Regeling vervallen per 16-06-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie EHBO (Subsidieregeling Eerste Hulp Bij Ongelukken gemeente Lingewaard 2020)

Geldend van 15-07-2020 t/m 15-06-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie EHBO (Subsidieregeling Eerste Hulp Bij Ongelukken gemeente Lingewaard 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard;

overwegende dat artikel 4:23, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht stelt dat subsidies verleend dienen te worden op grond van een wettelijk algemeen verbindend voorschrift, zijnde een verordening;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020;

besluit:

vast te stellen: Subsidieregeling Eerste Hulp Bij Ongelukken gemeente Lingewaard 2020.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder;

 • a.

  EHBO: Eerste Hulp Bij Ongelukken. Hulp die door vrijwilligers geboden kan worden in afwachting van professionele eerste hulp.

 • b.

  EHBO vereniging: een bij de kamer van koophandel ingeschreven rechtspersoon die zich richt op het verlenen van EHBO, het bieden van EHBO cursussen en inzet op het vergroten van bewustwording, kennis en kunde op het gebied van EHBO.

 • c.

  Privaatrechtelijke rechtspersoon: een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen.

 • d.

  Non-profit: (organisatie) zonder winstoogmerk.

 • e.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020.

 • f.

  Subsidiesoort: jaarlijks te verstrekken prestatiesubsidie.

 • g.

  College van B&W: college van burgemeester en wethouders van gemeente Lingewaard.

 • h.

  Gemeente: Gemeente Lingewaard

 • i.

  Subsidieplafond: het bedrag dat jaarlijks maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies en welke kan worden vastgesteld door het college van B&W.

Artikel 2. Doel van de subsidie

 • 1. Het vergroten van bewustwording, kennis en kunde op het gebied van EHBO voor en door de inwoners van Lingewaard.

 • 2. Ondersteuning van samenwerking met en inzet van EHBO verenigingen bij evenementen en activiteiten die georganiseerd worden door andere verenigingen in de gemeente Lingewaard.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op de reguliere, jaarlijkse activiteiten van non-profit privaatrechtelijke rechtspersonen, zijnde EHBO verenigingen, gevestigd in de gemeente Lingewaard.

Elke EHBO vereniging kan één keer per jaar een aanvraag indienen op grond van deze subsidieregeling.

Artikel 4. Subsidiegrondslag

 • 1. Een bedrag van € 321,00 per EHBO vereniging per jaar.

 • 2. Genoemde bedragen worden volgens gemeente index jaarlijks geïndexeerd.

Artikel 5. Voorwaarden

Leden die actief worden ingezet bij evenementen en activiteiten dienen in het bezit te zijn van een geldig EHBO diploma.

Artikel 6. Aanvraag subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 6, lid 2 onder b van de ASV is het aanleveren van een beschrijving van de te behalen doelen/resultaten en hoe men deze met de voorgestelde activiteiten tracht te behalen, niet verplicht. De andere in artikel 6 van de ASV opgenomen bepalingen zijn onverminderd van toepassing, waaronder het indienen van een activiteitenbeschrijving en begroting/dekkingsplan.

 • 2. De in artikel 7, lid 1 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de indientermijn voor het indienen van subsidieaanvragen is onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling. Namelijk de periode 1 september tot en met 30 september voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7. Weigeringsgronden

De in artikel 9 van de ASV opgenomen weigeringsgronden zijn onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1. Het college van B&W kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen voor het budget waaruit de subsidies die onder deze regeling vallen worden betaald.

 • 2. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de volledig ingediende (digitale) aanvragen, die voldoen aan de voorwaarden, waarbij datum van ontvangst bij de gemeente leidend is. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst als hiervoor bedoeld en verleend tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Beslistermijn

De in artikel 8, lid 1 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de beslistermijn is onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling. Namelijk uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregel ‘maatschappelijk belang’, in werking op de dag na bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Lingewaard.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Eerste Hulp Bij Ongelukken gemeente Lingewaard 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van Lingewaard op 30 juni 2020;

Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

De burgemeester,

de secretaris,