Gemeenschappelijke regeling Lucrato 2e wijziging

Geldend van 04-05-2020 t/m heden

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling Lucrato 2e wijziging

Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde tot wijziging (2e) van de Gemeenschappelijke regeling Lucrato

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde, ieder voor zover zij daartoe bevoegd zijn;

gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 29 van de Gemeenschappelijke regeling Lucrato;

gezien de toestemming als bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, die van de gemeenteraden van Apeldoorn, Epe en Heerde is verkregen;

overwegende dat

 • de bevoegdheden die aan Lucrato zijn overgedragen onvoldoende duidelijk in de Gemeenschappelijke Regeling zijn geformuleerd;

 • daarom de Gemeenteschappelijke Regeling moet worden gewijzigd;

 • in verband met de inwerkingtreding van de WNRA de GR op onderdelen moet worden gewijzigd

besluiten vast te stellen de volgende (2e) wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Lucrato.

A: Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd

Bestaande tekst

Artikel 1

(…)

personeel: de bij de bedrijfsvoeringsorganisatie aangestelde ambtenaren en personen met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten, dan wel personen die op grond van enig ander verbindend voorschrift in dienst zijn van de bedrijfsvoeringsorganisatie;

(…)

Nieuwe tekst

Artikel 1

(…)

personeel: de personen in dienst bij de bedrijfsvoeringsorganisatie met wie naar burgerlijk recht een arbeidsovereenkomst is gesloten, niet zijnde sw-medewerkers en Bsw-medewerkers;

(…)

B: Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst

Artikel 4

Ter behartiging van de belangen genoemd in artikel 3:

 • a.

  brengen de deelnemers de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening met uitzondering van artikel 14, eerste lid, van deze wet onder bij de bedrijfsvoeringsorganisatie;

 • b.

  brengen de deelnemers de uitvoering van artikel 10b van de Participatiewet, beschut werk, onder bij de bedrijfsvoeringsorganisatie;

 • c.

  brengen de deelnemers de begeleiding van kansrijke werkzoekenden naar werk onder bij de bedrijfsvoeringsorganisatie;

 • d.

  kunnen de deelnemers de bedrijfsvoeringsorganisatie betrekken bij de uitvoering van de activering van uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet die binnen een periode van één tot drie jaar naar een baan kunnen worden geleid;

 • e.

  kunnen de deelnemers andere taken op het gebied van arbeidsparticipatie en –re-integratie onderbrengen bij de bedrijfsvoeringsorganisatie .

Nieuwe tekst

Artikel 4

 • 1.

  Ter behartiging van de belangen genoemd in artikel 3 dragen de deelnemers de volgende taken en bevoegdheden over aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie:

 • a.

  De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening met uitzondering van artikel 14, eerste lid, van deze wet;

 • b.

  De uitvoering van artikel 10b van de Participatiewet, beschut werk;

 • c.

  De uitvoering van artikel 10 van de Participatiewet voor zover het de ondersteuning van kansrijke werkzoekenden naar werk betreft met toepassing van de voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling uit de verordening op grond van de Participatiewet.

 • 2.

  Het bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties, en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Voordat het besluit wordt genomen worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen over het ontwerpbesluit ter kennis van het bestuur te brengen.

C: Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst

Artikel 5

 • 1.

  De deelnemers dragen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie en zijn bestuur de bevoegdheden over die nodig zijn voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 4.

 • 2.

  De werkzaamheden worden nader omschreven in dienstverleningsovereenkomsten, waarin in ieder geval prestatieafspraken zijn opgenomen.

 • 3.

  Het bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, coöperaties, en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Voordat het besluit wordt genomen worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen over het ontwerpbesluit ter kennis van het bestuur te brengen.

Nieuwe tekst

Artikel 5

 • 1.

  De deelnemers kunnen de bedrijfsvoeringsorganisatie betrekken bij de uitvoering van de activering van uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet die binnen een periode van één tot drie jaar naar een baan kunnen worden geleid.

 • 2.

  De deelnemers kunnen ook andere taken dan bedoeld in artikel 4 op het gebied van arbeidsparticipatie en -re-integratie onderbrengen bij de bedrijfsvoeringsorganisatie.

 • 3.

  De deelnemers kunnen ook andere bevoegdheden dan de bevoegdheden bedoeld in artikel 4 op het gebied van arbeidsparticipatie en -re-integratie, op- of overdragen aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

 • 4.

  Het besluit tot het op- of overdagen van taken en/of bevoegdheden wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad van de betreffende gemeente en door de deelnemer overeenkomstig artikel 27 van de Wet gemeenschappelijkeregelingen opgenomen in het register. Het besluit wordt onverwijld aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie gezonden.

 • 5.

  De werkzaamheden, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, en in artikel 4 worden nader omschreven in dienstverleningsovereenkomsten, waarin in ieder geval prestatieafspraken zijn opgenomen.

D. Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst

Artikel 17

 • 1.

  Binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie zijn de volgende personen werkzaam: sw-medewerkers, de bsw-medewerkers en het personeel.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde personen worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.

Nieuwe tekst

Artikel 17

Binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie zijn de volgende personen werkzaam: sw-medewerkers, de bsw-medewerkers en het personeel.

E. Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst

Artikel 18

 • 1.

  Op de sw-medewerkers zijn van toepassing:

  • a.

   de bij of krachtens de Wet sociale werkvoorziening bepaalde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden;

  • b.

   de bepalingen van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening.

 • 2.

  Het bestuur stelt de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden vast van het personeel, waarbij de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling ( Car ) en de Uitwerkingsovereenkomst ( Uwo ) van de gemeente Apeldoorn worden gevolgd.

 • 3.

  Het bestuur kan algemene voorschriften en bepalingen vaststellen voor de sw-medewerkers en het personeel.

 • 4.

  Het bestuur stelt de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de bsw-medewerkers vast.

Nieuwe tekst

Artikel 18

 • 1.

  Op de sw-medewerkers zijn van toepassing:

  • a.

   de bij of krachtens de Wet sociale werkvoorziening bepaalde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden;

  • b.

   de bepalingen van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening.

 • 2.

  Het bestuur stelt de arbeidsrechtelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden vast van het personeel en sluit zich daartoe aan bij de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO), waardoor op het personeel de cao SGO van toepassing is en de daarbij behorende cao uitvoeringsregelingen Lucrato.

 • 3.

  Het bestuur stelt de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de Bsw-medewerkers vast.

 • 4.

  Het bestuur kan algemene voorschriften en bepalingen vaststellen voor de sw-medewerkers, Bsw-medewerkers en het personeel.

Deze wijziging treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 in werking op de achtste dat die volgt op die waarop burgemeester en wethouders van Apeldoorn deze wijziging hebben bekendgemaakt.

Ondertekening