Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent delegatie en mandaat BRP (Delegatie- en Mandaatbesluit Wet basisregistratie adressen en gebouwen gemeente Vaals)

Geldend van 29-04-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent delegatie en mandaat BRP (Delegatie- en Mandaatbesluit Wet basisregistratie adressen en gebouwen gemeente Vaals)

Burgemeester en Wethouders van Vaals

overwegende dat:

 • -

  in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG), het houden van een geautomatiseerde basisregistratie adressen en gebouwen wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders;

 • -

  de uitvoering van de taken rondom BAG-beheer en BAG-kwaliteitscoördinatie is opgedragen aan de gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”;

 • -

  het aanwijzen van ambtenaren een collegebevoegdheid is en dat deze bevoegdheid kan worden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis;

 • -

  het wenselijk is aan de algemeen directeur/secretaris van Het Gegevenshuis in het kader van de uitvoering van genoemde taken bepaalde mandaten en machtigingen te verlenen, waarbij geldt dat ondermandaat is toegestaan;

 • -

  het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis hiermee heeft ingestemd;

gelet op afdeling 10.1.1 en 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrech;

besluiten:

het navolgende Delegatie- en Mandaatbesluit Wet basisregistratie adressen en gebouwen gemeente Vaals vast te stellen en de bevoegdheid tot het aanwijzen van ambtenaren voor de uitvoering van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en overige van toepassing zijnde verordeningen te delegeren aan het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis.

Artikel 1 Delegatie aangewezen ambtenaren

 • a.

  Als ambtenaar belast met het vaststellen van geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, is aangewezen: het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis.

 • b.

  Als ambtenaar belast met het opmaken van documenten waarin constateringen zijn vastgelegd, zoals bedoeld in artikel 10, onder b, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, is aangewezen: het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis.

 • c.

  Als ambtenaar belast met het opstellen van een verklaring, zoals bedoeld in artikel 7, onder m, van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen, is aangewezen: het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis.

 • d.

  Als ambtenaar belast met het afbakenen van panden en verblijfsobjecten en het benoemen en afbakenen van standplaatsen en ligplaatsen, zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en overige van toepassing zijnde verordeningen, is aangewezen: het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis.

 • e.

  Als ambtenaar belast met het nemen van besluiten tot het vaststellen van openbare ruimten, zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en overige van toepassing zijnde verordeningen, is aangewezen: het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis.

 • f.

  Als ambtenaar belast met het nemen van besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen, zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel en overige van toepassing zijnde verordeningen, is aangewezen: het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis.

Artikel 2 Mandaat

Mandaat wordt verleend aan de algemeen directeur/secretaris van Het Gegevenshuis voor:

 • a.

  het afbakenen van panden en verblijfsobjecten en het benoemen en afbakenen van standplaatsen en ligplaatsen, zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en overige van toepassing zijnde verordeningen.

 • b.

  het nemen van besluiten tot het vaststellen van openbare ruimten, zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en en overige van toepassing zijnde verordeningen.

 • c.

  het nemen van besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en en overige van toepassing zijnde verordeningen.

 • d.

  het houden van een geautomatiseerde basisregistratie adressen en gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, het Besluit basisregistratie adressen en bebouwen en de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen;

 • e.

  het ingevolge artikel 13 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen zorgdragen dat brondocumenten waaraan een in de basisregistratie opgenomen gegeven is ontleend, blijvend bewaard worden;

 • f.

  Het ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie adressen en gebouwen;

 • g.

  het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistratie adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • h.

  Het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in de basisregistratie adressen en gebouwen, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens, zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder a, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • i.

  Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • j.

  Het ingevolge artikel 42 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen één maal per jaar controleren van de inrichting en werking van de basisregistratie alsmede de verwerking van gegevens in de basisregistratie; en het zenden van een afschrift van de controleresultaten aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Artikel 3 Onder mandaat

Het verlenen van onder mandaat aan medewerkers van Het Gegevenshuis, die in een gezagsverhouding onder de algemeen directeur/secretaris functioneren, is toegestaan.

Artikel 4 Kaderstelling

Het mandaat als bedoeld in artikel 2 wordt uitgeoefend met inachtneming van de tussen de gemeente Vaals en Het Gegevenshuis gesloten dienstverleningsovereenkomst en in overeenstemming met de ter zake geldende wet- en regelgeving.

Artikel 5 Grenzen van het mandaat

 • a.

  Het mandaat geldt niet voor het veranderen van straatnamen.

 • b.

  Het mandaat geldt niet voor het vernummeren van meer dan vier adressen.

 • c.

  De algemeen directeur/secretaris legt verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders over de uitoefening van het mandaat.

Artikel 6 Toezicht en rapportage

De algemeen directeur/secretaris draagt zorg voor een deugdelijke registratie van de in het mandaat en onder mandaat genomen besluiten. Aan de hand van de registratie stelt de algemeen directeur/secretaris periodiek een rapportage op over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid en brengt deze rapportage ter kennis van het College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 7 Bekendmaking en inwerkingtreding

 • a.

  Dit besluit wordt gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad.

 • b.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

 • c.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Delegatie- en Mandaatbesluit Wet basisregistratie adressen en gebouwen gemeente Vaals’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

d.d. 31 maart 2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester