Regeling vervallen per 01-01-2021

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent subsidie voor een digitaal participatieplatform (Subsidieregeling digitaal participatieplatform Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg)

Geldend van 12-09-2020 t/m 31-12-2020

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent subsidie voor een digitaal participatieplatform (Subsidieregeling digitaal participatieplatform Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de concerndirecteur van het cluster Dienstverlening van 23 juni 2020; kenmerk 3616888;

gelet op de artikelen 3, 4, 6 en 8 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende, dat het wenselijk is een subsidieregeling vast te stellen voor initiatieven die de lokale economie versterken of de sociale cohesie van de gebieden Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg vergroten en waarop door middel van een digitaal participatieplatform kan worden gestemd;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

openbare ruimte: ruimte die voor iedereen toegankelijk is en voor inrichting en beheer onder verantwoordelijkheid valt van de gemeente.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die een positieve stimulans verzorgen in de wijk op het gebied van lokale economie, community building (sociale verbinding) & aantrekkelijke stad/wijk in Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg en betrekking hebben op één van onderstaande gebiedsgebonden thema’s:

 • a.

  Hoek van Holland:

  • 1°.

   het ontwikkelen van een vierseizoenenbadplaats;

  • 2°.

   het creëren van een toekomstbestendig en vitaal dorp;

  • 3°.

   ondernemerschap als motor voor ontwikkeling van het dorp, het strand en bedrijventerreinen; of

  • 4°.

   het bestendigen en uitbouwen van verbindende recreatieve routes.

 • b.

  Pernis:

  • 1°.

   het realiseren van een duurzaam en energiek Pernis;

  • 2°.

   het ontwikkelen van de waterkant;

  • 3°.

   het verbeteren van voorzieningen voor jong en oud; of

  • 4°.

   het activeren van de gemeenschap.

 • c.

  Rozenburg:

  • 1°.

   duurzaamheid en energietransitie;

  • 2°.

   het realiseren van een vitaal en levendig dorp;

  • 3°.

   het verbeteren en vergroten van de aantrekkelijkheid van de Landtong;

  • 4°.

   het verbeteren van de groene zone rondom Rozenburg; of

  • 5°.

   het creëren van meer kansen voor de jeugd.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1. In dit artikel wordt onder lokale ondernemer verstaan: een ondernemer met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en verbonden met of geworteld in het gebied of de wijk en bij voorkeur gevestigd in het gebied of de wijk.

 • 2. Een subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • a.

   een natuurlijk persoon woonachtig in Nederland;

  • b.

   een ondernemer die met één of meer bewoners samen een initiatief indient;

  • c.

   een lokale ondernemer.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van:

  • a.

   de btw over de gesubsidieerde kosten als die btw teruggevorderd, verrekend of anderszins in mindering kan worden gebracht;

  • b.

   kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt voor de indiening van de aanvraag.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste € 7.500 per aanvraag.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 december 2020 een subsidieplafond van € 150.000. Dit bedrag is uitgesplitst naar een deelplafond van € 50.000 voor Hoek van Holland, een deelplafond van € 50.000 voor Pernis en een deelplafond van € 50.000 voor Rozenburg.

 • 2. Indien middelen resteren van een van de deelsubsidieplafonds, kunnen deze worden ingezet voor de honorering van aanvragen die betrekking hebben op een van de andere deelplafonds, indien deze aanvragen niet kunnen worden gehonoreerd wegens uitputting van het voor die aanvragen geldende deelplafond.

Artikel 8 Verdeelregels

 • 1. De aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, worden gepubliceerd op het digitale participatie-platform.

 • 2. Bij het verstrekken van de subsidies neemt het college de uitslag van de stemronde, bedoeld in artikel 12, als uitgangspunt.

 • 3. Verstrekking van subsidie vindt plaats in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 4. Indien door honorering van een aanvraag het subsidieplafond wordt overschreden, wordt die aanvraag geheel afgewezen en wordt de volgende aanvraag toegewezen die binnen het subsidieplafond past.

Artikel 9 De aanvraag

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat is bekengemaakt op de website https://sterkerdoorideeen.rotterdam.nl.

 • 2. De aanvraag bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a.

   een omschrijving van het thema waaraan het bijdraagt;

  • b.

   de beoogde doelstelling en de maatschappelijke bijdrage die daardoor ontstaat;

  • c.

   een plan van aanpak en een begroting; en

  • d.

   indien van toepassing de wijze van beheer en onderhoud van een object.

Artikel 10 Aanvullen onvolledige aanvraag

Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 11 Termijn indienen aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 juli tot en met 19 september 2020.

Artikel 12 Werkwijze stemronde

 • 1. Personen van 18 jaar en ouder kunnen zich in de periode van 5 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2020 op het digitale participatieplatform laten registreren.

 • 2. Na registratie ontvangt de stemgerechtigde een specifieke stemcode voor drie stemmen.

 • 3. De geregistreerde inwoners kunnen in de periode van 5 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2020 hun stem uitbrengen op een aanvraag.

 • 4. Per registratie kunnen ten hoogste drie stemmen worden uitgebracht.

Artikel 13 Weigeringsgronden

De aanvraag kan in aanvulling op artikel 8 van de SVR 2014 in ieder geval worden afgewezen indien het initiatief voor dezelfde activiteiten reeds een subsidie heeft ontvangen van het college of van de gebiedscommissie.

Artikel 14 Beslistermijn

Het college beslist, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de SVR 2014 uiterlijk 1 december 2020.

Artikel 15 Verplichtingen voor de subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger vermeldt in alle berichtgevingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteiten dat een bijdrage is verkregen in het kader van de Subsidieregeling digitaal participatieplatform Hoek van Holland, Pernis, Rozenburg.

 • 2. De subsidieontvanger werkt mee aan evaluatieonderzoeken die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd.

 • 3. Bij initiatieven die in de openbare ruimte van de gemeente worden uitgevoerd, heeft de gemeente de regie op de uitvoering.

Artikel 16 Vaststelling van de subsidie

De subsidie wordt direct bij subsidieverlening vastgesteld.

Artikel 17 Intrekking en overgangsbepaling

Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2021, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Artikel 18 Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 15 juli 2020.

Artikel 19 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling digitaal participatieplatform Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 2 juli 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Algemene toelichting

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de inwoners van Rotterdam een grote mate van zeggenschap hebben bij wat er gebeurt in wijk en de stad. In de notitie ‘de Betrokken Stad’ zijn de lijnen uitgezet voor een uitvoeringsprogramma voor participatie. Eén programmalijn in het uitvoeringsprogramma is Innoveren en Experimenteren. Deze programmalijn heeft als doel om nieuwe instrumenten te ontwikkelen en te experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Hierin wordt ook het digitale participatieplatform genoemd.

De uitvoering van deze regeling betreft een pilot in de gebieden: Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg. Hiervoor is een bedrag van 50.000 euro per gebied beschikbaar gesteld. Na afloop van deze pilot zal een evaluatie worden gehouden en zal vervolgens een keuze worden gemaakt of het digitale participatieplatform ook in andere wijken wordt ingevoerd.

Als gevolg van de corona crisis hebben veel lokale ondernemers en verenigingen het (economisch) moeilijk. Daarnaast zitten veel inwoners langere tijd thuis of kunnen maar beperkt terecht bij hun vereniging.

Naast de bovengenoemde thema’s uit het uitvoeringsprogramma, dienen de activiteiten ook een bijdrage te leveren aan het versterken van de lokale economie en het vergroten van de sociale cohesie. Bijvoorbeeld door het organiseren van een braderie door de ondernemersvereniging of een activiteit waaraan verschillende groepen inwoners of verenigingen samen meedoen.

 • A.

  Het doel van de regeling

Deze regeling zorgt ervoor dat een pilot in de gebieden Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg uitgevoerd kan worden met een digitaal participatie- platform. Dit is een platform waarop ideeën, na ambtelijke toetsing door de gemeente, worden geplaatst. Vervolgens kunnen inwoners op de ideeën stemmen en wordt de uitslag aan het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming voorgelegd. Na de besluitvorming kunnen de ideeën, door de aanvrager zelf worden uitgevoerd.

 • B.

  De hoogte van de subsidie en de beoordeling

Per aanvraag kan maximaal € 7.500 subsidie worden aangevraagd. Het moet gaan om een zelfstandig plan. Eventuele beheerkosten dienen onderdeel van het totaalbedrag van € 7.500 te zijn. Het plan mag niet eerder elders zijn ingediend.

Een aanvraag kan worden ingediend door iedereen die 18 jaar of ouder is. Het plan dient bij te dragen aan een van de thema’s zoals geformuleerd in artikel 3.

Plannen kunnen tot en met 5 september 2020 worden ingediend.

Bij ontvangst van de aanvraag zal een haalbaarheidstoets worden uitgevoerd door of namens het college. Hierbij worden ook de eventuele beheerkosten bepaald en toegevoegd aan de begroting van het plan. De plannen die als haalbaar worden gekwalificeerd zullen worden opengesteld voor stemmen.

Van 1 oktober tot en met 31 oktober 2020 kan middels registratie met e-mail en postcode worden gestemd op de haalbare plannen. Bij registratie worden drie stemcodes gegenereerd welke aan één of meerdere plannen kunnen worden toebedeeld.

Aan het eind van de stemperiode wordt de rangorde verkregen vanuit de stemronde op het participatieplatform voorgelegd aan het college. Het college neemt de uitslag van de stemronde over als uitgangspunt bij zijn besluitvorming omtrent de subsidiëring, maar kan hier gemotiveerd van afwijken. Verstrekking van de subsidie vindt plaats in de volgorde van de rangschikking totdat het subsidieplafond is bereikt. Er wordt contact opgenomen met de indieners van de gekozen plannen voor verdere uitvoering.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel worden twee kernbegrippen gedefinieerd. Het gaat om een activiteit die wordt uitgevoerd in de openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is in een van de drie gebieden van de gemeente Rotterdam, te weten Hoek van Holland, Pernis of Rozenburg.

Artikel 2 Toepassingsgebied nadere regels

In dit artikel wordt duidelijk gemaakt op welke initiatieven deze nadere regels betrekking hebben. Het gaat hier om activiteiten tot maximaal 7.500 euro.

Artikel 3 Activiteiten

Het Uitvoeringsprogramma Kleine Kernen 2020-2030 (Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg) voorziet in een integrale aanpak van de vraagstukken die in de drie havendorpen spelen. De activiteiten die gesubsidieerd kunnen worden moeten een (maatschappelijke) bijdrage/effect hebben op de thema’s die in dit artikel worden beschreven.

Artikel 3, onderdeel a, subonderdeel 1, het ontwikkelen van een vierseizoenenbadplaats. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de aantrekkelijkheid of het gebruik van het strand bevorderen. De gedachte hierbij is dat het hele jaar door gerecreëerd kan worden.

Artikel 3, onderdeel a, subonderdeel 2, het creëren van een toekomstbestendig en vitaal dorp. Het gaat om activiteiten die zijn gericht op het stimuleren van de huidige bewoners voor het ondernemen van gezamenlijke activiteiten die de cohesie in het dorp verhogen. Het gaat ook om het laten deelnemen en participeren van nieuwe groepen inwoners waardoor de integratie tussen oude bewoners en nieuwe bewoners wordt gestimuleerd.

Artikel 3, onderdeel a, subonderdeel 3, ondernemerschap als motor voor ontwikkeling van het dorp, het strand en bedrijventerreinen. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de lokale economie en/of aantal lokale ondernemers. Bijvoorbeeld het aantrekkelijker maken van het dorp of het verbeteren van het imago.

Artikel 3, onderdeel a, subonderdeel 4, het bestendigen en uitbouwen van verbindende recreatieve routes. Het gaat om activiteiten die de verbindingen in en rond Hoek van Holland verbeteren en versterken. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld nieuwe wandel- en fietskaarten en het verbeteren van de promotie van het gebied.

Artikel 3, onderdeel b, subonderdeel 1, het realiseren van een duurzaam en energiek Pernis. Het gaat om initiatieven die bijdrage aan de verduurzaming van bijvoorbeeld verenigingen of stichtingen of het vitaler maken van verenigingen.

Artikel 3, onderdeel b, subonderdeel 2, het ontwikkelen van de waterkant.

Het gaat om activiteiten die bijdragen aan het aantrekkelijker maken in sociale of fysieke zin van de waterkant van Pernis. Bijvoorbeeld activiteiten en/of evenementen.

Artikel 3, onderdeel b, subonderdeel 3, het verbeteren van voorzieningen voor jong en oud. Het gaat om initiatieven die bijdragen aan bestaande voorzieningen of nieuwe voorzieningen in het leven roepen. Bijvoorbeeld opzetten nieuwe verenigingen, combineren van activiteiten of aantrekken van nieuwe leden.

Artikel 3, onderdeel b, subonderdeel 4, het activeren van de gemeenschap.

Het gaat om activiteiten die bijdragen aan de sociale cohesie of de participatie bevorderen. Bijvoorbeeld het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende groepen in het dorp of kennismaken met nieuwe bewoners.

Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel 1, duurzaamheid en energietransitie.

Het gaat om initiatieven die bijdrage aan de verduurzaming van woningen, stichtingen en/of bijdragen aan de energietransitie in Rozenburg.

Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel 2, het realiseren van een vitaal en levendig dorp. Het gaat hier om activiteiten die zijn gericht op het stimuleren van de huidige bewoners voor het ondernemen van gezamenlijke activiteiten die de cohesie in het dorp verhogen. Het gaat ook om het laten deelnemen en participeren van nieuwe groepen inwoners waardoor de integratie tussen oude bewoners en nieuwe bewoners wordt gestimuleerd. 

Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel 3, het verbeteren en vergroten van de aantrekkelijkheid van de Landtong. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan het aantrekkelijker maken in sociale of fysieke zin van het gebied de landtong in Rozenburg. Bijvoorbeeld activiteiten en/of evenementen of het verbeteren van de promotie.

Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel 4, het verbeteren van de groene zone rondom Rozenburg. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan het aantrekkelijker maken in sociale of fysieke zin van de groene zone rondom Rozenburg. Bijvoorbeeld activiteiten, zelfbeheer of promotie van het gebied.

Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel 5, het creëren van meer kansen voor de jeugd. Het gaat hierbij om activiteiten die bijdragen aan het sociale leven van bovenstaande groep. Bijvoorbeeld het zelf organiseren van activiteiten voor en door de jeugd.

Artikel 4 Doelgroep

Een aanvraag kan worden ingediend door elke Nederlander die ten minste 18 jaar oud is en een goed idee heeft en een activiteit wil uitvoeren in Hoek van Holland, Pernis of Rozenburg. Ook verenigingen, stichtingen of (sociale) ondernemers kunnen een aanvraag indienen.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Het bedrag dat wordt gesubsidieerd is inclusief btw die de aanvrager over de lasten van de subsidieactiviteit is verschuldigd indien de aanvrager deze kosten zelf niet in aftrek kan brengen (via zijn omzetbelasting).

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De toekenning van een subsidie bedraagt maximaal 7.500 euro.

Artikel 7 Subsidieplafond

Per gebied wordt maximaal 50.000 euro beschikbaar gesteld. Als in een van de drie gebieden geld overblijft, kan dat worden overgeheveld naar een ander gebied.

Artikel 8 Verdeelregels

Iedereen met een idee voor het gebied mag een plan indienen. Na het indienen worden plannen ambtelijk getoetst op haalbaarheid. Nadat is besloten dat een plan door kan gaan, wordt het op het digitale participatieplatform kleine kernen geplaatst en kan worden gestemd op de verschillende ideeën. Na het hele stemproces volgt een rangschikking. Het plan met de meeste stemmen komt bovenaan. Er volgt een rangschikking van plannen tot het bedrag van 50.000 euro is bereikt. De rangschikking wordt als advies aan het college voorgelegd die hierover besluit. Als er plannen zijn met een gelijk aantal stemmen, waardoor het budget wordt overschreden, dan volgt een loting. De definitieve rangschikking van plannen wordt aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd voor de definitieve besluitvorming.

 

Artikel 9 De aanvraag

De aanvraag wordt gedaan op een speciaal beschikbaar gesteld formulier. Dit kan zowel per post als digitaal worden ingeleverd. Bij de aanvraag dient ingegaan te worden op de verschillende onderwerpen uit dit artikel.

De beheerkosten dienen onderdeel te zijn van de totale begroting (7.500 euro). Het eventuele beheer van een activiteit dient onderdeel uit te maken van de aanvraag. De gemeente zal een inschatting van de beheerkosten maken.

Artikel 13 Weigeringsgronden

In dit artikel worden niet-limitatief de weigeringsgronden voor een subsidieaanvraag genoemd. Het gaat hier om een zogenaamde kan bepaling. Deze bepalingen kan het college van burgemeester en wethouders gebruiken om een aanvraag gemotiveerd af te wijzen in de genoemde gevallen. Daarnaast is in artikel 3 al beschreven waaraan een aanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

Artikel 14 Beslistermijn

Het college beslist uiterlijk 1 december 2020 op de aanvragen waarover is gestemd. Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke termijn van acht weken, welke termijn met ten hoogste twaalf weken kan worden verlengd.

Artikel 15 Verplichtingen voor de subsidieontvanger

Een van de doelen van deze regeling is de participatie en aantrekkelijkheid van Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg te vergroten. Door te laten zien waarvoor een bijdrage is ontvangen wordt hieraan bijgedragen. De evaluatie is bedoeld om eventuele vervolgtrajecten te verbeteren. Verder zal de gemeente als beheerder de regie voeren over fysieke zaken die in de buitenruimte worden uitgevoerd. Dit om kwaliteit van de buitenruimte te waarborgen.

Artikel 16 Vaststelling van de subsidie

De subsidie wordt direct bij de verlening vastgesteld.