Regeling vervallen per 16-06-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie cultuur-historisch besef (Subsidieregeling Cultuur-Historisch besef gemeente Lingewaard 2020)

Geldend van 15-07-2020 t/m 15-06-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie cultuur-historisch besef (Subsidieregeling Cultuur-Historisch besef gemeente Lingewaard 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard;

overwegende dat artikel 4:23, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht stelt dat subsidies verleend dienen te worden op grond van een wettelijk algemeen verbindend voorschrift, zijnde een verordening;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020;

besluit:

vast te stellen: Subsidieregeling Cultuur-Historisch besef gemeente Lingewaard 2020.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder;

 • a.

  (Schutters-)Gilden: een bij de kamer van koophandel ingeschreven rechtspersoon die zich richt op het bevorderen van de belangstelling voor en (het behouden van) de beoefening van de tradities en geschiedenis van het dorp waar zij zijn opgericht.

 • b.

  Historische kringen: een bij de kamer van koophandel ingeschreven rechtspersoon die zich richt op het bevorderen van de belangstelling voor en het waarborgen van de geschiedenis van het dorp en de omgeving waar zij zijn opgericht.

 • c.

  Privaatrechtelijke rechtspersoon: een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen.

 • d.

  Non-profit: (organisatie) zonder winstoogmerk.

 • e.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2020.

 • f.

  Subsidiesoort: jaarlijks te verstrekken prestatiesubsidie.

 • g.

  College van B&W: college van burgemeester en wethouders van gemeente Lingewaard.

 • h.

  Gemeente: Gemeente Lingewaard

 • i.

  Subsidieplafond: het bedrag dat jaarlijks maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies en welke kan worden vastgesteld door het college van B&W.

Artikel 2. Doel van de subsidie

Het bevorderen en waarborgen van het cultuur-historisch besef met betrekking tot gemeente Lingewaard en haar inwoners, waarbij de nadruk wordt gelegd op bevordering van het cultuur-historisch besef bij jongeren.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op de reguliere, jaarlijkse activiteiten van non-profit privaatrechtelijke rechtspersonen die zich richten op het bevorderen en waarborgen van het cultuur-historisch besef met betrekking tot gemeente Lingewaard en haar inwoners, in het bijzonder (schutters-)gilden en historische kringen.

Artikel 4. Subsidiegrondslagen

 • 1. Een bedrag van € 250,00 voor elke vereniging die zich richt op het bevorderen en waarborgen van het cultuur-historisch besef met betrekking tot gemeente Lingewaard en haar inwoners, in het bijzonder (schutters-)gilden en historische kringen.

 • 2. Als er activiteiten specifiek bedoeld en openbaar toegankelijk voor jongeren tot 18 jaar worden georganiseerd met het doel het cultuur-historisch besef met betrekking op gemeente Lingewaard bij hen te vergroten: een bedrag van 25% van de totale kosten van deze activiteiten tot een maximaal bedrag van € 1.000,00 per jaar.

 • 3. Genoemde bedragen worden volgens gemeente index jaarlijks geïndexeerd.

Artikel 5. Voorwaarden

 • 1. Activiteiten zoals bedoelt in artikel 4, lid 2 van deze regeling dienen openbaar toegankelijk te zijn voor jongeren tot 18 jaar.

 • 2. De organisatie is verantwoordelijk voor de benodigde evenementenvergunningen en ontheffingen.

Artikel 6. Aanvraag subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 6, lid 2 onder b van de ASV is het aanleveren van een beschrijving van de te behalen doelen/resultaten en hoe men deze met de voorgestelde activiteiten tracht te behalen, niet verplicht. De andere in artikel 6 van de ASV opgenomen bepalingen zijn onverminderd van toepassing, waaronder het indienen van een activiteitenbeschrijving en begroting/dekkingsplan.

 • 2. De in artikel 7, lid 1 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de indientermijn voor het indienen van subsidieaanvragen is onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling. Namelijk de periode 1 september tot en met 30 september voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7. Weigeringsgronden

De in artikel 9 van de ASV opgenomen weigeringsgronden zijn onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1. Het college van B&W kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen voor het budget waaruit de subsidies die onder deze regeling vallen worden betaald.

 • 2. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de volledig ingediende (digitale) aanvragen, die voldoen aan de voorwaarden, waarbij datum van ontvangst bij de gemeente leidend is. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst als hiervoor bedoeld en verleend tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Beslistermijn

De in artikel 8, lid 1 van de ASV opgenomen bepaling omtrent de beslistermijn is onverminderd van toepassing op aanvragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling. Namelijk uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregels ‘maatschappelijk belang’ en ‘structurele jeugdactiviteiten 2013’, in werking op de dag na bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Lingewaard.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Cultuur-Historisch besef gemeente Lingewaard 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van Lingewaard op 30 juni 2020;

Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

De burgemeester,

de secretaris,