Gemeente Voorst - Beleidsregels subsidie Kunst & Cultuur

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Intitulé

Gemeente Voorst - Beleidsregels subsidie Kunst & Cultuur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

overwegende dat het gewenst is de bestaande beleidsregels voor subsidiëring van kunst & cultuur, vastgesteld op 31 mei 2005, te wijzigen;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2004 gemeente Voorst; besluiten vast te stellen de: Beleidsregels subsidie Kunst & Cultuur.

Toneel en zang

1. Begripsomschrijving

 • Zang- of toneelvereniging: een vereniging, die zich uitsluitend of in hoofdzaak ten doel stelt het zingen in koorverband, niet zijnde een koor ten behoeve van eredienst, of de beoefening van toneel.

 • Subsidiabele accommodatiekosten: kosten voor huur, dagelijks onderhoud (zoals omschreven in het Besluit kleine herstellingen) en exploitatiekosten (verzekeringen, belastingen, energie, gas, water, elektra) van een gemeentelijk of aangewezen gebouw.

2. Beleidsdoel

De subsidie is bedoeld om inwoners van de gemeente te stimuleren deel te nemen aan het beoefenen van toneel of zang in verenigingsverband.

3. Subsidiabele activiteiten

 • Het beoefenen van zang- of toneelkunst in verenigingsverband.

 • Het houden van repetities en uitvoeringen.

4. Subsidievoorwaarden

 • De vereniging heeft ten minste 10 leden uit de gemeente Voorst.

 • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor verenigingen die statutair gevestigd zijn in de gemeente Voorst.

 • Er wordt ten minste één optreden per jaar uitgevoerd.

5. Bepaling subsidiehoogte

Als grondslag voor het bepalen van de subsidie wordt gehanteerd:

 • een basisbedrag van € 76,50 per vereniging;

 • 30% van de subsidiabele accommodatiekosten;

 • € 1,54 per lid uit de gemeente Voorst, met als peildatum 1 januari van het subsidiejaar;

 • 23% van de kosten van artistieke leiding met een maximum van € 1.400, exclusief reis en verblijfkosten;

 • als het subsidieplafond wordt bereikt, worden de subsidies naar evenredigheid lager verleend of vastgesteld.

6. Nadere regels

 • Een subsidie bedraagt niet meer dan het feitelijk tekort of het in de beschikking genoemde bedrag.

 • Consumpties, prijzen en reis- en verblijfskosten zijn niet subsidiabel.

 • Als peildatum voor het ledenaantal geldt 1 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Muziekverenigingen

1. Begripsomschrijving

Muziekvereniging: een organisatie die zich uitsluitend of in hoofdzaak ten doel stelt het bevorderen van instrumentale muziek in het kader van: harmonie, fanfarekorps, brassband (HaFaBra), drumband, majorettes, accordeonorkest, malletband en opleidingsorkest.

2. Beleidsdoel

De subsidie is bedoeld om inwoners van de gemeente te stimuleren om deel te nemen aan het beoefenen van muziek in verenigingsverband.

3. Subsidiabele activiteiten

Activiteiten gericht op het beoefenen van instrumentale muziek in verenigingsverband. De te subsidiëren afdelingen van verenigingen zijn: HaFaBra-orkesten, Drumband, Majorettes, Accordeonorkest, Malletband en Opleidingsorkest.

4. Subsidievoorwaarden

 • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor verenigingen die statutair gevestigd zijn in de gemeente Voorst.

 • De vereniging moet bij een landelijk erkende overkoepelende organisatie zijn aangesloten.

 • De vereniging houdt wekelijks repetities en verzorgt minimaal één optreden per jaar.

 • Een afdeling treedt zelfstandig op.

 • De vereniging heeft ten minste 10 leden uit de gemeente Voorst.

5. Bepaling subsidiehoogte

Als grondslag voor het bepalen van de subsidie wordt gehanteerd:

 • een subsidiebedrag per rekeneenheid van € 1.023,60 met als peildatum 1 september van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar waarbij geldt dat:

1 afdeling

1 rekeneenheid

2 afdelingen

1,8 rekeneenheid

3 afdelingen

2,4 rekeneenheid

4 of meer afdelingen

2,8 rekeneenheid

 • € 17,52 per lid uit de gemeente Voorst, met als peildatum 1 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar;

 • als het subsidieplafond wordt bereikt, worden de subsidies naar evenredigheid van het ledenaantal, lager vastgesteld.

6. Nadere regels

 • Een subsidie bedraagt niet meer dan het feitelijk tekort of het in de beschikking genoemde bedrag.

 • Consumpties, prijzen en reis- en verblijfskosten zijn niet subsidiabel.

 • De vereniging legt bij een eerste aanvraag en na een wijziging van instructie en/of leiding een schriftelijke overeenkomst over waarin is opgenomen aan welke afdeling instructie / leiding wordt gegeven en welke vergoeding hier tegenover staat.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst in de vergadering van 31 mei 2005 en gewijzigd in de vergadering van 15 november 2011 en 12 mei 2020.

De secretaris

De burgemeester