Regeling vervallen per 13-03-2021

Besluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 13 maart 2020 kenmerk 2020-01, houdende nadere regels met betrekking tot de openstelling van een aanvraagperiode en de vaststelling van een subsidieplafond (Openstellingsbesluit Viswad)

Geldend van 26-03-2020 t/m 12-03-2021

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds van 13 maart 2020 kenmerk 2020-01, houdende nadere regels met betrekking tot de openstelling van een aanvraagperiode en de vaststelling van een subsidieplafond (Openstellingsbesluit Viswad)

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

gelet op artikel 1.4 van de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017,

gelet op de beschikking van de Europese Commissie van 10 maart 2020 betreffende regeling SA.44979

besluit het navolgende Openstellingsbesluit vast te stellen:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit Openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017;

 • b.

  dagelijks bestuur: dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds;

 • c.

  GK-vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 70, 1e lid, van de Uitvoeringsregeling Visserij, voor het vissen met enig vistuig, geschikt voor het vangen van garnalen (Crangon crangon), in de visserijzone en de bij het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 als zeegebied en kustwater aangewezen wateren, met uitzondering van de Oosterschelde en de Eemsmonding, tenzij een toestemmingsbewijs is verleend ingevolge het Eems-Dollard verdrag 1960;

 • d.

  onderneming: iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent;

 • e.

  vergunninghouder: de houder van een GK-vergunning;

 • f.

  VIRIS: Visserij Registratie en Informatie Systeem van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • g.

  Waddenzee: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1, onderdeel t, van de Subsidieverordening

 • h.

  Schriftelijke toestemming: schriftelijke toestemming voor de garnalenvisserij in de Waddenzee behorende bij een GK-vergunning afgegeven door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2. Doel tenderregeling

Het doel van deze tenderregeling is het leveren van een bijdrage aan de vermindering van de impact van de garnalenvisserij in de Waddenzee.

Artikel 3. Subsidiabele activiteit

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor het vrijwillig afstand doen van de gehele GK-vergunning, vrij van enig zakelijk recht en inclusief de bijbehorende schriftelijke toestemming. Voor zover de aanvrager een vismachtiging lijst II (zie verordening (EU) 2019/1241, bijlage V, deel C, 2.3) beschikt, komt deze te vervallen op het moment van beëindiging van de GK-vergunning.

 • 2. De deelnemers blijven tot vijf jaar na de laatste betaling van de subsidie, zich onthouden van gedragingen waarvan de deelnemer op grond van artikel 7, sub g, heeft verklaard dat deze gedragingen zich niet zullen voordoen.

Artikel 4. De aanvrager

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een vergunninghouder die rechtsgeldig afstand kan doen van de GK-vergunning en de bijbehorende schriftelijke toestemming .

Hoofdstuk 2 Aanvraagprocedure

Artikel 5. Aanvraagperiode

Een aanvraag kan worden ingediend in de periode zoals die eenmalig door het dagelijks bestuur is vastgesteld, namelijk 30 maart 2020 vanaf 09:00 uur tot 1 mei 2020 uiterlijk 12:00 uur.

Artikel 6. Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt €10.000.000.

 • 2. De hoogte van de subsidie is het bedrag van de inschrijving, met een maximum van €400.000 voor een GK-vergunning en een maximum van € 1810,- per aangeboden Kilowatt.

 • 3. Het dagelijks bestuur kan het subsidieplafond wijzigen.

Artikel 7. Subsidieaanvraag

Bij een subsidieaanvraag worden in elk geval de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

 • a.

  een ingevuld en door de aanvrager ondertekend aanvraagformulier;

 • b.

  een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager;

 • c.

  een door de aanvrager ondertekende verklaring dat, voor zover subsidie wordt verleend, definitief afstand wordt gedaan van de gehele GK-vergunning inclusief de bijbehorende schriftelijke toestemming;

 • d.

  een onherroepelijke volmacht aan het dagelijks bestuur van het Waddenfonds, gericht op het afstand doen van de GK-vergunning en de bijbehorende schriftelijke toestemming voor zover subsidie wordt verleend;

 • e.

  een door de aanvrager ondertekende verklaring dat hij akkoord gaat met het verstrekken van informatie door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) aan het dagelijks bestuur van het Waddenfonds en vice versa inzake het uitschrijven van de betreffende GK-vergunning en de bijbehorende schriftelijke toestemming in VIRIS;

 • f.

  een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de (rechts)persoon, aan wie de GK-vergunning is verleend.

 • g.

  Een ondertekende verklaring dat de aanvrager in de periode als bedoeld in Verordening (EU) nr. 2015/288, voorafgaand aan de aanvraag:

  • 1)

   in het kader van het Europees Visserijfonds (EVF) of het EFMZV geen fraude heeft gepleegd als omschreven in artikel 1 van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen;

  • 2)

   geen ernstige inbreuk heeft gemaakt als bedoeld in artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad of in artikel 90, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1224/2009;

  • 3)

   niet betrokken is geweest bij de exploitatie, het beheer of de eigendom van vissersvaartuigen die zijn opgenomen in de lijst van de Unie van IOO-vaartuigen als bedoeld in artikel 40, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1005/2008, of van vaartuigen die de vlag voerden van landen die overeenkomstig artikel 33 van die verordening als niet-meewerkende derde landen zijn aangemerkt;

  • 4)

   geen ernstige inbreuk op de voorschriften van het GVB heeft gemaakt, die in andere door het Europees Parlement en de Raad vastgestelde wetgeving als zodanig worden aangemerkt

  • 5)

   geen strafbaar feit als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad heeft gepleegd.

  • 6)

   zich tot vijf jaar na de laatste betaling van de subsidie zal blijven onthouden van gedragingen waarvan hij op grond van dit artikel, heeft verklaard dat zij zich niet hebben voorgedaan.

Artikel 8. Rangschikking

 • 1. Verdeling van het subsidieplafond vindt plaats door de voor subsidie in aanmerking komende aanvragen te rangschikken, zodanig dat een aanvraag hoger wordt gerangschikt naarmate het bedrag van de inschrijving per GK-vergunning per kilowatt (KW) lager is. Voor deze rangschikking wordt het bedrag van de inschrijving gedeeld door het vermogen dat aan de GK-vergunning is gekoppeld.

 • 2. Bij een gelijk bod per kilowatt wordt het bod met het grootste aantal kilowatts hoger gerangschikt;

 • 3. Voor zover op basis van lid 1 en 2 geen uitsluitsel kan worden gegeven over de rangschikking wordt door middel van loting gerangschikt;

 • 4. Voor zover door subsidieverstrekking voor aanvragen die even hoog zijn gerangschikt het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 9. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.6 van de Subsidieverordening wordt subsidie geweigerd:

 • a.

  indien er op grond van de rangschikking voor minder dan 10 aanvragen of minder dan 1900 KW een subsidie kan worden verleend;

 • b.

  indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de aanvrager ter zake de inschrijving afspraken heeft gemaakt met één of meer andere aanvragers;

 • c.

  indien niet is voldaan aan één of meerdere van de aan de aanvraag gestelde voorwaarden genoemd in artikel 7.

Hoofdstuk 3 Vaststelling en betaling van de subsidie

Artikel 10. Vaststellen en betaling

 • 1. De subsidie wordt vastgesteld en betaald nadat de GK-vergunning en de bijbehorende schriftelijke toestemming is uitgeschreven uit VIRIS. Voor zover de aanvrager een vismachtiging lijst II (zie verordening (EU) 2019/1241, bijlage V, deel C, 2.3) beschikt, komt deze te vervallen op het moment van beëindiging van de GK-vergunning;

 • 2. De subsidie wordt als onverschuldigd betaald, zoals bedoeld in artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht, teruggevorderd indien na vaststelling en betaling van de subsidie is gebleken dat de aanvrager niet heeft voldaan aan artikel 7, lid h, sub 6.

Slotbepaling

Artikel 11. Citeertitel en inwerkingtreding

Dit Openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingstellingsbesluit Viswad en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van het Waddenfonds.

Ondertekening

Toelichting

Algemeen

De garnalenvisserij is een belangrijke economische activiteit in de Waddenzee. Om te komen tot een duurzame visvangst met behoud van de natuur is in 2014 het Convenant Viswad getekend door de Staatssecretaris van Economische Zaken, de Colleges van GS van Groningen, Fryslân, en Noord-Holland, partijen verenigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk, de Vereniging Kottervisserij Nederland en de Vereniging Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond U.A.. In dit convenant is afgesproken dat alle partijen zullen streven naar een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de Waddenzee in combinatie met een duurzaam opererende garnalenvisserij. De gezamenlijke ambitie is om voor 2020 te komen tot een halvering van de visserijimpact van de garnalenvisserij in de Waddenzee. In het Uitvoeringsprogramma van het Convenant zijn verschillende maatregelen beschreven die bij zullen dragen aan het behalen van dit doel.

Eén van de maatregelen is het sluiten van bepaalde visgebieden. Dit is reeds in gang gezet. Daarnaast moet een duurzame opererende en rendabele garnalensector worden ontwikkeld. Het directe gevolg van het sluiten van garnalenvisgebieden is een mogelijke stijging van de visdruk in de gebieden die niet gesloten zijn. Om dit te voorkomen is in het Convenant afgesproken om te werken aan het herstel van het waddensysteem door de negatieve effecten van de visserij te verminderen. Als onderdeel van het totaalpakket aan maatregelen van het Convenant is het doel van deze tenderregeling het uit de markt nemen van vergunningen voor het vissen op garnalen in de Kustwateren (hierna: GK-vergunning), door de garnalenvissers in de gelegenheid te stellen om op vrijwillige basis afstand te doen van hun GK- vergunning). De deelnemende vissers ontvangen hiervoor een financiële vergoeding. Deze tenderregeling is uitdrukkelijk een onderdeel van het opgestelde Viswad Convenant. Een voorwaarde voor de in werking treding en openstelling van de tenderregeling is dat de overige afspraken in het Convenant ook voldoende zijn zeker gesteld. Indien de overige afspraken niet zijn uitgewerkt in maatregelen, zal de tenderregeling niet opengesteld worden. Hierbij moeten onder andere de volgende resultaten zijn bereikt:

 • -

  Het Visplan is operationeel;

 • -

  De gesloten gebieden zijn vastgelegd;

 • -

  Er is een ‘blackbox’ op alle vissende garnalenkotters geïnstalleerd waarmee de visactiviteiten in de opengestelde gebieden kan worden gemonitord;

 • -

  Afspraken zijn gemaakt tussen het Waddenfonds en het ministerie van LNV of Economische Zaken dat het ministerie geen GK-vergunningen meer uit zal geven en de ingeleverde GK-vergunningen en de bijbehorende schriftelijke toestemming zal schrappen.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel zijn definities opgenomen van begrippen die van belang zijn in deze tenderregeling.

In het convenant is afgesproken het aantal GK-vergunningen te reduceren via een tenderregeling. De opzet en uitvoering ervan ligt bij het Waddenfonds. Het Waddenfonds is een openbaar lichaam en het bestuur heeft onder andere de bevoegdheid om subsidieregelingen vast te stellen en subsidies te verstrekken. Conform de Subsidieverordening Waddenfonds kan het dagelijks bestuur van het Waddenfonds een openstellingbesluit vaststellen.

Op basis van de Visserijwetgeving is de GK-vergunning vereist om op garnalen te mogen vissen. De GK-vergunning staat op naam van de vergunninghouder en is toegekend aan een vissersvaartuig als de garnalenvisserij wordt beoefend. Indien de GK-vergunning niet is toegekend aan een vissersvaartuig kan deze voor maximaal twee jaar gereserveerd blijven voor de betreffende vergunninghouder. De GK-vergunning en het bijbehorende vermogen kan in deze periode worden toegekend aan een andere onderneming. De vergunningregeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RvO). RVO beheert de hiervoor benodigde gegevens in het visserijregister VIRIS.

Artikel 2 Doel tenderregeling

Het doel van deze regeling is het verminderen van de impact van de garnalenvisserij in de Waddenzee door vissers op vrijwillige basis in de gelegenheid te stellen afstand te doen van hun GK-vergunning alsmede het bijbehorende motorvermogen en de bijbehorende schriftelijke toestemming, waarvoor zij een financiële vergoeding krijgen. Tegenover de inname van de GK-vergunningen staat een opschaling van de beschermde gebieden in de Waddenzee. In het convenant staat als doel om voor 2020 te komen tot een reductie van het aantal vergunningen met 20 tot 30%.

Op de tenderregeling is de Subsidieverordening Waddenfonds 2017 van toepassing. Deze verordening staat op www.waddenfonds.nl of kan opgevraagd worden bij het Waddenfonds.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Het dagelijks bestuur kan een subsidie verlenen voor het vrijwillig afstand doen van de gehele GK-

Vergunning inclusief de bijbehorende schriftelijke toestemming. Voor zover de aanvrager een vismachtiging lijst II beschikt, komt deze te vervallen op het moment van beëindiging van de GK-vergunning

Artikel 4 De aanvrager

Een subsidie kan alleen worden aangevraagd door een houder van een GK-vergunning die rechtsgeldig daartoe bevoegd is.

Artikel 5 Aanvraagperiode

De aanvragen voor subsidie kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode zoals die eenmalig is vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie en subsidieplafond

In dit artikel is het subsidieplafond opgenomen. De hoogte van de subsidie is het bedrag waarvoor de aanvrager heeft ingeschreven, met een maximum van € 400.000 per GK-vergunning. Dit bedrag is bepaald aan de hand van een berekeningssystematiek waarmee gewaarborgd is dat er geen onredelijke subsidiebedragen zullen worden uitgekeerd en het risico te groot is dat deze niet overeenkomen met de waarde van de vergunning. In lid 3 is bepaald dat het dagelijks bestuur het subsidieplafond mag wijzigen.

Artikel 7 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In dit artikel is opgenomen welke gegevens en bescheiden voor de sluitingsdatum overgelegd moeten worden bij de subsidieaanvraag. Een aanvrager moet onder andere een verklaring overleggen dat hij bij de verlening van de subsidie definitief afstand doet van de GK-vergunning en de bijbehorende schriftelijke toestemming alsmede een volmacht aan het dagelijks bestuur van het Waddenfonds afgeeft om zorg te dragen voor het uitschrijven van de documenten uit VIRIS. Bescheiden die na de sluitingsdatum worden aangeleverd kunnen niet in behandeling worden genomen.

Artikel 8 Toekenning en rangschikking

De verdeling van het bedrag vindt plaats op basis van een rangschikking van de aanvragen. Hierbij is de hoogte van de gevraagde subsidie per aanvraag leidend (van laag naar hoog). De rangschikking geschied aan de hand van het bij de GK-vergunning behorende aantal kilowatts. De inschrijving betreft een bedrag per kW met een maximum per kW van €1810,-. Dit bedrag is tot stand gekomen door het maximum per GK vergunning (€ 400.000) te delen door het maximale vermogen van een garnalenkotter op de Waddenzee (221 kW),. Dit betekent dat de aanvrager die bij de inschrijving de laagste bedrag per kW blijkt te vragen, als eerste voor subsidie in aanmerking komt. De aanvrager die de hoogste subsidie vraagt, zal als laatste in aanmerking komen voor subsidieverlening. De verdeling van het budget vindt plaats voor zover het budget het toelaat. Hierbij geldt wel dat er minimaal 10 GK-vergunningen en / of minimaal 1900 kW worden gesubsidieerd en maximaal 30 GK vergunningen.

Voor zover op basis van lid 1en 2 van artikel 8 geen uitsluitsel kan worden gegeven over de rangschikking wordt door middel van loting – in aanwezigheid van een notaris – gerangschikt. Indien er meer dan 30 GK-vergunningen worden aangeboden en de nummer 30 in rangschikking een gelijk bod heeft gedaan zal – eveneens in aanwezigheid van een notaris – overgegaan worden tot loting om te bepalen wie als laatste de subsidie toegekend zal krijgen.

In onderstaande tabel wordt de relatie tussen GK-vergunning, kilowatts en te sluiten gebied weergegeven, waarbij voor de kolommen 1 en 2 geldt dat de hoogste ranking maatgevend is voor het areaal te beschermen gebied.

licenses

kilowatts

% protected sublittoral area

hectares

10

1900

8,3

6.905

11

2090

8,7

7.178

12

2280

9,0

7.451

13

2470

9,3

7.724

14

2660

9,7

7.997

15

2850

10,0

8.270

16

3040

10,3

8.543

17

3230

10,7

8.816

18

3420

11,0

9.089

19

3610

11,3

9.362

20

3800

11,6

9.635

21

3990

12,0

9.908

22

4180

12,3

10.181

23

4370

12,6

10.454

24

4560

13,0

10.727

25

4750

13,3

11.000

26

4940

13,6

11.273

27

5130

14,1

11.653

28

5320

14,5

12.033

29

5510

15,0

12.413

30

5700

15,5

12.793

Artikel 9 Weigeringsgronden

De aanvraag zal worden geweigerd indien er op grond van de rangschikking voor minder dan 10 aanvragen of minder dan 1900 kW een subsidie kan worden verleend. Daarnaast worden er op basis van de gemaakte rangschikking maximaal 30 aanvragen gesubsidieerd. Onder sub c is opgenomen dat de subsidie mag worden geweigerd als er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de aanvrager ter zake de inschrijving afspraken heeft gemaakt met één of meer andere aanvragers.