Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor groen en dierenwelzijn (Nadere regels Subsidie Groen en Dierenwelzijn)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor groen en dierenwelzijn (Nadere regels Subsidie Groen en Dierenwelzijn)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar,

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019;

Overwegende dat:

 • -

  het gewenst is om activiteiten te stimuleren en te ondersteunen, die bijdragen aan de beleidsdoelen van de gemeente:

  • vergroten groenareaal en bevorderen biodiversiteit in de openbare buitenruimte en op schoolpleinen van basisscholen en het voortgezet onderwijs;

  • het bevorderen van kennis over dieren zodat gedrag wordt gestimuleerd dat ten goede komt aan het welzijn van dieren;

 • de gemeente ten aanzien van beide hierboven genoemde beleidsdoelen de actieve betrokkenheid hierbij van bewoners en organisaties wil stimuleren.

 • -

  verzoeken tot het aanplanten van een nieuwe boom in de openbare buitenruimte en op pleinen van basisscholen en het voortgezet onderwijs gericht kunnen worden aan Stadswerk072.

Besluit: vast te stellen de

Nadere regels Subsidie Groen en Dierenwelzijn

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019.

 • 2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   AsV: Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019;

  • b.

   College: college van burgemeester en wethouders van Alkmaar;

  • c.

   Dierenwelzijn: het fysieke en gevoelsmatige welzijn van dieren;

  • d.

   Groen: inrichting van openbare buitenruimte of schoolpleinen van basisscholen met levende planten.

  • e.

   Biodiversiteit: de variatie in planten- en inheemse diersoorten;

  • f.

   Groene schoolpleinen: schoolpleinen met (eetbaar) groen en natuur, waarmee kinderen ook lerend en spelenderwijs in contact kunnen komen.

  • g.

   Dierenwelzijnseducatie: door het aanbieden van kennis stimuleren dat mensen aandacht hebben voor het welzijn van dieren;

  • h.

   Kinderboerderij: een voorziening in Alkmaar die open staat voor publiek, waar jong en oud contact kunnen hebben met dieren en welke voorziening hoofdzakelijk recreatieve en educatieve doeleinden heeft die niet commercieel van aard zijn.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

  Voor groen:

  • a.

   Het vervangen van verharding door groen, met een oppervlak van tenminste 5 m2 of ten aanzien van geveltuinen de aanleg van groen bij tenminste 5 gevels in eenzelfde straat;

  • b.

   Het vervangen van aanwezig groen door groen met een hogere waarde voor de biodiversiteit;

  • c.

   Het op schoolpleinen aanvullend op a of b maken van voorzieningen voor inheemse dieren zoals een insectenhotel of vogelhuisjes;

  • d.

   Omvormen van een locatie ten behoeve van de aanleg van eetbaar groen, zoals een buurtmoestuin of schoolmoestuin;

  • e.

   Aanschaf van gereedschap en/of regenton voor de uitvoering van het onderhoud samen met kinderen van het nieuw te realiseren groen op een schoolplein, aanvullend op a en/of b;

  Voor zover deze plaatsvinden in de openbare buitenruimte of op een schoolplein van een basisschool of voortgezet onderwijs gelegen in Alkmaar.

  Voor dierenwelzijn:

  • f.

   Het geven van dierenwelzijnseducatie.

  • g.

   Verzorging van dieren op een kinderboerderij.

 • 2. Uitgezonderd van subsidie zijn:

  Voor groen:

  • a.

   het aanplanten van een boom of bomen;

  • b.

   de aanschaf van (een) plantenpot(ten) of plantenbak(ken).

 • Voor dierenwelzijn:

  • c.

   educatie in schoolverband.

Artikel 3. Doelgroepen

Algemeen:

 • 1.

  De subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon of rechtspersoon gevestigd in Alkmaar.

Voor groen:

 • 2.

  De subsidie kan worden aangevraagd door een basisschool, instelling voor voortgezet onderwijs, een bewoner of bewonersorganisatie namens een groep bewoners uit straat of buurt.

Artikel 4. Aanvraag

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de AsV dient bij een aanvraag om subsidie ten aanzien van groen, een (ontwerp-)tekening van de nieuw aan te leggen situatie, met daarop de locatie, de afmetingen en globaal de aan te brengen beplanting, te worden aangeleverd.

Artikel 5. Indieningstermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de AsV dienen aanvragen om subsidie te worden ingediend tussen 13 en 6 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 6. Criteria

De volgende criteria worden gehanteerd bij beoordeling van de aanvraag:

Algemeen:

 • 1.

  De activiteit vindt plaats binnen de gemeente Alkmaar.

Specifiek voor groen:

 • 2.

  De te subsidiëren activiteit draagt bij aan het vigerende groenbeleid.

 • 3.

  De aanvrager kan, indien de voorgenomen activiteit invloed heeft op de fysieke leefomgeving, aantoonbaar rekenen op voldoende draagvlak in de directe omgeving voor het realiseren van met de activiteit beoogde doelstelling. De definitieve beoordeling hiervan is aan de subsidieverstrekker.

 • 4.

  Bij de realisatie van de activiteit wordt een belangrijke bijdrage geleverd door vrijwilligers.

Specifiek voor dierenwelzijn:

 • 5.

  De te subsidiëren activiteit draagt bij aan het vigerende beleid voor dieren en dierenwelzijn.

 • 6.

  De dierenwelzijnseducatie wordt gegeven door een persoon die aantoonbaar educatieve ervaring heeft op het gebied van dierenwelzijn.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

Algemeen:

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn.

Voor groen:

 • 2.

  De subsidie voor groen op schoolpleinen van basisscholen en het voortgezet onderwijs bedraagt:

  • 75% van de kosten voor het vervangen van verharding door groen,

  • 50% van de kosten gerelateerd aan overige subsidiabele activiteiten,

 • met een maximum van totaal € 5.000,- per school per jaar.

 • 3.

  De subsidie voor vergroten groenareaal en/of versterking van de biodiversiteit in de openbare buitenruimte bedraagt 100%, met een maximum van € 4.500 per aanvraag per jaar.

 • 4.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op kosten van:

  • aanschaf van materiaal

  • inhuur van derden voor het opstellen van een ontwerp en/of beplantingsadvies

  • inhuur van derden voor het uitvoeren van grondwerkzaamheden ten behoeve van bodemverbetering van een plantvak, indien de inzet van een professional noodzakelijk is om benodigd materieel, zoals een graafmachine, te bedienen.

Voor dierenwelzijn:

 • 5.

  De subsidie voor dierenwelzijnseducatie bedraagt maximaal € 2.500,- per aanvraag per jaar. Indien loonkosten hiervan onderdeel uitmaken bedraagt de subsidie daarvoor maximaal € 60,- per uur.

 • 6.

  De subsidie voor verzorging van dieren op een kinderboerderij bedraagt maximaal € 1.000,- per jaar per kinderboerderij.

Artikel 8. Vaststelling en verdeling subsidieplafond

 • 1. Het college verdeelt het beschikbare bedrag voor de uitvoering van activiteiten op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 2. De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 3. Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald.

Artikel 9. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de AsV kan de subsidieaanvraag worden geweigerd indien:

Algemeen:

 • 1.

  De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, niet voldoet aan het gestelde in deze nadere regels;

 • 2.

  Een subsidie voor een zelfde of soortgelijke activiteit is verleend op een ander beleidsterrein of op grond van een andere nadere regel;

 • 3.

  Er voor een zelfde of soortgelijke activiteit in hetzelfde subsidiejaar al een subsidie wordt verstrekt of is verstrekt aan de aanvrager;

 • 4.

  De kosten naar mening het college onevenredig zijn in vergelijking met het in de aanvraag beschreven beoogde eindresultaat;

 • 5.

  De verantwoordelijkheid voor de activiteit bij een andere partij dan de aanvrager ligt.

Specifiek voor groen:

 • 6.

  De aanvrager niet bereid of in staat is om met de school of buurtgenoten het onderhoud van het nieuw aangelegde groen uit te voeren;

 • 7.

  Er bij de uitvoering van de activiteiten geen belangrijke bijdrage door vrijwilligers wordt geleverd;

 • 8.

  Een voorgenomen activiteit tot gevolg heeft dat waardevol bestaand groen daarvoor verwijderd moet worden of de nieuw gedachte inrichting om andere reden naar oordeel van het college niet wenselijk wordt geacht op betreffende locatie;

 • 9.

  Er in betreffend jaar reeds een subsidie is verstrekt in het kader van groene schoolpleinen bij betreffende school.

Specifiek voor dierenwelzijn:

 • 10.

  De dieren op de kinderboerderij, naar oordeel van het college, niet adequaat worden verzorgd.

Artikel 10. Verplichtingen

 • 1. Onverminderd het bepaalde in de AsV is aan de subsidie de volgende verplichting verbonden voor groen: Het nieuw aan te leggen groen dient tenminste 5 jaar in stand te blijven en te worden onderhouden door aanvrager, eventueel samen met andere betrokken buurtgenoten of vrijwilligers.

 • 2. Werkzaamheden op een locatie waarvoor Stadswerk072 de beheerverantwoordelijkheid heeft (dit is altijd het geval in de openbare buitenruimte en in veel gevallen ook bij basisscholen), dienen in overleg met Stadswerk072 te worden uitgevoerd en initiatiefnemer dient na aanleg adoptieafspraken te maken met Stadswerk072 over het nieuw aangelegde groen.

Artikel 11. Intrekking oude Nadere regels

De Nadere regels Subsidie Groen en Dieren, vastgesteld door het college op 7 mei 2019 worden ingetrokken.

Artikel 12. Overgangsrecht

 • 1. Een subsidie verleend op grond van de in artikel 11 ingetrokken nadere regels blijft ook na de inwerkingtreding van deze nadere regels gelden, hetzij tot het einde van de looptijd, hetzij tot het tijdstip dat zij met toepassing van deze nadere regels wordt gewijzigd of ingetrokken.

 • 2. Op aanvragen om subsidie op grond van de in artikel 11 ingetrokken nadere regels, waarop bij de inwerkingtreding van deze nadere regels nog niet is beslist, wordt met toepassing van deze nadere regels een beslissing genomen.

 • 3. Op bezwaarschriften tegen een subsidie op grond van een van de in artikel 11 ingetrokken nader regels, waarop bij de inwerkingtreding van deze nadere regels nog niet is beslist, wordt met toepassing van deze nadere regels een beslissing genomen.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 14. Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als: “Nadere regels Subsidie Groen en Dierenwelzijn”

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 12 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester,

W. van Twuijver, gemeentesecretaris