BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 30-03-2020 t/m heden

Intitulé

BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk GBT20200324

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Hebben besloten:

1. De heren S. de Beus en R. Verkerk aan te wijzen als toezichthouder belast met de in dit voorstel nader omschreven vakgebieden.

Inleiding

Toezichthouders zijn belast met het toezicht en handhaving van wet- en regelgeving. Met dit voorstel wordt de bestaande capaciteit aangevuld en daarmee de inzetbaarheid voldoende geborgd.

Beoogd effect

Met dit voorstel wordt de bestaande capaciteit aangevuld en daarmee de inzetbaarheid voldoende geborgd.

Argumenten

1.1 Wettelijke vereiste om aan te wijzen.

Om te kunnen optreden als toezichthouder en de bevoegdheden te gebruiken is een aanwijzing door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester een vereiste. Deze aanwijzing is gericht op de volgende vakgebieden: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo / toekomstig: Omgevingswet), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en alle (lokale of regionale) noodverordeningen.

Communicatie

Na besluitvorming wordt de aanwijzing binnen 2 weken openbaar bekendgemaakt.

Juridische grondslag

Algemene wet bestuursrecht (hoofdstuk 5, artikelen 5:11 tot en met 5:20)

Uitvoering

Na besluitvorming wordt een legitimatiebewijs gemaakt en zijn de toezichthouders per direct inzetbaar.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 24 maart 2020.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Burgemeester A.J. van Hedel