vaststelling in.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie als bedoeld in artikel 3.1 wordt als volgt berekend:

De opgelegde aanslag ozb minus het voor dat jaar geldende ozb-tarief voor woningen x de WOZ waarde.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Bij de aanvraag van de subsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

  • a.

   Gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager tot de doelgroep behoort;

  • b.

   Een kopie van de aanslag onroerende zaakbelasting;

  • c.

   Een kopie van het document waaruit blijkt dat de belasting is betaald.

 • 2.

  Aanvraagtermijn

 • Een aanvraag voor subsidie moet uiterlijk 31 december van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft, ingediend worden.

Artikel 6

Op een aanvraag voor subsidie wordt binnen 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag beslist.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling compensatie ozb vrijwilligersorganisaties met een eigen accommodatie 2020.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel in zijn vergadering van 29 juni 2020.

F.J.M. Nillesen,

wnd. secretaris

B.C.M. Vostermans,

burgemeester