Verordening gemeentelijke onderscheidingen Druten 2020

Geldend van 26-02-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Druten 2020

Overwegende dat

het noodzakelijk is de bestaande verordening omtrent het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen te actualiseren en volledig te maken;

gelezen het voorstel van het college van 7 januari 2020;

gelet op het bepaalde in de artikelen 147, lid 1 en 149 van de Gemeentewet;

Artikel 1. Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Druten kent de volgende onderscheidingen:

 • a.

  Ereburgerschap;

 • b.

  Gemeentelijke Erepenning.

Artikel 2. Ereburgerschap

 • 1. Het Ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Druten, door het verrichten van een prestatie die van zeer grote betekenis is. Dit kan ook een prestatie op nationaal of internationaal, sportief, wetenschappelijk of cultureel gebied zijn. Deze personen hebben Druten met hun prestatie op de kaart gezet.

 • 2. Als bewijs van dit Ereburgerschap ontvangt de onderscheidene een oorkonde alsmede een zilveren erepenning en draagspeld.

 • 3. Het Ereburgerschap kan ook postuum worden toegekend.

Artikel 3. Gemeentelijke erepenning

 • 1. De Gemeentelijke Erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid jegens hen die zich:

  • a.

   hetzij individueel hetzij in georganiseerd verband, in belangrijke mate en op een breed maatschappelijk gebied, verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Druten of haar gemeenschap. Diegene heeft zich minimaal 10 jaar ingezet op maatschappelijk gebied;

  • b.

   in een incidentele situatie blijk hebben gegeven van een bijzondere burgerzin, zoals bijvoorbeeld het redden van een medemens met gevaar voor eigen leven.

 • 2. Als bewijs van de Gemeentelijke Erepenning ontvangt de onderscheidene een oorkonde alsmede een zilveren erepenning en draagspeld.

 • 3. De Gemeentelijke Erepenning kan ook postuum worden toegekend.

Artikel 4. Wie kan een gemeentelijke onderscheiding aanvragen

Iedereen kan een voordracht voor het Ereburgerschap en de Gemeentelijke Erepenning doen. De voordracht moet minimaal 4 maanden voor de mogelijke uitreikingsdatum ingediend worden bij de burgemeester.

Artikel 5. Wie komen in aanmerking

Inwoners, verenigingen en rechtspersonen uit Druten kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke onderscheiding.

Artikel 6. Bevoegdheid

De raad besluit over het toekennen van het Ereburgerschap en de Gemeentelijke Erepenning in een niet-openbare raadsvergadering. Een commissie van advies, bestaande uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad, doet een aanbeveling aan de raad over de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding. Op het niet-openbare deel van de presidiumagenda kan dit geagendeerd worden.

Artikel 7. Oorkonde

 • 1. De verlening van het Ereburgerschap en/of toekenning van de Gemeentelijke Erepenning gaat vergezeld van de uitreiking van een oorkonde. Op deze oorkonde worden de persoonsgegevens van de begunstigde of de rechtspersoon, de redenen welke tot de toekenning hebben geleid en de dagtekening van het besluit tot toekenning vermeld.

 • 2. De oorkonde wordt door de burgemeester ondertekend.

Artikel 8. Register

 • 1. Van elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt door burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register.

 • 2. Burgemeester en wethouders bepalen de vorm van het register.

 • 3. De ereburgers en erepenninghouders worden op de website van de gemeente Druten vermeld.

Artikel 9. Uitreiking gemeentelijke onderscheidingen

In overleg met de aanvrager wordt de datum, het tijdstip en de wijze waarop de gemeentelijke onderscheiding wordt uitgereikt bepaald. Het moet een openbare bijeenkomst zijn. De nieuwjaarsreceptie heeft de voorkeur. Indien de gemeente de bijeenkomst organiseert zal namens de burgemeester een uitnodiging aan genodigden worden gestuurd.

Artikel 10. Vervallen verklaren gemeentelijke onderscheidingen

 • 1. Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de raad bij eenstemmig besluit het uitgereikte ereburgerschap en/of de gemeentelijke erepenning vervallen verklaren. Deze beslissing, waarvan degene schriftelijk gemotiveerd in kennis wordt gesteld, wordt ingeschreven in het register, zoals genoemd in artikel 8.

 • 2. In geval van vervallen-verklaring, als bedoeld in het eerste lid, dient de erepenning te worden teruggegeven aan burgemeester en wethouders.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentelijke onderscheidingen Druten 2020”.

Artikel 12. Slotbepaling

 • 1. Deze Verordening treedt in werking de dag na die van bekendmaking.

 • 2. De “Verordening tot instelling en toekenning van gemeentelijke onderscheidingen gemeente Druten 2009”, vastgesteld op 8 oktober 2009, wordt gelijktijdig ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 februari 2020.

De raad voornoemd,

de griffier,

F.H.T.M. Aerts

de voorzitter,

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld